Een IDF-soldaat werkt aan een op een tank gemonteerd machinegeweer voorafgaand aan de uitbreiding van het offensief tegen Hamas. 14 oktober 2023 (foto credit: IDF)

Nederlands + English

The Jerusalem Post deelt verschillende tactieken van de IDF om te helpen begrijpen wat er gebeurt in de Gazastrook.

Door: Jerusalem Post – Yonah Jeremy Bob

De IDF is een grondoffensief begonnen in de Gazastrook waarvan militaire functionarissen hebben gezegd dat het lang en hevig zal zijn. Het doel deze keer is om de politieke en militaire capaciteit van Hamas te vernietigen na de wrede en barbaarse aanval van de terroristische organisatie op Israëlische burgers op 7 oktober.

De IDF heeft uitgebreide censuur ingesteld op wat er op dit moment kan worden gerapporteerd over de militaire tactieken in Gaza. The Jerusalem Post is onderworpen aan de censuur, maar kan verschillende tactieken van de IDF delen om te helpen begrijpen wat er in de Gazastrook gebeurt.

Grondtroepen van de IDF in Gaza, 31 oktober 2023 (credit: IDF SPOKESPERSON’S UNIT)

Hier zijn 12 dingen die je moet weten:

 1. Tot nu toe concentreert de invasie zich meer op het Noorden van Gaza, hoewel deze zich overal en op elk moment kan voortzetten.
 2. De censuur op troepenbewegingen is effectief gebleken bij Hamas, dat gewend is toegang te hebben tot Israëlische open bronnen voor real-time inlichtingen en heeft ertoe geleid dat de groep zijn strijdkrachten verkeerd heeft gepositioneerd wanneer het verkeerde inschattingen heeft gemaakt over waar de IDF de volgende keer zal verschijnen.
 3. De IDF gebruikt nieuwe gepantserde transportvoertuigen met geavanceerde defensieve capaciteiten en tanks om troepen te beschermen terwijl ze oprukken in Gaza.
 4. Artillerie en tanks maken gebruik van een verscheidenheid aan rookachtige afleidingsmanoeuvres om het moeilijk te maken voor Hamas-troepen om duidelijk op IDF-troepen te kunnen schieten als ze nieuwe gebieden binnengaan.
 5. D9-bulldozers worden gebruikt om boobytraps , mijnen en andere hinderlagen op te ruimen voordat IDF-soldaten verschillende gebieden binnenkomen.
 6. Luchtmacht, vooral drones, worden nog steeds op grote schaal gebruikt in combinatie met landstrijdkrachten om Hamasstrijders aan te vallen, die eropuit trekken om landstrijdkrachten aan te vallen. Dit is een voordeel ten opzichte van louter luchtaanvallen zonder landstrijdkrachten, die de strijdkrachten van Hamas niet zo vaak uit hun schuilplaatsen dwingen.
 7. Als er meer artillerie en tanks bij betrokken zijn, is het mogelijk om schuilplaatsen veel directer te vernietigen op elk moment dat Hamas-troepen hun schuilplaatsen overlaten met louter geweervuur, zonder daadwerkelijk in een open gebied te stappen.
 8. Ondanks alle bovenstaande successen, heeft de IDF het over het doden van enkele cijfers of enkele tientallen Hamas-troepen per keer, nog steeds nergens in de buurt van de vele duizenden of zelfs enkele tienduizenden die misschien gedood moeten worden om Hamas volledig te vernietigen om het voor Hamas veel moeilijker te maken om zijn strijdkrachten opnieuw samen te stellen voor een opstand na een eerste Israëlische “overwinning”.
 9. Een aanwijzing voor het feit dat het succes van de IDF bij het in grote hoeveelheden doden van Hamas-troepen nog steeds beperkt is, is het relatief kleine aantal IDF-verliezen tot nu toe . Grote aantallen Hamas-troepen zullen niet aanvallen en zullen zich blijven verbergen totdat nog grotere aantallen IDF-troepen daadwerkelijk worden geïdentificeerd en gevaarlijkere gebieden binnendringen.
 10. De IDF is niet binnengedrongen in het Shifa ziekenhuis of andere cruciale gebieden waar topambtenaren van Hamas zich schuilhouden en die zullen moeten worden ingenomen als Israël op een bepaald moment Hamas wil ” ten val brengen” op lange termijn..
 11. Ondanks de opmerkelijke redding van één gijzelaar, een vrouwelijke IDF verkenner uit Nahal Oz, is de overgrote meerderheid van de tot 230 gijzelaars nog steeds in het geding. De IDF heeft nog geen vooruitgang geboekt bij het operationeel bevrijden van een groter aantal. Hamas houdt ook veel gijzelaars vast in kwetsbare gebieden om Israël ervan te weerhouden die gebieden aan te vallen, vooral als het gaat om de topleiders van Hamas.
 12. De IDF en de regering maken zich grote zorgen over het verlies van internationale legitimiteit, maar zijn er niet in geslaagd om een betere strategie uit te werken voor het coördineren van humanitaire hulp, noch hebben ze een plan bedacht om de oorlogsdoelen sneller te bereiken zonder meer IDF-soldaten te verliezen en meer Palestijnse burgers te doden.

