In de Nederlandse media is het controversiële Wob-verzoek van de pro-Palestijnse club The Rights Forum door velen al gefileerd en stevig bekritiseerd. Ook buiten de landsgrenzen kreeg het verzoek aandacht van meerdere media–platforms, waaronder in enkele grote Israelische kranten. Het verzoek, waarin men vraagt naar allerlei contacten tussen Nederlandse universiteiten en Joodse en pro-Israelische organisaties, heeft ook in de Kamer voor felle reacties gezorgd. Ook CIDI is niet te spreken over de impact van dit stuitende verzoek.

Bron: CIDI

2022Z02597

(ingezonden 11 februari 2022)

Vragen van de leden Ellian (VVD) en Segers (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een Wob-verzoek met een intimiderend karakter dat als antisemitisch wordt ervaren.

  1. Bent u bekend met het Wob-verzoek dat The Rights Forum heeft gericht aan Nederlandse universiteiten?
  2. Wat vindt u van het feit dat via een Wob-verzoek aan (semi)overheidsinstellingen gevraagd wordt om alle contacten te openbaren die ook maar enigszins te maken hebben met de Joodse gemeenschap of Israël?
  3. Wat vindt u van het feit dat middels dit Wob-verzoek zelfs verzocht wordt om alle contacten met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, International Holocaust Remembrance Alliance en Simon Wiesenthal Center te openbaren?
  4. Wat vindt u ervan dat dit Wob-verzoek feitelijk neerkomt op het bekendmaken of (semi)overheidstellingen contacten hebben met Joden en organisaties van en voor Joden?
  5. Bent u bereid zich te laten informeren door vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap over de mate waarin dit Wob-verzoek als antisemitisch en intimiderend is ervaren?
  6. Vindt u dit soort Wob-verzoeken met dit intimiderende karakter en deze antisemitische connotatie toelaatbaar?
  7. Bent u bereid – eventueel samen met uw collega, de minister van OCW – Nederlandse universiteiten te laten weten dat zij de vragen van dit Wob-verzoek niet hoeven en moeten beantwoorden?
  8. Bent u bereid The Rights Forum te laten weten dat zij zich moeten onthouden van het stellen van dit soort irrelevante en tegelijk intimiderende vragen over contacten met Joden?

Ook Roelof Bisschop (SGP) heeft kritische vragen, die hij aan de minister van Onderwijs stelde. Hij vindt het onacceptabel dat Nederlandse organisaties die antisemitisme bestrijden opgenomen worden in een verzoek met het oog op de aan Israël toegeschreven ‘stelselmatige onderdrukking, discriminatie, onteigening en uitsluiting van Palestijnen’. Ook wil hij van de minister weten of deze handelwijze te kwalificeren is als antisemitisme volgens de internationaal aanvaarde werkdefinitie van antisemitisme. Verder wil Bisschop weten in hoeverre universiteiten en medewerkers daarvan mogelijkheid hebben om niet mee te werken aan dit verzoek.

2022Z02603

(ingezonden 11 februari 2022)

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘The Rights Forum legt absurde eis op tafel’.

1. Bent u bekend met het bericht ‘The Rights Forum legt absurde eis op tafel’?

2. Deelt u de opvatting dat het onacceptabel is dat Nederlandse organisaties en hun medewerkers die zich richten op de bestrijding van antisemitisme onderdeel zijn van een verzoek met het oog op de aan Israël toegeschreven ‘stelselmatige onderdrukking, discriminatie, onteigening en uitsluiting van Palestijnen’? Onderkent u dat deze handelwijze kan kwalificeren als antisemitisme volgens de internationaal aanvaarde werkdefinitie van antisemitisme? 2)

3. Kunt u zich voorstellen dat medewerkers van de instellingen en de organisaties die in het verzoek genoemd worden zich onveilig voelen door de aard en inhoud van dergelijke Wob-verzoeken? Welke mogelijkheden hebben instellingen om de veiligheid en privacy van medewerkers en derden te beschermen in hun reactie op Wob-verzoeken?

4. Welke verantwoordelijkheid ziet u zelf om instellingen te ondersteunen in het zoveel mogelijk tegengaan van antisemitisme en onveiligheid als gevolg van Wob-verzoeken? Ben u bereid hierover in gesprek te gaan met de koepelorganisaties van de instellingen?

5. Kunt u aangeven welke mogelijkheden een instelling heeft om informatie te weigeren voor zover daarmee uitwerking gegeven zou worden aan laakbare of zelfs strafbare gedragingen, zoals antisemitisme? Bent u bereid de instellingen hiervan op de hoogte te stellen?

6. Vindt u het ook wenselijk om instellingen zoveel mogelijk te beschermen tegen de administratieve lasten van Wob-verzoeken die niet primair te maken hebben met de taak van de instelling, in dit geval informatie die valt buiten de banden met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven? In hoeverre biedt artikel 3, vierde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur grond om algemene verzoeken van lobbyorganisaties die buiten de taak van de instelling vallen nader af te bakenen en in hoeverre is in zulke situaties sprake van een bestuurlijke aangelegenheid in de zin van de Wob?

Ondertussen komen er meer en meer meldingen van universiteitsmedewerkers die zich zeer ongemakkelijk voelen met deze controversiële actie. Ook zijn er al meerdere mensen die hebben laten weten dat zij zich geïntimideerd voelen door dit wob-verzoek. Vanuit de koepel van universiteiten lijkt men vooralsnog de boot te willen afhouden qua oordeel. CJO vroeg een gesprek aan met minister Dijkgraaf van Onderwijs. Indiener TRF doet deze bovenstaande zorgwekkende geluiden ondertussen op zeer trieste wijze af als een ‘lastercampagne’.