PM Benjamin Netanyahu (l) and President Joe Biden (Flash90/AP/Carolyn Kaster)

Nederlands + English

NEDERLANDS

Dagen voor de aanval op het nucleaire ontwikkelingscentrum in Natanz, gaf Netanyahu naar verluidt opdracht om de uitwisseling van inlichtingen met de VS te verminderen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Voormalig premier Benjamin Netanyahu heeft de inspanningen voor het delen van inlichtingen tussen de Israëlische veiligheidsdiensten en de regering van de Verenigde Staten verminderd toen president Joe Biden werd beëdigd, volgens een verslag van de New York Times op donderdag.

Voordat Biden werd verkozen, speelde Israël een cruciale rol in het op de hoogte houden van de CIA over het nucleaire programma van Iran, nadat het Amerikaanse agentschap een aantal kritische informanten was kwijtgeraakt die in het islamitische land waren gevestigd.

Vanwege Biden’s uitgesproken steun voor een terugkeer naar de nucleaire deal met Iran van 2015, besloot Netanyahu te bezuinigen op het delen van informatie met de VS over het Iraanse programma en de inspanningen van Israël om het te dwarsbomen.

Net voor een enorme explosie in het nucleaire ontwikkelingscentrum van Natanz in Iran, waarvoor Israël nooit formeel ontkende of de eer opeiste, gaf Netanyahu naar verluidt de opdracht om de hoeveelheid inlichtingen die met het Amerikaanse veiligheidsapparaat werden gedeeld, te verminderen.

Hoge ambtenaren van de regering-Biden vertelden de Times dat de explosie in Natanz in strijd was met een status-quo-afspraak tussen de VS en Israël dat de Joodse Staat de Amerikaanse inlichtingendiensten op de hoogte zou brengen alvorens dergelijke acties te ondernemen.

De huidige Israëlische premier Naftali Bennett brengt de week door met ontmoetingen met Biden en andere Amerikaanse functionarissen in Washington, en functionarissen vertelden de Times dat een belangrijk doel van de reis het overbruggen van de inlichtingenkloof was.

“Het delen van inlichtingen en operationele activiteiten tussen Israël en de Verenigde Staten is een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda voor de ontmoeting,” vertelde Maj. Gen. Aharon Zeevi Farkash, een voormalig directeur van de Israëlische militaire inlichtingendienst, aan de Times.

“Israël heeft unieke capaciteiten ontwikkeld voor het verzamelen van inlichtingen in een aantal vijandelijke landen, capaciteiten die de Verenigde Staten niet op eigen kracht heeft kunnen ontwikkelen en zonder welke hun nationale veiligheid kwetsbaar zou zijn.”

Maar voordat de samenwerking tussen de twee naties volledig kan worden hersteld, zal Bennett waarschijnlijk moeten bepalen of de regering-Biden akkoord zal gaan met Israëls heimelijke acties, zowel in de regio als in Iran, om de nucleaire dreiging te verminderen.

Verwijzend naar de speciale relatie tussen de VS en Israël die tientallen jaren teruggaat, toonde voormalig CIA-functionaris William Hurd zich optimistisch dat de landen hun eerdere niveaus van samenwerking zouden kunnen hervatten.

“Je hebt mensen binnen beide inlichtingenorganisaties die al heel lang relaties onderhouden,” zei Hurd.

“Er is een hechte band en een mogelijkheid om sommige problemen die door de leiders kunnen worden veroorzaakt, glad te strijken.”

 

****************************************

ENGLISH:

Days before the attack at the Natanz nuclear development center, Netanyahu reportedly ordered a reduction in intelligence sharing with the U.S.

By Lauren Marcus, World Israel News

Former prime minister Benjamin Netanyahu slashed intelligence sharing efforts between Israel’s security agencies and the United States government when President Joe Biden was sworn into office, according to a report from the New York Times on Thursday.

Before Biden was elected, Israel played a crucial role in keeping the CIA up to speed with Iran’s nuclear program, after the American agency lost a number of critical informants who were based in the Islamic country.

Because of Biden’s outspoken support for a return to the 2015 Iran nuclear deal, Netanyahu decided to cut down on sharing information with the U.S. about the Iranian program and Israel’s efforts to stymie it.

Just before a massive explosion at the Natanz nuclear development center in Iran, for which Israel never formally denied or took credit, Netanyahu reportedly ordered a reduction in the amount of intelligence shared with the American security establishment.

Senior Biden administration officials told the Times that the Natanz explosion had violated a status-quo agreement between the U.S. and Israel that the Jewish State would give American intelligence agencies a heads-up before taking such actions.

Current Israeli Prime Minister Naftali Bennett is spending the week in meetings with Biden and other American officials in Washington, and officials told the Times that a major goal for the trip was bridging the intelligence gap.

“The sharing of intelligence and operational activity between Israel and the United States is one of the most important subjects on the agenda for the meeting,” Maj. Gen. Aharon Zeevi Farkash, a former director of Israeli military intelligence, told the Times.

“Israel has developed unique capabilities for intelligence collection in a number of enemy countries, capabilities that the United States was not able to grow on its own and without which its national security would be vulnerable.”

However, before cooperation between the two nations can be fully restored, Bennett will likely need to determine if the Biden administration will be accepting of Israel’s covert actions, both in the region and in Iran, to mitigate the nuclear threat.

Citing the special relationship between the U.S. and Israel stretching back decades, former CIA official William Hurd expressed optimism that the countries could resume their previous levels of cooperation.

“You have people within both intelligence organizations that have had relationships for a very long time,” said Hurd.

“There is a closeness and an ability to potentially smooth out some of the problems that may manifest from the leaders.”