Kristallnacht, Nov. 1938. (Photo: German Federal Archives)

Nederlands + English

Dinsdag is het 83 jaar geleden dat de “Kristallnacht” (Nacht van het Gebroken Glas) plaatsvond, een periode van massale en wijdverspreide pogroms tegen Joden in heel Duitsland. In de nacht van 9 op 10 november 1938 gingen de paramilitaire troepen van de Sturmabteilung (SA) van de nazipartij samen met vele burgers op rooftocht en vernielden joodse bedrijven, synagogen en huizen. Het geweld duurde voort gedurende de dag van 10 november, en op sommige plaatsen ging het nog enkele dagen door.

Door: Israel365 News – 

De Duitse regering, ook wel de Nacht van het Gebroken Glas genoemd, bleef zwijgzaam en inactief ten aanzien van het antisemitische geweld. De Gestapo, de officiële veiligheidspolitie van de nazi-partij, beval de plaatselijke politie in heel Duitsland niet in te grijpen en de brandweer stond werkloos toe te kijken, alleen om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de eigendommen van niet-joden. 267 synagogen in heel Duitsland, Oostenrijk en het Sudetenland waren het doelwit en meer dan 7.000 Joodse bedrijven werden beschadigd of vernield. Grafstenen werden ontworteld en graven geschonden terwijl Joodse heilige boeken en Torarollen op straat werden verbrand.

Ongeveer 500 Joden werden vermoord, pleegden zelfmoord, of stierven als gevolg van mishandeling en weigering van medische behandeling in de concentratiekampen.

Veel historici beschouwen de Kristallnacht als het begin van de Holocaust, omdat meer dan 30.000 Joodse mannen werden gearresteerd en opgesloten in de concentratiekampen Buchenwald, Dachau en Sachsenhausen. Joseph Goebbels, de hoofdpropagandist van de nazi-partij, schreef in zijn dagboek dat Adolf Hitler zelf opdracht had gegeven tot de arrestatie van 25.000 tot 30.000 Joden, waarbij hij zich vooral richtte op rijke Joden.

Pas drie jaar na de Kristallnacht begonnen de massale schietpartijen op Joden en werden de eerste gaskamers getest.

Rabbijn Tuly Weisz, het hoofd van Israel365, heeft een diep persoonlijke verbondenheid.

“Mijn grootvader, George Weisz, werd geboren in Hongarije en werd tijdens WO II naar Auschwitz en verschillende andere concentratiekampen gestuurd. Zijn ouders werden gedood, maar Godzijdank overleefde hij en bouwde hij een leven op in Cleveland, Ohio. Jammer genoeg is mijn grootvader pas enkele maanden geleden overleden,” deelde Rabbi Weisz met Israel 365News.

“Mijn grootmoeder, Peppi Weisz, werd geboren in Tsjecho-Slowakije en werd ook naar Auschwitz gestuurd. Zij overleefde op miraculeuze wijze en nadat ze met mijn grootvader trouwde, kreeg ze twee kinderen, mijn vader en mijn tante.”

“De Kristallnacht was niet alleen de nacht van het ‘Gebroken Glas’. Het was de nacht die de mythe doorbrak dat de Joden veilig en geborgen waren in Europa. De Kristallnacht verbrijzelde de illusie dat Berlijn het thuis en de hoofdstad van het Joodse volk was.”

“Binnen tien jaar na de Kristallnacht, bracht Hashem de Joden terug naar Israël,” zei Rabbi Weisz.

Sommige historici beweren dat de belangrijkste motivatie voor het toestaan van de Kristallnacht de behoefte van de nazi-partij aan fondsen was en de wens om Joodse eigendommen in beslag te nemen. Het Reich legde beslag op alle schadeclaims die verzekeringsmaatschappijen aan Joden uitbetaalden. Naar aanleiding van de moord in Parijs op Ernst vom Rath, een Duitse diplomaat, door Herschel Grynszpan, een 17-jarige Poolse Jood, legde de nazi-partij een collectieve boete of “verzoeningsbijdrage” op van één miljard Reichsmark aan alle Joden in Duitsland (het equivalent van 7 miljard dollar in termen van 2020).

