Airstrike. (illustrative) (shutterstock)

Nederlands + English

NEDERLANDS

De IDF Strategie en Third Circle Directorate, dat de aanvalsoptie tegen het nucleaire programma van Iran coördineert, laat zich leiden door het concept van “naar de stam van de boom gaan, niet naar de vrucht” bij het aanpakken van een dreiging zo groot als die van Iran.

Door Yaakov Lappin, JNS.org

De verklaring op woensdag van de stafchef van de Israëlische Defensiemacht, Lt. Gen. Aviv Kochavi, over het intensiveren van de inspanningen om een Israëlische militaire optie voor te bereiden tegen het nucleaire programma van Iran, zal nauwlettend worden geanalyseerd in de Islamitische Republiek.

De timing van Kochavi’s verklaring is geen toeval. Zij komt op een kritiek moment voor het nucleaire programma van Iran, wanneer verschillende verontrustende signalen zich samenvoegen.

Zoals de voormalige inlichtingen- en defensieofficier kolonel (res.) Udi Evental – thans senior research fellow aan het Instituut voor Beleid en Strategie in Herzliya – onlangs opmerkte, boekt het nucleaire programma van Iran verontrustende vooruitgang op verschillende fronten.

Iran heeft de controlemogelijkheden van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie van de Verenigde Naties beperkt, terwijl het aanzienlijke hoeveelheden laagverrijkt uranium aanhoudt. Iran verrijkt ook uranium tot hogere niveaus: 20 procent en 60 procent. Intussen gaat Iran door met het onderzoek naar en de ontwikkeling en ingebruikneming van geavanceerde centrifuges, en produceert  Iraans metaal – een essentieel onderdeel van een nucleair explosief mechanisme.

Het is nog maar de vraag of de installatie van de nieuwe hardliner president Ebrahim Raisi een signaal is dat Teheran niet langer geïnteresseerd is in een herleving van de nucleaire deal van 2015. De vervalclausules van de deal en de belofte van toegang tot het mondiale financiële systeem dienen nog steeds de belangen van Iran en effenen het pad naar internationale legitimiteit voor zijn nucleaire programma binnen een paar jaar.

Daarom waarschuwde de stafchef van het IDF in januari tegen een terugkeer naar zo’n gevaarlijke regeling, waarbij hij tijdens een belangrijke toespraak verklaarde dat het “slecht en verkeerd” zou zijn. Het is operationeel en strategisch verkeerd”, voegde hij eraan toe dat “alles wat lijkt op de huidige overeenkomst of een verbeterde [versie van die] overeenkomst verkeerd is”.

Het valt niet te verbergen dat Israël de intentie van Washington om te proberen terug te keren naar die deal met verontrusting bekijkt.

Maar Iran zou in de verleiding kunnen komen om de diplomatie in de prullenbak te gooien en af te stevenen op de status van nucleaire uitbraak, of de drempel te bereiken, nog eerder, in plaats van de langere weg te bewandelen via een herrezen deal.

Dus toen IDF-bronnen woensdag bevestigden dat het Directoraat Strategie en Third Circle van het leger, dat verantwoordelijk is voor Iran, een geactualiseerde aanvalsoptie aan het coördineren is, was dat een duidelijk signaal dat Israëls militaire optie vierkant terug op tafel ligt.

Het feit dat Israël zijn besluit om zijn inlichtingen, operationele plannen, opleiding en uitrusting voor een dergelijke maatregel op te frissen, openbaar maakt op de eerste dag van het bezoek van premier Naftali Bennett aan de Verenigde Staten, is waarschijnlijk ook geen toeval.

Bennett heeft beloofd de regering-Biden een nieuwe strategie voor te stellen voor de aanpak van het Iraanse nucleaire programma en van de kwaadaardige activiteiten van Iran in de regio – een strategie die geen nieuwe nucleaire overeenkomst omvat. Hoewel zij duidelijk de voorkeur geeft aan een overeenkomst met Iran, zou de regering-Biden – die wankelt na de terugtrekking uit Afghanistan – Iran nu wel eens het signaal kunnen willen geven dat zij nauwer samenwerkt met Israël.

Nu de besprekingen in Wenen zijn opgeschort, zou Washington een nieuwe behoefte kunnen voelen om terug te keren naar de taal van de afschrikking, en het is daarom niet verwonderlijk dat een hoge ambtenaar van het Witte Huis woensdag aan Israëlische journalisten vertelde dat de Verenigde Staten “naast onderhandelingen nog andere manieren hebben om met de dreiging van Iran om te gaan”.

