Tunnel van Hizkia in Jeruzalem, Israël (Shutterstock)
Tunnel of Hezekiah in Jerusalem, Israel (Shutterstock)

Nederlands + English

Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Ezechiël 47:1 (HSV)

Bron: Israel365News – Eliyahu Berkowitz

Onlangs werden opgravingen verricht in de kelderverdieping van het Frumin-gebouw aan King George Street in het hart van Jeruzalem. De arbeiders waren verrast toen ze een grote hoeveelheid water vonden dat in de opgraving stroomde. Aanvankelijk gingen zij ervan uit dat het water het gevolg was van een gebroken waterleiding, maar al spoedig ontdekten zij dat de bron een onbekende natuurlijke bron was.

Het drie verdiepingen tellende gebouw was oorspronkelijk bedoeld als een kantoorgebouw met zes verdiepingen, maar de bouw werd stilgelegd tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1947. Het werd uitgekozen om de Knessets van Israël te huisvesten en na voltooiing huisvestte het de eerste tot en met de vijfde Knesset van 1955 tot 1966. De bouw was bedoeld om een Knesset-museum te creëren.

De bouwvakkers ontdekten ook een oude waterpomp, wat erop wijst dat de waterbron op een bepaald moment bekend was en gebruikt werd. In de archieven van de Knesset zijn geen documenten gevonden waaruit blijkt dat de waterbron bekend was.

Het wordt beschreven als een “enorme hoeveelheid water” die de installatie van een pompsysteem vereist om te voorkomen dat de funderingen van het gebouw worden ondermijnd, en het gebouw zelf onder water komt te staan.

Er is nog geen besluit genomen over hoe de verborgen bron moet worden aangepakt. En of het na de voltooiing van de werkzaamheden mogelijk zal zijn om de waterbron open te laten voor het publiek, of dat het water zal worden afgevoerd naar het gemeentelijke watersysteem.

Rabbi Berger haalde de profetieën aan die water beschrijven dat uit Jeruzalem stroomt in het einde der dagen, met name de profeet Ezechiël:

Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar.
Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water.
Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels.
Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen.
Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men andersniet door kon gaan.
Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek.
7 Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant.
Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond.
Ezechiël 47:1-8

“Wanneer we naar de profetieën kijken, is het belangrijk om ze eerst te accepteren zoals ze worden gepresenteerd, door een eenvoudige en letterlijke lezing, wat Joden de pshat noemen,” zei Rabbi Berger. “Dit kan soms de moeilijkste benadering zijn, omdat de letterlijke lezing nogal fantastisch kan lijken. Maar de Bijbel vertelt alleen de waarheid. Wat beschreven wordt als gebeurd, gebeurde ook echt precies zoals geschreven. En wat de profeten zeggen dat zal gebeuren, zal zeker precies zo verschijnen als geschreven staat.”

“In dit geval zouden mensen die bekend zijn met Jeruzalem hebben aangenomen dat een dergelijk scenario onmogelijk was. De enige natuurlijke waterbron in Jeruzalem die tot op heden bekend was, was de Gihon Bron die uitmondt in Shiloah.”

Rabbi Berger ging vervolgens verder met uit te leggen wat er geleerd kon worden van dit onverwachte natuurverschijnsel.

“Een ander woord voor ‘bron’ in het Hebreeuws is makor (bron),” merkte de rabbi op. “De regering zat vroeger in dat gebouw. Dat was hun ‘bron’, maar we zien nu welke richting ze zijn ingeslagen, door de vijand in de regering op te nemen. De meeste mensen weten het niet, maar de eerste bet din (rabbinale rechtbank), samengesteld uit heilige rabbijnen, zetelde vroeger ook in dat gebouw. De Knesset begon te dwalen toen zij zich scheidden van het licht van de Torah dat in hetzelfde gebouw was.”

“Een natuurlijke bron is een mikveh (ritueel bad dat gebruikt wordt om zowel objecten als mensen te reinigen),” zei Rabbi Berger. “De profetische wateren die uit Jeruzalem stromen zullen nodig zijn voor levensonderhoud, maar, nog belangrijker, om de massa’s mensen te zuiveren die naar de Derde Tempel zullen komen. De regering moet ook gezuiverd en opnieuw gewijd worden, evenals het rabbinaat.”

