Noodhulp IsraelNederlands + English

Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. Recent bijvoorbeeld maakte de Messiaanse bassischool Makor HaTikvah in Jeruzalem bekend dat de inkomstenstroom zwaar onder druk staat. Als niet wordt ingegrepen, komt het voortbestaan van de school in gevaar. Hetzelfde geldt voor tal van andere grotere en kleinere (humanitaire) projecten van lokale Messiaanse en Arabisch-christelijke gemeenten. Ook de diaconieën van veel gemeenten verkeren in zwaar weer.

Bron: St. Steun Messiasbelijdende Joden

Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25 procent van de Israëli werkeloos). Ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron van de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël.

Efficiënt

Het initiatief om als Nederlandse organisaties gezamenlijk te opereren, is genomen door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa en het Centrum voor Israëlstudies. Andere participanten zijn: het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, het Comité Gemeentehulp Israël en Yachad. Mogelijk sluiten andere organisatie zich nog aan.

Woordvoerder Herbert Bulten: ’We willen als christelijke organisaties in Nederland juist nu klaarstaan voor onze Joodse en Arabische vrienden. Omdat we als Israëlorganisaties deels dezelfde projecten steunen, hebben we besloten om de handen ineen te slaan. Daardoor vergroten we de solidariteit, kunnen we de noodhulp efficiënter inzetten en houden we met elkaar het overzicht.’

De initiatiefnemers van de noodhulpactie beoordelen de ontvangen noodhulpaanvragen en zien toe op de juiste besteding van de gelden.

Meer informatie over de participerende stichtingen, zie:


**************************************

ENGLISH:

The emergency aid is prompted by the worrying signals the organizations are receiving from partners in Israel as a result of the corona crisis. For example, the Messianic primary school Makor HaTikvah in Jerusalem recently announced that its income stream was under severe pressure. If no action is taken, the school’s survival will be in jeopardy. The same is true of numerous other larger and smaller (humanitarian) projects of local Messianic and Arab Christian congregations. The deaconies of many congregations are also in dire straits.

Source: St. Steun Messiasbelijdende Joden

Messianic Jews and Arab Christians are doubly affected by the effects of the corona crisis. They are not only dealing with reduced (collection) income due to poor local conditions (now 25 percent of Israelis are unemployed). Donations from abroad are also declining sharply. These foreign donations are an important source of income for the small Arab Christian and Messianic Jewish community in Israel.

Efficient

The initiative to operate jointly as Dutch organizations was taken by Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa and the Center for Israel Studies. Other participants are: the deputation for Israel of the Reformed Congregations, the Israel Committee of the Reformed Church, the Committee for Community Aid to Israel and Yachad. Other organizations may join.

Spokesman Herbert Bulten: “As Christian organizations in the Netherlands, we want to be there for our Jewish and Arab friends right now. Because we, as Israel organizations, partly support the same projects, we have decided to join forces. In this way we increase solidarity, we can use the emergency aid more efficiently and we can keep an overview together.

The initiators of the emergency aid action assess the emergency aid applications received and ensure that the funds are spent correctly.

More information about the participating foundations, see: