Foto: Erika Wittlie

Nederlands + English

Honderden Iraakse notabelen willen dat Irak de Abraham Akkoorden onderschrijft. Zij roepen op tot normalisatie met de Joodse staat en de Joodse diaspora. In Irak is het heel gevaarlijk om dat soort uitspraken te doen, vooral in een formele setting.

Bron CIDI

De Israelische minister-president wil in bijna alles het tegenovergestelde zijn dan zijn voorganger, Benjamin Netanyahu. Ook Joe Biden wil het imago van het ‘niet-Trump-zijn’ hooghouden. Echter erven Bennett en Biden de reeks internationale successen, bekend onder de naam ‘Abraham Akkoorden’ van hun beider voorgangers. Terwijl Biden die naamgeving probeert te omzeilen, wil Bennett deze successen uitbreiden. Dit doet zijn regering bijvoorbeeld door banden aan te halen met landen als Mauritanië, Oman, Saoedi Arabië en het Islamitische Indonesië. Echter blijven deze landen nog goeddeels aan de zijlijn staan en is vooruitgang voor de buitenstaander niet waar te nemen.

Tot dit moment. Want Irak kent een traditie van zware consequenties voor het normaliseren van contacten met Israel. Waar Irakezen voorheen ter dood werden veroordeeld, kan men nu gemakkelijk levenslang in een cel belanden als men voorstander is van banden met de Joodse staat. Daarom is het bijzonder dat 300 gezaghebbende Irakezen bijeenkwamen in de Koerdisch-Iraakse stad Erbil om een statement te maken vóór de normalisatie met Israel, in navolging van landen als Marokko, Sudan, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

De reacties

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid reageerde door deze meeting “een bron van hoop en optimisme” te noemen. Later reageerde de Israelische minister-president Bennett ook zeer positief op het statement. Bennett verwelkomt alle vormen van normalisatie vanuit de Arabische wereld. Naar verluid zal Bennett in zijn speech in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verwijzen naar deze heldhaftige bijeenkomst.

De reacties vanuit Israel staan in schril contrast met hoe er binnenlands werd gereageerd op dit Iraakse evenement. De Iraakse president Barham Salih benadrukte dat het statement vooral voor ‘onrust’ zou zorgen en verklaarde het statement als ‘illegaal’. Iraakse autoriteiten hebben een arrestatiebevel opgeschreven voor twee organisatoren en willen alle 300 hoogwaardigheidsbekleders inrekenen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog een groot vraagteken, maar de autoriteiten stralen in elk geval een zero-tolerance benadering uit en zijn tegen een normalisatie met Israel. Dit evenement zorgt voor de eerste scheurtjes in het huidige beleid en is een belangrijke stap naar vrede.

ENGLISH:

Hundreds of Iraqi dignitaries want Iraq to subscribe to the Abraham Accords. They are calling for normalization with the Jewish state and the Jewish diaspora. In Iraq, it is very dangerous to make that kind of statement, especially in a formal setting.

Source CIDI

The Israeli prime minister wants to be the opposite of his predecessor, Benjamin Netanyahu, in almost everything. Joe Biden also wants to uphold the image of being “not-Trump. However, Bennett and Biden inherit the string of international successes known as the “Abraham Accords” from both their predecessors. While Biden is trying to circumvent that naming convention, Bennett wants to extend these successes. This his administration is doing, for example, by strengthening ties with countries such as Mauritania, Oman, Saudi Arabia and Islamic Indonesia. However, these countries still remain largely on the sidelines and progress is imperceptible to the outsider.


Until this moment. Iraq has a tradition of heavy consequences for normalizing contacts with Israel. Whereas Iraqis used to be sentenced to death, one can now easily end up in a cell for life if one advocates ties with the Jewish state. That is why it is extraordinary that 300 authoritative Iraqis gathered in the Kurdish-Iraqi city of Erbil to make a statement in favor of normalization with Israel, following in the footsteps of countries such as Morocco, Sudan, the United Arab Emirates and Bahrain.

The reactions

Israeli Foreign Minister, Yair Lapid responded by calling this meeting “a source of hope and optimism.” Later, Israeli Prime Minister Bennett also reacted very positively to the statement. Bennett welcomes all forms of normalization from the Arab world. It is reported that Bennett will refer to this heroic meeting in his speech at the United Nations General Assembly.

The reactions from Israel are in stark contrast to how there was domestic reaction to this Iraqi event. Iraqi President Barham Salih stressed that the statement would mostly cause “unrest” and declared the statement as “illegal. Iraqi authorities have written up an arrest warrant for two organizers and want to arrest all 300 dignitaries. Whether that will actually happen is still a big question mark, but in any case the authorities are exuding a zero-tolerance approach and are opposed to normalization with Israel. This event marks the first cracks in the current policy and is an important step towards peace.