Ethiopische Joodse immigranten arriveren in Israël als onderdeel van Operatie Zur Israel
Ethiopian Jewish immigrants arrive in Israel as a part of Operation Zur Israel
(Photo courtesy ICEJ)

Nederlands + English

De vlucht van deze week is de derde luchtbrug van het vernieuwde initiatief “Operation Zur Israel”, dat in totaal 3.000 Ethiopische immigranten herenigt met hun families in de Joodse staat.

Bron: Allisrael News

Een speciale gecharterde vlucht bracht deze week 160 Ethiopische immigranten naar Israël als onderdeel van Operation Zur Israel (“Rots van Israël”), die tot doel heeft maar liefst 3.000 Ethiopische Joden te herenigen met hun families in Israël.

De luchtbrug werd geregeld door het Joods Agentschap voor Israël (JAFI) en gesponsord door de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ).

De aankomst van deze week markeert de derde fase van het vernieuwde initiatief om meer dan 3.000 Ethiopische Joden die eerstegraads verwanten hebben die in Israël wonen, over te brengen.

De tweede fase van de urgente luchtbrug ging eerder deze maand van start toen twee vluchten landden op Ben-Gurion International Airport en 341 nieuwe immigranten meebrachten uit het op één na dichtstbevolkte land van Afrika. De eerste fase ging in december van start en bracht 2.000 Ethiopische Joden over tegen de achtergrond van een burgeroorlog, verslechterende droogte omstandigheden en bezorgdheid over het coronavirus.

Met de vlucht van deze week heeft de ICEJ nu de aliyah (immigratie naar Israël) ondersteund van meer dan de helft van de Ethiopische Joden (2.750 van de 5.197) die sinds 2015 naar de Joodse staat zijn geëmigreerd, toen de Israëlische regering de Ethiopische immigratie hervatte op basis van gezinshereniging.


ICEJ vrijwilligers verwelkomen Ethiopische Joden immigranten bij hun aankomst
in Israël als onderdeel van Operation Zur Israel (Foto ICEJ)

“De Christelijke Ambassade is bevoorrecht om te helpen bij de historische intocht in onze tijd van het Joodse volk naar het land Israël, en we zijn in het bijzonder toegewijd om te kunnen staan ter ondersteuning van de Ethiopische aliyah,” zei ICEJ voorzitter Jürgen Bühler. “Zij zijn het overblijfsel van een oude gemeenschap die lang heeft gewacht en veel heeft geleden in de hoop op een dag herenigd te worden met de Joodse gemeenschap hier in het land van hun voorvaderen. Mogen zij gezegend zijn als zij familie en geliefden omhelzen die wachten op hun aankomst in Israël.”

De sponsoring door ICEJ van de Ethiopische groep omvatte de vluchtkosten en diverse kosten voorafgaand aan de vlucht, plus vervoer en beveiliging van Gondar naar de luchthaven in Addis Abeba. Daarnaast zal ICEJ betalen voor Hebreeuwse lessen voor de immigranten, medische behoeften, interview- en documentatiekosten, evenals dringende integratiehulp zodra ze in Israël zijn aangekomen.


Ethiopische Joodse immigranten komen aan in Israël
als onderdeel van Operation Zur Israel (Foto hoffelijkheid ICEJ)

Veel van de meest recent aangekomen Ethiopiërs hebben de laatste 20 jaar onder moeilijke omstandigheden geleefd in doorgangskampen in Gondar en Addis Abeba, in afwachting van de kans om herenigd te worden met hun geliefden in Israël.

Minister van Aliyah en Absorptie Pnina Tamano-Shata, zelf een Ethiopische Jood, die maar al te vertrouwd is met het proces van aanpassing aan het leven in het Heilige Land, staat aan het hoofd van de inspanningen om Operation Zur Israel nieuw leven in te blazen. Tamano-Shata maakte aliyah met haar familie toen ze slechts 3 jaar oud was.

De Ethiopische gemeenschap in Israël telt vandaag de dag meer dan 140.000 mensen. Sinds de jaren ’80 zijn meer dan 95.000 Ethiopische Joden naar Israel geëmigreerd. Velen arriveerden via nood luchtbruggen om te ontsnappen aan oorlog en hongersnood.