De Kristallnacht en de daaropvolgende vervolging van de Europese Joden werden wettelijk gesanctioneerd door een democratisch verkozen regering. Als leider van de Nazi Partij (Nationale Socialistische Duitse Arbeiders Partij), werd Adolf Hitler in 1933 benoemd tot kanselier van Duitsland. Twee jaar later ontnamen de Neurenberger Wetten de Duitse Joden hun staatsburgerschap en verboden Joden te trouwen met niet-joodse Duitsers. Deze wetten leidden tot de uitsluiting en vervreemding van Joden uit het Duitse sociale en politieke leven. Veel Joden probeerden Duitsland te verlaten. In de tien maanden na de Kristallnacht emigreerden meer dan 115.000 Joden uit het Reich, met achterlating van al hun geld. Maar nog veel meer verkozen te blijven. In 1925 waren er 564.378 Joden in Duitsland; in mei 1939 was dat aantal gedaald tot 213.390. De benarde toestand van de Joden werd nog verergerd toen veel landen hun deuren sloten voor Joodse immigratie.

Redactie ICNN: Helaas ook Nederland zie onderstaande video.

Tegen de tijd dat Duitsland werd verslagen in mei 1945, slechts zeven jaar na de Kristallnacht, was ongeveer tweederde van de 9 miljoen Joden in Europa – waaronder 1,5 miljoen kinderen – omgekomen als gevolg van de Holocaust.

De medeplichtigheid van de Duitse burgers in de Kristallnacht kan niet worden onderschat. In een interview met Israel365 News, was Rena Quint, geboren als Freida “Freidel” Lichtenstein, slechts drie jaar oud toen, in 1939, de Nazi’s haar geboortestad Piotrkow Tribunalski, Polen, binnenvielen. Rena vertelde een anekdote die onder overlevenden van de Holocaust werd verteld en die zij van Michael Berger, een andere overlevende, had gehoord. Berger vertelde haar dat in Frankfurt, Duitsland, alle Joodse huisvrouwen hun vis voor de Sabbat kochten bij een bepaalde visboer. Hij was openlijk vriendelijk tegen zijn klanten.”Toen de pogrom van Kristallnacht plaatsvond, het begin van de nazi-onderdrukking van de Joden, was die visboer de eerste die het vuur aanstak en de synagoge in brand stak,” zei Rena. “Hij was hun vriend, hun winkelier, en hun buurman.”

Onlangs geopenbaarde Vaticaanse documenten tonen aan dat Paus Pius XI, op de hoogte werd gebracht van de Kristallnacht nadat deze had plaatsgevonden, maar Giovanni Pacelli, die hem opvolgde als Paus Pius XII en de Katholieke Kerk leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog, haalde hem over om deze niet te veroordelen, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor het stilzwijgen van het Vaticaan tijdens de Holocaust.

 

***********************
ENGLISH

Tuesday marks 83 years since “Kristallnacht” (Night of Broken Glass), a period of massive and widespread pogroms targeting Jews throughout Germany. On the night of November 9-10, 1938, the Nazi Party’s Sturmabteilung (SA) paramilitary forces were joined by many civilians as they went on a rampage, destroying Jewish-owned businesses, synagogues, and homes. The violence continued during the day of November 10, and in some places, acts of violence continued for several more days.

By: Israel365 News – 

Also called the Night of Broken Glass, the German government remained silent and inactive in the face of the anti-Semitic violence. The Gestapo, the official security police of the Nazi party, ordered local police across Germany not to intervene and firefighters stood idly by, only acting to prevent the flames from spreading to the properties belonging to non-Jews. 267 synagogues throughout Germany, Austria, and the Sudetenland were targeted and over 7,000 Jewish businesses were damaged or destroyed. Tombstones were uprooted and graves violated as Jewish holy books and Torah scrolls were burned in the streets.

