Een door de computer gegenereerde versie van de Derde Tempel

Nederlands + English

Een belangrijk onderwerp in de nieuwtestamentische profetie in de Bijbel: De bouw van de derde tempel.

Door: Jerusaelm Post –  CHRISTINE DARG

Doorgaans is In de Bijbelse geschiedenis en profetieën de focus op de Tempelberg in Jeruzalem.

Dit is het centrum van de wereld, waar Abraham zijn zoon Isaak offerde, waar koning David land kocht en waar zijn zoon Salomo de Eerste Tempel bouwde. Het is ook waar Jezus de tempel reinigde en een arme weduwe een offer bracht van twee koperen munten die volgens Jezus groter waren dan alle extravagante donaties.

De oude Bijbelse berg Moria is het meest herkenbare landschap van Jeruzalem, door de Joden wordt het de Tempelberg genoemd en voor moslims is het het Edele Heiligdom.

Auteur Christine Darg (met dank aan Christine Darg)

Sinds Israël in 1967 de Oude Stad van Jeruzalem op Jordanië heroverde, heeft de Joodse staat een fragiel religieus evenwicht behouden, en de Tempelberg is inderdaad het meest verdeeldheid zaaiende onroerend goed ter wereld.

Joodse activisten hebben al tientallen jaren de leiding genomen om te pogen de status-quo te veranderen als een kwestie van religieuze vrijheid, door te eisen: “Als moslims daar kunnen bidden, waarom dan niet Joden?”

In Mattheüs hoofdstuk 24 sprak Jezus tot zijn Joodse broeders en niet tot de nog te vormen Kerk. Hij zei dat Israël in de Laatste Dagen moet uitkijken naar een gruwel die zal plaatsvinden in het Heilige. Hij waarschuwde van tevoren: “Als je in het Heilige ‘de gruwel die verwoesting veroorzaakt’ ziet staan, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, laat de lezer het dan begrijpen.”

Meer dan een kwart van de Bijbel is profetisch van aard; er zijn ongeveer 1800 profetieën in beide testamenten samen. God heeft een groot deel van de toekomst als een gids voor ons
vastgelegd. Jezus gaf ook een belangrijke verhandeling over eindtijdgebeurtenissen die in alle drie de synoptische evangeliën is vastgelegd. . . in Mattheüs hoofdstuk 24, Marcus hoofdstuk 13 en Lucas hoofdstuk 21.

De discipelen van Jezus hadden hem rechtstreeks gevraagd: “Wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde der tijden?” Jezus antwoordde met een lijst van tumultueuze tekenen die zouden leiden tot Zijn tweede komst, en voegde in Mattheüs 24:34 er aan toe: “Voorwaar, Ik zeg u, deze generatie zal niet voorbijgaan totdat al deze dingen zijn vervuld.”

Wat zou het belangrijkste teken zijn van die laatste generatie?

In de profetische briefing van Jezus (bekend als de Bergrede), zei Hij dat Jeruzalem weer in handen zal zijn van het Joodse volk en dat Jeruzalem dus het middelpunt van alle onrust zal zijn. Jezus profeteerde in Lukas 21:24 dat Jeruzalem “door de heidenen vertreden zou worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn”.

Dus het teken van alle tekenen dat tot nu toe in geen enkele generatie aanwezig is geweest, is de hernieuwde opkomst van de staat Israël in 1948. De Bijbel zei dat de Joden zouden terugkeren, en dat deden ze na bijna 1900 jaar – zo’n terugkeer naar een vaderland is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. Bovendien zal het Midden-Oosten volgens de Bijbelse profetie de laatste dagen in een crisis verkeren. En Jezus zei in Mattheüs 24:34 dat de generatie die toen leefde “geenszins voorbij zal gaan voordat al deze dingen plaatsvinden.”

Een van de belangrijkste eindtijdprofetieën op dit moment is de bouw van een Derde Tempel. Dit is een belangrijk onderwerp in de nieuwtestamentische profetieën in de Bijbel.

