Canadese vlag zwaait met Parliament Buildings heuvel op de achtergrond Ottawa, Ontario, Canada.
Canadian flag waving with Parliament Buildings hill in the background Ottawa,Ontario, Canada (Shutterstock)

Nederlands + English

En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. . Leviticus 18:22 (NBG)

Door Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz | 9 Jan, 2022 | Bijbels Nieuws

Een nieuwe wet, die zaterdag in Canada van kracht werd, leidt tot bezorgdheid dat deze de verspreiding van de Bijbel strafbaar kan stellen.

De bezorgdheid is dat Bill C-4, de wet tot wijziging van het wetboek van strafrecht-conversietherapie, conversietherapie in te ruime termen definieert. De definitie in het wetsvoorstel luidt als volgt:

“Een praktijk, behandeling of dienst bedoeld om iemands seksuele geaardheid te veranderen in heteroseksueel, om iemands genderidentiteit of genderexpressie te veranderen in cisgender of om niet-heteroseksuele aantrekking of seksueel gedrag of niet-cisgender genderexpressie te onderdrukken of te verminderen.”

De nieuwe wet verbiedt uitdrukkelijk praktijken, behandelingen of diensten die bedoeld zijn om de genderexpressie van een persoon te veranderen of te onderdrukken om deze in overeenstemming te brengen met zijn biologische geslacht. Dit is de derde poging om het wetsvoorstel in wetgeving om te zetten, vanwege de bezorgdheid van veel religieuze leiders dat de definitie van conversietherapie te breed is.

In 2020 vroeg de Gospel Coalition de parlementaire commissie om de definitie van conversietherapie te verduidelijken in samenhang met wetsvoorstel C-6, een soortgelijk wetsvoorstel dat het niet haalde. De coalitie toonde zich bezorgd dat de te ruime definitie ertoe zou kunnen leiden dat gesprekken tussen ouders en kinderen, of tussen predikanten en gemeenteleden gecriminaliseerd worden. De wetgevers verzekerden hun kiezers dat het wetsvoorstel alleen dwangmaatregelen en dwingende praktijken, behandelingen en diensten strafbaar stelt. De wetgevers beweerden dat de nieuwe wet niet van toepassing zou zijn op een persoon die een pastor of mentor om hulp zocht om een kuise seksuele levensstijl te leiden of om te leven in overeenstemming met hun biologische geslacht. De coalitie van kerken bleef bezorgd omdat dergelijke garanties niet in de taal van het wetsvoorstel zelf staan.

De coalitie uitte haar bezorgdheid:

“Het is niet ongebruikelijk dat het parlement vaag geformuleerde wetgeving aanneemt met de verwachting dat de specifieke toepassing en beperking van de wet door de rechter zal worden bepaald. In de tussentijd zullen pastors, ouders, counselors en mentors echter moeten werken zonder duidelijke garantie dat hun inspanningen te goeder trouw om een bijbels en historisch christelijk perspectief op seks en gender te onderwijzen en aan te bevelen, zullen doorgaan zonder wettelijke inmenging”.

In een vraaggesprek in de media over het vorige wetsvoorstel C-8 in maart 2020, werd minister van Justitie Lametti gevraagd of het legaal zou zijn voor religieuze leiders om over homoseksualiteit te spreken. Hij antwoordde dat als het een open en verkennend gesprek is, het niet verboden is voor religieuze leiders, ouders, of anderen. Hij vervolgde met te zeggen: “Wat onder deze wetgeving valt zijn praktijken die iemands geaardheid proberen te veranderen in de richting van een vooraf bepaald doel.”

Ds. Paul Carter van de TGC uitte zijn bezorgdheid over de ideologische basis van de wet:

“Het idee dat sekse gelijk is aan biologisch geslacht zou door elke generatie Canadezen van voor deze generatie als vanzelfsprekend zijn beschouwd. De tijdgeest vastleggen als de wet van het land is een daad van overmoed. Het is een daad van schaamteloze intolerantie om te verwijzen naar overtuigingen die ooit universeel werden aangehangen en die nog steeds door veel Canadezen worden aangehangen, als “mythen” en “stereotypen”. Het netto resultaat zal zijn dat predikanten en kerken voor de rechter worden gedaagd en worden lastiggevallen.

