Aid AssafNederlands + English

“Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.” (Lev. 19:34) Met deze Bijbeltekst opent de Israëlische organisatie Assaf de webpagina waarop zij de missie van de organisatie beschrijft.

Bron: Protestanse Kerk – Wilma Wolswinkel

De organisatie komt sinds 2007 op voor de positie van vluchtelingen in Israël, waarvan er zo’n 35.000-40.000 in het land verblijven. Hun leven is niet gemakkelijk en is door de coronacrisis alleen maar verslechterd. Velen zijn voor hun inkomen afhankelijk van baantjes in hotels of de horeca. Er wordt geschat dat driekwart nu werkloos is en de helft nu de huur niet kan betalen. En bij gebrek aan spaargeld of een sociaal vangnet, is er niks om op terug te vallen. Gelukkig zijn er organisaties als Assaf die zich het lot van deze asielzoekers aantrekken.

Wie zijn deze vluchtelingen? Het overgrote deel komt uit Afrikaanse landen, met name uit Soedan en Eritrea, maar ook Ethiopië, Nigeria en Ivoorkust. Deze mensen vluchten voor oorlog en geweld of het gebrek aan perspectief in eigen land. Velen zijn getraumatiseerd geraakt. Deze Afrikaanse vluchtelingen vluchten via de Sinaï-woestijn vanuit Egypte naar Israël. Inmiddels staat daar nu een hoog hek, waardoor het aantal asielzoekers dat Israël binnenkomt sinds 2018 is afgenomen. De Israëlische regering ziet deze asielzoekers liever gaan dan komen. Alleen Soedanezen en Eritreeërs ontvangen een tijdelijke verblijfsvergunning die elke 3 maanden verlengd dient te worden. Zij kunnen immers op grond van internationaal recht niet uitgezet worden vanwege de situatie in hun thuisland.

Assaf heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in de hulpverlening aan de meest kwetsbare groepen asielzoekers. Het gaat dan om minderjarigen, alleenstaande moeders, vluchtelingen met een fysieke of mentale beperking en slachtoffers van huiselijk geweld. Naast humanitaire hulp, biedt Assaf psychosociale ondersteuning aan. Getraumatiseerde vluchtelingen ontvangen individuele begeleiding en groepstherapie. Dit belangrijke werk ondersteunt Kerk in Actie de komende jaren in samenwerking met het Joods Humanitair Fonds (JHF). Het JHF is opgericht door het Centraal Joods Overleg in Nederland met als doel het Joodse leven in Midden- en Oost-Europa te versterken en hulp te bieden aan slachtoffers van conflicten. Als Joodse gemeenschap en Protestantse Kerk herkennen we elkaar in de diaconale roeping om hulp te bieden aan hen die geen helper hebben. De Hebreeuwse Bijbel vormt hierin een gezamenlijke inspiratiebron. Zo gaan dialoog en diapraxis hand in hand.

https://assaf.org.il/en/

 

*****************************
ENGLISH:

“Treat strangers who live with you as born Israelites. Love them as yourself, for you yourselves have been strangers in Egypt. I am the LORD your God.” (Lev. 19:34) With this Bible text, the Israeli organization Assaf opens the webpage on which it describes the organization’s mission.

Source: Protestanse Kerk

The organization has been advocating for the position of refugees in Israel since 2007, some 35,000-40,000 of whom reside in the country. Their lives are not easy and have only worsened due to the corona crisis. Many depend on jobs in hotels or the hospitality industry for their income. It is estimated that three quarters are now unemployed and half are now unable to pay the rent. And in the absence of savings or a social safety net, there is nothing to fall back on. Fortunately, there are organizations like Assaf that care about the fate of these asylum seekers.

Who are these refugees? The vast majority are from African countries, particularly Sudan and Eritrea, but also Ethiopia, Nigeria and Ivory Coast. These people are fleeing war and violence or the lack of prospects in their own countries. Many have become traumatized. These African refugees flee through the Sinai Desert from Egypt to Israel. There is now a high fence there, which has reduced the number of asylum seekers entering Israel since 2018. The Israeli government would rather see these asylum seekers go than come. Only Sudanese and Eritreans receive temporary residence permits that must be renewed every 3 months. After all, they cannot be deported under international law because of the situation in their home countries.

Over the years, Assaf has gained a great deal of experience in helping the most vulnerable groups of asylum seekers. These include minors, single mothers, refugees with a physical or mental disability and victims of domestic violence. In addition to humanitarian aid, Assaf offers psychosocial support. Traumatized refugees receive individual counseling and group therapy. This important work will be supported by Kerk in Actie in the coming years in cooperation with the Jewish Humanitarian Fund (JHF). The JHF was established by the Central Jewish Consultation in the Netherlands with the aim of strengthening Jewish life in Central and Eastern Europe and providing assistance to victims of conflicts. As a Jewish community and Protestant Church, we recognize each other in the diaconal calling to provide help to those who have no helper. The Hebrew Bible is a common source of inspiration in this. Thus dialogue and diapraxis go hand in hand.

http://assaf.org.il/en/Wilma Wolswinkel