DEEL 3 Bron: Viruswaarheid.nl

Getuigenis van een historicus

Naar aanleiding van het kort geding op 15 december jl. van het Cidi tegen Thierry Baudet, leider van het Forum van Democratie, heeft een aantal overlevenden en nabestaanden van de Holocaust Baudet als steunbetuiging een getuigenis toegestuurd.

Vanaf 1e kerstdag tot en met oudejaarsdag plaatsen wij dagelijks één of meerdere van deze getuigenissen.

Van Amira Segal, historicus

Omdat dit een politieke situatie is, wil ik graag duidelijk maken dat ik niet dezelfde politieke opvattingen deel als uw cliënt. Dit is een belangrijk punt voor mij, en omdat dit ongewone tijden zijn die we nu meemaken zal ik deze persoon steunen met betrekking tot de huidige gebeurtenissen en in de huidige situatie alleen.

En, hoe eng het ook mag klinken, alleen de rechtervleugel in de politieke arena brengt veel feiten voor het parlement, die door vele anderen worden genegeerd.

Hier is mijn getuigenis:

Mijn naam is Amira Segal, geboren in Israël, een nazaat van 81 familieleden die zijn vermoord in de Holocaust.

Er zijn geen woorden om de verschrikkingen te beschrijven die deze mensen en hun families hebben doorgemaakt.

We leven in turbulente tijden en er zijn veel gelijkenissen. Het is niet gemakkelijk feiten te erkennen die bijna identiek zijn aan wat er in de jaren ’30 is gebeurd. En natuurlijk zal het voor de overlevenden niet gemakkelijk zijn om een vergelijking te horen, omdat het de verschrikkingen terugbrengt, en zoals ik weet van mijn laatste overlevend familielid, openen ze liever niet de deur naar alle pijn, de angst, de onzekerheid, de scheiding, de spot, ik kan me niet eens voorstellen hoe het voor hen is om bepaalde ervaringen te herbeleven, zoals medische experimenten zonder toestemming (covid injecties) die werden uitgevoerd door Dr. Mengele met sommige leden van mijn familie.

Het te moeten tonen van een bewijs voor iets dat je je mensenrechten volledig ontneemt.
Gescheiden worden zonder de mogelijkheid om je vrienden en familie te zien, in lockdown zitten, wat je zou kunnen herinneren aan de tijden in Ghetto.

Dus hoe graag we ook niet over deze dingen willen praten, en niet willen putten uit de informatie en gelijkenissen van wat er in WO2 gebeurde, we zullen wel moeten.Aan alle kanten worden de emoties bespeeld. Dus, met alle respect, kijk naar de geschiedenis want we weten allemaal dat geschiedenis niet verandert, het herhaalt zich.

Ik draag mijn familieleden in mijn hart en ik weet dat ze mij steunen om mij sterk te maken voor mijn rechten.

Ik respecteer alle overlevenden die nog onder ons zijn, en ik bid voor hun goede gezondheid en kracht, voor hen en hun families.

Ik ben zelf historicus en ik raad je aan het boek “The Spear of Destiny” te lezen.

Hartelijk dank voor al uw werk.

Toelichting redactie IsraelCNN
Het is jammer dat CIDI zich zo opstelt tegen de politiek.  Hun standpunt is eenzijdig. In tegenstelling met de FVD, die waarschuwt voor herhaling van de gebeurtenissen, die plaatsvonden tijdens de dertiger en veertiger jaren, de voorloper van de vreselijke Holocaust van meerdere bevolkingsgroepen.  Er zijn ook andere geluiden. Shoa slachtoffers en nabestaanden verklaren dat de vergelijkingen van de  dertiger en veertiger jaren juist zijn.  Het gaat hier niet om de Holocaust. Het gaat om de voorlopers van deze gebeurtenissen. De FVD is één van de weinige politieke partijen van Nederland, die geen desinformatie verspreidt over de huidige situatie in de wereld en mag niet monddood gemaakt worden. Waarheid moet gezegd kunnen worden, hoe erg het ook is.

 

ENGLISH

PART 3

Bron: Viruswaarheid.nl

Testimony of a historian

As a result of the summary proceedings on 15 December by the Cidi against Thierry Baudet, leader of the Forum for Democracy, a number of Holocaust survivors and relatives have sent Baudet a testimony in support.

From Christmas Day through New Year’s Eve, we will post one or more of these testimonies daily.From Amira Segal, historian

Because this is a political situation, I would like to make it clear that I do not share the same political views as your client. This is an important issue for me, and because these are unusual times that we are experiencing right now, I will support this person with respect to current events and in the current situation alone.

And, as scary as it may sound, only the right wing in the political arena brings many facts to parliament that are ignored by many others.

Here is my testimony:

My name is Amira Segal, born in Israel, a descendant of 81 family members murdered in the Holocaust.

There are no words to describe the horrors these people and their families went through.

We live in turbulent times and there are many similarities. It is not easy to recognize facts that are almost identical to what happened in the 1930s. And of course it will not be easy for survivors to hear a comparison because it brings back the horrors, and as I know from my last surviving family member, they would rather not open the door to all the pain, the fear, the uncertainty, the separation, the ridicule, I cannot even imagine what it is like for them to relive certain experiences, such as medical experiments without consent (covid injections) that were performed by Dr. Mengele with some members of my family.

Having to show proof of something that completely deprives you of your human rights.
Being separated without the ability to see your friends and family, being in lockdown, which might remind you of times in Ghetto.

So as much as we don’t want to talk about these things, and don’t want to draw on the information and similarities of what happened in WW2, we will have to.On all sides the emotions are being played on. So, with all due respect, look at history because we all know that history does not change, it repeats itself.

I carry my family members in my heart and I know they support me to stand strong for my rights.

I respect all the survivors who are still among us, and I pray for their good health and strength, for them and their families.

I am a historian myself and I recommend you read the book “The Spear of Destiny”.

Thank you very much for all your work.

Note from editors IsraelCNN
It is unfortunate that CIDI takes such a stance against politics.  Their position is one-sided. In contrast to the FVD, which warns against a repetition of the events, which took place during the thirties and forties, the precursor of the terrible Holocaust of several population groups.  There are other voices as well. Shoa victims and survivors state that the comparisons of the 1930s and 1940s are correct.  This is not about the Holocaust. It is about the precursors to these events. The FVD is one of the few political parties in the Netherlands that does not spread disinformation about the current situation in the world and should not be silenced. Truth should be able to be said, no matter how bad it is.