Nieuwe immigranten uit Noord-Amerika komen aan in Israël. Bestandsfoto: Shahar Azran
New immigrants from North America arriving in Israel | File photo: Shahar Azran

Nederlandse -English

Aliyah naar Israël steeg met 30% in 2021, met 27.050 nieuwe immigranten die vanuit de hele wereld naar de Joodse staat zijn verhuisd in vergelijking met de 21.820 olim van vorig jaar, volgens statistieken gepubliceerd op donderdag door het ministerie van Aliyah en Integratie, The Jewish Agency for Israel, en Nefesh B’Nefesh.

Bron: Hayom

Het afgelopen jaar bracht ook een recordbrekende 4.000 olim (Joodse immigranten)) uit de Verenigde Staten, die in Israël aankwamen met de hulp van Nefesh B’Nefesh. Deze immigratie uit de VS vormde een stijging van 30% ten opzichte van 2020 en het hoogste jaarlijkse aantal nieuwkomers uit de VS sinds 1973. Nog eens 400 olim arriveerden dit jaar uit Canada, wat het verwachte totaal van nieuwe immigranten uit Noord-Amerika in 2021 op meer dan 4.400 brengt.

De aliyah cijfers tonen ook een sprong van 40% in immigratie uit Frankrijk dit jaar in vergelijking met 2020, met de komst van 3.500 Franse Joden, het hoogste aantal aankomsten uit dat land in de afgelopen vier jaar.

Elders in de wereld omvatten de aliyah-cijfers voor 2021 dit jaar 7.500 olim uit Rusland, een stijging van 10% ten opzichte van 2020; 3.000 immigranten uit Oekraïne, een stijging van 5%; en 1.636 immigranten uit Ethiopië als onderdeel van “Operatie Tzur Israël.”

Andere belangrijke bronnen van aliyah dit jaar zijn 900 olim uit Argentinië, een stijging van 55% ten opzichte van vorig jaar en het hoogste aantal immigranten uit dat land sinds 2003; 650 immigranten uit het Verenigd Koninkrijk, een stijging van 22% ten opzichte van 2021; 550 nieuwkomers uit Brazilië; 550 olim uit Zuid-Afrika, een dramatische stijging van 72%, vooral in vergelijking met de cijfers van het afgelopen decennium; en 290 Joden uit Mexico, een stijging van 55%.

De groeiende populariteit van aliyah onder de jongere generatie hield ook aan, aangezien 55% (14.620 olim) van alle nieuwe immigranten olim waren onder de leeftijd van 35 dit jaar. Verder was 16,5% van de nieuwkomers tussen 36 en 50 jaar oud; 13,6% was tussen 51 en 64 jaar oud; en 14,7% was 65 jaar en ouder.

De stad die in 2021 de meeste olim verwelkomde was Tel Aviv, waar 2.870 immigranten ervoor kozen om hun nieuwe thuis te maken, gevolgd door Jeruzalem, met 2.760 nieuwkomers, Netanya met 2.710, en Haifa met 2000. Andere steden waar in 2021 nieuwe immigranten aankwamen, waren Ashdod (940), Bat Yam (920), Raanana (880), Beit Shemesh (860), Nahariya (825), en Beersheba (750). Dit jaar kwamen er ook olim met diverse professionele achtergronden, waaronder meer dan 1.100 artsen en paramedici die deel zullen uitmaken van het Israëlische gezondheidssysteem; 1.670 olim op het gebied van technologie en techniek; 960 op het gebied van boekhouding en rechten; en 750 onderwijzers.

Aliyah en Integratie Pnina Tamano-Shata zei: “Ondanks de pandemie en haar beperkingen is de aliyah naar Israël niet gestopt en we zijn blij dat we dit jaar tienduizenden olim kunnen verwelkomen die ervoor kozen aliyah te maken. Olim zijn een ongelooflijke groeimotor voor de Israëlische economie en zijn een nationale, economische en morele krachtcentrale voor de natie.”
Yaakov Hagoel, waarnemend voorzitter van The Jewish Agency sloot zich hierbij aan.

“We zijn verheugd om een scherpe stijging te zien, van tientallen procentpunten, in aliyah uit landen, zoals de VS, Frankrijk, Argentinië, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Australië, Duitsland, Italië, België, en meer,” zei hij. “De groeiende belangstelling voor aliyah zette dit jaar door, met het Global Aliyah Center van The Jewish Agency, dat de hele dag door aliyah-informatie verstrekt in zes talen, en bijna 32.000 nieuwe aliyah-dossiers opende. Het beste moet echter nog komen – we hebben het potentieel aan aliyah nog niet gemaximaliseerd”

Rabbi Yehoshua Fass, mede-oprichter en uitvoerend directeur van Nefesh B’Nefesh zei: “Na een ongelooflijk uitdagend jaar, vieren we elke oleh die de moedige stap maakte en de vele moeilijkheden en steeds veranderende factoren overwon in het afgelopen jaar en aliyah maakte.

