Vijf rode vaarzen arriveerden op 15 september 2022 in Israël. (Foto: Boneh Israel)
The five cows – bred by a Christian rancher in the U.S. – landed in Israel on Thursday

Nederlands + English

De vijf koeien – gefokt door een christelijke boer in de VS – landden donderdag in Israël

Door: Allisrael News

Vijf door rabbi’s goedgekeurde rode vaarzen kwamen donderdag vanuit Texas aan voor een ceremonieel welkom op de luchthaven van Ben-Goerion – en deden een wervelwind van speculaties ontstaan ​​over de profetische betekenis van hun aanwezigheid in Israël en of we op weg zijn naar een derde tempelperiode of naar de eindtijd.”

De koeien zijn geïnspecteerd door rabbijnen en bleken rood en gaaf te zijn, wat betekent dat ze ritueel rein zijn om te worden geofferd, zoals bepaald in de wet van Mozes. Om iemand die de Mozaïsche wet volgt, ritueel rein te laten worden, is volgens het boek Numeri de as van een rode vaars nodig.

“Dit is een vereiste van de wet die de Heer heeft geboden: zeg tegen de Israëlieten dat ze u een rode vaars moeten brengen zonder gebreken of smet en die nooit onder een juk heeft gestaan.” Numeri 19:2

De boeren in Texas wisten genoeg van de vereisten en oormerkten deze koeien niet, waardoor ze ongeschonden bleven.

Vijf rode vaarzen arriveerden op 15 september 2022 in Israël.
(Foto: Boneh Israel)

De aanwezigheid van deze vaarzen in Israël betekent dat als de tempel zou worden herbouwd – of als hij uit de lucht zou komen vallen, zoals sommigen geloven – er al offers zouden kunnen worden gebracht en de tempeldienst zou kunnen worden hersteld.

Dit betekent voor veel Joden dat verlossing nu mogelijk is. Joden geloven dat de as van een rode vaars nodig is voor zuivering. Christenen geloven dat Jezus het offer altijd werd voor eens en altijd, dat nodig was voor redding.

De christelijke organisatie, Boneh Israel, lokaliseerde het vee en was, samen met het Tempelinstituut, verantwoordelijk om ze naar Israël te krijgen. Eerder dit jaar gingen rabbijnen van het Tempelinstituut naar Texas om de koeien te inspecteren.

Terwijl christenen en joden geloven dat de derde tempel de Eindtijd of een Messiaans tijdperk aangeeft, wordt de derde tempel in het Nieuwe Testament ook geassocieerd met de “man des verderfs”, of de antichrist, die op dat moment zal worden gemanifesteerd en zal helpen bij het bouwen van de tempel. (2 Thessalonicenzen 2:4)

Bij de landing in Israël gingen de koeien een quarantaine van 10 dagen in.

Zet de komst van de vaarzen in Israël de komst van de Messias in gang – of de terugkeer van Jezus, zoals christenen geloven?

Betekent dit dat we de snelle weg zijn ingeslagen richting de eindtijd en verdrukking?

ALL ISRAEL NEWS zal proberen deze vragen te beantwoorden en zal deze interessante ontwikkeling deze week volgen.

Numeri 19:1-10 spreekt over “Het Reinigingswater:”

De Heer zei tegen Mozes en Aäron: “Dit is een vereiste van de wet die de Heer heeft geboden: zeg tegen de Israëlieten dat ze u een rode vaars moeten brengen zonder gebreken of smet en die nooit onder een juk heeft gestaan. Geef het aan Eleazar de priester; het moet buiten het kamp worden gebracht en in zijn aanwezigheid worden geslacht. Dan moet de priester Eleazar wat van zijn bloed op zijn vinger nemen en dat zeven keer sprenkelen naar de voorkant van de tent der samenkomst. Terwijl hij toekijkt, moet de vaars worden verbrand – zijn huid, vlees, bloed en ingewanden. De priester moet wat cederhout, hysop en scharlaken wol nemen en op de brandende vaars gooien. Daarna moet de priester zijn kleren wassen en zich met water baden. Hij mag dan in het kamp komen, maar hij zal tot de avond ceremonieel onrein zijn. De man die het verbrandt, moet ook zijn kleren wassen en zich met water baden, en ook hij zal tot de avond onrein zijn. “Een man die rein is, zal de as van de vaars verzamelen en ze op een ceremoniële reine plaats buiten het kamp leggen. Ze moeten door de Israëlitische gemeenschap worden bewaard voor gebruik in het reinigingswater; het is voor reiniging van zonde. De man die de as van de vaars verzamelt, moet ook zijn kleren wassen, en ook hij zal tot de avond onrein zijn. Dit zal een blijvende verordening zijn, zowel voor de Israëlieten als voor de buitenlanders die onder hen wonen. en ook hij zal tot de avond onrein zijn. 


