Palestijnse “demonstranten” botsen met Israëlische troepen tijdens een protest aan de grens tussen Israël en Gaza, ten oosten van Gaza-Stad, op 21 augustus 2021. Foto door Abed Rahim Khatib/Flash90

Nederlands + English

NEDERLANDS

IDF Arabisch woordvoerder dringt er bij Gazanen op aan geen gehoor te geven aan oproepen van Hamas tot grensrellen.

Door: JNS

Wanneer u het veld op gaat tegen uw vijanden, en u ziet paarden en wagens – krachten groter dan de uwe – wees dan niet bang voor hen, want Hashem, uw God, die u uit het land Egypte heeft gehaald, is met u. Deuteronomium 20:1 (De Israël BijbelTM).

Lt. Kol. Avichay Adraee, hoofd van de Arabische media-afdeling van de IDF, waarschuwde de inwoners van de Gazastrook woensdag om geen gehoor te geven aan de oproep van Hamas om rellen te schoppen langs de grens met Israël.

Een foto op Twitter van twee jonge kinderen, gekleed in militair uniform met camouflage verf op hun gezichten en namaak geweren in hun handen, schreef Adraee in het Arabisch: “Een foto die ik graag met u wil delen van kinderen op de [recente] ‘vreedzame’ demonstratie … Het is toch verboden om hen op te voeden om de wapens op te nemen? Inwoners van Gaza! Vandaag nodigt Hamas jullie opnieuw uit om je leven te riskeren. Kom niet in de buurt van het hek en gebruik geen gewelds- en terroristische middelen.”

Adraee’s oproep kwam vier dagen nadat honderden Palestijnen, in opdracht van Hamas, rellen hadden georganiseerd langs het grenshek in het noorden van Gaza, waarbij ze explosieven gooiden en schoten op Israëlische troepen, en ook poogden om de veiligheidsbarrière te beklimmen.

Als reactie op de rellen, die ongeveer drie uur duurden – en waarbij de Israëlische grenspolitieofficier Sgt. Bar-El Hadaria Shmueli een ernstige hoofdwond opliep door Palestijns geweervuur – bombardeerden IDF-oorlogsvliegtuigen, vier wapendepots en productiefaciliteiten van Hamas.

De IDF heeft maandag vervolgens bepaalde veranderingen in zijn grenstroepen doorgevoerd, zoals de uitbreiding van een bufferzone tussen Gazaanse oproerkraaiers en Israëlische soldaten.

Israëlische straaljagers hebben maandagavond Hamas-doelen in Gaza aangevallen als reactie op een aanval met brandbommen die eerder op de dag negen branden veroorzaakte in de westelijke Negev.

****************************************

ENGLISH:

IDF Arabic spokesman urges Gazans not to heed Hamas calls for border riots.

By: JNS

When you take the field against your enemies, and see horses and chariots—forces larger than yours—have no fear of them, for Hashem your God, who brought you from the land of Egypt, is with you. Deuteronomy 20:1 (The Israel BibleTM).

Lt. Col. Avichay Adraee, head of the Arab media division of the Israel Defense Forces Spokesperson’s Unit, warned the residents of the Gaza Strip on Wednesday not to heed Hamas’s call to riot along the border with Israel.

Tweeting a photo of two young children, dressed in military garb with war paint on their faces and mock assault rifles in their hands, Adraee wrote in Arabic: “A picture I’d like to share with you of kids at the [recent] ‘peaceful’ demonstration … Isn’t it forbidden to educate them to take up arms? Gaza residents! Today, Hamas is again inviting you to risk your lives. Don’t get close to the fence and don’t use tools of violence and terrorism.”

Adraee’s appeal came four days after hundreds of Palestinians, at the behest of Hamas, staged riots along the border fence in northern Gaza, hurling explosives and firing at Israeli forces, as well as attempting to scale the security barrier.

In response to the riots, which lasted some three hours—and during which Israeli Border Police officer Sgt. Bar-El Hadaria Shmueli suffered a critical head injury from Palestinian gunfire—IDF warplanes struck four Hamas weapon depots and production facilities.

The IDF on Monday then instituted certain changes in its border deployment, such as the expansion of a buffer zone between Gazan rioters and Israeli soldiers.
Israeli fighter jets struck Hamas targets in Gaza on Monday night in response to an incendiary-balloon attack earlier in the day sparked nine fires in the Western Negev.