Nederlands + English

Ik heb geen woorden om mijn geluk uit te drukken,” zei de winnares, die genoot van de speciale verwendag en hoopt “het volk van Israël te leiden naar schoonheid en goedheid.”

Door Associated Press en United with Israel

Een 86-jarige vrouw die als kind in Roemenië massale razzia’s en moordpartijen op Joden overleefde, werd dinsdag gekroond tot Israëls “Miss Holocaustoverlevende”.

De verkiezing heeft een tweeledig doel: de overlevenden eren en het bewustzijn verhogen door hen een platform te geven om hun verhaal te vertellen voor het nageslacht.

Honderden vrouwen van in de 80 en 90 namen deel aan de speciale verkiezing, gesponsord door een plaatselijke stichting en bedoeld om de snel slinkende groep overlevenden van de Holocaust in Israël wat vreugde en erkenning te brengen.

De vrouwen werden de hele dag voor de avondwedstrijd door professionele make-up artiesten, kappers en stylisten behandeld. Een aantal plaatselijke beroemdheden, waaronder Miss Israel Noa Kochba, fungeerden als juryleden en zorgden voor entertainment voor de menigte voordat Selina Steinfeld tot winnares werd gekroond.

Volgens de organisatoren van de verkiezing verhuisde Steinfeld in 1948 naar Israël, trouwde en bracht drie kinderen groot. Ze heeft ook zeven kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen.

“Ik heb geen woorden om mijn geluk uit te drukken,” zei Steinfeld. Ze zei dat ze had genoten van de speciale verwendag en dat ze hoopte “het volk van Israël te leiden naar schoonheid en goedheid.”

De moderne staat Israël werd opgericht in 1948 in de nasleep van de Holocaust. In het land wonen ongeveer 175.000 mensen die de Holocaust hebben overleefd, toen zes miljoen Joden werden vermoord door nazi-Duitsland en zijn collaborateurs.

De verkiezing wordt gesponsord door “Yad Ezer L’Haver,” of “Helping Hand,” een plaatselijke stichting die diensten verleent aan overlevenden van de Holocaust. Het was de eerste keer dat het evenement werd gehouden sinds 2018. Vorig jaar werd het in de wacht gezet vanwege de coronavirus pandemie.

Volgens i24 News waren “veel van deze vrouwen zo opgewonden om deze kans te krijgen,” nadat ze kinderervaringen waren misgelopen “zoals zich verkleden, voor het eerst hoge hakken proberen aan te trekken, omdat ze gewoon probeerden te overleven.”

“Vandaag beleef ik iets speciaals waar ik in mijn leven nooit van heb gedroomd,” vertelde een overlevende, die op vijf en een half-jarige leeftijd tussen de Joden zat die in doodskonvooien werden gedeporteerd, 30 kilometer per dag lopend, aan de i24-verslaggever. “Mijn grootmoeder hield me in haar armen. s Nachts vroor ze dood, en ik overleefde het.”

“Deze verbazingwekkende vrouwen, Holocaustoverlevenden, zijn al in hun laatste levensfase en zullen niet veel langer hier bij ons zijn,” zei Shimon Sabag, de directeur van de groep. “Holocaustoverlevenden zijn de ware heldinnen van ons allemaal en dankzij hen zijn we hier vandaag.”

ENGLISH

I have no words to express my happiness,” said the winner, who enjoyed the special day of pampering and hopes “to lead the people of Israel to beauty and goodness.”

By Associated Press and United with Israel

An 86-year-old woman who survived mass roundups and massacres of Jews as a child in Romania was crowned on Tuesday Israel’s “Miss Holocaust Survivor.”

The pageant has a two-fold purpose: to honor the survivors and to raise awareness by giving them a forum to tell their stories for posterity.

Hundreds of women in their 80s and 90s took part in the special pageant, sponsored by a local foundation and meant to bring members of Israel’s rapidly dwindling population of Holocaust survivors some joy and recognition.

The women were treated by professional makeup artists, hairdressers and stylists throughout the day before the evening competition. A number of local celebrities, including Miss Israel Noa Kochba, served as judges and provided entertainment to the crowd before Selina Steinfeld was crowned the winner.

According to the pageant organizers, Steinfeld moved to Israel in 1948, married and raised three children. She also has seven grandchildren and 21 great-grandchildren.

“I have no words to express my happiness,” said Steinfeld. She said she had enjoyed the special day of pampering and that she hoped “to lead the people of Israel to beauty and goodness.”

The modern State of Israel was established in 1948 in the wake of the Holocaust. The country is home to an aging population of some 175,000 people who survived the Holocaust, when six million Jews were murdered by Nazi Germany and its collaborators.

The pageant is sponsored by “Yad Ezer L’Haver,” or “Helping Hand,” a local foundation that provides services to Holocaust survivors. It was the first time the event was held since 2018. Last year, it was put on hold due to the coronavirus pandemic.

According to i24 News, “a lot of these women were so excited to have this opportunity,” having lost out on childhood experiences “like dressing up, trying on high heels for the first time, because they were just trying to survive.”

“Today I’m experiencing something special that I never dreamed of in my life,” one survivor, who at the age of five-and-a-half was among Jews deported in death convoys, walking 30 kilometers a day, told the i24 reporter. “My grandmother held me in her arms. At night she froze to death, and I survived.”

“These amazing women, Holocaust survivors, are already in their twilight years and will not be here with us for much longer,” said Shimon Sabag, the group’s chief executive. “Holocaust survivors are the true heroines of us all and thanks to them, we are here today.”