Around 500 Jews were murdered, committed suicide, or died as a result of ill-treatment and refused medical treatment in the concentration camps.

Many historians mark Kristallnacht as the beginning of the Holocaust as over 30,000 Jewish men were arrested and incarcerated in the concentration camps Buchenwald, Dachau, and Sachsenhausen. Joseph Goebbels, the chief propagandist for the Nazi party, wrote in his diary that Adolf Hitler himself had ordered the arrest of 25,000 to 30,000 Jews, focusing on targeting wealthy Jews.

It was only three years after Kristallnacht that mass shootings of Jews began and the first gas chambers were being tested.

Rabbi Tuly Weisz, the head of Israel365, has a deeply personal connection.

“My grandfather, George Weisz, was born in Hungary and during WWII was sent to Auschwitz and several other Concentration Camps. His parents were killed, but thank God, he survived and went on to build a life in Cleveland, Ohio. Unfortunately, my grandfather just passed away a few months ago,” Rabbi Weisz shared with Israel 365News.

“My grandmother, Peppi Weisz was born in Czechoslovakia and was also sent to Auschwitz. She miraculously survived and after marrying my grandfather, had two children, my father, and my aunt.”

“Kristallnacht was not only the night of the ‘Broken Glass. It was the night that broke the myth that the Jews were safe and secure in Europe. Kristallnacht shattered the illusion that Berlin was the home and capital of the Jewish people.”

“Within ten years of Kristallnacht, Hashem brought the Jews back to Israel,” Rabbi Weisz said.

Some historians claim that the main motivation for authorizing Kristallnacht was the Nazi Party’s need for funds and the desire to seize Jewish property. The Reich confiscated any compensation claims that insurance companies paid to Jews. Citing the murder in Paris of Ernst vom Rath, a German diplomat, by Herschel Grynszpan, a 17-year old Polish Jew, the Nazi party levied a collective fine or “atonement contribution” of one billion Reichsmarks on all the Jews of Germany (the equivalent of $7 billion in 2020 terms).

Kristallnacht and the ensuing persecution of European Jews were legally sanctioned by a democratically elected government. As the head of the Nazi Party(National Socialist German Workers’ Party), Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany in 1933. Two years later, the Nuremberg Laws stripped German Jews of their citizenship and prohibited Jews from marrying non-Jewish Germans. These laws resulted in the exclusion and alienation of Jews from German social and political life. Many Jews sought to leave Germany. In the ten months following Kristallnacht, more than 115,000 Jews emigrated from the Reich, leaving all their money behind. But many more chose to remain. In 1925 there were 564,378 Jews in Germany; in May 1939 the number had fallen to 213,390. The plight of the Jews was exacerbated when many countries closed their doors to Jewish immigration.

By the time Germany was defeated in May 1945, only seven years after Kristallnacht, about two-thirds of Europe’s 9 million Jews—including 1.5 million children—had died as a result of the Holocaust.

The complicity of the German civilians in Kristallnacht cannot be understated. In an interview with Israel365 News, Rena Quint, born as Freida “Freidel” Lichtenstein, was only three years old when, in 1939, the Nazis invaded her hometown of Piotrkow Tribunalski, Poland. Rena related an anecdote told amongst Holocaust survivors which she heard from Michael Berger, another survivor. Berger told her that in Frankfurt, Germany, all of the Jewish housewives would buy their fish for the Sabbath from a specific fishmonger. He was openly friendly with his patrons.

“When the Kristallnacht pogrom happened, marking the beginning of the Nazi oppression of the Jews, that fishmonger was the first to light a fire burning down the synagogue,” Rena said. “He was their friend, their shopkeeper, and their neighbor.”

Recently revealed Vatican documents show that Pope Pius XI, was made aware of Kristallnacht after it happened but Giovanni Pacelli, who succeeded him as Pope Pius XII and led the Catholic Church during World War II, persuaded him to refrain from condemning it, setting the stage for the Vatican’s silence during the Holocaust.