Hoe overtuigend deze boodschap van afschrikking vanuit Washington zal zijn voor de Iraniërs staat open voor discussie.

Toch zou het een positieve ontwikkeling zijn indien Amerika en Israël in staat zouden zijn hun berichtgeving en rampenplannen met betrekking tot Iran op elkaar af te stemmen – door rode lijnen uit te zetten en te plannen wat er zou gebeuren als deze door de Iraniërs worden overschreden.

Zoals een recent bericht in de New York Times aangaf, werkt Israël eraan om ervoor te zorgen dat zelfs als er uiteindelijk een nieuw nucleair akkoord wordt ondertekend, dit niet het einde zou betekenen van Israëls vrijheid om geheime operaties uit te voeren om de nucleaire vooruitgang van Iran te beperken.

Op 11 april werd de Iraanse nucleaire site van Natanz door een explosie verwoest, waarbij ongeveer 5000 centrifuges werden neergehaald – ongeveer 50% van de verrijkingscapaciteit van de site. Het is van cruciaal belang voor de veiligheid van Israël en de regio om het recht voor te behouden om dit op een ‘need-by’ basis te doen.

Hetzelfde geldt voor het recht om een grootschalige openlijke aanvalsoperatie uit te voeren, als de heimelijke actie en de afschrikkende berichten hun doel niet bereiken. Bennetts vermogen om tijdens zijn bezoek aan Washington erkenning te krijgen voor deze behoeften zal de maatstaf zijn voor het succes of de mislukking van zijn bezoek.

Mogelijkheid om raket- en dronebases aan te vallen

De Israëlische media berichtten woensdag dat generaal-majoor Tal Kalman, hoofd van het directoraat Strategie en de Third Circle de voorbereidingen voor een nieuwe aanvalsoptie coördineert, en dat deze inspanning financieringsprioriteit krijgt. Kalman is voormalig stafchef van de Israëlische luchtmacht.

“Third Circle” is een verwijzing naar landen in de periferie van Israëls derde cirkel, en in dit geval betekent het alleen Iran. Het directoraat, dat in juni 2020 is opgericht, heeft als centrale taak een holistische, brede kijk te krijgen op de dreigingen die Teheran voor Jeruzalem inhoudt. Het directoraat hanteert daarom de “grote-beelden-benadering”, waarbij dreigingen die op Iraans grondgebied bestaan, worden gekoppeld aan dreigingen die zich uitstrekken tot Israëls grenzen met Libanon en Syrië.

Als gevolg daarvan is dezelfde divisie belast met het opbouwen van een vermogen om Irans raket- en dronebases aan te vallen.

In plaats van geïsoleerd te kijken naar specifieke incidenten, kijkt het nieuwe directoraat daarom naar de breedst mogelijke visie en vertaalt dit inzicht vervolgens in aanbevelingen over hoe de IDF zijn strijdkrachten moet opbouwen.

“Wat Iran betreft, behandelen we de dreiging beginnend vanuit het land zelf – zijn nucleaire programma, zijn oppervlakte-raketten, [evenals] de regionale Iraanse dreiging en de wens van Iran om zijn invloed in het Midden-Oosten te verdiepen,” vertelde een bron van het directoraat vorig jaar aan JNS.

Wanneer je te maken hebt met een dreiging zo groot als die van Iran, legde de bron destijds uit, “ga dan nooit naar de vrucht. Ga naar de stam van de boom.

****************************************

ENGLISH:

The IDF’s Strategy and Third Circle Directorate, which is coordinating the strike option for Iran’s nuclear program, is guided by the concept of “going to the tree trunk, not the fruit” when dealing with a threat as big as Iran.

By Yaakov Lappin, JNS.org

The statement on Wednesday by Israel Defense Forces Chief of Staff, Lt. Gen. Aviv Kochavi, about intensifying efforts to prepare an Israeli military option against Iran’s nuclear program, will be closely analyzed in the Islamic Republic.

The timing of Kochavi’s statement is no coincidence. It comes at a critical junction for Iran’s nuclear program when several troubling signals are linking up.

As former intelligence and defense official Col. (res.) Udi Evental—now a senior research fellow at the Institute for Policy and Strategy at Herzliya—recently noted, Iran’s nuclear program is making disturbing progress on multiple fronts.

