Alleen Nederlands

Jezus Christus leerde ons dat de geschiedenis van Noach, maar ook van Lot, een voorbeeld zou zijn van hoe het aan het einde van de tijd de wereld eruit zou zien. In Lukas 17:28-33 staat deze uitspraak van Jezus beschreven: “Zo ging het eraan toe in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het op de dag zijn waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”.

We weten dat Jezus Christus geopenbaard zal worden tijdens Zijn wederkomst op de Olijfberg, ná de grote verdrukking. Dat houdt in dat er bij Zijn komst een oordeel wacht, zoals het oordeel ook over Sodom en Gomorra werd geveld! Maar nu, nog minstens zeven jaar daarvoor, rijst de vraag: wat kunnen wij nu leren van de geschiedenis van Lot en toepassen in ons eigen leven?

Lot kiest

Abram kwam met zijn neef Lot (zijn naam betekent sluier) vanuit Egypte naar het Zuiderland (Genesis 13) en omdat er veel vee was, kwam er onenigheid. Daarom besluit Abram dat ieder zijn eigen stuk land mag kiezen, en daarbij laat hij Lot eerst kiezen. Lot kiest het land wat er paradijselijk uitziet, zoals de hof van de HEERE (Genesis 13:10). Toch is deze keuze op het aardse gericht en is het niet geestelijk verstandig, want Lot zette zijn tenten op tot bij Sodom, waar slechte mannen en grote zondaars woonden (Genesis 13:12-13). Deze keuze, zo leren we later van de geschiedenis van Lot, heeft vérstrekkende gevolgen. Daarom is het verstandig om ook God te betrekken bij de keuzes die wij maken. Op elk gebied van ons leven!

Lot gevangen

Er komt oorlog in het gebied waar Lot woont. Opmerkelijk is dat zijn tenten niet meer tot bij Sodom opgezet zijn, maar dat Lot inmiddels in Sodom woonde (Genesis 14:12). Sodom wordt veroverd en daardoor wordt Lot gevangen genomen en weggevoerd. Gelukkig voor hem komt Abram dit te weten en hij gaat samen met 318 mannen erop uit om Lot te bevrijden. Wat is het bijzondere aan deze groep mannen? De leider van deze mannen, Eliëzer, was de erfgenaam van Abram, mocht Abram kinderloos blijven. Al deze mannen waren geboren in het huis van Abram (Genesis 14:14).

Waarom 318 mannen? Het is bijzonder dat het getal vijf in de Bijbel 318 keer voorkomt. Het getal vijf staat namelijk voor genade! Het was zeker genade dat Lot bevrijding en verlossing vond door de inzet van Abram. Johannes 3:18 heeft hier een bijzondere connectie mee! Daar staat: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Lot krijgt bezoek

Vlak voordat Sodom wordt verwoest komen twee mannen hem, maar ook zijn vrouw, zijn twee dochters en hun aanstaande echtgenoten redden. Lot moest gered worden, omdat de HEERE hem wilde sparen (Genesis 19:16). Toch ging dit reddingswerk niet eenvoudig! Hij zat in de poort van Sodom, wat aangeeft dat hij een voorname positie in Sodom had. Hij neemt de twee mannen mee naar zijn huis en bakt voor hen ongezuurde broden. Dit lijkt op een voorafschaduwing van het feest van de ongezuurde broden, het feest wat later bij Mozes werd ingesteld. Dit feest volgde op de uittocht en ook nu stond er een uittocht, een uitredding te wachten. De volgende dag immers moest Lot vertrekken, voordat Sodom vernietigd kon worden.

