Nederlands + English

In een belangrijke stap voorwaarts heeft het Israëlische leger (IDF) onlangs de grenzen afgebakend van drie snelgroeiende gemeenschappen in de historische regio Judea. Dit maakt de weg vrij voor de officiële opname onder de Israëlische wet van negen nederzettingen die eerder dit jaar al de goedkeuring van de regering hadden gekregen.

Door: Israfan

Genesteld in de serene heuvels van Zuid-Hebron liggen de steden Avigayil en Asael. Op korte afstand, vlakbij de fascinerende Dode Zee, ligt Beit Hogla, een toevoeging aan de regionale raad van Megilot. Dit initiatief gaat niet alleen over land, maar over het koesteren van de Israëlische geest en de eeuwenoude banden met zijn voorouderlijk thuisland.

Generaal-majoor Tamir Yadai, de commandant van de grondtroepen van de IDF, speelde een cruciale rol door het bevel te ondertekenen dat de juridische contouren van deze gemeenschappen omlijstte. Dit nieuws werd met het publiek gedeeld door de Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich, die bij het Ministerie van Defensie ook toezicht houdt op civiele zaken in Judea en Samaria.

Smotrich uitte zijn opwinding op het sociale mediaplatform dat voorheen bekend stond als Twitter en benadrukte: “De nederzettingen beleven een renaissance.” Hij voegde eraan toe dat de nationale regering van Israël standvastig is in haar “zionistische, nationalistische beleid” en de groei van de nederzettingen in Judea en Samaria als een enorme troef ziet.

Shlomo Neeman, hoofd van de regionale raad van Gush Etzion en voorzitter van de Yesha-raad, prees de stap als “een betekenisvolle stap voorwaarts”. Hij betuigde zijn dank aan minister Smotrich en zijn toegewijde team voor het verdedigen van de zaak en het bevorderen van de groei van gemeenschappen in Judea, Samaria en de Jordaanvallei.

Historisch gezien zijn deze gemeenschappen niet geheel nieuw. Hun wortels gaan tientallen jaren terug. Ze hadden echter in de coulissen gewacht op hun formele erkenning. Een besluit van het diplomatieke veiligheidskabinet in februari had tot doel de status van deze negen nederzettingen, die tot nu toe functioneerden zonder de gemakken die velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen, zoals stabiele elektriciteits- en watervoorzieningen, tot een einde te brengen.

Na deze resolutie zag de regio een golf van ontwikkelingsactiviteiten. Van het Centrale Commando van de IDF dat de broodnodige veiligheidsmaatregelen initieerde tot het Ministerie van Nationale Missies dat de verdediging van de gemeenschappen versterkte, de toewijding aan deze nederzettingen is onwankelbaar geweest.

De IDF verwoordde zijn toewijding aan deze projecten en verklaarde dat na het besluit een alomvattend plan in gang werd gezet. Dit plan gaf prioriteit aan veiligheid, infrastructuur en het algehele welzijn van de bewoners.

Terwijl Israël blijft bloeien en uitbreiden, onderstrepen deze nieuwe gemeenschappen in Judea de onwankelbare toewijding van het land aan zijn erfgoed, waarden en de droom van het creëren van een thuisland dat zijn verleden viert en tegelijkertijd vooruitgaat naar een veelbelovende toekomst. Door deze nederzettingen te omarmen, koestert Israël niet alleen zijn land, maar ook de ontembare geest van zijn volk.

*******************************************

ENGLISH

In a significant move forward, the Israel Defense Forces (IDF) recently delineated the boundaries of three burgeoning communities in the historic Judea region. This paves the way for the official inclusion under Israeli law of nine settlements that had already gained the nod from the government earlier this year.

By: Israfan

Nestled in the serene South Hebron Hills are the towns of Avigayil and Asael. A short distance away, near the captivating Dead Sea, is Beit Hogla, an addition to the Megilot Regional Council. This initiative is not just about land, but about nurturing the Israeli spirit and the age-old ties to its ancestral homeland.

Maj. Gen. Tamir Yadai, the IDF Ground Forces Commander, played a crucial role by signing the order that framed the legal contours of these communities. This news was shared with the public by Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich, who also oversees civilian matters in Judea and Samaria at the Defense Ministry.

Expressing his excitement on the social media platform formerly known as Twitter, Smotrich highlighted, “The settlements are experiencing a renaissance.” He added that Israel’s national government is steadfast in its “Zionist, nationalist policy” and sees the growth of Judea and Samaria settlements as a tremendous asset.

Shlomo Neeman, head of the Gush Etzion Regional Council and Chairman of the Yesha Council, commended the move as “a meaningful stride forward”. He extended his gratitude towards Minister Smotrich and his dedicated team for championing the cause and fostering the growth of communities in Judea, Samaria, and the Jordan Valley.

Historically speaking, these communities aren’t entirely new. Their roots trace back decades. However, they had been waiting in the wings for their formal recognition. A decision in February by the Diplomatic-Security Cabinet sought to finalize the status of these nine settlements, which till now, had operated without the conveniences many of us take for granted, such as stable electricity and water supplies.

Post this resolution, the region saw a flurry of developmental activities. From the IDF Central Command initiating much-needed security measures to the National Missions Ministry reinforcing the communities’ defense, the commitment to these settlements has been unwavering.

The IDF articulated its dedication to these projects, stating that following the decision, a comprehensive plan was set into motion. This plan prioritized security, infrastructure, and the overall well-being of the residents.

As Israel continues to flourish and expand, these new communities in Judea underscore the nation’s unwavering commitment to its heritage, values, and the dream of creating a homeland that celebrates its past while forging ahead into a promising future. Embracing these settlements, Israel not only nurtures its land but also the indomitable spirit of its people.