Nederlands + English

Rosj Hasjana, de eerste van de Hoge Feestdagen, is het Joodse Nieuwjaar. Het is de verjaardag van de schepping van Adam en Eva, en een dag van oordeel en kroning van G-d als koning.

Rosj Hasjana is de verjaardag van het universum, de dag waarop G-d Adam en Eva schiep, en het wordt gevierd als het begin van het Joodse jaar. Het begint bij zonsondergang op de vooravond van Tishrei 1 (15 sept. 2023) en eindigt na zonsondergang op Tishrei 2 (17 sept. 2023).

De belangrijkste viering van Rosj Hasjana is het blazen op de sjofar (ramshoorn) op beide ochtenden van de feestdag (behalve op Sjabbat), wat normaal gesproken in de synagoge wordt gedaan als onderdeel van de dagdienst.

Rosj Hasjana feesten bestaan traditioneel uit rond challah brood (bezaaid met rozijnen) en appels gedoopt in honing, evenals andere voedingsmiddelen die onze wensen voor een zoet jaar symboliseren.

Andere Rosj Hasjana-gewoonten zijn het aansteken van kaarsen ’s avonds en het afzien van creatief werk.

Jom Teroea – Dag van Bazuingeschal

Deze dag van bazuingeschal verkondigt tien dagen van heiliging die eindigen op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).

Op deze dag wordt in iedere samenkomst in Israël en over de gehele wereld de sjofar(ramshoorn) geblazen, daarmee het volk oproepend om terug te keren naar G-d en de juiste houding tegenover de Eeuwige aan te nemen. In woord en daad.

Samen met Yom Kippur (dat 10 dagen later volgt) maakt het deel uit van de Yamim Nora’im (Dagen van Ontzag, of Hoge Feestdagen).

****************************************

ENGLISH

Rosh Hashanah, first of the High Holidays, is the Jewish New Year. It is the anniversary of the creation of Adam and Eve, and a day of judgment and coronation of G‑d as king.

Rosh Hashanah is the birthday of the universe, the day G‑d created Adam and Eve, and it’s celebrated as the head of the Jewish year. It begins at sundown on the eve of Tishrei 1 (Sept. 15, 2023) and ends after nightfall on Tishrei 2 (Sept. 17, 2023).

The central observance of Rosh Hashanah is blowing the shofar (ram’s horn) on both mornings of the holiday (except on Shabbat), which is normally done in synagogue as part of the day’s services.

Rosh Hashanah feasts traditionally include round challah bread (studded with raisins) and apples dipped in honey, as well as other foods that symbolize our wishes for a sweet year.

Other Rosh Hashanah observances include candle lighting in the evenings and desisting from creative work.

Yom Terua – Day of Trumpets.

This day of trumpet blast proclaims ten days of sanctification ending on Yom Kippur (Great Day of Atonement).

On this day, in every gathering in Israel and around the world, the shofar (ram’s horn) is blown, calling the people to return to G-d and adopt the right attitude toward the Eternal. In word and deed.

Together with Yom Kippur (which follows 10 days later), it is part of the Yamim Nora’im (Days of Awe, or High Holidays).