View of the Beach in Rishon Lezion, January 26, 2022. Photo by Yossi Aloni/Flash90


Ja, Ik zal nu naar mijn eigen mensen terugkeren.Maar laat ik u eerst vertellen wat de Israëlieten uw volk zullen aandoen!
Nummeri 24:14 (HTB)
And now, as I go back to my people, let me inform you of what this people will do to your people in days to come.”
Numbers 24:14 (The Israel Bible)

 

Nederlands + English

Uit een recent onderzoek bleek dat in de nasleep van de wereldwijde pandemie de overtuiging toeneemt dat we momenteel aan het einde der dagen zijn. Dit staat in schril contrast met de joodse traditie die een veel optimistischer perspectief heeft op hoe de laatste dagen van de wereld eruit zullen zien.

Door: Israel365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Uit een recent Pew Research-onderzoek bleek dat 39% van de ondervraagde Amerikanen geloofde dat ze momenteel in het einde der tijden leven, vergeleken met 59% die dat niet geloofde.

47% van de christenen gelooft dat we in de eindtijd zitten. Voor christenen markeert het einde der dagen de aanstaande wederkomst van Jezus. Dit is verder verdeeld langs kerkgezindte lijnen. 76% van de zwarte christenen gelooft dat we ons momenteel in het einde der tijden bevinden en 63% van de evangelische protestanten gelooft dat dit waar is.

49% van de christenen zegt dat we niet in de eindtijd leven, waaronder 70% van de katholieken en 65% van de protestanten.

29% van de niet-christelijke religies gelooft dat we aan het einde der tijden zijn, samen met 23% van degenen die geen religieuze overtuiging hebben.

Dit is ook verdeeld langs politieke lijnen: 45% van de Republikeinen zegt dat we momenteel in de eindtijd zitten, vergeleken met 33% van de Democraten. Geografie had ook invloed: 48% van de volwassenen in zuidelijke staten zei dat we in het einde der tijden zijn, vergeleken met 37% in het middenwesten, 34% in het noordoosten en 31% in het westen.

Op de vraag of Jezus “op een dag naar de aarde zal terugkeren”, zegt meer dan de helft van alle Amerikaanse volwassenen (55%), waaronder driekwart van de christenen, dat dit zal gebeuren. Protestanten in de evangelische (92%) en historisch zwarte (86%) tradities zeggen eerder dan andere christenen dat er uiteindelijk een tweede komst van Jezus zal zijn. Ongeveer vier op de tien Amerikanen geloven niet dat Jezus naar de aarde zal terugkeren (25%) of zeggen niet in Jezus te geloven (16%).

10% van de Amerikanen gelooft dat dit tijdens hun leven zal gebeuren, 27% antwoordde dat ze niet zeker weten of Jezus tijdens hun leven zal terugkeren, en 19% zegt dat de terugkeer van Jezus zeker of waarschijnlijk niet zal plaatsvinden tijdens hun leven.

29% van de respondenten van niet-christelijke religies gelooft dat we momenteel in het einde der dagen zijn. Joden, moslims, boeddhisten, hindoes en andere kleinere niet-christelijke religieuze groepen werden opgenomen in het onderzoek en waren vertegenwoordigd in de categorie “andere religies”, maar er waren niet genoeg respondenten in deze groepen om afzonderlijk te analyseren. 23% van de respondenten die zichzelf identificeerden als niet-religieus geloofden dat dit waar was.

Het onderzoek citeerde een artikel in The Journal of Religion and Health waarin werd gewezen op een toename van zowel seculier als religieus ‘apocalyptisme’ dat wordt toegeschreven aan de COVID-19-pandemie.

“Voor religieuze gelovigen betekent de apocalyps de opname van de gelovigen in de hemel, terwijl degenen op aarde de beproevingen zullen ondergaan”, legde het artikel uit. “Voor seculiere gelovigen betekent de apocalyps sociaal-politieke verandering.”

In het artikel werd opgemerkt dat veel christenen geloven dat de pandemie werd geprofeteerd in het nieuwtestamentische boek Openbaringen, geschreven in 95 na Chr.. Voor seculiere mensen geven sommige crises (zoals pandemieën of multinationale conflicten) of millenniummijlpalen aanleiding tot bezorgdheid dat de wereld op weg is naar een catastrofaal einde. In het artikel werd opgemerkt dat in de nasleep van de aanslagen van 9-11 in 2001, 59% zei dat ze geloofden dat de gebeurtenissen die in het Boek der Openbaringen waren voorspeld, zouden gebeuren, hoewel slechts 36% van alle Amerikanen in de goddelijke bron van de Bijbel geloofde,

Rabbi Eyal Riess van het Tzfat Kabbalah Center merkte op dat het basisbegrip van het einde der dagen in verband met de “apocalyps” in strijd is met de joodse eschatologie.