De zeer reële mogelijkheid van een Derde Tempel is een teken dat geen enkele andere generatie heeft gezien. Alle gebruiksvoorwerpen voor aanbidding in de tempel zijn al gemaakt door ijverige en toegewijde visionairs.

Op dit moment leven we in de tijdsperiode tussen de Tweede Tempel, die in 70 v.Chr. werd verwoest, en de Derde Tempel. Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder enige controverse op de Tempelberg, uit angst dat de Joden hun huis van aanbidding zullen bouwen.

De Hebreeuwse profeten verkondigden allemaal dat in de laatste dagen de ballingen van Israël zullen terugkeren naar het Beloofde Land en dat het herstel van de Tempel hun grootste ambitie zal zijn.

Ezechiël hoofdstuk 37 voorspelde dat de dorre beenderen van de natie Israël weer tot leven zouden komen in hun eigen
land. Ezechiël 37:28 voorspelt: “Dan zullen de volken weten dat Ik, de Heer, Israël heilig, wanneer mijn heiligdom voor altijd onder hen is.”

Terwijl Bijbelse profetie zich voor onze ogen ontvouwt, promoten veel blinde sceptici in de kerk foutieve vervangingstheologie en durven ze de leugen te geloven dat God de Joden heeft verworpen en dat Israël op de een of andere manier opnieuw is opgedoken als een politieke abnormaliteit.

Toch moeten we ons afvragen: Wat leert de Bijbel?

We vinden uit de Schrift in zowel de Hebreeuwse Bijbel als het Nieuwe Testament dat God zijn volk Israël nooit heeft verworpen.

Jesaja 41:9 verklaart: “Jij, Israël, ik heb je geroepen van de einden der aarde. Ik zei: ‘Jij bent mijn dienaar’, ik heb je gekozen en heb je niet afgewezen.”

Paulus schreef het boek Romeinen rond het thema hoe God Zijn volk Israël niet heeft verworpen.

Dus precies zoals de profeten voorspelden, keert het Joodse volk terug naar het Heilige Land vanuit de vier hoeken van de aarde na 19 eeuwen wereldwijde ballingschap.

We zien de vervulling van Jesaja 43: 5-6: “Wees niet bang, want ik ben bij je; Ik zal uw nageslacht uit het oosten brengen, en u uit het westen bijeenbrengen. Ik zal tegen het noorden zeggen: ‘Geef ze op!’ En naar het zuiden: ‘Houd ze niet tegen.’ Breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden der aarde.”

En terwijl al deze activiteiten die in het Hebreeuws alijah worden genoemd, plaatsvinden, zijn de voorbereidingen voor de bouw van de Derde Tempel in volle gang.

Meer dan tien jaar geleden begonnen tempelactivisten voor het eerst met het heropvoeren van Pesachoffers, en ik kan me herinneren dat er decennialang over deze activiteiten werd gesproken om de wederopbouw van de tempel te bespoedigen. Het idee om tempeloffers nieuw leven in te blazen is in het verleden in Israël gezien als extremisme dat zou kunnen aanzetten tot vergelding door moslims. En dus weigerden de burgerlijke autoriteiten vergunningen te verlenen om dergelijke ceremonies in Jeruzalem te houden. De politie verbood actief pogingen om schapen naar de oude stad te brengen om te offeren.

De stemming is echter aan het veranderen.

De politie en de gemeente Jeruzalem beschouwen deze generale repetitie nu, naar verluidt, als een ander totaal acceptabel publieksevenement, een evenement dat ze willen zien

plaatsvinden. Blijkbaar zijn zelfs de reguliere media begonnen met het accepteren van de voorbereiding voor tempelactiviteiten, niet als een randidee, maar als een belangrijk aspect van de Joodse cultuur.

Een woordvoerder van de tempel zei, naar verluidt,: “Het lijkt duidelijk dat op een dag, eerder dan we ons voorstellen, dat de offers zullen plaatsvinden, op de Tempelberg zelf, en niemand zal denken dat het een extremistische gebeurtenis is. In werkelijkheid weet iedereen die de Bijbel leest, dat dit onze blijvende geschiedenis is.”

