Nederlands + English

Grote kunstwerken zijn vaak zo aanwezig in ons dagelijks leven – de “Mona Lisa” op een mok, “The Starry Night” op een trui, Basquiat in Beyoncé en Jay-Z’s Tiffany-campagne – dat het gemakkelijk is om te vergeten hoe kwetsbaar de originelen zijn zijn.

Deze beelden die ons collectieve bewustzijn bevolken, begonnen allemaal als een enkel vernietigbaar canvas. Maar de meeste musea belichten niet het leven dat deze kunstwerken hebben gehad als fysieke objecten – vaak omdat die geschiedenis is ingepakt in kolonialisme en diefstal.

Bij de nieuwe tentoonstelling van het Joods Museum “Afterlives: Recovering the Lost Stories of Looted Art”, die eerder deze maand in New York werd geopend, komt dit over het hoofd geziene aspect van de geschiedenis van een schilderij centraal te staan.

“Het is vaak moeilijk om de ‘biografie’ van een kunstwerk te begrijpen door er simpelweg naar te kijken, en nog moeilijker om de levens en ervaringen van de mensen erachter te ontdekken”, luidt de tekst op de eerste muur die bezoekers tegenkomen, naast Franz. Marc’s “The Large Blue Horses.”

De galerij is georganiseerd rond hoe het kunstwerk dat het bevat – inclusief werken van Chagall en Pissarro (beiden joods), Matisse, Picasso, Bonnard, Klee en meer – daar kwam te hangen. Alle tentoongestelde stukken hebben één eigenschap gemeen: ze werden ofwel rechtstreeks beïnvloed ofwel geïnspireerd door de plundering en vernietiging van de nazi’s.

“De enorme en systematische plundering van kunstwerken tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de uiteindelijke redding en terugkeer van velen, is een van de meest dramatische verhalen van de twintigste-eeuwse kunst… Kunstwerken die de immense tragedie van de oorlog hebben doorstaan, overleefden tegen buitengewone verwachtingen,” de tekst gaat verder. “Velen bestaan ​​​​tegenwoordig als gevolg van grote persoonlijke risico’s en vindingrijkheid.”

Een van de meest opvallende voorbeelden van moed die de tentoonstelling vertelt, is die van Rose Valland, een curator van het Jeu de Paume, waar het werk van de impressionisten was gehuisvest. Tijdens het collaborerende Vichy-regime nam de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, of ERR, het museumgebouw over. De ERR, “een van de grootste taakgroepen voor het plunderen van nazi’s die in heel bezet Europa actief zijn”, gebruikte de ruimte om meesterwerken op te slaan die het had ingenomen.

stolen artReichsführer Adolf Hitler en Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels bekijken kunstwerken gestolen van Italianen

Valland, die voor de oorlog bij de Jeu de Paume had gewerkt, bleef tijdens de bezetting en werkte samen met het Franse verzet om te achterhalen wat de nazi’s met de gestolen schilderijen deden. “Met groot persoonlijk risico”, waaronder ’s nachts stiekem het nazi-kantoor binnensluipen om belangrijke documenten te fotograferen, “nam ze inkomende en uitgaande zendingen op en maakte gedetailleerde kaarten van het uitgebreide netwerk van nazi-transport- en opslagfaciliteiten.”

Stukken van joodse of modernistische kunstenaars werden vaak als ‘ontaard’ bestempeld en moesten worden vernietigd. Valland was niet in staat om velen van hen te redden en verwees naar de kamer waar ze waren gehuisvest als de ‘Kamer van de Martelaren’.

In de tentoonstelling is het verhaal van Valland over een foto van deze kamer uit 1942 gelegd. Sommige werken erin – onder meer van Andre Dérain en Claude Monet – zouden zijn vernietigd. Maar drie van de overgebleven schilderijen bevinden zich op de aangrenzende muur: “Bather and Rocks” van Paul Cezanne, “Group of Characters” van Pablo Picasso en “Composition” van Fédor Löwenstein. Ze hingen voor het laatst samen in de Kamer van de Martelaren, in afwachting van hun lot zoals veel van de Joden in Europa.

