fugitive terroristsPalestinian terrorists Zakaria Zubeidi and Mohammed al-Arida after their recapture in northern Israel, Sept. 11, 2021. (Israel Police)

Nederlands + English

Tientallen Arabisch-Israëlische inwoners hielpen de politie bij de klopjacht, door tips door te geven nadat ze de vluchters hadden gezien, meldden Hebreeuwse media.

Door Atara Beck, World Israel News

Na vijf dagen zoeken naar zes terroristen die maandagochtend vroeg ontsnapten uit de Gilboa gevangenis in Noord-Israël, heeft de politie er in het weekend vier gevangen genomen.

Duizenden politieagenten, IDF-soldaten en leden van Israëls veiligheidsdienst namen deel aan de klopjacht.

De veroordeelde Palestijnse Islamitische Jihad-terroristen Yaquob Qadiri en Mahmoud al-Arida werden vrijdagnacht in de noordelijke stad Nazareth opgepakt. Qadiri zou het brein achter de ontsnapping zijn geweest.

Blijkbaar uitgeput en uitgehongerd, vroegen Qadiri en al-Arida om voedsel van inwoners van de overwegend Arabisch-Israëlische stad, maar zij weigerden het verzoek en in plaats daarvan waarschuwden zij de politie, meldden Hebreeuwse media.

De andere twee gevangen genomen voortvluchtigen – Mohammed al-Arida en terreurcommandant Zakaria Zubeidi – werden begin zaterdag gevonden in de noordelijke Arabisch-Israëlische stad Umm al-Ghanam, ook met de hulp van de plaatselijke bevolking. Zubeidi is de voormalige commandant van Fatah’s Al Aqsa Martelaren Brigades in de stad Jenin van de Palestijnse Autoriteit.

“Ze vonden hen verstopt onder een oplegger,” vertelde Yusuf Kahili, een inwoner van de stad, aan verslaggevers, volgens Ynet. “Ik zag hen. Ze zagen er bang, hongerig en vernederd uit.”

In tegenstelling tot eerdere veronderstellingen dat de gevangenisuitbraak werd gedaan met hulp van buitenaf, blijkt uit het onderzoek dat de terroristen geen hulp hadden, noch binnen de gevangenis, noch elders.

De twee veiligheidsgevangenen die nog steeds niet zijn gevonden, zijn Iham Kamamji en Munadil Nafiyat.

In een commentaar op de gevangenneming zaterdagavond zei premier Naftali Bennett dat “de sleutel tot succes de vlotte en stille samenwerking was tussen allen die aan het werk deelnamen.

“De snelle uitwisseling van informatie en de nauwkeurige taakverdeling tussen de veiligheidsdiensten, die een maximale dekking van het terrein mogelijk maakten, moeten worden voortgezet.”

In een reeks besprekingen die hij tijdens shabbat voerde met hoofden van veiligheidsinstellingen, benadrukte de premier dat het hoge alarm moet blijven bestaan tot de herovering van de twee resterende gevangenen.

Bennett sprak zijn waardering uit voor de burgers die de politie hebben geïnformeerd over de locatie van de terroristen

 

********************************
ENGLISH:

Dozens of Arab-Israeli residents assisted police in the manhunt, calling in with tips after spotting the runaways, Hebrew media reported.

By Atara Beck, World Israel News

After five days of searching for six terrorists who escaped the Gilboa Prison early Monday morning in northern Israel, police captured four of them over the weekend.

Thousands of policemen, IDF soldiers, and members of Israel’s Security Agency participated in the manhunt.

Convicted Palestinian Islamic Jihad terrorists Yaquob Qadiri and Mahmoud al-Arida were captured Friday night in the northern city of Nazareth. Qadiri reportedly masterminded the escape.

Apparently exhausted and starving, Qadiri and al-Arida asked for food from residents of the predominantly Arab-Israeli city, but they refused the request and instead alerted police, Hebrew media reported.

The other two captured fugitives — Mohammed al-Arida and terrorist commander Zakaria Zubeidi — were found early Saturday in the northern Arab-Israeli town of Umm al-Ghanam, also with the help of locals. Zubeidi is the former commander of Fatah’s Al Aqsa Martyrs Brigades in the Palestinian Authority city of Jenin.

“They found them hiding under a semi-trailer,” Yusuf Kahili, a resident of the town, told reporters, according to Ynet. “I saw them. They looked scared, hungry and humiliated.”

Contrary to previous assumptions that the prison break was done with outside help, the investigations show that the terrorists had no assistance, neither within the prison nor elsewhere.

The two security prisoners still not found are Iham Kamamji and Munadil Nafiyat.

Commenting on the capture Saturday night, Prime Minister Naftali Bennett said that “the key to success was the smooth and quiet cooperation between all those who took part in the work.

“The quick sharing of information and the precise division of tasks between the security services, which facilitated maximum coverage of the ground, must continue.”

In a series of consultations that he held with security establishment heads over Shabbat, the prime minister emphasized that the high alert must continue until the recapture of the two remaining prisoners.

Bennett expressed his appreciation to the civilians who informed police of the location of the terrorists.