Holocaustoverlevende en holocaustnabestaande verklaren

DEEL 4 Bron: Viruswaarheid.nl

Naar aanleiding van het kort geding op 15 december jl. van het Cidi tegen Thierry Baudet, leider van het Forum van Democratie, heeft een aantal overlevenden en nabestaanden van de Holocaust Baudet als steunbetuiging een getuigenis toegestuurd.

Vanaf 1e kerstdag tot en met oudejaarsdag plaatsen wij dagelijks één of meerdere van deze getuigenissen

Getuigenis van Rabbi Hillel Handler

Als overlevende van de Holocaust ben ik geschokt door de terugkeer van gewelddadige overheidsmaatregelen in Duitsland, welke gebaseerd zijn op de ongegronde rechtvaardiging van een ‘Covid-noodtoestand’.

Covid heerst niet meer in India, omdat Ivermectine en Hydroxychloroquine er voor iedereen over de toonbank verkrijgbaar zijn – een recept is niet nodig.
Duitsland verbiedt deze levensreddende medicijnen, daarmee duizenden mensen dodend, en gebruikt deze moedwillige moorden vervolgens als excuus om een totalitaire dictatuur op te leggen.

Het is een déjà vu.
Adolph Hitler stak opzettelijk de Reichstag in brand en gebruikte die gebeurtenis vervolgens als excuus om alle mensenrechten op te schorten en per decreet te regeren. De uiterst geheime Wansee-conferentie en de Holocaust volgden snel daarop.

Maakt Duitsland zich schuldig aan vergelijkbaar Holocaust gedrag?

Getuigenis van Rob Gracie

Mijn moeder verborg een Joodse jongen tijdens de nazi-bezetting in Nederland. De Hongaarse vader van mijn vrouw overleefde Auschwitz-Birkenau nadat zijn vader was vermoord met experimentele injecties (Mengele). Mijn vrouw en ik hebben zoveel mogelijk onderzoek gedaan naar de geschiedenis van onze familie, waarbij we zelfs Auschwitz hebben bezocht. Dit onderzoek gaf ons inzicht.

De gebeurtenissen van de huidige C-19 pandemie kunnen gemakkelijk worden vergeleken met de Holocaust. Het is duidelijk, er wordt gebruik gemaakt van andere tactieken voor hetzelfde doel (depopulatie).

Als onze ouders nog zouden leven, zijn wij er zeer zeker van dat zij hun Holocaust-ervaringen zouden delen als een middel om anderen bewust te maken van wat er werkelijk gebeurt in de hedendaagse wereld (valse pandemie).

Toelichting redactie IsraelCNN
Het is jammer dat CIDI zich zo opstelt tegen de politiek.  Hun standpunt is eenzijdig. In tegenstelling met de FVD, die waarschuwt voor herhaling van de gebeurtenissen, die plaatsvonden tijdens de dertiger en veertiger jaren, de voorloper van de vreselijke Holocaust van meerdere bevolkingsgroepen.  Er zijn ook andere geluiden. Shoa slachtoffers en nabestaanden verklaren dat de vergelijkingen van de  dertiger en veertiger jaren juist zijn.  Het gaat hier niet om de Holocaust. Het gaat om de voorlopers van deze gebeurtenissen. De FVD is één van de weinige politieke partijen van Nederland, die geen desinformatie verspreidt over de huidige situatie in de wereld en mag niet monddood gemaakt worden. Waarheid moet gezegd kunnen worden, hoe erg het ook is.

 

English

Holocaust survivor and Holocaust survivor declare
PART 4 Source: Virus truth.nl

As a result of the summary proceedings on 15 December of the Cidi against Thierry Baudet, leader of the Forum of Democracy, a number of Holocaust survivors and relatives sent Baudet a testimony as a show of support.

From Christmas Day through New Year’s Eve we will be posting one or more of these testimonies daily

Testimony of Rabbi Hillel Handler

As a Holocaust survivor, I am shocked by the return of violent government measures in Germany, which are based on the unfounded justification of a “Covid emergency.

Covid no longer prevails in India because Ivermectin and Hydroxychloroquine are available over the counter to everyone there – a prescription is not required.
Germany bans these life-saving drugs, thereby killing thousands of people, and then uses these wanton murders as an excuse to impose a totalitarian dictatorship.

It’s déjà vu.
Adolph Hitler deliberately set fire to the Reichstag and then used that event as an excuse to suspend all human rights and rule by decree. The highly secretive Wansee conference and the Holocaust followed soon after.

Is Germany guilty of similar Holocaust behavior?

Testimony by Rob Gracie

My mother hid a Jewish boy during the Nazi occupation in the Netherlands. My wife’s Hungarian father survived Auschwitz-Birkenau after his father was murdered with experimental injections (Mengele). My wife and I did as much research as we could into our family’s history, even visiting Auschwitz. This research gave us insight.

The events of the current C-19 pandemic can easily be compared to the Holocaust. Clearly, different tactics are being used for the same purpose (depopulation).

If our parents were still alive, we are very sure that they would share their Holocaust experiences as a means of making others aware of what is really happening in the contemporary world (false pandemic).

Notes Editor IsraelCNN
It is unfortunate that CIDI takes such a stance against politics.  Their position is one-sided. In contrast to the FVD, which warns against repeating the events, which took place during the 1930s and 1940s, the precursor to the terrible Holocaust of several population groups.  There are other voices as well. Shoa victims and survivors state that the comparisons of the 1930s and 1940s are correct.  This is not about the Holocaust. It is about the precursors to these events. The FVD is one of the few political parties in the Netherlands that does not spread disinformation about the current situation in the world and should not be silenced. Truth should be able to be said, no matter how bad it is.