Brandende autobanden tijdens bedoeïenenrellen in de Negev (Twitter/Screen grab)
Burning tires during Bedouin riots in the Negev (Twitter/Screen grab)

Nederlands + English

Twee politieagenten raakten gewond in de chaos en ten minste 18 Bedoeïenen uit Israël werden gearresteerd.

Door World Israel News

De zuidelijke Negev-regio van Israël, waar bewoners al lang klagen over een ontwrichting van de openbare orde, werd dinsdag opgeschrikt door rellen waarbij 18 arrestaties werden verricht, een journalist werd aangevallen en een poging werd gedaan om een trein te laten ontsporen.

Bedoeïenen uit gemeenschappen in de Negev uitten hun ongenoegen over een Joods Nationaal Fonds – KKL-campagne om bomen te planten in de woestijn door brandende banden naar het knooppunt Segev Shalom te gooien, projectielen waaronder vuurwerk naar de politie af te vuren en stenen te gooien naar passerende automobilisten en bussen.

Het geweld begon tijdens een JNF-KKL ceremonie ter viering van het planten van bomen, in de buurt van de bedoeïenengemeenschap Mulada.

Twee politieagenten raakten gewond in de chaos en ten minste 18 bedoeïenen uit Israël werden gearresteerd.

Bij een apart incident op dezelfde dag vielen ongeveer 20 Bedoeïenen-jongeren journalist Nati Yefet van het linkse dagblad Haaretz aan, die verslag deed van de rellen.

Yefet’s auto werd gestolen en in brand gestoken, en de journalist moest door veiligheidstroepen uit het strijdgewoel worden gered.

Hebreeuwse media meldden dat de Shin Bet een onderzoek instelt nadat vermoedelijke relschoppers stenen op treinsporen in de buurt van Beersheba hadden gelegd, in een poging de trein te laten ontsporen en mogelijk een dodelijk ongeluk te veroorzaken.

De in Gaza gevestigde terreurgroep Hamas feliciteerde de bedoeïenen met de rellen en gaf in een verklaring lof “aan onze mensen in de Negev die in opstand komen tegen de zionistische onderdrukking en agressie.”‘

“Laat onze mensen in de Negev niet in hun eentje afrekenen met de bezetting,” vervolgde de verklaring. “Al onze mensen ‘binnen bezet Palestina’ [Israël] moeten bij hen zijn.”

Het geweld komt slechts enkele dagen nadat een controversieel wetsvoorstel om illegaal gebouwde Bedoeïenenwoningen aan te sluiten op het nationale elektriciteitsnet van Israël dat werd goedgekeurd door de Knesset.

Gemeenteraadsleider Pini Bardash vertelde Israel Hayom dat het besluit de Bedoeïenen had aangemoedigd.

“De regering is begonnen toe te geven. Ze hebben hen een vinger gegeven, nu willen ze de hele hand…de regering moet zeggen, niet meer,” zei Bardash.

Hij voegde eraan toe dat hij bezorgd was dat het geweld zich zou “ontwikkelen tot iets groters, een echte intifada.”

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zei dat hij weliswaar van mening is dat “Israël bomen moet planten op staatsgronden,” maar dat dit moet gebeuren op een manier die geen “schade toebrengt aan het levensonderhoud van de lokale bewoners.”

Hij gaf oud-premier Benjamin Netanyahu de schuld van de rellen en karakteriseerde die als het resultaat van “12 jaar in de steek laten van de Negev en het verwaarlozen van het Bedoeïenenprobleem.”

 

ENGLISH

Two police officers were wounded in the chaos and at least 18 Bedouin citizens of Israel were arrested.

By World Israel News Staff

Israel’s southern Negev region, where residents have long complained about a breakdown in law and order, was rocked by riots on Tuesday which saw 18 arrests, a journalist attacked, and an attempted train derailment.

Bedouin from communities in the Negev expressed their displeasure with a Jewish National Fund – KKL campaign to plant trees in the desert by hurling burning tires at the Segev Shalom interchange, firing projectiles including fireworks at police, and throwing rocks at passing motorists and buses.

The violence began during a JNF-KKL ceremony celebrating the tree planting, near the Bedouin community of Mulada.

Two police officers were wounded in the chaos and at least 18 Bedouin citizens of Israel were arrested.

In a separate incident the same day, some 20 Bedouin youth attacked journalist Nati Yefet of the left-wing daily Haaretz, who was covering the riots.

Yefet’s car was stolen and set on fire, and the journalist had to be rescued from the fray by security forces.

Hebrew language media reported that the Shin Bet is conducting an investigation after suspected rioters placed rocks on railway tracks near Beersheba, in an attempt to derail the train and potentially cause a deadly accident.

Gaza-based terror group Hamas congratulated the Bedouin for the rioting, giving praise in a statement “to our people in the Negev who are rising up against the Zionist oppression and aggression.”’

“Do not let our people in the Negev deal with the occupation on their own,” the statement continued. “All our people ‘inside occupied Palestine’ [Israel] must be with them.”

The violence comes just days after a controversial bill to connect illegally built Bedouin homes to Israel’s national electricity grid was approved by the Knesset.

Local council leader Pini Bardash told Israel Hayom that the decision had emboldened the Bedouin.

“The government has started to give in. They gave them a finger, now they want the whole hand…the government needs to say, no more,” Bardash said.

He added that he was worried the violence would “develop into something bigger, a real intifada.”

Foreign Minister Yair Lapid said that while he believed “Israel should plant trees on state lands,” it needs to be done in a way that does not cause “harm the livelihood of local residents.”

He blamed former prime minister Benjamin Netanyahu for the riots, characterizing it as the result of “12 years of abandoning the Negev and neglecting the Bedouin problem.”