Samen met hun nakomelingen werd het Joodse restant in Ethiopië belet Israëlische staatsburgers te worden, omdat zij beschouwd werden als Falash Mura, een term die wordt gegeven aan Joden die enkele generaties geleden om economische of andere redenen gedwongen werden zich tot het christendom te bekeren.

De Ethiopische immigranten worden echter beschouwd als Joden die het Jodendom zijn blijven beoefenen en die naaste verwanten hebben die al in Israël wonen, waardoor de Israëlische regering hun recht op immigratie begin 2015 heeft goedgekeurd op basis van humanitaire gronden.

 

 

ENGLISH

The flight this week marks third airlift of renewed initiative “Operation Zur Israel,” reuniting a total of 3,000 Ethiopian immigrants with their families in the Jewish state

A special chartered flight brought 160 Ethiopian immigrants to Israel this week as part of Operation Zur Israel (“Rock of Israel”) which aims to reunite as many as 3,000 Ethiopian Jews with their families in Israel.

The airlift was arranged by the Jewish Agency For Israel (JAFI) and sponsored by the International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ).

This week’s arrival marks the third phase in the renewed initiative to bring over 3,000 Ethiopian Jews who have first-degree relatives living in Israel.

The second phase of the urgent airlift kicked off earlier this month when two flights touched down at Ben-Gurion International Airport, bringing 341 new immigrants from the second most populated country in Africa. Phase one was launched in December, airlifting 2,000 Ethiopian Jews amid a civil war, worsening drought conditions and coronavirus-related concerns.

With this week’s flight, the ICEJ has now supported the aliyah (immigration to Israel) of more than half of the Ethiopian Jews (2,750 out of 5,197) who have immigrated to the Jewish state since 2015 when the Israeli government resumed Ethiopian immigration on the basis of family reunification.


ICEJ volunteers welcome Ethiopian Jews immigrants as they arrive in Israel
as a part of Operation Zur Israel (Photo courtesy ICEJ)

“The Christian Embassy is privileged to help with the historic ingathering of the Jewish people to the land of Israel in our day, and we are especially committed to standing in support of the Ethiopian aliyah,” said ICEJ President Jürgen Bühler. “They are the remnant of an ancient community who have waited long and suffered much for the hope of one day reuniting with the Jewish mainstream here in the land of their forefathers. May they be blessed as they embrace family and loved ones awaiting their arrival in Israel.”

ICEJ sponsorship of the Ethiopian group included flight costs and various pre-flight expenses, plus transportation and security from Gondar to the airport in Addis Ababa. In addition, the support from ICEJ will pay for immigrants’ Hebrew lessons, medical needs, interview and documentation costs, as well as urgent integration assistance once they arrive in Israel.


Ethiopian Jewish immigrants arrive in Israel
as a part of Operation Zur Israel (Photo courtesy ICEJ)

Many of the most recent Ethiopian arrivals have been living under difficult conditions in transit camps in Gondar and Addis Ababa for the last 20 years, awaiting the chance to be reunited with loved ones in Israel.

Leading the efforts to revive Operation Zur Israel is Minister of Aliyah and Absorption Pnina Tamano-Shata, an Ethiopian Jew herself, who is all too familiar with the process of adapting to life in the Holy Land. Tamano-Shata made aliyah with her family when she was just 3 years old.

The Ethiopian community in Israel today numbers more than 140,000. Since the 1980s, over 95,000 Ethiopian Jews have immigrated to Israel. Many arrived via emergency airlifts in order to escape war and famine.

Along with their offspring, the Jewish remnant in Ethiopia had been prevented from becoming Israeli citizens because they were considered Falash Mura, a term given to Jews who were forced to convert to Christianity several generations ago for economic or other reasons.

However, the Ethiopian immigrants are considered Jews who have continued to practice Judaism and have immediate relatives already living in Israel, leading the Israeli government to approve their right to immigrate beginning in 2015 based on humanitarian grounds.