Een Israëlische vrouwelijke soldaat neemt deel aan een training in een militair kamp bij
de noordelijke Israëlische stad Yoqne’am Illit.
An Israeli female soldier takes part in training at a military camp near
the northern Israeli city of Yoqne’am Illit.
Jack Guez (AFP/File)

Nederlands + English

In een historisch besluit heeft de stafchef van het Israëlische leger in mei 2022 aangegeven de 669 en Yahalom eenheden open te stellen voor vrouwelijke rekruten

Door: i24News

Het leger van Israël kondigde dinsdag aan dat de eerste werving van vrouwelijke soldaten voor de 669 zoek-en-reddingseenheid, en dat de selectie voor de Yahalom ingenieurseenheid in april en november zal plaatsvinden.

In totaal zullen 130 vrouwelijke soldaten worden opgenomen in de Yahalom-eenheid en de Airborne Combat Rescue and Evacuation Unit 669.

In een verklaring heeft het leger van Israël twee manieren uiteengezet waarop soldaten in de Yahalom-eenheid kunnen worden geïntegreerd.

De eerste weg betreft kandidaten die op basis van persoonlijke gegevens geschikt worden geacht en vervolgens na fysieke oefeningen worden geselecteerd. Jonge vrouwen die niet voor deze eenheid worden geselecteerd, zullen worden ingezet op andere gevechtsposten binnen het leger.

Het tweede traject betreft militairen die een pilotenopleiding hebben gevolgd en reeds aan de vereiste fysiologische criteria voldoen. Zij krijgen dan de gelegenheid een aanvullend examen af te leggen om tot de eenheid toe te treden.


IDF woordvoerder eenheidIsraëlische soldaten voeren een antiterrorismemissie uit
als onderdeel van operatie “Break the Wave” op de Westelijke Jordaanoever.

Het Israëlische leger gaf in zijn persbericht ook aan dat tot nu toe 11 kandidaten geschikt zijn bevonden om toe te treden tot de tactische reddingseenheid 669, na onderzoek van hun fysieke capaciteiten en goedkeuring van de medische autoriteiten. Deze week zou nog een voorselectiedag moeten plaatsvinden, waarbij fysieke tests zullen worden afgenomen.

In een historisch besluit in mei 2022 kondigde Israëls stafchef Aviv Kochavi de openstelling van deze twee eenheden voor vrouwelijke rekruten aan. Het Israëlische leger liet in zijn verklaring weten dat het zal blijven werken aan de integratie van alle soldaten volgens de operationele behoeften, hun capaciteiten en hun geschiktheid voor verschillende functies, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun wensen.

*******************************************

*******************************************

ENGLISH

In a historic decision, Israel’s Army Chief of Staff indicated in May 2022 the opening of the 669 and Yahalom units to female recruits

By: i24News

Israel’s army on Tuesday announced that its first recruitment of female soldiers joined the 669 search-and-rescue unit, and that selection for the Yahalom engineering unit would take place in April and November.

A total of 130 female soldiers will be integrated into the Yahalom unit and the Airborne Combat Rescue and Evacuation Unit 669.

In a statement, Israel’s army laid out two ways that soldiers could be integrated into the Yahalom unit.

The first path will concern candidates deemed suitable on the basis of personal data who will then be subject to selection after physical exercises. Young women who are not selected to join this unit will be assigned to other combat posts within the army.

The second path concerns soldiers who have undergone pilot training and already meet the required physiological criteria. They will then have the opportunity to take an additional exam to join the unit.


IDF spokesperson unitIsraeli soldiers conduct a counterterrorism mission
as part of Operation “Break the Wave” in the West Bank.

Israel’s army also indicated in its press release that 11 candidates had so far been deemed suitable to join the tactical rescue unit 669, after examination of their physical abilities and approval of the medical authorities. Another pre-selection day should take place this week, which will involve physical tests.

In a historic decision in May 2022, Israel’s Army Chief of Staff Aviv Kochavi announced the opening of these two units to female recruits. Israel’s army said in its statement that it would continue to work to integrate all of its soldiers according to operational needs, their capabilities, and their suitability for different positions, while taking into account as much as possible their wishes.