 

****************************************************

ENGLISH

An IDF soldier works on a tank mounted machine gun ahead of the expansion of the offensive against Hamas. October 14, 2023. (photo credit: IDF)

The Jerusalem Post shares several IDF tactics to help understand what is happening in the Gaza Strip.

Door: Jerusalem Post – Yonah Jeremy Bob

The IDF has launched a ground offensive into the Gaza Strip that military officials have said will be long and hard. The goal this time around is to destroy Hamas’s political and military capacity after the terrorist organization launched a bloody and barbaric attack against Israeli civilians on October 7.

The IDF has put extensive censorship on what can be reported from its military tactics in Gaza at the moment. The Jerusalem Post is subject to the censor but can share several IDF tactics to help understand what is happening in the Gaza Strip.

IDF-grondtroepen in Gaza, 31 oktober 2023 (credit: IDF SPOKESPERSON’S UNIT)

Here are 12 things you should know:

 1. To date, the invasion is more focused in the North, though it could prop up anywhere at any given time.
 2. The censorship of troop movements has been effective with Hamas, which is used to having access to Israeli open sources for real-time intelligence and has led to the group mispositioning its forces when it has made wrong guesses about where the IDF will show up next.
 3. The IDF is using new armored carrier vehicles with advanced defensive capabilities and tanks to protect troops as they advance in Gaza.
 4. Artillery and tanks are using a variety of smoke-style diversions to make it difficult for Hamas forces to get clear shots at IDF forces when they enter new areas.
 5. D9 bulldozers are being used to clear out boobytraps, mines, and other ambush items before IDF soldiers enter various areas.
 6. Air power, especially drones, is still being used extensively in conjunction with land forces to strike Hamas forces, which come out to engage land forces. This is an advantage over mere strikes from the air without land forces, which do not force Hamas forces out of their hideouts as much.
 7. Having artillery and tanks more involved allows much more immediate destruction of hiding places anytime Hamas forces reveal their hiding places with mere gunfire, without actually stepping out into any open area.
 8. Despite all of the above successes, the IDF is talking about killing single digits or some dozens of Hamas forces at a time, still, nowhere near the many thousands or even some tens of thousands it may need to kill to comprehensively defeat Hamas and make it much more difficult for it to reconstitute its military forces for an insurgency after any initial Israeli “win.”
 9. A tip off to the fact that the IDF’s success in killing Hamas forces in large quantities has still been limited is the relatively tiny number of IDF losses to date. Large volumes of Hamas forces will not engage and will continue to be able to hide until even larger numbers of IDF forces are actually exposed and enter more dangerous areas
 10. The IDF has not broached penetrating Shifa hospital or other critical areas where top Hamas officials are hiding and which will need to be taken over if Israel wants to at some point accomplish “toppling” Hamas in any more long-term sense.
 11. Despite the remarkable rescue of one hostage, a female IDF lookout from Nahal Oz, the vast majority of up to 230 hostages are still in play. The IDF has not yet made progress in freeing a more significant number operationally. Likewise, Hamas is holding many hostages in sensitive areas to deter Israel from attacking those areas, especially regarding Hamas’ top leaders.
 12. The IDF and the government are greatly concerned about falling international legitimacy but have not managed to figure out a better strategy for streamlining humanitarian aid, nor have they figured out a plan for accomplishing the war aims faster without losing more IDF soldiers and killing more Palestinian civilians.