Shas-leider MK Arye Deri wordt gezien bij de Knesset, op 26 juli 2021.
Shas leader MK Arye Deri is seen at the Knesset, on July 26, 2021.
(photo credit: Marc Israel Sellem)

Nederlands + English

Een derde van de overlevenden van de Holocaust in Israël leeft onder de armoedegrens, volgens de Foundation for the Welfare of Holocaust Victims.

Door Jerusalem Post

Shas-voorzitter Arye Deri prees een wetsvoorstel van een lid van zijn partij dat overlevenden van de Holocaust 50% korting op graven zou geven, waarbij hij dinsdag tweette dat “het het minste is dat we kunnen geven aan de overlevenden die nog in leven zijn.” De tweet is inmiddels verwijderd en een bewerkte versie is opnieuw geüpload.

“Op Holocaust Herdenkingsdag zorgt Shas voor de eer en het welzijn van de overlevenden van de Holocaust!” tweette Deri. “Shas heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Knesset, dat een aanzienlijke korting verleent aan overlevenden van de Holocaust voor de aankoop van een perceel op een begraafplaats. Dit is het minste wat we kunnen geven aan de overlevenden die nog in leven zijn. Ik wil de initiatiefnemer van het wetsvoorstel, MK Erez Malul, bedanken voor dit belangrijke initiatief voor het welzijn van de overlevenden van de Holocaust.”

De tweet leidde tot hoon en verontwaardiging op sociale media, waarbij Twitter-gebruikers de tweet “bizar” en “belachelijk” noemden en wezen op de kwestie van de wijdverspreide armoede onder Holocaust-overlevenden als iets dat dringend aandacht nodig heeft. Deri verwijderde later zijn tweet en verving die door een tweet waarin hij Malul eenvoudigweg bedankte voor het indienen van het wetsvoorstel en stelde dat het wetsvoorstel “wijst op een grote sociale gevoeligheid”.

Een derde van de overlevenden van de Holocaust leeft onder de armoedegrens.

Uit een recent onderzoek van de Stichting voor het Welzijn van Holocaustslachtoffers bleek dat 22% van de ondersteunde overlevenden moest afzien van producten en diensten die ze nodig hadden, waaronder kleding, medische onderzoeken, absorberende producten, elektrische apparaten, onderhoud van het huis en andere diensten. Een derde van de overlevenden van de Holocaust in Israël leeft onder de armoedegrens, aldus de stichting.

Een overlevende van de Holocaust en een familielid steken de fakkel aan tijdens een ceremonie in het Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jeruzalem, als Israël de jaarlijkse Holocaust Herdenkingsdag viert. 17 april 2023. (credit: ERIK MARMOR/FLASH90)

De regering heeft geen enkele clausule ten gunste van de overlevenden van de Holocaust opgenomen als onderdeel van de thans voorgestelde nationale begroting, die door de regering en in een eerste lezing in de Knesset werd goedgekeurd. Ook de begroting van de Autoriteit voor de rechten van Holocaust-overlevenden, die onder de verantwoordelijkheid van het kabinet van de premier valt, is niet geactualiseerd. De begroting, die 5 miljard NIS bedraagt, werd getroffen door de stijging van de inflatie, zodat de begroting in de praktijk een klap van enkele tientallen miljoenen shekels heeft gekregen.

In Israël worden de kosten van een begrafenis volledig gedekt door het Nationaal Verzekeringsinstituut (Bituah Leumi), wat betekent dat deze (theoretisch) gratis is voor iedereen die in Israël overlijdt, ook voor niet-burgers. Het Nationaal Verzekeringsinstituut dekt echter alleen het minimaal benodigde graf in de stad waar de persoon is gestorven (d.w.z. als men sterft in een niet dichtbevolkte woonplaats kan men waarschijnlijk begraven worden in een standaard graf, terwijl degenen die overlijden in drukke steden waarschijnlijk alleen een toegewezen plaats kunnen krijgen in een grafkelder met meerdere verdiepingen).

