Israëlische palmbomen produceren dadels. (AP/Hatem Moussa)

Nederlands + English

NEDERLANDS

De dadels zijn het resultaat van een tientallen jaren durend project om oude zaden uit het Tweede Tempel-tijdperk te laten ontkiemen, die bij opgravingen in Masada onder het puin werden ontdekt.

Door: World Israel News – Donna Rachel Edmunds

Een tweede oogst van dadels van palmbomen, gekweekt uit 2000 jaar oude zaden, is binnengehaald, tot grote vreugde van onderzoekers van het Arava Instituut voor Milieu Studies in Kibbutz Ketura.

Vorig jaar droeg een van de palmen, Hannah genaamd, 111 dadels. Dit jaar is de oogst zelfs nog groter, en de onderzoekers verwachten een deel van de dadels te kunnen verkopen aan bezoekers van hun onderzoekscentrum, aldus Israel Hayom.

De dadels zijn het resultaat van een tientallen jaren durend project om oude zaden uit de tijd van de Tweede Tempel te laten ontkiemen, die onder het puin werden ontdekt tijdens opgravingen in Masada door de befaamde Israëlische archeoloog Yigal Yadin in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

Nadat de zaden tientallen jaren waren opgeslagen, startten Dr. Elaine Solowey, directeur van het Centrum voor Duurzame Landbouw van het Arava Instituut en Dr. Sarah Sallon, directeur van het Louis L. Borick Natuurgeneeskundig Onderzoekscentrum van het Hadassah Ziekenhuis, een project om ze te ontkiemen, in een poging om uitgestorven planten die vroeger in de regio groeiden, opnieuw te introduceren. De zaden worden verondersteld tussen 1800 en 2400 jaar oud te zijn.

Het project resulteerde in 2005 met de ontkieming van Methusalem, het oudste zaad dat ooit met succes is ontkiemd. Dat succes werd herhaald met de ontkieming van nog eens zes oude dadelpalmen – Adam, Boaz, Hannah, Yonah, Yehudit en Uriel – uit een groep van 32 zaden die werden gevonden op een aantal plaatsen waaronder Masada en Qumran. Door twee vrouwelijke bomen in de groep te hebben, konden de onderzoekers de bomen bestuiven.

“Het is erg opwindend om de dadels te proeven en zo’n grote en significante hoeveelheid vruchten te zien, omdat we geen garanties hadden dat we een vruchtdragende vrouwelijke boom zouden krijgen,” zei Dr Solowey. “Het lijkt dus op een wonder op verschillende niveaus – zaden uit archeologische opgravingen ontkiemden met succes, en tegen alle verwachtingen in ontkiemden er vrouwelijke bomen. We zijn verheugd dat we een oude dadelsoort nieuw leven hebben kunnen inblazen.”

Na een ceremonie in een boomgaard buiten het Arava Instituut proefden enkele deelnemers de vruchten, die lijken op Medjool dadels maar naar verluidt veel zoeter zijn, met een smaak die doet denken aan honing.

Het baanbrekende project, dat internationaal veel aandacht heeft getrokken, is volgens Dr. Solowey opgezet om de oorsprong van oude palmboom populaties te achterhalen. De onderzoekers hopen meer te weten te komen over oude landbouwtechnieken en speculeren erop dat de Judeese stam die in Israël werd gecreëerd een hybride was tussen dadelpalmen van het Arabisch schiereiland en Noord-Afrika

****************************************

ENGLISH:

The dates are the fruit of a decades-long project to germinate ancient seeds from the Second Temple Era discovered beneath the rubble during excavations of Masada.

By: World Israel News – Donna Rachel Edmunds

A second crop of dates from palm trees grown from 2,000 year old seeds has been harvested, much to the delight of researchers at the Arava Institute for Environmental Studies at Kibbutz Ketura.

Last year, one of the palms, named Hannah, bore 111 dates. This year the crop is even larger, with researchers expecting to be able to sell some of the dates to visitors of their research center, according to Israel Hayom.

The dates are the fruit of a decades-long project to germinate ancient seeds from the Second Temple era discovered beneath the rubble during excavations of Masada by renowned Israeli archaeologist Yigal Yadin during the 1960s.

After the seeds had lain in storage for decades, Dr. Elaine Solowey, director of the Center for Sustainable Agriculture at the Arava Institute and Dr. Sarah Sallon, director of the Louis L. Borick Natural Medicine Research Center of Hadassah Hospital, initiated a project to germinate them, in an effort to reintroduce extinct plants that had previously grown in the region. The seeds are believed to be between 1,800 and 2,400 years old.

The project resulted in the germination in 2005 of Methuselah, the oldest ever seed successfully germinated. That success was replicated with the germination of six more ancient date palms – Adam, Boaz, Hannah, Yonah, Yehudit and Uriel – from a pool of 32 seeds found across a range of sites including Masada and Qumran. Having two female trees among the group allowed the researchers to pollinate the trees.

“It’s very exciting to taste the dates and see such a large and significant amount of fruit because we had no guarantees that we would get a fruit-bearing female tree,” Dr Solowey said. “So it looks like a miracle on several levels – seeds from archeological digs sprouted successfully, and against all odds, female trees sprouted among them. We are excited to revive an ancient variety of dates.”

Following a ceremony in a grove outside the Arava Institute, some of the participants tasted the fruit, which look similar to Medjool dates but are said to be much sweeter, with a taste reminiscent of honey.

The groundbreaking project, which has drawn international acclaim, is designed to track the origins of ancient palm tree populations, according to Dr Solowey. The researchers hope to learn about ancient farming techniques, speculating that the Judean strain created in Israel was a hybrid between Arabian Peninsula and North African date palms.