Rabbi Berger keerde terug naar zijn oorspronkelijke uitgangspunt.

“De eenvoudige lezing is nog steeds het belangrijkst,” zei hij. “De profeet zei dat er water uit Jeruzalem zou stromen. En tegen alle verwachtingen in, zien we dit vandaag de dag.”

 

ENGLISH

He led me back to the entrance of the Temple, and I found that water was issuing from below the platform of the Temple—eastward, since the Temple faced east—but the water was running out at the south of the mizbayach Ezekiel 47:1 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365News – Eliyahu Berkowitz

Recently, excavations were undertaken in the basement level of the Frumin building on King George Street in the heart of Jerusalem. Workers were surprised to find a large volume of water flowing into the excavation. They initially assumed the water was the result of a broken water pipe but soon discovered that the source was a previously unknown natural source.

The three-story building was originally intended to be a six-story office building but construction was halted in the 1947 War of Independence. It and was chosen to house the Knessets of Israel and after completion, housed the first to fifth Knessets from 1955 until 1966. The construction was intended to create a Knesset museum.

The construction workers also discovered an old water pump, indicating that at one point, the water source had been known and utilized. No records have been found in the Knesset archives indicating knowledge of the water source.

It is described as a “massive amount of water” that requires the installation of a pumping system to prevent the foundations of the building from being undermined, and the building itself from being flooded.

There is still no decision on how to deal with the hidden spring. And if after the completion of the works it will be possible to leave the water source open to the public or the water will be drained into the municipal water system.

Rabbi Berger cited the prophecies describing water flowing from Jerusalem in the end-of-days, mot notably the Prophet Ezekiel:

He led me back to the entrance of the Temple, and I found that water was issuing from below the platform of the Temple—eastward, since the Temple faced east—but the water was running out at the south of the mizbayach, under the south wall of the Temple.Then he led me out by way of the northern gate and led me around to the outside of the outer gate that faces in the direction of the east; and I found that water was gushing from [under] the south wall.As the man went on eastward with a measuring line in his hand, he measured off a thousand amot and led me across the water; the water was ankle deep. Then he measured off another thousand and led me across the water; the water was knee deep. He measured off a further thousand and led me across the water; the water was up to the waist. When he measured yet another thousand, it was a stream I could not cross; for the water had swollen into a stream that could not be crossed except by swimming…“This water,” he told me, “runs out to the eastern region, and flows into the Arabah; and when it comes into the sea, into the sea of foul waters, the water will become wholesome.
Ezekiel 47:1-8

“When looking at the prophecies, it is important to first accept them as they are presented, by a simple and literal reading, what Jews call the pshat,” Rabbi Berger said. “This can sometimes be the most difficult approach as the literal reading can seem quite fantastic. But the Bible tells only the truth. What is described as having happened, actually happened precisely as written. And what the prophets say will happen will certainly appear precisely as written.”

“In this case, people who are familiar with Jerusalem would have assumed that such a scenario was impossible. The only natural water source in Jerusalem that was known to date was the Gihon Spring that flows into Shiloah.”

Rabbi Berger then went on to explain what could be learned from this unexpected natural phenomenon.

“Another word for ‘spring’ in Hebrew is makor (source),” the rabbi noted. “The government used to sit in that building. That was their ‘source’ but we now see what direction they have taken, incorporating the enemy into the government. Most people do not know but the first bet din (rabbinical court) composed of holy rabbis used to sit in the building as well. The Knesset began to go astray when they separated from the light of Torah that was in the same building.”

“A natural spring is a mikveh (ritual bath used to purify objects as well as people),” Rabbi Berger said. “The prophetic waters flowing from Jerusalem will be needed for sustenance but, more importantly, to purify the masses of people who will be coming to the Third Temple. The government must also be purified and rededicated, as must the rabbinate.”
Rabbi Berger returned to his original premise.

“The simple reading is still the most important,” he said. “The prophet said that waters would flow from Jerusalem. And against all expectations, today, we are actually seeing this.”