Nederlands + English

NEDERLANDS

Sommige mensen vinden het vreemd dat we verondersteld worden God te vrezen. God is toch goed en meelevend, rechtschapen en rechtvaardig, waar moet je bang voor zijn? Veel mensen interpreteren het idee gewoon als een idee van groot respect en waardering, ontzag en eerbied. Maar zeker geen echte angst? De woorden worden weggeredeneerd en onder het tapijt geveegd als iets dat veel minder intimiderend is.

Door: Kehila News – Eén voor Israël

Toch is de vrees voor God absoluut fundamenteel voor een juiste relatie met Hem. Als het fundament niet op zijn plaats ligt, staat het hele gebouw op wankele grond. Dit is waarom ons door de hele Schrift heen herhaaldelijk wordt verteld dat dat eerst komt, aan het begin:

Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar Zijn wet, getuigt van veel inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd. (Psalm 111:10 NBV)
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert alle onderricht. (Spreuken 1:7 NBV)
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. (Spreuken 9:10 NBV)

Als je wijs en begripvol in je geloof wilt zijn, moet vrees voor God op de eerste plaats komen. Niet alleen is de vrees voor God fundamenteel voor een gezond geestelijk leven, maar Gods woord belooft een schat aan voordelen, als je op de juiste manier begint.

SCHIJNBARE TEGENSTRIJDIGHEDEN: GOD VREZEN BEVRIJD ONS VAN VREES.

Iedereen die wedergeboren is en vanuit het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht is overgestoken, weet heel goed dat dit koninkrijk tegenstrijdig is. AW Towzer drukt het als volgt uit:
“Nou, dat is niet verwonderlijk. Een echte [gelovige] is sowieso een bijzonder iemand. Hij voelt opperste liefde voor Iemand die hij nog nooit heeft gezien, praat elke dag vertrouwd met Iemand die hij niet kan zien, verwacht naar de hemel te gaan op grond van de deugd van een Ander, maakt zichzelf leeg om vol te zijn, geeft toe dat hij ongelijk heeft zodat hij rechtvaardig kan worden verklaard, gaat neer om op te staan, is het sterkst als hij het zwakst is, het rijkst als hij het armst is en het gelukkigst als hij zich het slechtst voelt. Hij sterft zodat hij kan leven, geeft op om te hebben, geeft weg zodat hij kan behouden, ziet het onzichtbare, hoort het onhoorbare en weet wat kennis te boven gaat.”

In dit schijnbaar tegenstrijdige koninkrijk biedt het kiezen van het pad van de juiste vrees ons ironisch genoeg de ontsnappingsroute uit elke andere vrees.

We kunnen terugschrikken bij het idee om God echt te vrezen, denkend dat angst negatief is, maar op dezelfde manier dat we “neer gaan om op te staan”, moeten we eerst de vrees ingaan om van vrees bevrijd te worden. Jezus verwoordde het zo voor ons:

Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna (hel (vert).). (Mattheüs 10:28 NBV)
Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor Hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. (Lucas 12:5 NBV).

Als we die echte waardering hebben voor het feit dat God ons echt voor altijd kan vernietigen, moeten alle andere angsten op de achtergrond raken. God is angstaanjagend, een verschrikking voor al zijn vijanden. Hij is de Enige bij wie niemand, NIEMAND, de autoriteit heeft om je te uit zijn hand te redden. Hij is de laatste verdedigingslinie en als je problemen met Hem hebt, is dat het einde. Maar door Zijn genade heeft Hij ons, die eens Zijn vijanden waren, tot Zijn vrienden gemaakt. Hij is nu een gevreesde krijger aan onze zijde. Deze waarheid, wanneer ze toeslaat, bevrijdt.

