Nederlands + English

Door: Firm Israel – Estera Wieja

Plan een reis naar Israël: plaatsen waar Jezus gelopen heeft.

Wanneer je Israël  als christen bezoekt, is het nogal surrealistisch om te denken dat je letterlijk op dezelfde grond loopt als waar Jezus gelopen heeft. Jezus koos dit kleine stukje land om Zijn jaren op aarde door te brengen. Om ons redding te brengen, werd Hij volledig mens en leefde hij een normaal (voor het grootste deel) leven onder de Joden.

De evangeliën geven ons een vrij goed idee waar Hij Zijn dagen doorbracht. Veel archeologische vindplaatsen bevestigen de locaties die in de Bijbel worden genoemd. Vandaag willen we u helpen bij het plannen van uw volgende reis naar Israël .

Laten we ons concentreren op twee geografische regio’s waar Jezus leefde – het gebied van Galilea en het gebied van Jeruzalem. Natuurlijk zijn er meer dan 10 plaatsen waar Jezus heeft gewandeld in Israël. Maar de volgende lijst benadrukt het feit dat Hij daar bewust aanwezig wilde zijn.

Hier zijn de 10 plaatsen die we zeker weten waar Jezus gelopen heeft:

Waar Jezus was in Galilea en Noord-Israël:

1. Nazareth

Nazareth was een klein dorp in de dagen van Jezus. Dit was Zijn “kinderhuis”, zoals de evangelist Lukas het zegt (Lukas 4:16). Jezus groeide op in Nazareth en leerde timmeren en metselen van zijn vader, Jozef.

Als volwassene keert Hij terug naar Nazareth en in de synagoge vertelt Hij de vervulling te zijn van de woorden van de profeet Jesaja:

“De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd om het goede nieuws aan de armen te brengen. Hij heeft mij gestuurd om te verkondigen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat de onderdrukten zullen worden vrijgelaten, en dat de tijd van de gunst van de Heer is gekomen.” (Lukas 4:18-19)

Tegenwoordig is Nazareth een grote stad waar de meerderheid van de inwoners moslim is. Een paar indrukwekkende christelijke kerken stellen bezoekers in staat om Bijbelse verhalen te volgen via de kunstwerken die door de eeuwen heen zijn gemaakt.

2. Caesarea Filippi

Caesarea Philippi ligt in de hoogste bergen van het land. Het is omgeven door adembenemende natuur die je in andere delen van Israël niet zult vinden.

Dit is waar de discipelen de openbaring kregen dat Jezus de Messias is. En waar Simon Petrus genoemd werd nadat hij had erkend dat zijn Leraar „de Zoon van de levende God ” is ( Mattheüs 16:16 ). Jezus voegde er toen aan toe:

“…op deze rots zal Ik Mijn kerk bouwen, en de poorten van Hades zullen haar niet overweldigen.” (Mattheüs 16:18)

Caesarea Philippi en het gebied van Tel Dan zijn indrukwekkende locaties die ondanks hun afgelegen ligging zeker een bezoek waard zijn. De overblijfselen van heidense heiligdommen zijn duizenden jaren oud.

3. Kana in Galilea

We weten misschien niet veel over Kana, maar er vond één belangrijke gebeurtenis plaats in dit nederige dorp in Galilea. Jezus en zijn gezin woonden een bruiloft bij in Kana. We weten niet eens wie de Bruidegom en de Bruid waren.

Wat we wel weten is dat, toen de wijnvoorraad op was, de moeder van Jezus de aandacht op haar zoon vestigde door te zeggen: “Doe wat Hij je zegt” ( Johannes 2:5 ). Hoewel Hij eerst zei dat zijn tijd nog niet gekomen is, verrichtte Jezus hier uiteindelijk Zijn eerste openbare wonder door water in wijn te veranderen.

Er waren verschillende plaatsen met de naam Kana in deze regio; een van hen is Kafr Kana op een paar kilometer afstand van Nazareth. Er zijn nu verschillende kathedralen, maar het belang van deze plek blijft meer spiritueel dan fysiek: met dit wonder begon Jezus’ bovennatuurlijke bediening.

4. Kapernaüm

Geen enkele andere plaats (behalve Jeruzalem ) heeft zoveel wonderen gezien en zoveel onderwijs van Jezus gehoord als Kapernaüm. Dit kleine vissersdorpje was de geboorteplaats van Petrus, een van Jezus’ beste vrienden.

We weten dat Jezus daar woonde (Mattheüs 4:13), daar onderwees en wonderen deed (Mattheüs 8:14). Hij bevrijdde ook mensen (Marcus 1:21) en genas zowel lichaam als geest van hen die dat wilden (Marcus 2:11). De stad Kapernaüm moet een speciaal plekje in het hart van Jezus hebben ingenomen.