Rabbi Moses Maimonides, bekend als de Rambam, een middeleeuwse joodse filosoof en Thorageleerde, schreef dat de tempel in de eerste plaats van belang is om de goddelijke aanwezigheid van God aan de mensheid te openbaren, en ten tweede om het brengen van offers te vergemakkelijken. Sinds de verwoesting van de Tweede Tempel kon het Joodse volk echter geen offers meer brengen. In feite kunnen meer dan 200 van de 613 geboden in de Thora niet worden uitgevoerd zonder de Tempel.

De profeet Daniël, Jezus en de apostel Paulus profeteerden allemaal dat de toekomstige sinistere figuur die bekend staat als de

antichrist, de Derde Tempel zal verontreinigen vóór de wederkomst van Jezus. Zowel de profeet Daniël als Jezus verwezen naar de verontreiniging van de tempel als een daad die de ‘gruwel der verwoesting’ wordt genoemd.

In Mattheüs 24 waarschuwde Jezus voor de gruwel die verwoesting veroorzaakt, waarover gesproken werd door de profeet Daniël die op de heilige plaats stond, en hij voegde eraan toe voor de toekomstige generatie die de verontreiniging ziet “—laat de lezer het begrijpen.”

Er is een zeer belangrijke profetie van de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:4: “Hij [de mens der wetteloosheid] zal zich verzetten tegen en zich verheffen boven alles wat God wordt genoemd of wordt aanbeden, zodat hij zelf plaatsneemt in Gods Tempel, verkondigend dat hij God is.”

Christelijke bijbelgeleerden, gespecialiseerd in de profetieën, zeggen dat alleen een man met diplomatieke bekwaamheid die door zowel joden als moslims zal worden geaccepteerd, in staat zal zijn een plan te bedenken waardoor het joodse volk kan aanbidden in een tempel op de berg waar koning David oorspronkelijk grondgebied kocht. Maar veel christelijke eschatologen waarschuwen dat Daniël 9:27 voorspelt dat deze bemiddelaar, beter bekend als de antichrist, het vredesplan zal doorbreken. Jesaja 28:18 noemt het naar verluidt een “verbond met de dood” dat nietig zal worden verklaard.

Toch zijn er veel Israëlische organisaties die zich in volle vaart voorbereiden op een Derde Tempel . Een van deze organisaties is The Temple Institute, dat een zeer actieve Facebook-pagina heeft. Ook andere organisaties hebben potentieel levensvatbare plannen.

Een groep stelt bijvoorbeeld voor om een tent in tabernakelstijl op de Tempelberg op te zetten die het eindtijdscenario aanzienlijk zou versnellen – letterlijk van de ene op de andere dag – omdat het opzetten van een tent duidelijk veel gemakkelijker en minder ingrijpend is dan het bouwen van een gebouw.

Andere voorstellen zijn onder meer de bouw van een synagoge in een van de hoeken van het platform van de Tempelberg.

Ondertussen zijn er verschillende boeken geschreven die suggereren dat de oorspronkelijke plaats van de tempel in de stad van David was, vlakbij de Gihonbron. En dus zou de bouw van een Derde Tempel in de Stad van David mogelijk zonder vertraging kunnen beginnen en zou vermoedelijk de territoriale controverse rond de Haram al Sharif kunnen worden vermeden.

Ongeacht de toekomstige locatie zijn de rituele kledingstukken en vaten van de toekomstige tempel al ontworpen en gemaakt.

De Gouden Menora – de zevenarmige kandelaar – is te zien in de Joodse wijk van de oude stad. Ook zijn er al veel Levitische muziekinstrumenten, zilveren trompetten en harpen voor aanbidding, precies zoals koning David 3000 jaar geleden dat organiseerde. De School van het Tempelinstituut leidt gecertificeerde, DNA-geteste priesters op om tempeldiensten te verrichten en veel van deze diensten zijn ingestudeerd. Een laatste element, een rode vaars, wordt gefokt om te worden geofferd in een door de Thora voorgeschreven rituele reinigingsceremonie.