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? (Psalm 118:6 NBV)

Als je dit nog niet hebt begrepen, vraag God dan om je te helpen het te begrijpen. Een begrip van wie Hij is en wat Hij kan doen, de positie die Hij werkelijk boven de mensheid inneemt, leidt tot onuitsprekelijke troost wanneer we ons realiseren dat deze God ons al onze zonden heeft vergeven. Hij Zelf heeft ons van de straf verlost en ons als zijn kinderen aangenomen. Net als veel andere aspecten van het leven in de Messias, opent het buigen in nederigheid, ons schrap zetten om deze realiteiten te omarmen, uitgestrekte arena’s van vrijheid en vreugde die de menselijke geest niet volledig kan doorgronden.

Verdoezelen en afzwakken van de vrees voor God leidt er alleen maar toe dat we onszelf in de voet schieten. Wij zijn degenen die het mislopen als we dit doen. God vrezen is niet alleen een kwestie van genieten van Zijn karakter of het waarderen van Zijn wonderen. Hoe meer we godvrezend worden en de ware positie van de mensheid voor God waarderen, des te meer zullen onze levens overlopen van zegen. Degenen die voor zichzelf doen alsof God slechts een knuffelige teddybeer van een kerel is, een grote softie in de lucht, doen dat tot hun eigen grote nadeel.

HEILIGHEID, ZUIVERHEID EN KRACHT

Een juiste vrees voor God leidt ons naar heiligheid als we ernaar streven God te gehoorzamen en te behagen. Godvrezende mannen en vrouwen verlangen ernaar om rein te zijn in Zijn ogen, en de reinen van hart krijgen God te zien, volgens Yeshua’s Bergrede in Mattheüs 5. Zoals gezegd, zij die God vrezen, horen God. Hij spreekt tot degenen die Hem na aan het hart liggen, die zich verheugen in Zijn wegen.
Als u de uitdrukking “vrees voor God” in de Bijbel doorzoekt en de voordelen opmerkt die in elke verwijzing worden genoemd, zult u zeer bemoedigd zijn. Een vriend van mij zegt dat het vrezen van God ons eraan herinnert om gehoorzaam te zijn. Als we God gehoorzamen, zij grote zegeningen het resultaat, omdat Zijn wegen juist en waar zijn, en voor ons bestwil. Hier zijn enkele voorbeelden uit de Bijbel van de voordelen die beloofd worden aan hen die God vrezen:

 • Een bron van leven (Spreuken 14:27)
 • Gods barmhartigheid van generatie op generatie (Lucas 1:50, Deut 5:29)
 • Leven, voldoening en bescherming (Spr 19:23)
 • Vriendschap met de Heer (Ps 25:14)
 • Vertrouwen voor u en een toevluchtsoord voor uw kinderen (Spr 14:26)
 • Zegeningen (Ps 112:1, 128:1-4, Spreuken 28:14)
 • Gods werk in ons (Fil 2:12-13)
 • Rijkdom, eer en leven (Spr 22:4)
 • Veiligheid tegen valstrikken van mensen (Spr 29:25)
 • Kennis van God (Spr 2:1-6, 2:5)
 • Helpt af te keren van het kwaad (Spr 16:6) en zonde (Ex 20:20)
 • Vrouwen die God vrezen worden geprezen (Spr 31:30)
 • God zal je roep horen en je redden (Ps 145:19)
 • Ons welzijn en ons behoud (Deut 6:24)
 • Gods goedheid in voorraad voor ons (Spr 31:19)
 • Wij beërven Zijn gerechtigheid door geloof (Heb 11:7)
 • De Engel des Heren legert zich om ons heen en bevrijdt ons (Ps 34:7-9)
 • Het zal ons aan niets ontbreken (Ps 34:7-9)
 • God is onze hulp en ons schild (Ps 115:11)
 • Goddelijke bescherming (2 Kronieken 17:10)
 • Gods vreugde (Ps 147:10-11)
 • Werk- en gezinszegeningen (Ps 128:1-4)
 • God toont Zijn mededogen met ons als Vader (Ps 103:13)

MAAR WILT U GRATIS GOD VREZEN?