Kapernaüm is een van die unieke plaatsen in het land Israël waarvan we de exacte locatie kennen. En er is vandaag de dag nog veel te zien op die plek. Ruïnes van een dorp van voor onze jaartelling en overblijfselen van een synagoge uit de eerste eeuw zullen je helpen je voor te stellen hoe het leven was in de tijd van Jezus.

5. Meer van Galilea

Ok, een heel meer is misschien niet een specifieke plek, maar het is zeker een plek waar Jezus liep! Het was misschien wel een van zijn beroemdste wandelingen, om eerlijk te zijn. Want lopen op water is geen sinecure. Zie het verhaal beschreven in het evangelie van Matteüs 14:22-34 .

Het lijkt erop dat Jezus graag tijd doorbracht zowel aan de oevers van het meer als aan het water. Hij rustte vaak uit op een boot, wanneer Hij moest ontsnappen aan de menigte die Hem volgde en wat rust moest vinden. Zelfs een storm kon Zijn vrede niet wegnemen.

Dit prachtige zoetwatermeer is nog steeds een bron van vis en drinkwater voor de inwoners van Israël (en meer). Tegenwoordig is het Meer van Galilea net zo mooi als altijd. Op het meer kunt u zeilen en zelfs kajakken en in het meer kunt u zwemmen. U kunt dus op meer dan één manier van zijn pracht genieten.

Waar Jezus was in Jeruzalem en Judea:

6. Betlehem

We weten niet of Jezus gedurende Zijn hele leven enige tijd in Bethlehem heeft doorgebracht, of helemaal niet, nadat hij daar geboren was. Niettemin was het een belangrijke stad in Zijn familielijn, want het was de geboorteplaats van koning David.

Maria en Jozef, de aardse ouders van Jezus, moesten naar Bethlehem terugkeren om zich in te schrijven voor een volkstelling die was uitgevaardigd door Augustus, de Romeinse keizer. Ze deden dat precies op tijd voor Jezus’ geboorte (Lucas 2:1-6 ).

Jezus bracht de eerste weken, mogelijk maanden, van Zijn leven door in dit “Broodhuis” (de Hebreeuwse betekenis van de naam van de stad), op minder dan 16 kilometer afstand van Jeruzalem.

Het moderne Bethlehem is zeer gastvrij voor toeristen; ondanks dat ze deel uitmaken van de Palestijnse Gebieden die Israëlische burgers niet mogen betreden. Het Kribbeplein, recht tegenover de Geboortekerk, blijft de centrale locatie van de stad en de meest herkenbare plek.

7. De tempel van Jeruzalem

De allereerste keer dat Jezus in de tempel was, was waarschijnlijk ongeveer een maand na Zijn geboorte. Dat komt omdat Zijn aardse ouders Hem wilden opdragen aan God, in overeenstemming met de wet (Lukas 2:23).

Het gezin moet ook regelmatig de tempel hebben bezocht toen Jezus opgroeide. Het resultaat was dat Hij op 12-jarige leeftijd al met geleerden aan het discussiëren was op deze heilige plaats. Jaren later ging Hij de confrontatie aan met kooplieden in de voorhoven van de tempel en zei dat ze het huis van zijn Vader in een rovershol veranderden ( Mattheüs 21:12-13 ).

Hij gaf zo veel om dit Huis van God dat Hij vaak uitrustte en bad op de Olijfberg , die het beste uitzicht op de Tempelberg biedt.

Tegenwoordig is de tempel er niet meer, maar je kunt nog steeds de Tempelberg bezoeken. Je kunt ook samen met het Joodse volk bidden bij de Westelijke Muur, direct onder waar de Tempel stond.

8. Jordaan (door Jericho)

De Jordaan verbindt Galilea met Judea en loopt vlak langs Jericho. Het was hoogstwaarschijnlijk bij deze woestijnstad waar Johannes de Doper mensen opriep zich te bekeren en tot God terug te keren. En Jezus ontmoette hem daar.

Johannes werd geroepen om de weg te bereiden en op dat moment herkende hij Degene op wie hij wachtte (Johannes 1:34 ). Ondanks de aarzeling van Johannes vroeg Jezus om gedoopt te worden en velen waren getuige van de mooiste verklaring van Vaders liefde:

“Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb.” (Mattheüs 3:17)

De doopplaats is tegenwoordig erg bezoekersvriendelijk en het is slechts ongeveer een uur rijden van Jeruzalem. Met Jericho aan de ene kant, behoort de andere oever van de rivier al tot het land Jordanië.

9. Bethanië

Bethanië, gelegen aan de oostelijke kant van de Olijfberg, was de geboorteplaats van Maria, Martha en Lazarus, goede vrienden van Jezus. Deze broer en zussen maakten een huiveringwekkende ervaring mee toen Lazarus stierf, maar niet lang daarna door Jezus uit de dood werd opgewekt (Johannes 11:1-45).

