Video in English

Tekst in Nederlands + English

NEDERLANDS

Geruchten over ‘geestelijk vermogen’ van Biden na oproep 25e amendement in te roepen 1 DOOR ISRAEL UNWIRED De val van Kabul wordt nu al gezien als een beslissend moment in het presidentschap van Joe Biden. Geen enkele president is ooit perfect, maar de chaos die Afghanistan overspoelt, wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week aan de hele wereld getoond.Traditionele Amerikaanse bondgenoten bekritiseren Biden. Voor het eerst beginnen de Democraten en de Main Stream Media te praten over de geestelijke gezondheid van President Joe Biden. Hier werd al meer dan een jaar geleden voor gewaarschuwd, maar toen Trump nog in functie was, werd genegeerd wat voor zovelen duidelijk was. Nu het Kabul-debacle volop in de belangstelling staat, maken de Democraten zich openlijk zorgen over hoe ze zich hieruit kunnen redden. Zij beweerden immers dat Donald Trump het Amerikaanse prestige in de wereld schaadt. Toch is het Biden die nu de betrouwbaarheid van Amerika bij zijn bondgenoten heeft vernietigd. Men moet niet vergeten dat het hele doel van Biden was om Trump te verslaan. De sympathieke voormalige Vice President stond altijd bekend om zijn blunders. Maar tegen Trump waren blunders nooit een probleem en tijdens de coronapandemie kon hij zich legitiem terugtrekken uit het publieke zicht. Nu hij president is, is Biden echt een blok aan het been geworden en kan hij de “woke” revolutie schaden als hij zo doorgaat. In feite kan hij Amerika onherroepelijk schaden. Hoewel niemand zich een presidentschap van Harris kan voorstellen – Kabul heeft dat misschien wel mogelijk gemaakt. Het Westen is aan het instorten. De Chinese draak is niet alleen aan het rijzen, maar breidt zich uit en de Russische beer is weer opgestaan. Terwijl Amerika worstelt met zaken als transgenderisme en herstelbetalingen, wankelt de rest van de wereld door een gebrek aan competent leiderschap. Biden werd verondersteld kalmte te brengen. De media hadden een groot deel van de Amerikaanse bevolking ervan overtuigd dat het in feite Trump was die voor de chaos had gezorgd. Nu, na de val van Kaboel, beseffen de Amerikanen dat de wereld een zeer gevaarlijke plaats is en dat zij het zijn die in een alternatieve realiteit hebben geleefd. Net zoals de val van Saigon werd toegeschreven aan Gerald Ford en de Iraanse gijzelingscrisis aan Jimmy Carter, zal de geschiedenis de val van Kaboel op het conto van Biden schrijven. De enige vraag is of Amerika te ver heen is om nog te redden.

****************************************
ENGLISH:

Rumours churn’ over Biden’s ‘mental capacity’ amid calls to invoke 25th amendment 1 By: ISRAEL UNWIRED The fall of Kabul is already being seen as a defining moment in Joe Biden’s Presidency. While no president is ever perfect, the chaos now engulfing Afghanistan is being played out 24/7 for the entire world to see. Traditional American allies are slamming Biden. For the first time, the Democrats and the Main Stream Media are beginning to discuss President Joe Biden’s mental health. This is something people warned about over a year ago and yet while Trump was in office, people ignored what was obvious to so many. With the Kabul debacle on full display, the Democrats are openly worrying about how to shift out of this. After all, they claimed that Donald Trump was hurting American prestige around the world. Yet, it is Biden who has now destroyed America’s trustworthiness with its allies. One must remember that Biden’s whole purpose was to defeat Trump. The affable former Vice President was always known for gaffes. Yet against Trump, gaffes were never a problem and during the corona pandemic, he could legitimately retreat from public sight. Now as president, Biden has become a real liability and may harm the “woke” revolution if he keeps this up. In fact, he may be irrevocably harming America. While no one can visualize a Harris presidency – Kabul may have made that possible. The West is in collapse. The Chinese Dragon is not only rising but spreading and the Russian Bear is resurgent. While America grapples with such things as transgenderism and reparations, the rest of the world is reeling from a lack of competent leadership. Biden was supposed to bring calm. The media had convinced a large part of the American populace that it was in fact Trump that had brought the chaos. Now, after the fall of Kabul, Americans are realizing that the world is a very dangerous place and it is in fact they who have been living in an alternate reality. Just like the fall of Saigon was blamed on Gerald Ford and the Iran hostage crisis on Jimmy Carter, history will pin the fall of Kabul on Biden. The only question is whether America is too far gone to save.