Van links naar rechts: De covid shot, ‘Rabbi’ Nir Ben Artzi die beweert dat God hem vertelde om alleen naar het ministerie van Volksgezondheid te luisteren (met dank aan: Shutterstock)

Nederlands + English

Een ster rijst op uit Ja’akov, Een scepter komt voort uit Jisraël; Het slaat het voorhoofd van Moab, Het fundament van alle kinderen van Shet. Numeri 24:17 (De Israël BijbelTM)

Bron: Israël365 Nieuws – David Sidman

In een vernietigende e-mail beschuldigt Rabbijn Chananya Weissman enkele van Israëls meest prominente rabbijnen ervan ‘hoeren’ te zijn van het Ministerie van Volksgezondheid voor het instrueren van de Natie van Israel om de covid-prik te krijgen, terwijl ze de mogelijk dodelijke bijwerkingen negeert.

Een plaats van prostitutie

Rabbi Weissman gaat nog een stap verder door uit te leggen dat geestelijke leiders die zichzelf prostitueren in feite een onheilspellend teken is van de naderende komst van de Messias. Hij onderbouwt zijn beoordeling door te schrijven dat volgens de Misjna, de ontmoetingsplaats van de rabbijnen een plaats van prostitutie zal worden. Hij verwijst naar de laatste Misjna in Sotah.

Rabbi Chananya Weissman

In de oorspronkelijke video, die in 2021 werd gepost, zijn veel van Israëls prominente rabbijnen te zien die de Torah en andere Joodse bronnen gebruiken (of proberen te gebruiken) om het nemen van het covid-vaccin te rechtvaardigen. In zijn brief onderzoekt Rabbi Weissman het ‘Bijbels geïnspireerde’ argument ten gunste van het Pfizer-vaccin en ontmaskert wat hij ziet als complete drogredenen waarvan hij vindt dat ze hen van hun rabbinale titel zouden moeten ontdoen. Rabbi Weissman baseert zijn bevindingen op een presentatie van een Israëlische rabbijn, Rabbi Shalom Barel, wiens Hebreeuwse presentatie de Bijbelse onwaarheden van de pro-vaccin rabbi’s blootlegde.

Valse profeten

Een rabbijn David Amran gaf toe dat hij niet wist of er een verband was tussen de vaccins en de dood, maar drong er toch op aan dat iedereen ze moet nemen.

Een andere rabbijn werd ervan beschuldigd een valse profeet te zijn nadat hij had beweerd dat God zelf rechtstreeks tot hem had gesproken en had gezegd dat “er geen genezing in de wereld is en er ook geen genezing zal zijn”. Rabbi Nir Ben Artzi beweerde ook dat God een echte engel in het Ministerie van Volksgezondheid plaatste en zei alleen te luisteren naar wat het Ministerie van Volksgezondheid zegt. Ironisch genoeg zei Ben Artzi niet te luisteren naar wat rabbijnen of zelfs rechters zeggen, maar alleen naar het Ministerie van Volksgezondheid – een uitspraak die in strijd is met de leer van de Torah.

Zelfs als het je verlamt

Een andere rabbi, rabbi Ayal Amrami, zei dat als de hoogste rabbijnen je bevelen het vaccin te halen, je het zonder moet doen – “zelfs als het je verlamt.” Hij baseert zijn uitspraak op de gedachte sinds Rabbi Kanievsky, Israëls meest gezaghebbende rabbi zei het vaccin te nemen, we dat moeten doen zonder vragen te stellen – uitspraak die ook in tegenspraak is met de fundamentele Tora leerstellingen. De Talmoed is een verzameling boeken met debatten tussen rabbijnen. Er zij op gewezen dat Rabbi Kanievsky nooit de gelegenheid heeft gekregen om een tegengestelde mening over het Covids-vaccin te horen.

Gij zult geen vragen stellen

Een andere rabbijn, Ben Zion Mutzafi, weigerde zelfs maar te luisteren naar een vraag over het vaccin. Rabbi avid Yosef, zoon van voormalig opperrabbijn Ovadia Yosef, toonde zijn onwetendheid door te beweren dat hij nog nooit verzet tegen de vaccinatie had gehoord: “Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat men het vaccin niet moet nemen…. Ik heb nog nooit een expert tegen het vaccin horen praten…”

“Ze zijn slecht”

Rabbi Weissman besloot zijn vernietigende brief met een oproep aan de Natie van Israël om te begrijpen dat ze in oorlog zijn en dat deze rabbijnen, die volgens hem behoren tot de Gemengde Meerderheid, vervangen moeten worden door echt Joods leiderschap zeggende:

“Ik zal afsluiten door nogmaals te verwijzen naar de woorden van Chazal in de laatste Misjna van Sotah, dat in de generatie waarin Mosjiach komt, de verzamelplaats van de rabbijnen een plaats van prostitutie zal worden. Er is geen kans dat deze “rabbijnen” de Tora grondig hebben bestudeerd en eerlijk en onafhankelijk tot deze conclusies zijn gekomen. Dit is de reden waarom, in de zeldzame gevallen dat men hen zelfs maar kan benaderen, zij reageren met bedrog en kwaadaardigheid. Zij worden betaald om de Torah te corrumperen en het volk te misleiden. Zij zijn slecht. Het zijn hoeren.
Er is geen mitzva om hen te respecteren. Integendeel, het is een mitzva om hen te ontmaskeren voor de charlatans die zij zijn en hen uit ons midden te verbannen. Wij zijn een heilige natie. De Torah gebiedt ons om te leren, te begrijpen, en in staat te zijn om waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Je hoeft geen torenhoge geleerde te zijn om te zien dat deze mensen nep zijn. Zij worden beloond om de Torah te corrumperen en Joden naar de ondergang te leiden (hoewel sommigen van hen misschien zo verdorven zijn dat ze het voor hun plezier doen).Dit is niet het moment om nederig te zijn en je te onderwerpen aan het gezag. Dit is een oorlog voor onze fysieke en spirituele overleving. We mogen niet bang zijn. We moeten ons uitspreken, ons ontdoen van deze Erev Rav mollen, en echt Joods leiderschap vestigen – met vrees voor Hashem, en Torah als onze wet”.

 

ENGLISH


From left to right: The covid shot, ‘Rabbi’ Nir Ben Artzi who claims that God told him to listen only to the Ministry of Health (courtesy: Shutterstock)
h

A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet. Numbers 24:17 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365 News – David Sidman

In a scathing email, Rabbi Chananya Weissman accuses some of Israel’s most prominent rabbis of being ‘whores’ of the Health Ministry for instructing the Nation of Israel to get the covid shot while ignoring potentially deadly side effects.

A place of prostitution

Rabbi Weissman takes it a step further explaining that spiritual leaders prostituting themselves is actually an ominous sign of the Messiah’s imminent arrival. He backs up his assessment by writing that according to the Mishna, the gathering place of the rabbis will become a place of prostitution. He references the last Mishna in Sotah.

Rabbi Chananya Weissman (courtesy: screenshot)

In the original video, which was posted in 2021, many of Israel’s prominent rabbis can be seen using (or attempting to use) the Torah and other Jewish sources to justify taking the covid vaccine. In his letter, Rabbi Weissman examines the ‘Biblically-inspired’ argument in favor of the Pfizer vaccine and exposes what he sees as complete fallacies of which in his opinion should strip them of their rabbinical title. Rabbi Weissman bases his findings on a presentation made by an Israeli rabbi, Rabbi Shalom Barel, whose Hebrew presentation exposed the Biblical falsehoods of the pro-vaccine rabbis.

False prophets

One Rabbi David Amran admitted that he didn’t know if there was a connection between the vaccines and death but still insisted that everyone needs to take it.

Another rabbi was accused of being a false prophet after claiming that God himself spoke to him directly saying that “there is no cure in the world and there will be no cure.” Rabbi Nir Ben Artzi also claimed that God placed an actual angel in the Health Ministry and said to listen only to what the Health Ministry says. Ironically, Ben Artzi said not to listen to what rabbis or even judges say but only to the Ministry of Health – a statement that flies in the face of the teachings of the Torah.

Even if it paralyzes you

Another rabbi, rabbi Ayal Amrami, said that if the top rabbis order you to get the vaccine, you must do it without – “even if it paralyzes you.” He bases his statement on the notion since Rabbi Kanievsky, Israel’s most authoritative rabbi said to take the vaccine, we must do so without asking questions – statement that also contradicts basic Torah teachings. The Talmud is a collection of books involving debates between rabbis. It should be noted that Rabbi Kanievsky was never given the opportunity to hear an opposing view on the covid vaccine.

Thou shalt not ask questions

A different rabbi, Ben Zion Mutzafi, refused to even listen to a question challenging the vaccine. Meanwhile Rabbi avid Yosef, son of former Chief Rabbi Ovadia Yosef displayed his ignorance by claiming that he’s never once heard opposition to the jab saying: “I never heard anyone say that one shouldn’t take the vaccine…. I didn’t hear one expert talk against the vaccine..”

“They are evil”

Rabbi Weissman concluded his scathing letter calling upon the Nation of Israel to understand that they are at war and that these rabbis, who he says belong to the Mixed Multitude, should be replaced with true Jewish leadership saying:

“I will conclude by once again referencing the words of Chazal in the last Mishna of Sotah, that in the generation in which Moshiach comes the gathering place of the rabbis will become a place of prostitution. There is no chance that these “rabbis” studied the Torah thoroughly and arrived at these conclusions honestly and independently. This is why, on the rare occasions one can even approach them, they react with deceit and malice. They are getting paid to corrupt the Torah and mislead the people.
They are whores. They are evil. There is no mitzva to respect them. On the contrary, it is a mitzva to expose them for the charlatans that they are and banish them from our midst. We are a holy nation. The Torah commands us to learn, understand, and be able to discern truth from falsehood. One does not need to be a towering scholar to discern that these people are phonies. They are getting rewarded to corrupt the Torah and lead Jews to destruction (though perhaps some of them are so wicked that they do it for pleasure).
This is not a time to be humble and defer to authority. This a war for our physical and spiritual survival. We must not be afraid. We must speak out, rid ourselves of these Erev Rav moles, and establish true Jewish leadership – with fear of Hashem, and Torah as our law”.