Het was een verbazingwekkend moment toen iedereen Jezus’ goddelijke kracht als de Zoon van God zag, en tegelijkertijd Zijn menselijkheid, huilend met degenen die rouwden.

Bethanië is ook de plaats van waaruit Jezus naar de hemel is opgevaren.

De eens zo kleine stad is nu een grote Arabische stad net buiten Jeruzalem. Het is een traditionele bedevaartsbestemming met veel oude plaatsen uit de tijd van Jezus.

10. Bethesda

Tijdens een van Jezus’ bezoeken aan Jeruzalem liep Hij langs de Bethesda-poelen in de buurt van de Schaapspoort (de huidige Leeuwenpoort). Het was een bron van water voor zowel de inwoners van Jeruzalem als voor de tempel. Maar er was nog iets unieks aan dit waterbassin.

Af en toe kwam er een engel naar beneden en bracht het water in beweging. Een man wachtte al meer dan 38 jaar op zijn beurt om genezen te worden! Jezus zag zijn angst en genas hem ter plekke zonder voorwaarden te stellen.

De plek Bethesda, wat Huis van Genade betekent in het Hebreeuws, is een traktatie voor elke liefhebber van de oudheid. Delen van de oude ruïnes zijn pas in de jaren zestig ontdekt, dus het is echt opwindend dat we zelfs in de moderne tijd bevestigingen van Bijbelse verhalen vinden.

We hopen dat je onze lijst met de 10 plaatsen waar Jezus liep, leuk vond. Denk je dat we nog een paar belangrijke plaatsen hebben gemist? Je hebt helemaal gelijk! We zullen in een ander artikel op wat meer details van het leven van Jezus ingaan: “5 plaatsen waar Jezus voor de kruisiging gelopen heeft “ .

Bekijk vanuit vogelperspectief het zoetwatermeer waar Jezus het grootste deel van zijn driejarige bediening aan heeft doorgebracht.

 

 

*****************************************************


ENGLISH

Door: Firm Israel – Estera Wieja

Plan a Trip to Israel: Places Where Jesus Walked

When you visit Israel as a Christian, it is quite surreal to think that you are literally walking on the same ground that Jesus did. Jesus chose this little piece of land to spend His years on earth. In order to bring us salvation, He became fully human and lived a normal (for the most part) life among the Jews.

The Gospels give us a pretty good idea of where He spent His days. Many archeological sites confirm the locations mentioned in the Bible. Today we want to help you plan your next trip to Israel.

Let’s focus on two geographical regions where Jesus lived – the Galilee and the Jerusalem area. Of course, there are more than 10 places where Jesus walked in Israel. But the following list highlights the intentionality of His whereabouts.

Here are the 10 places we know for a fact where Jesus walked:

Where Jesus was in the Galilee and Northern Israel:

1. Nazareth

Nazareth was a small village in Jesus’ day. This was His “boyhood home”, as Luke the evangelist puts it (Luke 4:16). Growing up in Nazareth, Jesus learned carpentry and stonework from His father, Joseph.

As an adult, He returns to Nazareth and at the synagogue He confesses to be the fulfillment of the prophet Isaiah’s words:

“The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring Good News to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord’s favor has come.” (Luke 4:18-19)

Today, Nazareth is a big city where majority of the residents are Muslim. A few impressive Christian churches allow visitors to retrace Biblical stories through the artwork created over centuries.

2. Caesarea Philippi

Caesarea Philippi is located in the country’s highest mountains. It is surrounded by breathtaking nature that you won’t find in other parts of Israel.

This is where the disciples got the revelation that Jesus is the Messiah. And Simon was called Peter after recognizing that his Teacher is „the Son of the living God” (Matthew 16:16). Jesus then added:

“…upon this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it.” (Matthew 16:18)

Caesarea Philippi and the area of Tel Dan are impressive sites that are well worth visiting, despite their remote location. The remains of pagan shrines are thousands of years old.

3. Cana of Galilee

We may not know much about Cana, but there was one significant event that took place in this humble Galilean village. Jesus and his family attended a wedding in Cana. We don’t even know who the Groom and the Bride were.

What we do know is, when the wine supply had run out, Jesus’ mother brought attention to her son saying, “Do whatever He tells you” (John 2:5). Although at first He said that His time has not yet come, in the end Jesus performed here His first public miracle by turning water into wine.

There were several places named Cana in this region; one of them is Kafr Kana a few miles away from Nazareth. It now boasts several cathedrals, but the importance of this place remains more spiritual than physical: this miracle began Jesus’ supernatural ministry.

4. Capernaum

No other place (besides Jerusalem) has seen as many miracles and heard as many teachings from Jesus as Capernaum did. This small fishing village was the hometown of Peter, one of Jesus’ closest friends.