Personen die op een specifieke locatie of in een bepaald type graf begraven willen worden, kunnen tegen betaling percelen reserveren.

In de toelichting bij het nieuwe Shas-voorstel staat dat een kwart van de overlevenden van de Holocaust onder de armoedegrens leeft “waarbij meer dan 80% van hen door financiële moeilijkheden gedwongen is af te zien van essentiële producten en diensten.”

Er wordt ook geschreven dat “een korting op het grafperceel een belangrijke steun zal zijn voor hun vermogen om te worden begraven op de door hun gekozen plaats.” Malul voegde ook toe dat er een symbolisch belang is “in de erkenning door de Staat Israël van de bijdrage aan de totstandkoming van Israël van de overlevenden uit de Holocaust.”

***********************************************

ENGLISH

A third of Holocaust survivors in Israel live under the poverty line, according to the Foundation for the Welfare of Holocaust Victims.

By Jerusalem Post

Shas chairman Arye Deri lauded a bill proposed by a member of his party that would give Holocaust survivors a 50% discount on graves, tweeting on Tuesday that “it’s the least we can give to the survivors who are still alive.” The tweet has since been deleted and an edited version has been re-uploaded.

“On Holocaust Remembrance Day, Shas takes care of the honor and welfare of Holocaust survivors!” tweeted Deri. “Shas placed a bill on the Knesset table that would grant a significant discount to Holocaust survivors for the purchase of a cemetery plot. This is the least we can give to the survivors who are still alive. I wish to thank the initiator of the bill, MK Erez Malul, for this important initiative for the welfare of Holocaust survivors.”

The tweet sparked ridicule and outrage on social media, with Twitter users calling the tweet “bizarre” and “ridiculous,” and pointing to the issue of widespread poverty among Holocaust survivors as something that desperately needs attention. Deri later deleted his tweet and replaced it with one simply thanking Malul for advancing the bill and stating that the bill “indicates a high social sensitivity.”

A third of Holocaust survivors live under the poverty line

A recent survey by the Foundation for the Welfare of Holocaust Victims revealed that 22% of the supported survivors had to give up products and services they needed, including clothing, medical tests, absorbent products, electrical appliances, home maintenance and other services. A third of Holocaust survivors in Israel live under the poverty line, according to the foundation.

A Holocaust survivor and family member light the torch during a ceremony held at the Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jerusalem, as Israel marks annual Holocaust Remembrance Day. April 17, 2023. (credit: ERIK MARMOR/FLASH90)

The government did not include a single clause for the benefit of the Holocaust survivors as part of the currently proposed national budget, which was approved by the government and in a first reading in the Knesset. The budget of the Holocaust Survivors’ Rights Authority, which is under the responsibility of the Prime Minister’s Office, has not been updated either. The budget, which stands at NIS 5 billion, was hit by the increase in inflation, so that in practice the budget suffered a hit of several tens of millions of shekels.

In Israel, the cost of burial is fully covered by the National Insurance Institute (Bituah Leumi), meaning that it is (theoretically) free for every individual who dies in Israel, including non-citizens. The National Insurance Institute does, however, only cover the minimum cost grave in the city where the person died (i.e. if they died in a not densely populated place they will likely be able to be buried in a standard grave, while those who die in crowded cities will likely only be able to get a randomized plot in a multi-floor vault).

Individuals who want to be buried in a certain spot or certain type of grave can reserve plots, for a price.

The explanation for the new Shas proposal states that a quarter of the Holocaust survivors live below the poverty line “with over 80% of them forced to give up essential products and services due to financial difficulties.”

It is also written that “a discount on the grave plot will be a significant aid to their ability to be buried in the place of their choice.” Malul also added that there is symbolic importance “in the State of Israel’s recognition of the contribution of the Holocaust survivors to the rise of Israel.”