Een bres in het veiligheidshek bij Rosh Haayin
Foto: Oren Cohen

Nederlands + English

Kolonistenleider dreigt verzoekschrift in te dienen bij Hooggerechtshof als veiligheidshek niet onmiddellijk wordt gerepareerd. “Het is een teken aan de wand”. De volgende ramp is geen kwestie van dagen. Het is een kwestie van uren,” waarschuwt het hoofd van de Alfei Menashe Regionale Raad.

Bron: Israel Hayom

Yossi Dagan, hoofd van de Samaria Regionale Raad, dreigde een verzoekschrift in te dienen bij het Hooggerechtshof als de gaten in het veiligheidshek niet onmiddellijk gedicht zouden worden.

Dagan stelde de eis in een brief die hij in het weekend verstuurde nadat een terrorist uit het dorp Ya’bad bij Jenin door een gat in het hek in Noord-Samaria was binnengedrongen om een terreuraanslag uit te voeren in de voorstad van Tel Aviv, Bnei Brak. Bij die aanslag kwamen vijf mensen om het leven.

“Ondanks vele waarschuwingen over de gaten, heeft het afweersysteem, waarmee u verantwoordelijk voor bent, geen enkele actie ondernomen om de binnentredingen te voorkomen, hetzij door een tijdelijke oplossingen om te verhinderen dat men binnen kan komen, hetzij door het ernstige verzuim van u om de openingen in het hek permanent te repareren.

“Jarenlang heeft Israël het scheidingshek verwaarloosd onder een ‘humanitair’ excuus en zijn kop in het zand gestoken in het licht van een duidelijke en reële dreiging,” zei Dagan.


Samaria Regional Council hoofd Yossi Dagan spreekt buiten het kantoor van de premier in Jeruzalem,
9 jan. 2022 (Oren Ben Hakoon)

Volgens veiligheidsfunctionarissen steken dagelijks ongeveer 50.000 Palestijnen het veiligheidshek over op honderden verschillende plekken van Noord-Samaria tot de zuidelijke Hebronheuvels.

De overgrote meerderheid van de Palestijnen die Israël illegaal binnenkomen, doen dat om in het land te werken. Veiligheidsfunctionarissen hebben er de voorkeur aan gegeven een oogje dicht te knijpen voor wat de laatste jaren een groeiend fenomeen is geworden, met dien verstande dat financiële perspectieven rust brengen, terwijl angst leidt tot onrust en wanhoop en van daaruit terreur.

Bewoners van de “Seam Zone” hebben echter vaak geklaagd dat Palestijnen gebruik maken van de openingen in het hek om criminele activiteiten in Israël te begaan, zoals het inbreken in huizen en het stelen van auto’s. Israël heeft in de afgelopen jaren een piek in dergelijke activiteiten gezien.

De “Seam Zone of Seam Line” is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar gebieden ten oosten van de Groene Lijn en ten westen van het aan Jeruzalem grenzende veiligheidshek.

“We zeiden dat het teken aan de wand was. De volgende ramp is geen kwestie van dagen. Het is een kwestie van uren,” waarschuwde Alfei Menashe Regionaal Raadshoofd Shay Rosenzseig.

“Het veiligheidshek is al jaren kapot zonder enig toezicht van de staat. Deze bizarre realiteit moet stoppen, en wel nu.” zei het hoofd van de regionale raad van Hebron Hills, Yochai Damari.


Een kaart waarop de gaten in het veiligheidshek rond Alfei Menashe zijn aangegeven

Tot een week geleden konden Palestijnen vrijwel ongehinderd Israël binnenkomen op alle uren van de dag in konvooien van auto’s. Dat is echter allemaal veranderd sinds de recente golf van terroristische aanslagen. De veiligheid is opgevoerd, en soldaten patrouilleren nu langs het hek.


Palestijnse arbeiders steken over naar Israël door een gat in het veiligheidshek in de buurt van Hebron,
25 juli 2021. Foto door Wisam Hashlamoun/Flash90.