Iran has limited the supervision ability of the United Nations’ International Atomic Energy Agency while stockpiling significant quantities of low enriched uranium. It is also enriching uranium to higher levels: 20 percent and 60 percent. Meanwhile, Iran is continuing research and development, as well as deployment, of advanced centrifuges, and is producing Iranian metal—a key component of a nuclear explosive mechanism.

The jury is still out over whether the installation of new hardliner President Ebrahim Raisi is a signal that Tehran is no longer interested in reviving the 2015 nuclear deal. The deal’s sunset clauses and promise of access to the global financial system still serve Iran’s interests, as well as pave the path to international legitimacy for its nuclear program in a matter of years.

As a result, the IDF Chief of Staff issued a warning in January against a return to such a dangerous arrangement, stating during a landmark speech that doing would be “bad and wrong. It is wrong operationally and strategically,” adding that “anything that resembles the current deal or an improved [version of that] agreement is wrong.”

There can be no hiding the fact that Israel views with alarm the intention by Washington to try and return to that deal.

But Iran could be tempted to trash diplomacy and head for nuclear breakout status, or reach the threshold, even sooner, rather than go down the longer path via a resurrected deal.

So when IDF sources confirmed on Wednesday that the military’s Strategy and Third Circle Directorate, which is responsible for Iran, is coordinating an updated strike option, it was sending a clear signal that Israel’s military option is squarely back on the table.

The fact that Israel is making public its decision to refresh its intelligence, operational plans, training and equipment for such a measure on the first day of Prime Minister Naftali Bennett’s visit to the United States is also likely not a coincidence.

Bennett has pledged to propose a new strategy to the Biden administration on how to deal with Iran’s nuclear program, as well as with its malign regional activity—one that does not include a new nuclear deal. While clearly preferring an agreement with Iran, the Biden administration—reeling from the way its Afghanistan withdrawal is going—may now be keen to signal to Iran that it is coordinating more closely with Israel.

With the Vienna talks currently shelved, Washington could sense a new need to return to the language of deterrence, and it is therefore not surprising that a senior White House official told Israeli journalists on Wednesday that the United States “has other ways of dealing with the threat of Iran besides negotiations.”

How convincing this message of deterrence from Washington will be for the Iranians is open for debate.

Still, should America and Israel be able to coordinate their messaging—and contingency planning on Iran—spelling out red lines and planning on what would happen if those are crossed by the Iranians, it would represent a positive development.

As a recent New York Times report indicated, Israel is working to ensure that even if a new nuclear agreement is eventually signed, this would not mean an end to Israel’s freedom to conduct covert operations to limit Iran’s nuclear progress.

On April 11, a blast tore through the Iranian nuclear site of Natanz, taking down around 5000 centrifuges—around 50 percent of the site’s enrichment capability. Reserving the right to do this on a need-by basis is critical for Israeli and regional security.

So is the need to reserve the right to conduct a large-scale overt strike operation, if the covert action and deterrence messaging fail in their objectives. Bennett’s ability to secure recognition of these needs during his visit to Washington will be the measure of the success or failure of his visit.

Ability toTarget Missile and Drone Bases
Israeli media reports carried news on Wednesday of the fact that Maj. Gen. Tal Kalman, head of the Strategy and Third Circle Directorate, is coordinating preparations for a fresh strike option, and that this effort is receiving funding priority. Kalman is former Israeli Air Force Chief of Staff.

“Third circle” is a reference to countries in Israel’s third-circle periphery, and in this case, merely means Iran. Set up in June 2020, the directorate’s central mission is to generate a holistic, broad view of threats that Tehran presents to Jerusalem. It, therefore, takes the “big picture” approach, linking together threats that exist on Iranian soil and stretch out all the way to Israel’s borders with Lebanon and Syria.

As a result, the same division is in charge of building an ability to target Iran’s missile and drone bases.

Rather than looking at pinpoint incidents in isolation, the new directorate, therefore, takes the broadest possible view and then translates this understanding into recommendations on how the IDF should build up its force.

“Regarding Iran, we deal with the threat beginning from the country itself—its nuclear program, its surface-to-surface missiles, [as well as] the regional Iranian threat and Iran’s desire to deepen its influence in the Middle East,” a source from the directorate told JNS last year.

When dealing with a threat as big as Iran, the source explained at the time,“ never go to the fruit. Go to the tree trunk.