Wat daarna gebeurt, is haast niet te bevatten: de mannelijke bevolking, jong en oud, loopt uit, omdat zij gehoord hebben dat er twee mannen op bezoek waren. Bij Lot aangekomen wordt hun bedoeling duidelijk; ze willen namelijk gemeenschap met deze twee mannen hebben. Lot staat dit niet toe, maar wil in plaats daarvan wel zijn twee dochters aan de menigte mannen geven. Gelukkig grijpen de twee bezoekers in en halen Lot naar binnen en sluiten de deur. Met het sluiten van de deur worden ook de mannen buiten met blindheid geslagen en kunnen de deuropening niet meer vinden.

Ook vandaag de dag lijken mensen met blindheid geslagen. Ze kunnen niet zien in welke tijd we leven en zijn blind voor het Evangelie. Voor hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus hen niet zou bestralen (2 Korinthe 4:4). Wij mogen het Evangelie, de reddende boodschap voor mensen, zaaien, maar alleen God kan deze blindheid wegnemen en de ogen openen voor dat Evangelie.

Lot aarzelt

De twee mannen maken hun bedoeling van het bezoek duidelijk door te vertellen dat Sodom vernietigd gaat worden. Helaas begrijpen de schoonzonen dit niet en zien Lot als iemand die grappen maakt (Genesis 19:14), waardoor zij niet gaan vluchten en zullen omkomen. Maar Lot zelf aarzelt ook (Genesis 19:16)! Toch is het Gods plan dat hij en zijn gezin wordt uitgered. Het Hebreeuwse woord voor aarzelen, mahah, heeft ook de betekenis van treuzelen, uitstellen.  Zit hier ook een les in voor ons? Zijn wij bereid om mee te gaan in de opname? Of hebben we nog redenen voor onszelf om hier te blijven? Zijn die redenen onze eigen dromen, onze eigen plannen? Is ons leven nog te comfortabel dat God de komst van Jezus Christus nog wel mag uitstellen?

In Habakuk 2:3 wordt hetzelfde woord, mahah, gebruikt om aan te duiden, dat God weet dat wij de komst van Jezus verwachten, maar ook denken dat het nog uitblijft. Daar staat: “Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven”. Deze troostvolle woorden mogen tot ons hart doordringen. Hij komt zeker, er is geen twijfel! Houdt vol om Hem te verwachten!

De vrouw van Lot

Toen ze in Zoar aankwamen, waren ze ver genoeg gevlucht en kon God Sodom, maar ook Gomorra vernietigen. God liet zwavel en vuur over deze steden regenen (Genesis 19:24) en de vrouw van Lot neemt het dramatische besluit om achterom te kijken. Iets wat in Genesis 19:17 uitdrukkelijk verboden was! Zij kijkt om en wordt een zoutpilaar. Zit daar een les in voor mij persoonlijk? Ten diepste gaat het om gehoorzaamheid en vertrouwen. Gehoorzaam zijn aan God, aan Zijn wil. En dat roept tegelijkertijd de vraag op: Vertrouw ik God in alles, waardoor ik Hem kan en durf te gehoorzamen?

De laatste dagen

Wát een verhaal van Lot, zijn vrouw en zijn dochters! Rechtvaardigen die uitgered moesten worden, voordat de vernietiging begon. Het is een sprekend beeld van de opname, de uitredding van de rechtvaardigen, vóór de grote verdrukking. In het verhaal van Lot is er in eerste instantie een sluier, een bedekking, voor wat komen gaat. Zelfs als hij al bijna uitgered gaat worden. Toch wordt door de twee mannen de sluier weggenomen en vluchtten ze naar Zoar. We hopen dat dit verhaal bij jou ook een sluier wegneemt. Het is een sluier die verbergt in welke tijd we leven, maar met Gods hulp en genade mag je zonder bedekking zien hoe laat het is op Gods profetische klok!

Als de sluier weg is, kunnen we geactiveerd worden en Gods roep verstaan. Hij roept ons om nog velen bij de hand te nemen, te vertellen over het reddingsplan van God. Zodat ook zij vóórdat de toorn van God losbarst, meegaan naar de ontmoeting met onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Bijdrage godskalender.nl