In feite is alles klaar voor een Derde Tempel, behalve de locatie. Sinds de bevrijding van de Tempelberg in 1967 hebben de Arabieren grote competitieve inspanningen geleverd om het hele 37 hectare grote platform te claimen. Zij noemen dat het Edele Heiligdom. Het moslimverhaal is zeker veranderd met de tijd. Een bezoekersgids voor het gebied van vóór de oprichting van de staat Israël, gepubliceerd door moslimautoriteiten in 1925, erkende dat het gebied ooit de plaats was van de tempel van Salomo. De gids verklaarde duidelijk dat het “boven elke twijfel” verheven is dat de identiteit van die plek behoort aan de Tempel van Salomo.

Dus in 1925 bevestigden de moslims de Bijbelse geschiedenis die ze nu proberen uit te wissen.

Komen de zaken tot een hoogtepunt?

Onlangs meldde Israel Today Magazine dat “voorstanders van de Palestijnse zaak hebben geprobeerd de positie van de Tempelberg in de islam op te blazen en daarmee de soevereiniteit van Israël af te schilderen als een belediging van hun religie.”

Maar een paar jaar geleden erkende een gerenommeerde Egyptische geleerde en romanschrijver in een reeks tv-interviews dat Jeruzalem geen bijzondere religieuze betekenis heeft voor moslims. In feite wordt Jeruzalem niet genoemd in de Koran, en een groeiend aantal Saoedi’s op sociale media heeft een hashtag gebruikt die zich vertaalt als “Riyadh [de Saoedische hoofdstad] is belangrijker dan Jeruzalem.”

Bovendien hebben de laatste tijd enkele moslimleiders, die deel uitmaken van de Abraham-akkoorden, toegegeven dat de Tempelberg echt van de Joden is en dat moslims zich zouden moeten concentreren op hun heilige stad Mekka.

In het licht van dit alles is het gepast om de profetische woorden van Psalm 33:10,11,12 te bidden: “De Heer doet de plannen van de volken teniet, Hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt blijft van geslacht tot geslacht. Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die Hij verkoos als de zijne.”

Christine Darg is oprichter van The Jerusalem Channel en is bereikbaar via www.JerusalemChannel.tv .

 

**************************************************
ENGLISH:


A computer-generated rendition of the Third Temple
(photo credit: YOUTUBE SCREENSHOT)

A big topic in New Testament Bible prophecy: The building of the Third Temple

By: Jerusaelm Post –  CHRISTINE DARG

The Temple Mount in Jerusalem is the focus of ongoing Bible history and prophecy.

This is the center of the world, where Abraham offered up his son Isaac, where King David purchased land and where his son Solomon built the First Temple. It is also where Jesus cleansed the Temple and a poor widow gave an offering of two copper coins that Jesus said was greater than all the most extravagant donations.

Ancient biblical Mount Moriah is Jerusalem’s most recognizable landscape— to the Jews it is called the Temple Mount and to Muslims it is the Noble Sanctuary.


Author Christine Darg (Credit: Courtesy of Christine Darg)

Since Israel re-captured the Old City of Jerusalem from Jordan in 1967, the Jewish state has maintained a fragile religious balance, and the Temple Mount is indeed the most divisive real estate in the world.

Jewish activists for decades have been leading efforts to change the status quo as a matter of religious freedom by demanding, “If Muslims can pray there, why not Jews?”

In Matthew chapter 24, Jesus was speaking to his Jewish brethren and not to the yet-to-be-formed Church. He said that in the Last Days, Israel must watch for an abomination that will take place in the Holy Place. He forewarned, “When you see standing in the Holy Place ‘the abomination that causes desolation,’ spoken of through the prophet Daniel—let the reader understand.”

More than a quarter of the Bible is prophetic in nature; there are approximately 1,800 prophecies in both testaments combined. God has recorded much of the future as a guide for us. Jesus also gave a major discourse on end-time events that’s recorded in all three of the synoptic Gospels. . .  in Matthew Chapter 24, Mark Chapter 13 and Luke Chapter 21.

