IDF stafchef Lt. Gen. Aviv Kochavi (rechts) en US CENTCOM stafchef Maj. Gen. Michael Kurilla op het IDF hoofdkwartier.
DF Chief of Staff Lt. Gen. Aviv Kochavi (right) and US CENTCOM Chief of Staff Maj. Gen. Michael Kurilla at IDF headquarters,
May 18, 2022. (Israel Defense Forces)

Nederlands + English

“Gebaseerd op onze collectieve ervaring en beoordeling, geloven wij dat deze deal een bedreiging is voor de wereldvrede.”

Door Aryeh Savir, TPS

De op handen zijnde hernieuwde nucleaire deal met Iran is “catastrofaal voor de Amerikaanse, Israëlische en wereldwijde vrede en veiligheid om een breed scala aan redenen,” waarschuwen duizenden Israëlische veiligheidsexperts terwijl ze er bij de regering Biden op aandringen om de deal niet af te ronden.

Ongeveer 5.000 leden van het Israel Defense and Security Forum (IDSF), samengesteld uit hooggeplaatste officieren van alle Israëlische veiligheidsdiensten en wetshandhavingsdiensten, stuurden donderdag een brief naar de Amerikaanse president Joe Biden met het verzoek om de nucleaire deal met Iran niet te ondertekenen, zeggende dat “gebaseerd op onze collectieve ervaring en beoordeling, wij geloven dat deze deal een bedreiging is voor de wereldvrede,” om drie primaire redenen.

Ten eerste, zeggen ze, ondanks de herhaalde toezegging van de regering Biden om te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt, creëert dit akkoord een duidelijk wettelijk pad voor Iran om kernwapens te verwerven tegen 2031, en ontzegt het de ondertekenaars alle middelen om dat te voorkomen.

Ten tweede zal het akkoord een regionale kernwapenwedloop ontketenen, waarbij staten als Egypte, Saoedi-Arabië en andere soennitische staten gedwongen zullen worden kernwapens te ontwikkelen of te kopen om de Iraanse dreiging af te zwakken.

“Er zal waarschijnlijk een sektarische en religieuze oorlog uitbreken,” waarschuwt de brief.

Tenslotte, zo vervolgt de brief, zal de deal een meevaller opleveren van voorheen bevroren tegoeden voor Iran, fondsen die “ongetwijfeld gebruikt zullen worden om terreur en instabiliteit te exporteren naar de hele regio en daarbuiten, op een ongekende schaal, met de toevoeging van een toekomstige nucleaire paraplu als een machtsvermenigvuldiger.”

De groep deed een beroep op Biden als “een levenslange ware vriend van het Joodse Volk en de Staat Israël,” en drong er bij hem op aan “de veiligheid van Israël niet in gevaar te brengen door Iran in staat te stellen om nucleaire militaire capaciteiten te bereiken.”

IDSF “zal al het mogelijke doen om de voortdurende veiligheid en welvaart van ons geliefde vaderland te verzekeren, met of zonder wereldwijde steun,” concludeerde het.

Israëlische functionarissen zeggen dat het nucleaire akkoord dat vorm krijgt een slecht akkoord is, en Israël ziet zichzelf er niet toe verplicht en zal zich blijven inzetten voor zijn veiligheid en het beteugelen van de nucleaire inspanningen van Iran.

In een briefing voor buitenlandse correspondenten afgelopen woensdag, zei premier Yair Lapid dat “Israël niet tegen elk akkoord is. Wij zijn tegen dit akkoord, omdat het een slecht akkoord is. Omdat het niet kan worden aanvaard zoals het nu is geschreven.”

Hij waarschuwde dat de “slechte overeenkomst” Iran “honderd miljard dollar per jaar zal geven. Met dit geld worden geen scholen of ziekenhuizen gebouwd. Dit is honderd miljard dollar per jaar dat zal worden gebruikt om de stabiliteit in het Midden-Oosten te ondermijnen en terreur over de hele wereld te verspreiden. Dit geld zal de Revolutionaire Garde financieren. Het zal de Basij financieren die het Iraanse volk onderdrukt. Het zal meer aanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten financieren. Het zal worden gebruikt om Hezbollah, Hamas, en de Islamitische Jihad te versterken.”

Evenzo vertelde voormalig premier Benjamin Netanyahu aan Al-Arabiya news dat het op handen zijnde nucleaire akkoord met Iran “niet alleen Israël in gevaar zal brengen, maar ook de Arabische wereld en de vrede van de hele mensheid.”

De wereld wacht nu op de reactie van Iran op de laatste tekst van het nucleaire akkoord.

 

ENGLISH

“Based on our collective experience and assessment, we believe that this deal is a threat to global peace.”

By Aryeh Savir, TPS

The pending renewed nuclear deal with Iran is “catastrophic for American, Israeli and global peace and security for a broad range of reasons,” thousands of Israeli security experts are warning while urging the Biden administration not to finalize it.

Some 5,000 members of the Israel Defense and Security Forum (IDSF), comprised of senior officers from all of Israel’s security services and law-enforcement agencies, dispatched a letter to U.S. President Joe Biden on Thursday asking him not to sign the nuclear deal with Iran, saying that “based on our collective experience and assessment, we believe that this deal is a threat to global peace,” for three primary reasons.

First, they say, despite the Biden administration’s repeated declared commitment to prevent Iran from attaining nuclear weapons, this agreement creates a clear legal pathway for Iran to obtain nuclear weapons by 2031, and denies the signatories of any tools to prevent that.

Second, the deal will unleash a regional nuclear arms race, in which states like Egypt, Saudi Arabia, and other Sunni states will be forced to develop or acquire nuclear weapons to mitigate the Iranian threat.

“Sectarian and religious war will likely be triggered,” the missive warns.

Finally, the letter continues, the deal will deliver a windfall of previously frozen assets to Iran, funds that will “undoubtedly be used to export terror and instability throughout the region and beyond, at an unprecedented scale, with the addition of a future nuclear umbrella as a force multiplier.”

The group appealed to Biden as “a lifelong true friend of the Jewish People and the State of Israel,” urging him “not to jeopardize Israel’s security by enabling Iran to achieve nuclear military capabilities.”

IDSF “will do everything possible to ensure the continued security and prosperity of our beloved homeland, with or without global support,” it concluded.

Israeli officials say that the nuclear agreement that is taking shape is a bad one, and Israel does not see itself committed to it and will continue to work for its security and curbing Iran’s nuclear efforts.

In a briefing for foreign correspodents last Wednesday, Prime Minister Yair Lapid said that “Israel is not against any agreement. We are against this agreement, because it is a bad one. Because it cannot be accepted as it is written right now.”

He warned that the “bad deal” will “give Iran a hundred billion dollars a year. This money will not build schools or hospitals. This is a hundred billion dollars a year that will be used to undermine stability in the Middle East and spread terror around the globe. This money will fund the Revolutionary Guards. It will fund the Basij who oppress the Iranian people. It will fund more attacks on American bases in the Middle East. It will be used to strengthen Hezbollah, Hamas, and Islamic Jihad.”

Similarly, former Prime Minister Benjamin Netanyahu told Al-Arabiya news that the pending nuclear agreement with Iran “will endanger not only Israel, but also threaten the Arab world and the peace of all humanity.”

The world is now waiting for Iran’s response to the latest text of the nuclear deal.