Sommige impressionistische schilderijen die in het Joods Museum te zien zijn, zoals Matisse’s ‘Meisje in geel en blauw met gitaar’, brachten de Holocaust door in de persoonlijke collecties van hooggeplaatste nazi-functionarissen – Hermann Göring in dit geval.

Anderen – zoals Marc Chagalls ‘Purim’, een studie voor een in opdracht gemaakte muurschildering in Sint-Petersburg die hij nooit heeft geschilderd – werden in beslag genomen en bestempeld als ‘ontaard’ vanwege hun joodse auteurs en inhoud. Maar dat weerhield de nazi’s er niet van ze te verkopen om de oorlogsinspanning te financieren.

De tentoonstelling roept deze financiële prikkels op die de nazi’s ertoe aanspoorden om van Joodse verzamelaars te stelen: het ging evenzeer om het in beslag nemen van Joodse rijkdom als om ideologische overtuigingen.

Duitsland had schulden toen de nazi’s aan de macht kwamen, en zelfs ‘ontaarde’ kunst werd vaak op de internationale markt verkocht ‘om geld in te zamelen voor de nazi-oorlogsmachine’ als ze dachten dat het een goede prijs zou opleveren. Dus de nazi’s waren niet eens principieel in hun anti-joodsheid; ze waren blij om te profiteren van werken van joodse kunstenaars en werden vaak gemotiveerd door eenvoudige hebzucht.

stolen jewish artMarc Chagall, “Purim” (Courtesy of The Jewish Museum)

Ik hield van “Purim”, geschilderd in 1916-17, die ik nog nooit eerder had gezien; de “folkloristische beelden en levendige kleuren putten uit Chagalls herinneringen aan zijn jeugd in een Joodse enclave in het Russische rijk.”

Het was aangrijpend om een ​​afbeelding te zien van een feestdag ter ere van de Joden die de vervolging overleefden in deze context van de Tweede Wereldoorlog. En “Afterlives” maakte me dankbaar voor het enorme werk dat erin ging zitten om het ooit tegen te komen.

De tentoonstelling omvat documenten van de verzamelpunten, in München en Offenbach, waar de geallieerden de paden van gestolen werk traceerden, ze opsloegen toen ze werden teruggevonden en uiteindelijk probeerden “de stroom om te keren” door ze terug te sturen naar waar ze thuishoorden.

Toen ik naar een kaart staarde van hoe ver sommige in beslag genomen Joodse literatuur was gereisd, werd ik geïntimideerd door de omvang van deze duizelingwekkende pre-internettaak.

“Afterlives” bevat ook kunst van Joden die rechtstreeks met vervolging werden geconfronteerd – stukken die in de kampen zelf zijn gemaakt of terwijl ze ondergedoken waren. De beklijvende, delicate tekeningen van Jacob Barosin, die ze maakte terwijl hij naar Frankrijk en uiteindelijk naar de VS vluchtte, ontroerden me.

En ik was gekoeld door de aanwezigheid van ‘Battle on a Bridge’, een geroofd schilderij dat zo vereerd werd door de nazi’s dat Hitler het had gereserveerd voor zijn toekomstige persoonlijke Führermuseum in Oostenrijk. Het inventarisnummer, 2207, is nog steeds zichtbaar op de achterkant van het doek.