Jesus’s disciples had asked him directly: “What will be the sign of your coming and of the end of the age?” Jesus answered with a catalogue of tumultuous signs that would lead up to His second coming, adding in Matthew 24: 34, “Verily I say unto you, this generation shall not pass, till all these things be fulfilled.”

What would be the major sign of that final generation?

In Jesus’s prophetic briefing (known as the Olivet Discourse), he said that Jerusalem will be in the hands once again of the Jewish people and thus Jerusalem will be the central focus of upheavals. Jesus prophesied in Luke 21: 24 that Jerusalem would be “trodden down by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled.”

So the sign of all signs that has not been present in any generation until now is the re-emergence of the state of Israel in 1948. The Bible said the Jews would return, and they did after nearly 1,900 years—such a return to a homeland has never happened before in history. Furthermore according to Bible prophecy, the Middle East will be in crisis in the last days. And Jesus said in Matthew 24: 34, the generation alive at that time “will by no means pass away till all these things take place.”

One of the hottest end-time prophecies at the moment is the building of a Third Temple. This is a big topic in New Testament Bible prophecy.

The very real possibility of a Third Temple is a sign that no other generation has seen. All the implements of Temple worship have already been created by industrious and devoted visionaries.

Right now we’re living in the time period between the Second Temple that was destroyed in 70 B.C. and the Third Temple. Hardly a week goes by without some Temple Mount controversy for fear that the Jews will build their house of worship.

The Hebrew prophets all proclaimed that in the last days, the exiles of Israel will return to the Promised Land and restoration of the Temple will be their greatest ambition.

Ezekiel chapter 37 predicted the dry bones of the nation of Israel coming to life again in their own land. Ezekiel 37:28 predicts, “Then the nations will know that I the Lord make Israel holy, when my sanctuary is among them forever.”

While Bible prophecy is unfolding before our eyes, many blind skeptics in the Church promote erroneous replacement theology and dare to believe the lie that God has rejected the Jews and that Israel has somehow re-emerged as a political anomaly.

Yet, we must ask: What does the Bible teach?

We find from scripture in both the Hebrew Bible and the New Testament that God has never rejected his people Israel.

Isaiah 41:9 declares, “You, Israel, I called you from the ends of the earth. I said, ‘You are my servant’ I have chosen you and have not rejected you.”

Paul wrote the Book of Romans around the theme of how God has not rejected His people Israel.

So just as the prophets foretold, the Jewish people are returning to the Holy Land from the four corners of the earth after 19 centuries of global exile.

We’re seeing the fulfilment of Isaiah 43: 5–6, “Do not fear, for I am with you; I will bring your offspring from the east, And gather you from the west. I will say to the north, ‘Give them up!’ And to the south, ‘Do not hold them back.’  Bring My sons from afar and My daughters from the ends of the earth.”

And while all of this activity called aliyah in Hebrew is happening, preparations are well under way to build the Third Temple.

Over a decade ago, Temple activists first began holding Passover sacrifice reenactments, and actually I can remember these activities to hasten the rebuilding of the Temple were talked about for decades. The notion of reviving Temple sacrifices has been perceived in the past in Israel as extremism that might incite Muslim retaliation. And so civil authorities refused to grant permits to hold such ceremonies in Jerusalem. The police actively prohibited attempts to bring sheep into the Old City for sacrifice.

However, the mood is changing.

The police and the Jerusalem municipality now reportedly view the rehearsal as another totally acceptable public happening, an event they want to see take place. Apparently even mainstream media have begun to accept Temple preparation activities not as a fringe idea but an important aspect of Jewish culture.

A Temple spokesman reportedly said, “It seems clear one day, sooner than we imagine, that the sacrifices will happen, on the Temple Mount itself, and no one will think it is an extremist event. In truth, anyone who reads the Bible knows this is our ongoing history.”

