(Shutterstock)

Nederlands – English

‘Puur duivels’: Politie nam nazi-vlag in beslag bij synagoge op Shabbat
Incident in Brisbane volgt op weken van antisemitische incidenten in heel Australië.

Door David Hellerman, World Israel News

Brisbane Joden waren geschokt toen ze zaterdag uit een raam van een appartement in de binnenstad een nazi-vlag zagen wapperen in de buurt van hun synagoge.

“Die vlag met het nazi hakenkruis symbool, vertegenwoordigt een van de meest duivelse momenten in de menselijke geschiedenis,” zei Jason Steinberg, vice-voorzitter van de Queensland Jewish Board of Deputies, zaterdag. “Dat dit in 2021 in Brisbane boven een synagoge verschijnt, is gewoon afschuwelijk.

De politie ging het appartement binnen, nam de vlag in beslag en gaf de eigenaar, een 45-jarige man, een oproep om voor de rechter te komen wegens openbare overlast.

Wederom een nieuwe oproep van Joodse zijde aan de staat Queensland om nazi-symbolen te verbieden.

“Het staatsparlement herziet op dit moment de wetgeving inzake haatmisdrijven,” zei Steinberg. “We hebben opgeroepen tot het verbieden van het hakenkruis en nazi-vlaggen te tonen zoals deze, omdat op dit moment … het niet in strijd is met de ernstige haat of belastering wet.”

De staat Victoria is al bezig met het aannemen van wetgeving om het openbaar tonen van nazi-symbolen te verbieden. Die wetgeving zal naar verwachting volgend jaar worden voltooid en aangenomen.

Burgemeester Adrian Schrinner van Brisbane twitterde dat de vlag “puur kwaad” is en sloot zich aan bij de oproep om de vlag te verbieden.

“Onder de huidige inadequate wetgeving zal dit waarschijnlijk worden geclassificeerd als niets meer dan een laag niveau van ‘openbare overlast’. Niet goed genoeg!”, twitterde hij.

In de afgelopen weken hebben Australiërs een opleving gezien van antisemitisch vandalisme.

Parken in Melbourne en New South Wales werden vernield met hakenkruizen die tegen Joden waren gericht. Een koosjer restaurant in Bondi werd vernield met de woorden: “Bevrijd Palestina.” En half oktober dook er een video op van een islamistische bijeenkomst in Sydney waarbij de menigte scandeerde: “Vernietig de Joden.” In september werd, eveneens in Brisbane, een joodse man aangevallen terwijl hij met zijn zoon naar de synagoge liep, door een man die “Heil Hitler” riep.

COVID-gerelateerd antisemitisme heeft ook in Melbourne ongelukkige krantenkoppen gehaald.

In augustus werd een ziekenhuismedewerker ontslagen omdat hij op Facebook had gepost dat Joden die de COVID-wetten overtraden “in een gaskamer moesten worden opgesloten”. Meer recentelijk schilderden vaccin-demonstranten in Melbourne de woorden “Vaxx macht frei” samen met hakenkruizen op een verkeersdrempel.

 

ENGLISH

‘Pure evil’: Police seize Nazi flag flown near synagogue on Shabbat
Brisbane incident follows weeks of antisemitic incidents across Australia.

By David Hellerman, World Israel News

Brisbane Jews were shocked to see a Nazi flag flying from an apartment window in the downtown area near their synagogue on Saturday.

“That flag and that symbol, the Nazi swastika symbol, represents one of the most evil moments in human history,” said Queensland Jewish Board of Deputies vice president Jason Steinberg on Saturday. “For that to appear in 2021 in Brisbane over a synagogue is just atrocious.”

Police entered the apartment, seized the flag and issued its owner, a 45-year-old man, a notice to appear for a public nuisance.

The flag renewed Jewish calls for the state of Queensland to ban Nazi symbols.

“The state parliament is reviewing the hate crime legislation as we speak,” Steinberg said. “We called on the banning of the swastika to be displayed and Nazi flags like this because at the moment … it doesn’t breach the serious hate or vilification law.”

The state of Victoria is already in the process of passing legislation to ban the public display of Nazi symbols. That legislation is expected to be completed and passed next year.

Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner tweeted that the flag was “pure evil” and echoed the call for its ban.

“Under the current inadequate laws, this is likely to be classified as nothing more than a low-level ‘public nuisance’. Not good enough!” he tweeted.

In recent weeks, Australians have seen an uptick in antisemitic vandalism.

Parks in Melbourne and New South Wales were vandalized with swastikas epithets against Jews. A kosher restaurant in Bondi was vandalized with the words, “Free Palestine.” And a video surfaced in mid-October of an Islamist rally in Sydney with the crowd chanting, “Destroy the Jews.” In September, also in Brisbane, a Jewish man was assaulted while walking with his son to synagogue by a man shouting “Heil Hitler.”

COVID-related antisemitism has also made unfortunate headlines in Melbourne.

In August, a hospital worker was fired for posting on Facebook that Jews violating COVID lockdown laws “should be put in a gas chamber.” More recently, vaccine protesters in Melbourne painted the words “Vaxx macht frei” along with swastikas on a traffic barrier.