Mensen dragen een Israëlische vlag tijdens de Celebrate Israel Parade in New York, 4 juni 2023. (Foto: REUTERS)
People carry an Israeli flag during the Celebrate Israel Parade in New York, June 4, 2023. (Photo: REUTERS/Alfiky)

Nederlands – English

Zo’n 40.000 deelnemers liepen zondag mee in de jaarlijkse Celebrate Israel Parade in New York City.

Door Allisrael News – 05-06-2023

De parade begon op 54th Street in het centrum van Manhattan voordat hij door Fifth Avenue liep, waar duizenden New Yorkers en toeristen naar buiten kwamen om de parade te bekijken en toe te juichen.

Hoewel tijdens de parade kleine groepen protesteerders werden verwacht, waaronder enkele Israëli’s die naar NYC reisden om te protesteren, was de algehele stemming feestelijk.

Antiregeringsdemonstranten, waaronder veel Israëlische emigranten, verzamelden zich buiten een hotel waar parlementsleden van de coalitie logeerden.

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Gilad Erdan, was aanwezig met mede-VN-ambassadeurs en andere Israëlische ministers, waaronder de minister van Diaspora Amichai Chikli, de minister van Openbare Diplomatie Galit Distel Atbaryan en de minister van Jeruzalemzaken en Erfgoed Amichai Eliyahu, die aan de parade deelnamen.

“Ik ben er trots op hier een vertegenwoordiger van de Israëlische regering te zijn. Het is een geweldige dag,’ zei Atbaryan.

Er waren berichten van verschillende Israëlische nieuwssites dat premier Benjamin Netanyahu had gevraagd dat er minder ministers dit jaar zouden deelnemen om te voorkomen dat bij het evenement de focus op protesten zou komen te liggen.

Israëlische ambassadeur bij de VN Gilad Erdan met mede-VN-ambassadeurs bij de Celebrate Israel Parade in New York City, 4 juni 2023 (Foto: Kantoor Israeli Mission in New York)

Volgens een i24 News-  rapport drongen een aantal rabbijnen in New York er bij hun mensen op aan om de parade bij te wonen “om de scheidslijnen tussen ruziënde facties te overbruggen”.

Verschillende New Yorkse functionarissen, waaronder gouverneur Kathy Hochul, burgemeester Eric Adams en procureur-generaal Letitia James namen deel aan de parade om hun solidariteit met de Joodse gemeenschap in New York en de staat Israël te betuigen.

Parade-organisatoren zeiden dat het evenement een diverse vertegenwoordiging omvatte van verschillende joodse groepen, van progressieve joodse organisaties zoals Ameinu tot orthodox-joodse dagscholen, organisaties zoals Hillel International, een joodse campusorganisatie, tot Nefesh B’Nefesh, die mensen ondersteunt die alijah (emigratie) willen maken naar Israël.

De Israëlische president Isaac Herzog nam een ​​videoverklaring op, waarin hij de deelnemers aan de parade opriep om “in solidariteit samen te werken”.

“Laten we van deze gelegenheid gebruik maken om in solidariteit samen te werken en onszelf te herinneren aan de kracht van onze eenheid en saamhorigheid in de geest van vrede en broederschap, om op te bouwen, te vernieuwen en te genezen”, zei Herzog in de video.

“Nu, meer dan ooit, dring ik er bij jullie allemaal op aan om samen met mij de Israëlische parade te steunen, terwijl we de 75e verjaardag van de oprichting van de staat Israël vieren. Laten we samen onze stem verheffen om alles te vieren wat we hebben bereikt en alles wat we nog moeten bouwen aan onze gedeelde toekomst en de toekomst van onze kinderen, dat samen te doen”, voegde hij eraan toe.

************************************************

ALL ISRAEL NEWS-correspondent Tal Heinrich was ter plaatse om de parade op te nemen

ALL ISRAEL NEWS correspondent Tal Heinrich was on site to record the parade

************************************************

ENGLISH

Some 40,000 participants marched in the annual Celebrate Israel Parade in New York City on Sunday.

By: Allisrael News – 2023-06-05

The parade began on midtown Manhattan’s 54th street before making its way down Fifth Avenue, as thousands of New Yorkers and tourists came out to watch and cheer the parade.

While small groups of protests were expected during the parade, including some Israelis who traveled to NYC for the purpose of protesting, the overall mood was celebratory.

Anti-government protesters, including many Israeli ex-pats, gathered outside a hotel where coalition lawmakers were staying.

Israeli Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, was in attendance with fellow UN ambassadors and other Israeli ministers, including Diaspora Minister Amichai Chikli, Public Diplomacy Minister Galit Distel Atbaryan, and Jerusalem Affairs and Heritage Minister Amichai Eliyahu, participated in the parade.

“It’s a huge, huge pride for me to be a representative here of the Israeli government. It’s a marvelous day,” Atbaryan said.

There were reports from several Israeli news sites that Prime Minister Benjamin Netanyahu had requested a reduction in the number of ministers participating this year in order to prevent protests from becoming a focus of the event.

 

Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan with fellow UN ambassadors at the Celebrate Israel Parade in New York City, June 4, 2023 (Photo: Office of Israeli Mission in New York)

According to a i24 News report, a number of rabbis in New York rabbis urged their people attend the parade “to bridge the divides between quarreling factions.”

Several New York officials, including Gov. Kathy Hochul, Mayor Eric Adams and Attorney General Letitia James joined the parade to express solidarity with the Jewish community in New York and the State of Israel.

Parade organizers said the event included a diverse representation from various Jewish groups, from progressive Jewish organizations like Ameinu, to Orthodox Jewish days schools, organizations like Hillel International, a Jewish campus organization, to Nefesh B’Nefesh, which supports people making aliyah (immigration) to Israel.

Israel’s President Isaac Herzog recorded a video statement, in which he called on the parade participants to “work together in solidarity.”

“Let us take this opportunity to work together in solidarity and to remind ourselves of the power of our unity and togetherness of the spirit of peace and fraternity, to build, to renew and to heal,” Herzog said in the video.

“Now, more than ever, I urge you all to join me in supporting the Israel parade, as we mark the 75th anniversary of the founding of the State of Israel. Let us raise our voices together to celebrate everything we’ve achieved and everything we have yet to build together for our shared future, and the future of our children,” he added.