Rabbi Moses Maimonides, known as the Rambam, a medieval Jewish philosopher and Torah scholar, wrote that the Temple has significance first of all to reveal to mankind the divine presence of God, and secondly to facilitate the offering of sacrifices. However, since the destruction of the Second Temple, the Jewish People could no longer offer sacrifices.  In fact, more than 200 of the 613 commandments in the Torah cannot be performed without the Temple.

The prophet Daniel, Jesus and the apostle Paul all prophesied that the future sinister figure known as the anti-messiah will defile the Third Temple before the return of Jesus. Both the prophet Daniel and Jesus referred to the Temple’s defilement as an act called the “abomination of desolation.”

In Matthew 24, Jesus warned about the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel standing in the holy place, and he added for the future generation that sees the defilement “—let the reader understand.”

There’s a very important prophecy by the apostle Paul in Second Thessalonians 2:4, “He [the man of lawlessness] will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s Temple, proclaiming himself to be God.”

Christian Bible prophecy scholars say that only a man of diplomatic skill who will be accepted by both Jews and Muslims will be able to broker a plan that would allow the Jewish people to worship in a Temple on the Mount where King David originally purchased territory. But many Christian eschatologists warn that Daniel 9:27 predicts that this deal maker, better known as the antichrist, will break the peace plan. Isaiah 28:18 reportedly calls it a “covenant with death” that will be annulled.

Nevertheless there are many Israeli organizations making preparations full speed ahead for a Third Temple. One of these organizations is The Temple Institute, which has a very active Facebook page. Other organizations also have potentially viable plans.

For example, one group proposes pitching a tabernacle-style tent on the Temple Mount that would speed up the end time scenario significantly— literally overnight— because pitching a tent is obviously much easier and less intrusive than building a building.

Other proposals include constructing a synagogue in one of the corners of the Temple Mount platform.

Meanwhile, several books have been written suggesting that the original site of the Temple was in the City of David near the Gihon Spring. And so construction of a Third Temple in the City of David could conceivably begin without delay and would presumably avoid the territorial controversy surrounding the Haram al Sharif.

Regardless of its future location, the future Temple’s ritual garments and vessels have already been designed and created.

The Golden Menorah — the seven-branched candelabra — is on display in the Old City’s Jewish Quarter. Also ready are many Levitical musical instruments, silver trumpets and harps for worship, just as King David organized 3,000 years ago. The Temple Institute’s School is training certified, DNA-tested priests to perform Temple services and many of these services have been rehearsed. A final element, a red heifer, is being bred to be sacrificed in a Torah-prescribed ritual purification ceremony.

In fact, everything is ready for a Third Temple except its location. Since the liberation of the Temple Mount in 1967, Arabs have made great competitive efforts to claim the entire 37-acre platform calling it the Noble Sanctuary. The Muslim narrative has definitely changed with the times. A pre-state visitor’s guide to the area published by Muslim authorities in 1925 acknowledged that the territory was once the site of Solomon’s Temple. The guide clearly stated that  the site’s identity with Solomon’s Temple is “beyond dispute.”

So, in 1925 the Muslims affirmed the Biblical history that they now trying to erase.

Are things coming to a head?

Recently Israel Today Magazine reported that “proponents of the Palestinian cause have tried to inflate the position of the Temple Mount in Islam, and thereby paint Israel’s sovereignty as an affront to their religion.”

But a couple years ago, a renowned Egyptian scholar and novelist acknowledged in a series of TV interviews that Jerusalem holds no particular religious significance for Muslims. In fact, Jerusalem is not mentioned in the Koran, and a growing number of Saudis on social media have taken to using a hashtag that translates as “Riyadh [the Saudi capital] is more important than Jerusalem.”

Furthermore, lately some Muslims leaders who are part of the Abraham Accords have admitted that the Temple Mount really belongs to the Jews and that Muslims should be concentrating on their holy city of Mecca.

In light of all of this, it’s appropriate to pray the prophetic words of Psalm 33: “The Lord brings the counsel of the nations to nothing; He makes the plans of the peoples of no effect. The counsel of the Lord stands forever, The plans of His heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance.”

Christine Darg is founder of The Jerusalem Channel and can be contacted at www.JerusalemChannel.tv.