Nicole Jansezian

Nicole Jansezian is de nieuwsredacteur voor zowel ALL ISRAEL NEWS als ALL ARAB NEWS en senior correspondent voor ALL ISRAEL NEWS

 

ENGLISH

The five cows – bred by a Christian rancher in the U.S. – landed in Israel on Thursday

By: Allisrael News

Five rabbi-approved red heifers arrived from Texas on Thursday to a ceremonious welcome at Ben-Gurion Airport – and touched off a whirlwind of speculation as to the prophetic significance of their presence in Israel and whether we are barreling toward a third-temple period or the “last days.”

The cows have been inspected by rabbis and were found to be red and unblemished, which means they are ritually pure for sacrifice as stipulated under the law of Moses. In order for someone following Mosaic law to become ritually pure, the ashes of a red heifer are required, according to the Book of Numbers.

“This is a requirement of the law that the Lord has commanded:
Tell the Israelites to bring you a red heifer without defect or blemish and that has never been under a yoke.” Numbers 19:2

The farmers, in Texas, knew enough of the requirements and did not tag the ears of these cows leaving them unblemished.

 


Five red heifers arrived in Israel on Sept. 15, 2022. (Photo: Boneh Israel)

The presence of these heifers in Israel means that if the temple were to be rebuilt – or if it comes down from the sky, as some believe – sacrifices could already begin and temple service could be restored.

This signifies to many Jews that redemption is now possible. Jews believe that the ashes of a red heifer are needed for purification. Christians believe that Jesus became the once-and-for-all sacrifice needed for salvation.

The Christian organization, Boneh Israel, located the cattle and, along with the Temple Institute, was responsible for getting them to Israel. Earlier in the year, rabbis from the Temple Institute went to Texas to inspect the cows.

While Christians and Jews believe that the third temple signals the End Times or a Messianic era, the third temple is also associated in the New Testament with the “man of perdition,” or the anti-Christ, who will be manifested at that time and help build the temple. (2 Thessalonians 2:4)

Upon landing in Israel, the cows entered a 10-day quarantine.

 

Does the arrival of the heifers in Israel set in motion the coming of the Messiah – or the return of Jesus, as Christians believe?

Does it mean we’ve entered the fast track toward the end times and tribulation?

ALL ISRAEL NEWS will be trying to answer these questions and will be following this interesting development this week.

Numbers 19:1-10 talks about “The Water of Cleansing:”

The Lord said to Moses and Aaron: “This is a requirement of the law that the Lord has commanded: Tell the Israelites to bring you a red heifer without defect or blemish and that has never been under a yoke. Give it to Eleazar the priest; it is to be taken outside the camp and slaughtered in his presence. Then Eleazar the priest is to take some of its blood on his finger and sprinkle it seven times toward the front of the tent of meeting. While he watches, the heifer is to be burned—its hide, flesh, blood and intestines. The priest is to take some cedar wood, hyssop and scarlet wool and throw them onto the burning heifer. After that, the priest must wash his clothes and bathe himself with water. He may then come into the camp, but he will be ceremonially unclean till evening. The man who burns it must also wash his clothes and bathe with water, and he too will be unclean till evening. “A man who is clean shall gather up the ashes of the heifer and put them in a ceremonially clean place outside the camp. They are to be kept by the Israelite community for use in the water of cleansing; it is for purification from sin. The man who gathers up the ashes of the heifer must also wash his clothes, and he too will be unclean till evening. This will be a lasting ordinance both for the Israelites and for the foreigners residing among them.

 

Nicole Jansezian

 

Nicole Jansezian is the news editor for both ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and senior correspondent for ALL ISRAEL NEWS