Maar wat me het meest boeide in deze tentoonstelling, was hoe het me hielp me voor te stellen hoe het Joodse culturele leven was voordat de nazi’s aan de macht kwamen. Ik heb vaak de indruk dat de verhalen over de Holocaust zich meer concentreren op de verschrikkingen van de kampen en minder op de individuele levens en gemeenschappen die ze vernietigden.

stolen jewish artKunst tentoonstelling tijdens het Nazi regime, waarin de meest corrumperende en scherpe voorbeelden werden getoond onder de naam ‘Entartete Kunst’ of ‘Ontaarde Kunst.’ De tentoonstelling, die werd geopend in Juli 1937, was bedoelt om deze kunst te bespotten en te verafschuwen [beeldbron: Tijdschrift Generator V]

Hier leerde ik over de joodse galeriehouder Paul Rosenberg, wiens indrukwekkende galerij de nazi’s – na natuurlijk zijn waardevolle kunst te hebben ingenomen – hebben gecoöpteerd voor het ‘Instituut voor de studie van het joodse vraagstuk’, een antisemitische propagandamachine. Ik hoorde over zijn zoon Alexander, die, terwijl hij een trein bevrijdde met de Vrije Franse Strijdkrachten waarvan men dacht dat hij vol passagiers zat, tegen alle verwachtingen in een deel van zijn vaders kunst terugvond.

Ik zag de portretserie ‘Vervolgde Joden’ van August Sander uit het Duitsland van eind jaren ’30, en keek in de gezichten van mensen die gedwongen werden hun huis te verlaten. En ik zag een enorme verzameling verweesde judaica en rituele voorwerpen uit Danzig (nu Gdansk), Polen, waar de Joodse gemeenschap in 1939 twee ton van hun schatten naar New York verscheepte om ze in bewaring te geven. Als er 15 jaar later geen veilige vrije Joden meer waren in Danzig , zouden deze voorwerpen aan het museum worden toevertrouwd. Niemand deed het.

De tentoonstelling omvat ook het werk van vier hedendaagse kunstenaars die worstelen met de inhoud van “Afterlives” en het tijdperk dat het oproept. Maria Eichhorn put uit het kunstrestitutiewerk van Hannah Arendt; Hadar Gad gebruikt haar nauwgezette proces om de demontage van de Grote Synagoge van Danzig te schilderen.

Lisa Oppenheim maakt een collage van de enige bestaande archieffoto van een verloren gegaan stilleven met Google Maps-afbeeldingen van de wolken boven het huis waar de joodse eigenaren woonden. En Dor Guez, een Palestijnse Noord-Afrikaanse kunstenaar uit Israël, creëerde een installatie van voorwerpen van zijn grootouders van vaderskant, die ontsnapten uit concentratiekampen in het door de nazi’s bezette Tunesië.

Ze runden eerder een theaterbedrijf, en een manuscript geschreven door zijn grootvader in zijn Tunesisch joods-Arabisch dialect werd beschadigd tijdens het transport. Guez blies het onbekende handschrift en de inktvlekken op tot geabstraheerde afdrukken die aan de muur hingen. In de woorden van Guez: “de woorden zijn overspoeld met abstracte plekken, en deze worden een metafoor voor de harmonieuze combinatie tussen twee Semitische talen, tussen de ene moedertaal en de andere, en tussen thuisland en een nieuw land.”

Ik zal de curatoren van de tentoonstelling laten samenvatten hoe ik me voelde toen ik wegging: “Veel van de kunstenaars, verzamelaars en afstammelingen die deze voorwerpen bezaten zijn verdwenen, en naarmate de oorlog mettertijd afneemt, kan het nog moeilijker worden om de traumatische gebeurtenissen te bevatten. zij doorstonden. Maar door deze werken en de geschiedenissen die ermee gepaard gaan, kunnen nieuwe verbindingen met het verleden worden gesmeed.”

“Afterlives: Recovering the Lost Stories of Looted Art” is tot en met 9 januari 2022 te zien in het Joods Museum in Manhattan.

Bronnen: Brabosh naar een artikel van Chloe Sarbib “What Happened to the Art That Nazis Looted? At a new Jewish Museum exhibit, art from the likes of Chagall and Picasso tells the story of a high-risk recovery process” van 31 augustus 2021 op de site van Alma

 

********************************
ENGLISH:

Great works of art are often so present in our daily lives – the “Mona Lisa” on a mug, “The Starry Night” on a sweater, Basquiat in Beyoncé and Jay-Z’s Tiffany campaign – that it is easy to forget how fragile the originals are.