Ds. Dr. Aaron Rock, voorganger van Harvest Bible Church in Windsor, Ontario, merkt op: “In Canada zijn de leringen van zowel de basisbiologie als de Bijbel nu ‘mythen’, volgens de preambule van Bill C-4 (wet op de conversietherapie)… Dit gaat niet over het beschermen van mensen tegen schade, het gaat over de staat die de rol van God speelt. En, geen enkel parlementslid heeft er bezwaar tegen gemaakt, inclusief verschillende die beweren christen te zijn.”

 

ENGLISH

Do not lie with a male as one lies with a woman; it is an abhorrence. Leviticus 18:22 (The Israel BibleTM)

By Israel365 Newsw – Adam Eliyahu Berkowitz | Jan 9, 2022 | Biblical News

A new law, put in place on Saturday in Canada, is causing concern that it may criminalize the dissemination of the Bible.

The concern is that Bill C-4, the Act to amend the Criminal Code-conversion therapy, defines conversion therapy in overly broad terms. The definition set out in the bill read as follows:

“A practice, treatment or service designed to change a person’s sexual orientation to heterosexual, to change a person’s gender identity or gender expression to cisgender or to repress or reduce non-heterosexual attraction or sexual behaviour or non-cisgender gender expression.”

The new law expressly forbids practices, treatments, or services designed to change or repress a person’s gender expression to align with their biological sex. This is the third attempt to pass the bill into legislation due to the concern of many religious leaders that the definition of conversion therapy is overly broad.

In 2020, the Gospel Coalition asked the Parliamentary Committee to clarify the definition of conversion therapy association with Bill C-6, a similar bill that failed to pass. The coalition expressed concern that the overly broad definition could lead to conversations between parents and children, or between pastors and congregants being criminalized. Lawmakers assured their constituents that the bill only criminalized coercive efforts and coercive practices, treatments, and services. The lawmakers claimed that the new law would not apply to a person who sought out a pastor or mentor for help to live a chaste sexual lifestyle or to live in alignment with their biological sex. The coalition of churches remained concerned as no such assurances appear in the language of the actual Bill.

The coalition expressed their concern:

“It is not uncommon for Parliament to pass vaguely worded legislation with the expectation that the specific application and limitation of the law will be determined by the courts. In the meantime however, pastors, parents, counsellors and mentors will be operating without any clear assurance that their good faith efforts to teach and commend a Biblical and historically Christian perspective on sex and gender will proceed without legal interference.”

In a media Q and A on previous Bill C-8 in March 2020, Justice Minister Lametti was asked if it would be legal for religious leaders to speak about homosexuality. He replied that if it’s an open-ended and exploratory conversation, it is not prohibited for religious leaders, parents, or others. He went on to say: “What is covered by this legislation are practices that attempt to change one’s orientation towards a predefined goal.”

Rev. Paul Carter of the TGC expressed concern about the ideological basis of the law:

“The idea that gender equates to biological sex would have been taken for granted by every generation of Canadians prior to this one. To enshrine the spirit of the age as the law of the land is an act of hubris. To refer to the beliefs once held universally and still held broadly by many Canadians, as “myths” and “stereotypes” is an act of blatant intolerance. The net result will be legal exposure and authorized harassment of pastors and churches.”

Rev. Dr. Aaron Rock, pastor of Harvest Bible Church in Windsor, Ontario, notes: “In Canada, the teachings of both basic biology and the Bible are now ‘myths’, according to the preamble to Bill C-4 (conversion therapy bill)… This isn’t about protecting people from harm, it’s about the state playing the role of God. And, not a single MP objected to it, including several that claim to be Christian.”