We know Jesus lived there (Matthew 4:13), taught there and did miracles (Matthew 8:14). He also delivered people (Mark 1:21) and healed both body and spirit of those willing (Mark 2:11). The town of Capernaum must have held a special place in Jesus’ heart.

Capernaum is one of those unique places in the land of Israel that we know the exact location of. And there is still a lot to see at the site today. Ruins of a village from before our era and remnants of a synagogue from the first century will help you imagine what life was like in Jesus’ day.

5. Sea of Galilee

Ok, an entire lake may not be a specific spot, but it definitely is a place where Jesus walked! It was arguably one of his most famous walks, to be honest. Because walking on water is no small deal. See the story described in the Gospel of Matthew 14:22-34.

It seems like Jesus enjoyed spending time both on the shores of the lake and on its waters. He often rested on a boat, when He needed to escape the crowds that followed Him and to find some quiet. Even a storm could not steal His peace away.

This wonderful body of fresh water continues to be a source of fish and drinking water to the residents of Israel (and more). Today, the Sea of Galilee is as beautiful as ever. You can go swimming, sailing and even kayaking on the lake. So you can enjoy its splendor in more ways than one.

Where Jesus was in Jerusalem and Judea:

6. Bethlehem

We do not know if Jesus spent any time in Bethlehem throughout His life, if at all, after being born there. Nevertheless, it was an important town in His family line, as it was the hometown of King David.

Mary and Joseph, Jesus’ earthly parents, had to return to Bethlehem to register for a census decreed by Augustus, the Roman Emperor. They did so right in time for Jesus to be born (Luke 2:1-6).

Jesus spent the first weeks, possibly months, of His life in this “House of Bread” (the Hebrew meaning of the city’s name), less than 10 miles away from Jerusalem.

The modern-day Bethlehem is very welcoming to tourists; despite being part of the Palestinian Territories that Israeli citizens are banned from entering. The Manger Square, right in front of the Church of the Nativity, remains the city’s central location and most recognizable site.

7. The Jerusalem Temple

The very first time Jesus was in the Temple was probably about a month after His birth. That is because His earthly parents wanted to dedicate Him to God, in accordance to the law (Luke 2:23).

The family must have also frequented the Temple regularly when Jesus was growing up. In result, at 12 years old He was already debating scholars at this holy place. Years later, He confronted merchants in the courts of the Temple, saying they turned His Father’s House into a den of thieves (Matthew 21:12-13).

He cared for this House of God so deeply that He often rested and prayed on the Mount of Olives, which holds the best views of the Temple Mount.

Today the Temple is no more, but you still can visit the Temple Mount. You can also join the Jewish people in prayer at the Western Wall, right below where the Temple used to stand.

8. Jordan River (by Jericho)

The Jordan River connects the Galilee with Judea and runs right past Jericho. It was most likely by this desert city where John the Baptist called on people to repent and return to God. And Jesus met him there.

John was called to prepare the way, and in that moment, he recognized the One he was waiting for (John 1:34). Despite John’s hesitancy, Jesus asked to be baptized and many witnessed the most beautiful declaration of Father’s love:

“This is My beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:17)

The baptismal site is very visitor-friendly today, and it is only about an hour drive from Jerusalem. With Jericho on one side, the other bank of the river already belongs to the country of Jordan.

9. Bethany

Bethany, located on the eastern side of Mount of Olives, was the hometown of Mary, Martha and Lazarus, close friends of Jesus. These siblings went through a chilling experience when Lazarus passed away, but not long after he was raised from the dead by Jesus (John 11:1-45).

It was an astounding moment when everyone saw Jesus’ divine power as the Son of God, and at the same time His humanity, crying with those who mourned.

Bethany is also the place from where Jesus ascended into Heaven.

The once small town is now a good size Arab city right outside of Jerusalem. It is a traditional pilgrimage destination that boasts many ancient sites from Jesus’ day.

10. Bethesda

On one of Jesus’ visits to Jerusalem, He walked past the Bethesda Pools near the Sheep’s Gate (today’s Lions’ Gate). It was a source of water for Jerusalem residents as well as for the Temple. But there was something else that was uniquely special about this basin of water.

Occasionally, an angel came down to stir the waters with healing. One man was waiting for his turn to be healed for over 38 years! Jesus saw his anguish and, without setting any conditions, healed him on the spot.

The site of Bethesda, which means House of Grace in Hebrew, is a treat for any fan of antiquity. Parts of the ancient ruins have been discovered as late as 1960s, so it is really exciting that even in modern day we find confirmations of biblical accounts.

We hope you liked our list of the 10 places where Jesus walked. You think we missed a few more important places? You are absolutely right! We will go into some more details of the life of Jesus in another article: “5 Places Jesus Walked Before the Cross”.

Take a birds eye view of the fresh water lake beside which Jesus spent the majority of his 3 years of ministry.