These images that populate our collective consciousness all began as a single destructible canvas. But most museums don’t highlight the life these artworks have had as physical objects – often because that history is wrapped up in colonialism and theft.

The Jewish Museum’s new exhibition, “Afterlives: Recovering the Lost Stories of Looted Art,” which opened in New York earlier this month, takes center stage on this overlooked aspect of a painting’s history.

“It is often difficult to understand the ‘biography’ of a work of art simply by looking at it, and even more difficult to discover the lives and experiences of the people behind it,” reads the text on the first wall visitors encounter, next to Franz. Marc’s “The Large Blue Horses.”

The gallery is organized around how the artwork it contains – including works by Chagall and Pissarro (both Jewish), Matisse, Picasso, Bonnard, Klee and more – came to hang there. All of the exhibits share one characteristic: they were either directly influenced or inspired by the Nazi looting and destruction.

“The massive and systematic looting of works of art during World War II, and the eventual rescue and return of many, is one of the most dramatic stories of twentieth-century art… Works of art that endured the immense tragedy of war survived against extraordinary odds,” the text continues. “Many exist today as a result of great personal risk and ingenuity.”

One of the most striking examples of courage the exhibition recounts is that of Rose Valland, a curator at the Jeu de Paume, where the Impressionists’ work was housed. During the collaborative Vichy regime, the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, or ERR, took over the museum building. The ERR, “one of the largest Nazi looting task forces operating throughout occupied Europe,” used the space to store masterpieces it had taken.

Reichsführer Adolf Hitler and Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels view artworks stolen from Italians

Valland, who had worked at the Jeu de Paume before the war, remained during the occupation and worked with the French resistance to find out what the Nazis were doing with the stolen paintings. “At great personal risk,” including sneaking into Nazi offices at night to photograph important documents, “she recorded incoming and outgoing shipments and made detailed maps of the extensive network of Nazi transport and storage facilities.”

Pieces by Jewish or modernist artists were often labeled “degenerate” and had to be destroyed. Valland was unable to save many of them and referred to the room where they were housed as the “Chamber of Martyrs.

In the exhibition, Valland’s story is laid over a 1942 photograph of this room. Some of the works in it – by Andre Dérain and Claude Monet, among others – were said to have been destroyed. But three of the surviving paintings are on the adjacent wall: “Bather and Rocks” by Paul Cezanne, “Group of Characters” by Pablo Picasso and “Composition” by Fédor Löwenstein. They hung together for the last time in the Chamber of Martyrs, awaiting their fate like many of the Jews in Europe.

Some impressionist paintings on display at the Jewish Museum, such as Matisse’s “Girl in Yellow and Blue with Guitar,” spent the Holocaust in the personal collections of high-ranking Nazi officials – Hermann Göring in this case.

Others – such as Marc Chagall’s “Purim,” a study for a commissioned mural in St. Petersburg that he never painted – were confiscated and labeled “degenerate” because of their Jewish authors and content. But that did not stop the Nazis from selling them to fund the war effort.

The exhibition evokes these financial incentives that drove the Nazis to steal from Jewish collectors: it was as much about confiscating Jewish wealth as it was about ideological beliefs.

Germany was in debt when the Nazis came to power, and even “degenerate” art was often sold on the international market “to raise money for the Nazi war machine” if they thought it would fetch a good price. So the Nazis weren’t even principled in their anti-Jewishness; they were happy to profit from works by Jewish artists and were often motivated by simple greed.

stolen jewish artMarc Chagall, “Purim” (Courtesy of The Jewish Museum)

I loved “Purim,” painted in 1916-17, which I had never seen before; its “folkloric imagery and vivid colors draw on Chagall’s memories of his childhood in a Jewish enclave in the Russian Empire.”

