COVID-19 vaccin

NEDERLANDS + ENGLISH

‘Pfizer-vaccin is NOCH veilig en NOCH effectief’ geweest, zegt ex-hoofd van Israel Institute for Biological Research, met een weerwoord van minister van Volksgezondheid.

Door: Arutz Sheva

Een voormalige hoge Israëlische onderzoeker heeft maandag kritiek gekregen van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, nadat hij de aanpak van de coronavirus-pandemie en de massale vaccinatiecampagne door het ministerie van Volksgezondheid had veroordeeld.

Professor Shmuel Shapira, die van 2013 tot 2021 leiding gaf aan het Israel Institute for Biological Research, en het binnenlandse ontwikkelingsprogramma voor coronavirusvaccins van Israël leidde, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekritiseerd, zowel over zijn push om lockdowns op te leggen in 2020 en 2021, als over zijn steun voor de massa-vaccinatiecampagne die in december 2020 begint.

In een reeks tweets bekritiseerde professor Shapira het ministerie van Volksgezondheid omdat het de mRNA-vaccins van Pfizer veilig en effectief achtte, en betreurde dat hij zelf drie doses van het vaccin had genomen.

“Ik vertel de onaangename waarheid…over het vaccin dat noch effectief noch veilig is,” schreef Shapira.

“Ik heb me 3 keer vergist: Bij de eerste prik, bij de tweede prik en bij de derde prik. Wie zei dat zij die geïnjecteerd worden niet toegeven dat ze fout zaten?”

“Mensen blijven vergeten dat Israël ‘vrijwillig’ als het laboratorium van de wereld werd ‘aangeboden’. Er waren nauwelijks gegevens, maar zeer korte en minimale klinische studies.”

“Een wereldwijde ramp. Overheidsdatabase toont 10.000% toename van rapporten over kanker door Covid Vaccins.”

“De schade veroorzaakt door het coronavirus en het stopzetten van studies in Israël (tweede plaats in de wereld) onthullen een golf van problemen in begrijpend lezen. Daarom zullen we het u langzaam en in gemakkelijk Hebreeuws uitleggen. Hallo eerste klas: Degenen die tegenstanders en slachtoffers zijn van het injecteren van wat ineffectief en onveilig is, zijn geen tegenstanders van vaccins, en zeker geen vaccine-ontkenners.”

In een interview met Channel 12 maandag zei professor Shapira dat zijn kritiek specifiek gericht was op mRNA-vaccins, niet op alle COVID-vaccins.

“Ik heb het over het vaccin dat Israëlische burgers kregen, en enkele van hen met andere [COVID] vaccins.”

“Ik zeg niet dat [het Pfizer] vaccin volledig ‘nep’ is, maar ik weet echt niet zeker of je het als een ‘vaccin’ kunt beschouwen, en ik raad je echt aan om voorzichtig te zijn met beweringen die mensen hebben gedaan dat het vaccin veel levens heeft gered hier in Israël.”

“Ik heb jaren geleden op school geleerd wat een vaccin is. Ik ben er niet zeker van dat wat wij kregen – wat ik kreeg – aan die criteria voldoet. Het is iets dat misschien gedurende drie maanden gedeeltelijke werkzaamheid geeft; een injectie die veel bijwerkingen heeft – en ernstige bijwerkingen, waaraan blijkbaar mensen zijn overleden, hoewel men dit probeert te verdoezelen.”

Op de vraag of hij gelooft dat de mRNA-vaccins verantwoordelijk zijn voor de sterfgevallen, antwoordde professor Shapira: “Er zijn vele, vele rapporten over de hele wereld van hartspierontsteking die in verband worden gebracht met dit vaccin. Hartspierontsteking kan soms fataal zijn.

Het vaccin “schaadt jonge mensen en kan ernstige neurologische aandoeningen veroorzaken. En, blijkbaar – ik wil hier heel voorzichtig zijn omdat dit pas aan het licht begint te komen – kan het het risico op bepaalde soorten kanker verhogen.”

Hoewel Shapira vaccins in het algemeen verdedigde, zei hij dat hij het mRNA-vaccin van Pfizer betreurde.

“Naarmate het bewijs toeneemt… lijkt het er steeds meer op dat de effectiviteit ervan gering is, en in sommige gevallen nihil, en dat de bijwerkingen ervan aanzienlijk en ernstig zijn.”

Op maandag reageerde het ministerie van Volksgezondheid op de opmerkingen van professor Shapira door te tweeten dat Israëls voormalige toponderzoeker op het gebied van biologie de mRNA-vaccins hekelde uit bitterheid over de mislukking van het Israëlische vaccinprogramma dat hij leidde.

“Het voormalige hoofd van het Instituut voor Biologisch Onderzoek heeft vele miljoenen [shekels] besteed aan het leiden van de ontwikkeling van een vaccin. De ontwikkeling mislukte. Sindsdien is hij een lastercampagne begonnen tegen het ministerie van Volksgezondheid en tegen de vaccins die er wel in zijn geslaagd om vele levens over de hele wereld te redden. Hoe erg triest.”

Professor Shapira antwoordde in een verklaring: “Het vaccin van het Instituut voor Biologisch Onderzoek werd goed en effectief bevonden; het doorstond de eerste twee testfasen met succes, ondanks de bureaucratische vertragingen en pogingen om het te verhinderen.”

