De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian en hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borrell gaan een zaal binnen voor een gezamenlijke nieuwsconferentie, in Teheran, Iran

Iran’s Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell enter a hall for a joint news conference, in Tehran, Iran June 25, 2022.
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Nederlands + English

Meer dan 100 leden van het Europees Parlement hebben woensdag een brief ondertekend waarin de Europese Unie wordt opgeroepen de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) in zijn geheel als terroristische organisatie aan te merken, nu de wereldmachten de retoriek tegen het Iraanse regime blijven opvoeren.

In de brief, gericht aan Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, staat dat de huidige maatregelen van de EU tegen Iran “bij lange na niet voldoende” zijn. Momenteel heeft de EU alleen sancties opgelegd aan de luchtmacht van de IRGC.

“Het Iraanse volk wordt geconfronteerd met een meedogenloos regime, terwijl het slechts zijn universele, fundamentele mensenrechten wil uitoefenen”, luidt de brief. “Deze gewelddadige onderdrukking van miljoenen vraagt om een ferme en krachtige Europese reactie.”

Het gewelddadige optreden van Iran tegen demonstranten en zijn steun voor de oorlog van Rusland in Oekraïne hebben Amerikaanse functionarissen ertoe gebracht te beweren dat het regime mogelijk “bijdraagt aan wijdverspreide oorlogsmisdaden” in Oekraïne. Oekraïense defensiefunctionarissen zeggen dat Iran, tot nu toe, Rusland meer dan 2.000 drones heeft gestuurd die zowel op het slagveld als bij willekeurige aanvallen op Oekraïense steden en burgerinfrastructuur zijn gebruikt.

Ook andere landen hebben aangegeven een andere opstelling tegenover Iran te hanteren. Egypte en Saudi-Arabië gaven donderdag een gezamenlijke verklaring van hun ministers van Buitenlandse Zaken uit waarin zij Iran opriepen zijn kernwapenprogramma stop te zetten.

In het Verenigd Koninkrijk zei minister van Buitenlandse Zaken Leo Docherty donderdag tegen het parlement dat het Verenigd Koninkrijk actief overweegt de IRGC als terroristische organisatie aan te merken.

“Ik wil dat alle politieke banden met het islamitische regime van Iran worden verbroken en dat er niet meer wordt onderhandeld,” zei het conservatieve parlementslid Matthew Offord. “Ik wil dat het Joint Comprehensive Plan of Action in zijn geheel wordt beëindigd. Ik wil dat de sanctiemechanismen van resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad worden ingeroepen. Ik wil dat alle door Iran gefinancierde islamitische centra in het Verenigd Koninkrijk worden gesloten. Ik wil dat de Britse ambassadeur uit Iran wordt teruggeroepen. Ik wil dat de Iraanse ambassadeur en alle diplomaten uit het Verenigd Koninkrijk worden uitgewezen.”

Iran heeft zaterdag twee mensen opgehangen omdat zij een lid van de veiligheidstroepen van het regime zouden hebben gedood tijdens de aanhoudende protesten na de dood van Mahsa Amini in september in hechtenis van het regime. Deze executies brengen het totaal op vier mensen waarvan bekend is dat ze zijn vermoord in verband met de massaprotesten die de natie in beroering brengen. Volgens Iran Human Rights, een in Noorwegen gevestigde NGO, dreigen ten minste 109 demonstranten te worden geëxecuteerd.

In reactie op de executies van zaterdag kondigde de Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Lokke Rasmussen dinsdag aan dat hij en de Franse minister van Buitenlandse Zaken een nieuwe sanctieronde tegen Iran voorbereiden.

“Aanvullende Europese sancties zijn nodig tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de grove schendingen van de mensenrechten in Iran”, aldus Rasmussen.

 

*************************************

 

ENGLISH

More than 100 members of the European Parliament on Wednesday signed a letter calling for the European Union to designate the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) in its entirety as a terrorist organization, as world powers continue to ratchet up rhetoric against the Iranian regime.

The letter, sent to the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell, says that the EU’s current measures against Iran are “by far not enough.” Currently, the EU has only imposed sanctions on the IRGC’s Aerospace Force.

“The Iranian people are facing a relentless regime, while merely wanting to exercise their universal, basic human rights,” the letter reads. “This violent repression of millions requires a firm and strong European response.”

Iran’s violent crackdown on protesters and its support for Russia’s war in Ukraine has prompted US officials to allege that the regime may be “contributing to widespread war crimes” in Ukraine. Ukrainian defense officials say that Iran has so far sent Russia more than 2,000 drones that have been used both on the battlefield and in indiscriminate attacks against Ukrainian cities and civilian infrastructure.

Other countries have also indicated a shift in approach towards Iran. Egypt and Saudi Arabia on Thursday issued a joint statement of their foreign ministers calling on Iran to halt its nuclear weapons program.

In the UK, foreign office minister Leo Docherty told Parliament Thursday that the UK is actively considering designating the IRGC as a terrorist organization.

“I want to see a cutting of all political ties and no further negotiations with the Islamic regime of Iran,” said Conservative MP Matthew Offord. “I want to see the termination of the Joint Comprehensive Plan of Action in its entirety. I want to see the invoking of the snapback sanction mechanisms under UN Security Council resolution 2231. I want to see a closure of all Iranian-funded Islamic centers across the United Kingdom. I want to see the recalling of the British ambassador from Iran. I want to see the expelling of the Iranian ambassador and all diplomats from the United Kingdom.”

Iran on Saturday hanged two men for allegedly killing a member of the regime’s security forces during the ongoing protests following the death of Mahsa Amini in regime custody September. Those executions bring the total to four people who are known to have been murdered in connection with the mass protests roiling the nation. Iran Human Rights, a Norway-based NGO, records at least 109 protesters at risk of execution.

In response to Saturday’s hangings, Danish Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen announced on Tuesday that he and the FM of France were preparing a new round of sanctions against Iran.

“Additional European sanctions are needed against those responsible for the gross violations of human rights in Iran,” Rasmussen said.