Israëlische gevangenissen worden overspoeld door nieuwe gedetineerden. Afgebeeld: De Hadarim-gevangenis
Israeli prisons are overwhelmed by incoming detainees. Pictured: The Hadarim Prison | Illustration: Israel Hayom

Nederlands + English

De IDF heeft de zogenaamde toepassing van ‘administratieve detentie’ teruggeschroefd nadat de Israëlische Gevangenis Service zei dat het niet langer het aantal gedetineerden aankon. “We hebben een situatie bereikt waarin we, als we naar de arrestatielijst kijken, uiteindelijk namen moeten schrappen omdat er geen plaats is in de gevangenis,” zegt een ambtenaar.

Bron: Israël Hayom

De IDF heeft onlangs moeten afzien van de arrestatie van gezochte terreurverdachten in Judea en Samaria, nadat de Israëlische Gevangenisdienst had aangegeven dat er sprake was van overcapaciteit, zo heeft Israel Hayom exclusief vernomen.

De IPS vroeg de troepen om te stoppen met ‘administratieve detenties’, een procedure die het mogelijk maakt om terroristen te arresteren die worden beschouwd als “tikkende tijdbommen,” dat wil zeggen, ze worden gearresteerd op basis van waarschijnlijke aanwijzingen van een waarschijnlijke daad in wording in plaats van vanwege een aanslag in het verleden.

In het verlengde van de golf van aanslagen in de afgelopen 18 maanden, heeft het Central Command het roer omgegooid door het gebruik van’ administratieve detenties’ op te voeren. Alleen al in de afgelopen vier dagen hebben de IDF, het veiligheidsagentschap Shin Bet en de grenspolitie meer dan 65 verdachten gearresteerd, met invallen op brigade niveau in verschillende gebieden in Judea en Samaria.

In 2021 werden ongeveer 450 administratieve aanhoudingen geregistreerd, terwijl dit aantal in 2022 steeg tot 900 in het verlengde van de toename van het aantal terroristen. Tot nu toe zijn er in 2023 meer dan 500 Palestijnen gearresteerd via deze procedure.

Maar in het licht van de situatie in Israëlische gevangenissen is dit de laatste tijd vertraagd, en in het licht van het IPS-verzoek heeft dit ertoe geleid dat arrestaties in sommige gevallen niet zijn uitgevoerd. Volgens de rapportage van Israel Hayom heeft de IPS verschillende verzoeken ingediend om de intensiteit van die arrestaties te beëindigen of te verlagen, omdat ze de toestroom niet goed konden verwerken. Als gevolg daarvan gaf de IDF gehoor aan het verzoek, ondanks dat dit terroristen mogelijk in staat stelt om door te gaan met het beramen van aanslagen die Israëliërs zouden kunnen bedreigen.

“We hebben een situatie bereikt waarin we, wanneer we naar de arrestatielijst kijken, uiteindelijk namen moeten schrappen omdat er geen plaats is in de gevangenis. Dit is gewoon verbijsterend. Dit is al verschillende keren gebeurd,” vertelde een militaire functionaris aan Israel Hayom.

Het gebrek aan nieuwe gevangenissen is een van de redenen waarom de IPS-faciliteiten overcapaciteit hebben, net als de langere opsluitingen en de lange periodes die gedetineerden achter de tralies moeten wachten voordat ze berecht worden. De situatie heeft er ook toe geleid dat gevangenen vervroegd voorwaardelijk zijn vrijgelaten, waaronder terroristen.

IPS-functionarissen hebben beweerd dat het aantal terroristen dat wordt vrijgelaten klein is en dat ze bijna al hun tijd hebben uitgezeten. Ze merkten ook op dat vanaf september administratieve voorwaardelijke vrijlating niet langer van toepassing zal zijn op terroristen, zelfs in gevallen waar er overcapaciteit is.

Over het verzoek aan de IDF gaf de IPS de volgende verklaring vrij: “De IPS is niet betrokken bij het bedenken van beleid voor verschillende wetshandhavingsinstanties. Het landelijke tekort aan gevangeniscellen wordt beïnvloed door vele omstandigheden en daarom is de IPS routinematig betrokken bij de kwestie om dit probleem op te lossen, zodat de rechten van gevangenen en gedetineerden naar behoren kunnen worden gehandhaafd. Als onderdeel daarvan heeft de IPS-commissaris opdracht gegeven om ongeveer 200 nieuwe plaatsen vrij te maken voor nieuwe gevangenen in ruimtes die eerder bedoeld waren voor renovatie.”

**********************************

ENGLISH

The IDF has scaled back the so called practice of ‘administrative detention’ after the Israel Prison Service said it could no longer handle the volume of detainees. “We have reached a situation in which when we look at the arrest list, we ultimately have to strike out names because there is no room in prison,” official says.

Source: Israel Hayom

The IDF has had to recently forgo the arrest of wanted terrorist suspects in Judea and Samaria after the Israel Prison Service said it was in overcapacity, Israel Hayom has exclusively learned.

The IPS asked that the troops halt ‘administrative detentions’, a procedure that allows the arrest of terrorists who are considered “ticking bombs,” namely, they get arrested using probable cause of a likely act in the making rather than because of a past attack.

In the wake of the surge of attacks over the past 18 months, the Central Command has shifted gears by stepping up the use of administrative detentions. Just over the past four days, the IDF, the Shin Bet security agency, and the Border Police have arrested more than 65 suspects, with raids being conducted on a brigade level in several areas in Judea and Samaria.

In 2021, some 450 administrative detentions were recorded, while in 2022 this spiked to 900 in the wake of the terrorist uptick. So far in 2023, more than 500 Palestinians have been arrested using this procedure.

But in light of the situation in Israeli prisons, this has slowed recently, and in light of the IPS request, this has resulted in arrests not being carried out in some cases. According to Israel Hayom’s reporting, the IPS made several requests to end or lower the intensity of those arrests because they could not properly handle the inflow. As a result, the IDF heeded the request, despite this potentially allowing terrorists to continue plotting attacks that could threaten Israelis.

“We have reached a situation in which when we look at the arrest list, we ultimately have to strike out names because there is no room in prison. This is just mind-boggling. This has happened several times,” a military official told Israel Hayom.

The lack of new prisons is one of the reasons IPS facilities are overcapacity, as is the longer incarcerations and the long periods detainees have to wait behind bars before they are put on trial. The situation has also resulted in prisoners being released early under administrative parole, including terrorists.

IPS officials have claimed that the number of terrorists being released is small and that they have already served almost all of the time. They have also noted that starting in September, administrative parole will no longer apply to terrorists even in cases where there is overcapacity.

As for the request made to the IDF, the IPS released the following statement: “The IPS is not involved in devising policy for various law enforcement agencies. The nationwide shortage in prison cells is impacted by many circumstances and that is why the IPS has been routinely engaged in the matter to solve this issue so that prisoners’ and detainees’ rights can be properly upheld. As part of that, the IPS commissioner has instructed that some 200 new places be vacated for new prisoners in areas that were previously meant for renovation.”