It was poignant to see a depiction of a holiday honoring the Jews who survived persecution in this World War II context. And “Afterlives” made me grateful for the enormous amount of work that went into coming across it one day.

The exhibit includes documents from the collection points, in Munich and Offenbach, where the Allies traced the paths of stolen work, stored them when they were recovered, and eventually tried to “reverse the flow” by sending them back to where they belonged.

Staring at a map of how far some confiscated Jewish literature had traveled, I was intimidated by the magnitude of this dizzying pre-internet task.

“Afterlives” also includes art by Jews who faced persecution directly – pieces created in the camps themselves or while they were in hiding. The haunting, delicate drawings by Jacob Barosin, who made them while fleeing to France and eventually the U.S., moved me.

And I was chilled by the presence of “Battle on a Bridge,” a looted painting so revered by the Nazis that Hitler had reserved it for his future personal Führermuseum in Austria. The inventory number, 2207, is still visible on the back of the canvas.

But what fascinated me most about this exhibition was how it helped me imagine what Jewish cultural life was like before the Nazis came to power. I often have the impression that the stories of the Holocaust focus more on the horrors of the camps and less on the individual lives and communities they destroyed.

stolen jewish artArt exhibition during the Nazi regime, in which the most corrupting and sharp examples were displayed under the name “Entartete Kunst” or “Degenerate Art. The exhibition, which opened in July 1937, was meant to mock and abhor this art [image source: Magazine Generator V].

Here I learned about the Jewish gallery owner Paul Rosenberg, whose impressive gallery the Nazis – after, of course, taking his valuable art – co-opted for the “Institute for the Study of the Jewish Question,” an anti-Semitic propaganda machine. I heard about his son Alexander, who, while liberating a train with the Free French Forces that was thought to be full of passengers, recovered some of his father’s art against all odds.

I saw August Sander’s “Persecuted Jews” portrait series from late 1930s Germany, looking into the faces of people forced to leave their homes. And I saw a huge collection of orphaned judaica and ritual objects from Danzig (now Gdansk), Poland, where in 1939 the Jewish community shipped two tons of their treasures to New York for safekeeping. If, 15 years later, there were no safe free Jews left in Danzig , these objects would be entrusted to the museum. No one did.

The exhibition also includes the work of four contemporary artists who grapple with the content of “Afterlives” and the era it evokes. Maria Eichhorn draws on Hannah Arendt’s art restitution work; Hadar Gad uses her meticulous process to paint the dismantling of the Great Synagogue of Danzig.

Lisa Oppenheim collages the only existing archival photograph of a lost still life with Google Maps images of the clouds over the house where the Jewish owners lived. And Dor Guez, a Palestinian North African artist from Israel, created an installation of objects from his paternal grandparents, who escaped from concentration camps in Nazi-occupied Tunisia.

They previously ran a theater company, and a manuscript written by his grandfather in his Tunisian Jewish-Arabic dialect was damaged in transit. Guez blew up the unknown manuscript and ink stains into abstracted prints that hung on the wall. In Guez’s words, “the words are awash in abstract places, and these become a metaphor for the harmonious combination between two Semitic languages, between one mother tongue and another, and between homeland and a new land.”

I will let the curators of the exhibition summarize how I felt when I left: “Many of the artists, collectors, and descendants who owned these objects are gone, and as the war winds down over time, it can become even more difficult to comprehend the traumatic events. they endured. But through these works and the histories associated with them, new connections to the past can be forged.”

“Afterlives: Recovering the Lost Stories of Looted Art” is on view at the Jewish Museum in Manhattan through January 9, 2022.

Source: Brabosh to an article by Chloe Sarbib “What Happened to the Art That Nazis Looted? At a new Jewish Museum exhibit, art from the likes of Chagall and Picasso tells the story of a high-risk recovery process” from August 31, 2021 on Alma’s site