“De grote belangstelling voor aliyah die we in 2020 zagen, heeft het afgelopen jaar vruchten afgeworpen en zich vertaald in een daadwerkelijke toename van aliyah. Terwijl we kijken naar 2022, het 20e jaar van onze organisatie, zijn we enthousiast over de toekomst van aliyah en kijken we ernaar uit om nog duizenden Noord-Amerikanen te helpen hun Zionistische dromen te realiseren,” zei hij.

 

ENGLISH

Aliyah to Israel surged by 30% in 2021, with 27,050 new immigrants having moved to the Jewish state from across the globe compared to last year’s 21,820 olim, according to statistics published on Thursday by the Aliyah and Integration Ministry, The Jewish Agency for Israel, and Nefesh B’Nefesh.

Source: Hayom

This past year also brought a record-breaking 4,000 olim from the United States, who arrived in Israel with the assistance of Nefesh B’Nefesh. This immigration from the US constituted a 30% increase over 2020 and the highest annual number of new arrivals from the USA since 1973. Another 400 olim arrived this year from Canada, bringing the expected total of new immigrants from North America in 2021 to over 4,400.

The aliyah numbers also show a 40% jump in immigration from France this year compared to 2020, with the arrival of 3,500 French Jews, the highest number of arrivals from that country in the last four years.

Elsewhere around the world, aliyah figures for 2021 included 7,500 olim from Russia this year, an increase of 10% from 2020; 3,000 immigrants from Ukraine, up 5%; and 1,636 immigrants from Ethiopia as part of “Operation Tzur Israel.”

Other significant sources of aliyah this year include 900 olim from Argentina, an increase of 55% over last year and the highest number of immigrants from that country since 2003; 650 immigrants from the United Kingdom, an increase of 22% over 2021; 550 new arrivals from Brazil; 550 olim from South Africa, a dramatic increase of 72%, particularly in comparison with figures from the last decade; and 290 Jews from Mexico, a 55% increase.

The growing popularity of aliyah among the younger generation continued as well, as 55% (14,620 olim) of all this year’s new immigrants olim were under the age of 35. Further, 16.5% of arrivals were ages 36-50; 13.6% were 51-64; and 14.7% were 65 and older.

The city welcoming the most olim in 2021 was Tel Aviv, where 2,870 immigrants chose to make their new home, followed by Jerusalem, with 2,760 arrivals, Netanya with 2,710, and Haifa with 2000. Other cities where new immigrants arrived in 2021 included Ashdod (940), Bat Yam (920), Raanana (880), Beit Shemesh (860), Nahariya (825), and Beersheba (750).This year also brought olim with diverse professional backgrounds, including over 1,100 doctors and paramedical professionals who will join the Israeli health system; 1,670 olim from the fields of technology and engineering; 960 from the fields of accounting and law; and 750 educators.

Aliyah and Integration Pnina Tamano-Shata said: “Despite the pandemic and its limitations, aliyah to Israel did not stop and we’re happy to welcome tens of thousands of olim who chose to make aliyah this year. Olim are an incredible growth engine for the Israeli economy and are a national, economic, and moral powerhouse for the nation.”
Yaakov Hagoel, acting chairman of The Jewish Agency concurred.

“We are thrilled to see a sharp increase, of tens of percentage points, in aliyah from countries, such as the US, France, Argentina, Britain, South Africa, Australia, Germany, Italy, Belgium, and more,” he said. “Growing interest in aliyah continued this year, with The Jewish Agency’s Global Aliyah Center, which provides aliyah information throughout the day in six languages, opening almost 32,000 new aliyah files. However, the best is yet to come – we haven’t yet maximized on the potential aliyah”

Rabbi Yehoshua Fass, co-founder and executive director of Nefesh B’Nefesh said, “After an incredibly challenging year, we celebrate each and every oleh who made the courageous move and overcame the many difficulties and ever-changing factors over the last year and made aliyah.

“The resounding interest in aliyah that we witnessed in 2020 has borne fruit this past year, translating into an actual surge in aliyah. As we look to 2022, our organization’s 20th year, we are excited about the future of aliyah and look forward to helping thousands more North Americans realize their Zionist dreams,” he said.