“Volgens de joodse traditie komt het einde der dagen na de komst van de Messias”, legde rabbijn Riess uit. “Dit kan op twee manieren gebeuren. Elke scheppingsdag komt overeen met een millennium en het Messiaanse tijdperk komt overeen met Sjabbat. Dus de Messias moet vóór het jaar 6000 komen. Dit staat in zijn tijd bekend als b’ito . Als alternatief, net zoals een Jood ervoor kan kiezen om de Shabbat vroeg te laten vallen, vóór zonsondergang, kan de Messias vroeg arriveren als de Joden de geboden uitvoeren en het verdienen. Dit staat bekend als Achishena. ”

“Alle angstaanjagende eindtijdscenario’s, die door de profeten zijn beschreven, zijn mogelijkheden die zich al dan niet kunnen voordoen”, zei rabbijn Riess. “Het ligt heel erg in ons vermogen om te beïnvloeden hoe dit eruit ziet.”

De rabbijn wees ook op het niet-apocalyptische aspect van het post-Messias-tijdperk, zoals beschreven vanuit de joodse traditie.

“We hebben geen traditie van de dag des oordeels of Armageddon”, zei rabbijn Riess. “In de joodse traditie is het concept van wat er gebeurt na de Messias, aan het einde der dagen, volledig positief zonder negatieve connotaties. De wereld vergaat niet door de opwarming van de aarde of een terroristische aanslag. God houdt van Zijn schepping en niemand mag vernietigen waar God van houdt.”

“We denken dat het een terugkeer naar Eden zal zijn, maar het zal zo veel beter zijn dan dat, omdat er geen zondeval zal zijn, geen verlaten van de tuin,” zei rabbijn Riess.

 

ENGLISH

Arecent survey showed that in the wake of the global pandemic, the belief that we are currently at the end of days is rising. This contrasts sharply with Jewish tradition which has a far more optimistic perspective on what the final days of the world will look like.

By: Israel365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

A recent Pew Research survey found that 39% of Americans surveyed believed that they were currently living at the end of times as compared to 59% who did not.

47% of Christians believed we are at the end of time. For Christians, the end of days marks the imminent return of Jesus. This is further divided along church affiliation lines. 76% of Black Christians believe we are currently in the end of times and 63% of evangelical  Protestants believe this to be true.

49% of Christians say we are not living in the end times, including 70% of Catholics and 65% of mainline Protestants.

29% of non-Christian religions believed we are at the end of times along with 23% of those with no religious affiliation.

This is also divided along political lines with 45% of Republicans saying we are currently at the end of times as compared to 33% of Democrats. Geography also had an influence with 48% of adults in Southern states saying that we are at the end of times as compared to 37% in the Midwest, 34% in the Northeast, and 31% in the West.

When asked if Jesus “will return to Earth someday,” more than half of all U.S. adults (55%), including three-quarters of Christians, say this will happen. Protestants in the evangelical (92%) and historically Black (86%) traditions are more likely than other Christians to say there will eventually be a second coming of Jesus. Roughly four-in-ten Americans either do not believe Jesus will return to Earth (25%) or say they do not believe in Jesus (16%).

10% of Americans believe this will happen in their lifetime, 27% responded that they are not sure if Jesus will return in their lifetime, and 19% say the return of Jesus will definitely or probably not occur during their lifetime.

29% of respondents from non-Christian religions believed we are currently in the end of days. Jews, Muslims, Buddhists, Hindus, and other smaller non-Christian religious groups were included in the survey and were represented in the “other religions” category, but there were not enough respondents in these groups to analyze separately. 23% of the respondents who self-identified as having no religious affiliation believed this to be true.

The survey cited an article in The Journal of Religion and Health which noted a rise in both secular and religious “apocalypticism” attributed to the COVID-19 pandemic.

“For religious believers, the apocalypse signifies the rapture of the faithful into heaven while those on earth will undergo the tribulations,” the article explained. “For secular believers, the apocalypse signifies sociopolitical change.”

The article noted that many Christians believe the pandemic was prophesied in the New Testament Book of Revelations, written in 95 CE. For secular people, some crises (like pandemics or multinational conflicts) or Millenium mile markers raise concerns that the world is moving towards a catastrophic end. The article noted that in the wake of the 9-11 attacks in 2001, even though only 36% of all Americans believed in the divine source of the Bible, 59% said they believed that events predicted in the Book of Revelations would come to pass.

Rabbi Eyal Riess of the Tzfat Kabbalah Centre noted that the basic understanding of the end of days in connection with the “apocalypse” is counter to Jewish eschatology.

“According to Jewish tradition, the end of days comes after the arrival of the Messiah,” Rabbi Riess explained. “This can come in one of two ways. Each day of Creation corresponds to a Millenium and the Messianic era corresponds to Shabbat. So the Messiah must come before the year 6,000. This is known as b’ito, in its time. Alternatively, just as a Jew can opt to bring Shabbat in early, before sundown, the Messiah can arrive early if the Jews perform the commandments and merit it. This is known as achishena.”

“All of the terrifying end of days scenarios described by the Prophets are possibilities that may or may not materialize,” Rabbi Riess said. “It is very much in our ability to influence how this appears.”

The rabbi also noted the non-apocalyptic aspect of the post-Messiah era as described by Jewish tradition.

“We do not have a tradition of doomsday or Armageddon,” Rabbi Riess said. “In Jewish tradition, the concept of what happens after the Messiah, at the end of days is entirely positive with no negative connotations. The world will not end because of global warming or a terrorist attack. God loves His creation and no one may destroy what God loves.”

“We think it will be a return to Eden but it will be so much better than that because there will be no descent, no leaving of the garden,” Rabbi Riess said.