Nederlands + English

De Israëlische luchtmacht heeft een Iraanse wapentransport in Syrië gebombardeerd. Israël zal NIET toestaan dat Iran aan macht wint in Syrië.

Dit is niet de eerste keer dat Israël Syrië heeft getroffen om Iran te stoppen, en het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn. Een waarnemer zei dat vijf pro-Iraanse militieleden werden gedood bij de Israëlische aanval op de Iraanse wapentransporten. Syrische staatsmedia zeiden dat twee Syrische soldaten gewond raakten.

Israël zal zich blijven verdedigen en Iran en degenen die Iran helpen een halt toeroepen.

Als de wereld vrede wil in het Midden-Oosten, moeten zij zich richten op de echte agressors en ophouden zich te concentreren op de staat Israël. Misschien moeten ze beginnen met Iran te stoppen. Hezbollah. Syrië. Hamas. De lijst gaat maar door. Maar door zoveel aandacht onnodig op Israël te vestigen, laten ze de echte schuldigen wegkomen met moord. Letterlijk.

Het wordt tijd dat de wereld wakker wordt. Israël voert de strijd voor de hele wereld. Misschien moeten meer landen zich bij Israël aansluiten in de strijd tegen het kwaad van de wereld, in plaats van Israël te veroordelen voor al het goede dat het doet. Misschien zullen we dan echte veranderingen zien – veranderingen die een betere, veiliger toekomst zullen brengen.

************************************

 

**************************

ENGLISH

The Israeli airforce bombed an Iranian weapons shipment in Syria. Israel will NOT allow Iran to gain strength in Syria.

This is not the first time Israel has struck Syria to stop Iran, and it probably won’t be the last. A war monitor said that five pro-Iran militiamen were killed in Israel’s strike against the Iranian weapons shipments. Syrian state media said that two Syrian soldiers were injured.

Israel will continue to defend itself and stop Iran and those who are helping Iran.

If the world wants peace in the Middle East, they need to focus on the real aggressors and stop focusing on the state of Israel. Maybe they should start by working to stop Iran. Hezbollah. Syria. Hamas. The list goes on. But by placing so much attention unnecessarily on Israel, they allow the real culprits to get away with murder. Literally.

It is time the world woke up. Israel is fighting the fight for the entire world. Maybe more countries should join together with Israel in fighting the evil of the world instead of condemning Israel for all the good it does. Maybe then we will see real changes – changes that will bring about a better, more secure future.