Satan vraagt God in het eerste hoofdstuk van Job: “Vreest Job God voor niets?” De uitdaging was om te zien of Job gemotiveerd wordt door de beloningen die voortvloeien uit het vrezen van God, of door oprechte en onvoorwaardelijke liefde, gratis. We zullen misschien nooit begrijpen waarom het leven gaat zoals het gaat totdat we God van aangezicht tot aangezicht in heerlijkheid zien, maar wat er ook gebeurt, Hij is nog steeds onze liefde en gehoorzaamheid waard.

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient. (Deuteronomium 10 :12 NBV)

Deze vermaning uit Deuteronomium vindt zijn parallel later in Micha:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8 NBV)

Geloof faalt overal om ons heen omdat mensen verwachten dat God zich gedraagt zoals zij denken dat Hij zou moeten. Deze verzen verduidelijken dat gerechtigheid, liefde en barmhartigheid allemaal hoog op Gods agenda staan, ze maken deel uit van Zijn onveranderlijke karakter, en we moeten ons niet laten misleiden door degenen die iets anders suggereren. Er staat genoeg in de Bijbel om je verbijsterd met je ogen te laten knipperen, maar Gods plannen zijn perfect en Zijn gerechtigheid onberispelijk. Vrees voor God erkent Gods recht om op de rechterstoel te zitten en de dienst uit te maken met kinderlijk vertrouwen. Hij weet wat Hij doet. Als je geloof op dat soort fundament is gebouwd, zul je niet snel aan het wankelen worden gebracht.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op One For Israel , 26 juli 2021, en opnieuw gepost met toestemming.

 

****************************************

ENGLISH:

It seems odd to some people that we are supposed to fear God. Surely God is good and compassionate, righteous and just – what is there to be afraid of? Many people interpret the idea to be simply one of great respect and appreciation, awe and reverence. But surely not actual fear? The words are explained away and brushed under the carpet as meaning something far less intimidating.

By: Kehila News –  Eén voor Israël

Yet the fear of God is absolutely foundational to a right relationship with Him. When this is out of place, the whole building is on shaky ground. This is why we’re repeatedly told throughout the Scriptures that it comes first – at the beginning:

The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise. (Psalm 111:10)
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. (Proverbs 1:7)

The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. (Proverbs 9:10)

If you want to be wise and understanding in your faith, fear of God must come first. Not only is the fear of God foundational for a healthy spiritual life, but God’s word promises a wealth of benefits to starting off on the right foot.

DOWNSIDE UP: FEARING GOD FREES US FROM FEAR

Anyone who has been born again and crossed over from the kingdom of darkness to the kingdom of light knows very well this is an upside down kingdom. A. W. Towzer expresses it like this:
“Well, it is not to be wondered at. A real [believer] is an odd number anyway. He feels supreme love for One whom he has never seen, talks familiarly every day to Someone he cannot see, expects to go to heaven on the virtue of Another, empties himself in order to be full, admits he is wrong so he can be declared right, goes down in order to get up, is strongest when he is weakest, richest when he is poorest and happiest when he feels worst. He dies so he can live, forsakes in order to have, gives away so he can keep, sees the invisible, hears the inaudible and knows that which passeth knowledge.”

In this apparently contradictory kingdom, choosing the path of proper fear ironically provides us with the escape route from every other fear.

We may baulk at the idea of truly fearing God, thinking that fear is negative, but in the same way that we “go down in order to get up”, we must first enter into fear in order to be freed from fear. Jesus put it this way for us:

Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell. (Matthew 10:28)
But I will warn you whom to fear: fear him who, after he has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him! (Luke 12:5)

When we have that true appreciation the fact that God really can destroy us forever, all other fears have to take a back seat. God is terrifying – a terror to all his enemies. He is the only One that no-one – NO-ONE – has the authority to rescue you from. He is the last line of defence and if you’re in trouble with Him, that’s the end of that. But by His grace, he has made us who were once His enemies into His friends. He is now a dread warrior by our side. This truth, when it hits, liberates.

Adonai is for me—I will not fear! What can man do to me? (Psalm 118:6)

If you have not grasped this yet, ask for God to help you perceive it. An understanding of who He is and what He can do, the position He truly holds over humanity, leads to unspeakable comfort when we realize that this God has forgiven us from all our sin. He Himself has rescued us from punishment and has adopted us as his children. Like many aspects of life in the Messiah, bending low in humility, bracing ourselves to embrace these realities, opens up vast arenas of freedom and joy that the human mind cannot fully fathom.
Dumbing down and diluting of the fear of God only results in us shooting ourselves in the foot. We are the ones who miss out if we do this. Fearing God is not simply a matter of enjoying His character or appreciating His wonders. The more we become God-fearing, appreciating the true position humanity is in before God, the more our lives will overflow with blessing. Those who pretend to themselves that God is just a cuddly teddy bear of a guy, a big softie in the sky, do so to their own great detriment.

HOLINESS, PURITY AND POWER

A right fear of God leads us into holiness as we seek to obey and please God. God-fearing men and women desire to be pure in His sight, and the pure in heart get to see God, according to Yeshua’s sermon on the Mount in Matthew 5. As it has been said, those who fear God, hear God. He speaks to those who come close to His heart, who delight in His ways.
If you search the phrase “fear of God” in the Bible, and note the benefits mentioned in every reference, you will be greatly encouraged. A friend of mine says that fearing God helps to remind us to be obedient. When we obey God, great blessings are the result, because His ways are right and true, and for our good. Here are some examples from the Bible of the benefits promised to those who fear God:

 • A fountain of life (Proverbs 14:27)
 • God’s mercy from generation to generation (Luke 1:50, Deut 5:29)
 • Life, satisfaction, and protection (Prov 19:23)
 • Friendship with the Lord (Ps 25:14)
 • Confidence for you and a refuge for your children (Prov 14:26)
 • Blessings (Ps 112:1, 128:1-4, Prov 28:14)
 • God’s work in us (Phil 2:12-13)
 • Riches, honor, and life (Prov 22:4)
 • Safety from snares of men (Prov 29:25)
 • Knowledge of God (Prov 2:1-6, 2:5)
 • Help turning away from evil (Prov 16:6) and sin (Ex 20:20)
 • Women who fear God are praised (Prov 31:30)
 • God will hear your cry and save you (Ps 145:19)
 • Our good and our preservation (Deut 6:24)
 • God’s goodness stored up for us (Prov 31:19)
 • We inherit His righteousness through faith (Heb 11:7)
 • The Angel of the Lord encamps around us and delivers us (Ps 34:7-9)
 • We shall have no lack (Ps 34:7-9)
 • God is our help and our shield (Ps 115:11)
 • Divine protection (2 Chronicles 17:10)
 • God’s pleasure (Ps 147:10-11)
 • Work and family blessings (Ps 128:1-4)
 • God shows His compassion to us as a father (Ps 103:13)

BUT WOULD YOU FEAR GOD FOR FREE?

Satan asks God in the first chapter of Job, “Does Job fear God for nothing?” The challenge was to see whether Job is motivated by the rewards that flow from fearing God, or by genuine and unconditional love – for free. We may never understand why life goes the way it does until we see God face to face in glory but come what may, He is still worthy of our love and obedience.

So now, O Israel, what does Adonai your God require of you, but to fear Adonai your God, to walk in all His ways and love Him, and to serve Adonai your God with all your heart and with all your soul (Deuteronomy 10:12)

This exhortation from Deuteronomy has its parallel later on in Micah:

He has told you, humanity, what is good, and what Adonai is seeking from you: Only to practice justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. (Micah 6:8)

Faith is failing all around us because people expect God to behave the way they think He should. These verses clarify that justice, love and mercy are all high on God’s agenda – they are part of His immutable character – and we must not be hoodwinked by those who suggest otherwise. There is plenty in the Bible to make you blink in bewilderment, but God’s plans are perfect and His justice impeccable. Fear of God recognizes God’s right to sit on the judgment seat and call the shots with childlike trust He knows what He’s doing. If your faith is built on that kind of foundation, you will not be easily shaken.

This article originally appeared on One For Israel, July 26, 2021, and reposted with permission.