Het nazi-vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Oswiecim, Polen. Op het bord boven de poort staat: “Arbeid maakt vrij.” (AP/Michael Sohn)
The Nazi death camp Auschwitz-Birkenau in Oswiecim, Poland. The sign over the gate reads “work makes one free.” (AP/Michael Sohn)

De beruchte bijeenkomst in 1942 in een Duitse villa moest zorgen voor de samenwerking van regeringsdepartementen bij de uitvoering van “De Endlösung”.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Verschillende internationale conferenties en speciale evenementen vinden plaats ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de beruchte bijeenkomst op 20 januari 1942 in een Berlijnse villa die de formele parameters vaststelde voor “De Definitieve Oplossing van het Joodse Vraagstuk.”

Op de Wannseeconferentie sloten 15 Duitse regeringsfunctionarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en Staat zich aan bij SS-chef Reinhard Heydrich, hoofd van de Joodse afdeling van de Gestapo, Adolf Eichmann, en andere vooraanstaande nazi’s om de vernietiging van het Europese Jodendom te coördineren.

Volgens de gegevens van Eichmann zouden 11 miljoen Joden in 34 landen in getto’s worden gestopt, gedeporteerd en uiteindelijk met gifgas worden vermoord, waarbij de weerbaren eerst als slavenarbeiders voor de nazi-zaak zouden dienen.

De protocollen van de bijeenkomst, tijdens welke duidelijke termen voor massamoord werden gedefinieerd, zouden worden vernietigd. Eén exemplaar bleef niettemin in de dossiers van het nazi-ministerie van Buitenlandse Zaken en werd na de oorlog gebruikt in de processen van Neurenberg om de nazi-gevangenen te helpen veroordelen wegens genocide.

Momenteel wordt in Berlijn een driedaags symposium gehouden door de Alfred Landecker Stichting en het Huis van de Wannseeconferentie, waaraan wordt deelgenomen door gerenommeerde historici. De nadruk wordt gelegd op de lessen die uit de nazitijd kunnen worden getrokken en hoe de huidige generatie kan worden voorgelicht over de gevaren van antisemitisme, vooral in het tijdperk van het internet.

Een van de lessen die uit de Wannsee kunnen worden getrokken is dat genocide zelfs kan worden gepleegd door diegenen onder de elites die in God geloven.

Ds. Johnnie Moore, een voormalig hoofd van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid, benadrukte dat de ambtenaren die aan de Wannsee rond de tafel zaten, geschoolde mannen waren, geen lomperiken. “Acht van de 15 hadden doctoraten, de meesten hadden rechten gestudeerd,” zei hij.

Het is ook belangrijk om “eerst te onthouden dat de overgrote meerderheid van de nazi’s christenen waren, en deze grote verschrikking vond plaats in een christelijk land in christelijk Europa,” voegde hij eraan toe.

Dean, een medewerker van het Simon Wiesenthal Center en Rabbi Abraham Cooper, directeur van Global Social Action waarschuwden voor de gevaren van sociale media, zeggende dat het “ongekend toegang heeft verschaft aan de haters van vandaag en de potentiële massamoordenaars van morgen.”

Hij riep ook Duitsland specifiek op om te stoppen met zijn business-as-usual houding ten opzichte van Iran.

“Roep Ayatollah Khamenei ter verantwoording wanneer hij een nieuwe ‘Endlösung’ goedkeurt, wanneer hij en zijn schurken dreigen met een nucleaire Holocaust om nog eens zes miljoen Joden, burgers van een democratische Joodse staat, uit te roeien,” zei hij.

Ook in andere landen zullen er herdenkingsevenementen zijn. In Groot-Brittannië houden de Association of Jewish Refugees, opgericht in 1941, en het Sir Martin Gilbert Learning Centre, genoemd naar de Britse historicus die uitgebreid over de Tweede Wereldoorlog schreef en biograaf van Winston Churchill was, op donderdag gratis online historische discussies.

 

 

ENGLISH

The infamous 1942 meeting in a German villa was to ensure the co-operation of government departments in the implementation of “The Final Solution.”

By Batya Jerenberg, World Israel News

Several international conferences and special events are taking place to mark the 80th anniversary of the infamous January 20, 1942 meeting in a Berlin villa that set the formal parameters for “The Final Solution of the Jewish Question.”

At the Wannsee Conference, 15 German government officials from the foreign, justice, interior and state ministries joined SS chief Reinhard Heydrich, head of the Gestapo’s Jewish Department Adolf Eichmann, and other leading Nazis to coordinate the destruction of European Jewry.

According to Eichmann’s data, 11 million Jews in 34 countries were to be put into ghettoes, deported and eventually murdered by poison gas, with the able-bodied first serving as slave laborers for the Nazi cause.

The protocols of the meeting, during which clearly understood terms for mass murder were sanitized, were to be destroyed. Nevertheless, one copy remained in the Nazi foreign ministry files and was used in the Nuremberg Trials after the war to help convict the Nazi prisoners of genocide.

A three-day symposium, with the participation of renowned historians, is currently being held in Berlin by the Alfred Landecker Foundation and the House of the Wannsee Conference. Prime emphasis is being placed on the lessons to be learned from the Nazi period and how to educate the current generation about the dangers of antisemitism, especially in the era of the internet.

One lesson taken from Wannsee is that genocide can be perpetrated even by those among the elites who believe in God.

Rev. Johnnie Moore, a former head of the US Commission on International Religious Freedom, emphasized that the officials sitting around the table in Wannsee were educated men, not boors. “Eight of 15 had doctorates, most of them had studied law,” he said.

It is also important to “first remember that the vast majority of the Nazis were Christians, and this great horror took place in a Christian country in Christian Europe,” he added.

Simon Wiesenthal Center Associate Dean and Global Social Action Director Rabbi Abraham Cooper warned of the dangers of social media, saying that it has provided “unprecedented access for today’s haters and tomorrow’s potential genociders.”

He also called on Germany specifically to stop its business-as-usual attitude towards Iran.

“Hold the Ayatollah Khamenei accountable when he endorses another ‘Final Solution,’ when he and his thugs threaten a nuclear Holocaust to wipe out another six million Jews, citizens of a democratic Jewish state,” he said.

There will be commemorative events in other countries as well. In Great Britain, the Association of Jewish Refugees, established in 1941, and the Sir Martin Gilbert Learning Centre, named for the British historian who wrote extensively on World War II and was Winston Churchill’s biographer, are holding free, online historical discussions on Thursday.