“Mijn kritiek op het gedrag [van het ministerie van Volksgezondheid] tijdens de pandemie en op de mRNA-vaccins heeft absoluut niets te maken met het vaccin van het Instituut voor Biologisch Onderzoek. Mijn kritiek komt voort uit de wens om de wetenschappelijke integriteit te beschermen en uit zorg voor het publiek.”

Na zijn vertrek bij het Instituut in mei 2021 beschuldigde Shapira de regering van het belemmeren van inspanningen om en Israëlisch vaccin te ontwikkelen.

“Ik heb opnames van regeringsambtenaren die ons maandenlang vertragen,” vertelde Shapira aan Yediot Aharanot. “Toen hoge ambtenaren van het [Health] Minsitry ons vertelden dat een Israëlisch vaccin onnodig is, hield dat ons al een beetje tegen. We voelden een echte boosaardigheid, gewoon kwaadaardigheid.”

************************************************

************************************************

 

ENGLISH

‘Pfizer vaccine is NEITHER safe NOR effective,’ says ex-head of Israel Institute for Biological Research, drawing rebuttal from Health Min.

By: Arutz Sheva

A former senior Israeli researcher drew criticism from Israel’s Health Ministry Monday, after he condemned the Health Ministry’s handling of the coronavirus pandemic and the mass-vaccination campaign.

Professor Shmuel Shapira, who headed the Israel Institute for Biological Research from 2013 to 2021, and led Israel’s domestic coronavirus vaccine development program, has castigated the Health Ministry both over its push to impose lockdowns in 2020 and 2021, as well its support for the mass-vaccination campaign beginning in December 2020.

In a series of tweets, Professor Shapira criticized the Health Ministry for deeming Pfizer’s mRNA vaccines safe and effective, and lamented having received three doses of the vaccine himself.

“I am telling the unpleasant truth…about the vaccine that is neither effective nor safe,” Shapira wrote.

“I was wrong 3 times: In the first shot, in the second shot, and in the third shot. Who said that those who are injected do not admit that they were wrong?”

“People keep forgetting Israel was ‘volunteered’ as the Lab of the World. There was hardly any data but very brief and minimal size clinical studies.”

“A Global Disaster. Govt. Database Shows 10,000% Increase In Cancer Reports Due To Covid Vaccines.”

“The damage caused by the coronavirus and the halting of studies in Israel (second place in the world) reveal a wave of problems in reading comprehension. So we will explain to you slowly and in easy Hebrew. Hello First Grade: Those who are opponents and victims of injecting what is ineffective and unsafe are not opponents of vaccines, and certainly not vaccine deniers.”

In an interview with Channel 12 Monday, Professor Shapira said his criticism was aimed at mRNA vaccines specifically, not all COVID vaccines.

“I’m talking about the vaccine that Israeli citizens received, and some of the other [COVID] vaccines.”

“I’m not saying that [the Pfizer] vaccine is completely ‘fake,’ but I am really not sure if you can consider it a ‘vaccine,’ and I really advise you to be careful about claims people have made that the vaccine saved many lives here in Israel.”

“I learned in school years ago what a vaccine is. I am not sure that what we received – what I got – satisfies these criteria. It is something that gives maybe partial effectiveness for perhaps three months; a shot that has many side effects – and serious side effects, which people apparently died because of, though they are trying to obscure this.”

When asked whether he believes the mRNA vaccines were responsible for deaths, Professor Shapira responded: “There are many, many reports around the world of heart muscle inflammation linked to this vaccine. Heart muscle inflammation can sometimes be fatal.

The vaccine “harms young people, and can cause serious neurological diseases. And, apparently – I want to be very cautious here because this is only starting to come to light – it can increase the risk of certain kinds of cancer.”

While Shapira defended vaccines generally, he said that he regretted receiving the Pfizer mRNA vaccine.

“As the evidence builds up… it looks more and more like its effectiveness is low, and in some cases is non-existent, and its side effects are significant and serious.”

On Monday, Health Ministry responded to Professor Shapira’s comments, tweeting that Israel’s former top biology researcher was lashing out at the mRNA vaccines out of bitterness over the failure of the Israeli vaccine program he led.

“The former head of the Institute for Biological Research spent many millions [of shekels] in leading the development of a vaccine. The development failed. Since then, he has launched a libelous campaign against the Health Ministry and against the vaccines which did manage to save many lives across the world. How very sad.”

Professor Shapira fired back in a statement, saying: “The Institute for Biological Research’s vaccine was found to be good and effective; it passed the first two stages of testing successfully, despite the bureaucratic delays and attempts to prevent it.”

“My criticism of the [Health Ministry’s] conduct during the pandemic and of the mRNA vaccines have absolutely nothing to do with the Institute for Biological Research’s vaccine. My criticisms stem from a desire to protect scientific integrity and a concern for the public.”

After leaving the Institute in May, 2021, Shapira accused the government of hamstringing efforts to develop and Israeli vaccine.

“I have recordings of government officials delaying us for months,” Shapira told Yediot Aharanot. “When senior official [Health] Minsitry officials told us that an Israeli vaccine is unnecessary, that already kind of held us back. We sensed a real malevolence, just evil.”