“Niemand weet hoe lang de soldaten in het gebied zullen blijven,” zei Nir Bartal, het hoofd van de regionale raad van Oranit, gelegen op de zuidwestelijke hellingen van de Samaria-bergen. Hij zei dat als er geen bijkomende aanvallen zijn, “ik denk dat ze bij ons zullen zijn tot het einde van de Ramadan, misschien tot [Israëlische] Onafhankelijkheidsdag. Als de gebeurtenis ontaardt in raketten uit Gaza [Strip], dan gaan ze er wel voor.Israëlische soldaten bij een gat in het veiligheidshek, als Palestijnen proberen over te steken naar Israël, in de buurt van Mevo Horon,

3 maart 2022. Foto door Flash90.

“Hoe dan ook, het ministerie van Defensie en het leger moeten iets doen aan de verwaarloosde “Seam Line”. Jarenlang hebben ze gaten in het hek geknipt en vernietigd. Vandaag is het veiligheidshek op heel wat plaatsen in Samaria volledig ineffectief,” zei hij.

 

********************************************

ENGLISH


A breach in the security fence near Rosh Haayin |
Photo: Oren Cohen

Settler leader threatens to petition High Court if security fence is not immediately fixed. “The writing is on the wall”. The next disaster is not a matter of days. It’s a matter of hours,” Alfei Menashe Regional Council head warns.

Source: Israel Hayom

Samaria Regional Council head Yossi Dagan threatened to petition the High Court of Justice if the holes in the security fence were not immediately sealed.

Dagan issued the demand in a letter sent over the weekend after a terrorist from the village of Ya’bad near Jenin crossed through a hole in the fence in northern Samaria to carry out a terrorist attack in the Tel Aviv suburb of Bnei Brak. Five people were killed in that attack.

“Despite many warnings about the holes, the defense system you are tasked with has not taken any action to prevent the entry, either through temporary solutions to prevent the uninterrupted entry or the serious failure to permanently repair breaches in the fence.

“For years, Israel has neglected the separation fence under a ‘humanitarian’ excuse and dug its head in the sand in the face of a clear and real threat,” Dagan said.


Samaria Regional Council head Yossi Dagan speaks outside the Prime Minister’s Office in Jerusalem,
Jan. 9, 2022 (Oren Ben Hakoon)

According to security officials, around 50,000 Palestinians cross the security fence at hundreds of different spots with holes from northern Samaria to the South Hebron Hills each day.

The vast majority of Palestinians entering Israel illegally do so to work in the country. Security officials have preferred to turn a blind eye to what has become a growing phenomenon in recent years with the understanding financial horizons bring quiet while distress leads to unrest and despair and from there terror.

However, residents in the seam zone have frequently complained that Palestinians have been taking advantage of the breaches in the fence to engage in criminal activity in Israel such as breaking into homes, stealing cars. Israel has seen a spike in such activity in recent years.

The seam zone, or seam line, is a term used to refer to areas east of the Green Line and west of the Jerusalem-adjacent security fence.

“We said the writing was on the wall. The next disaster is not a matter of days. It’s a matter of hours,” Alfei Menashe Regional Council head Shay Rosenzseig warned.

“The separation fence has been broken for years without any state supervision. This bizarre reality has to stop, and now.” Hebron Hills Regional Council head Yochai Damari said.


A map showing breaches in the security fence around Alfei Menashe

Up until a week ago, Palestinians were able to enter Israel at all hours of the day in convoys of cars practically unhindered. All that has changed, however, since the recent wave of terrorist attacks. Security has been ramped up, and soldiers now patrol the fence.


Palestinian workers cross to Israel through a hole in the security fence near Hebron,
July 25, 2021. Photo by Wisam Hashlamoun/Flash90.

“No one knows how long the soldiers will remain in the area,” Nir Bartal, the head of the Oranit Regional Council, located on the southwestern slopes of the Samaria mountains, said. He said that if there were no additional attacks, “I think they will be with us until the end of Ramadan, maybe until [Israeli] Independence Day. If the event deteriorates into missiles from [the] Gaza [Strip], go figure.


Israeli soldiers near a gap in the security fence, as Palestinians try to cross into Israel, near Mevo Horon,

March 3, 2022. Photo by Flash90.

“Either way, the Defense Ministry and the military must deal with the neglected Seam Line. For years, they put holes in the fence and destroyed it, and today, in quite a few places in Samaria, it’s completely ineffective,” he said.