Matthias Weniger, hoofd herkomstonderzoek bij het Beierse Nationale Museum, getoond met museumobjecten in Tel Aviv, 5 juni 2023. (Christina Storz/dpa via Getty)
Matthias Weniger, head of provenance research at the Bavarian National Museum, shown with museum objects in Tel Aviv, June 5, 2023. (Christina Storz/dpa via Getty)

Nederlands + English

Voor afstammelingen van joden die door de nazi’s zijn vervolgd, kan het terugvorderen van kunst dat van hun families is geroofd,  jarenlange rechtszaken of onderhandelingen met Europese functionarissen met zich meebrengen .

Door JTA – Jackie Hajdenberg

Maar een museumconservator in Duitsland, Matthias Weniger, steekt zijn energie in het teruggeven van gestolen kunst uit zijn instelling. Weniger maakt het zijn persoonlijke taak om 111 zilveren voorwerpen in het Beierse Nationale Museum in München terug te geven aan de afstammelingen van de joodse families die de stukken bezaten vóór de Holocaust.

De stukken bevatten rituele voorwerpen zoals kiddush-bekers en sjabbat-kandelaars die in nazi-handen terechtkwamen als gevolg van een wet uit 1939 die joden opdroeg hun edele metalen en stenen in te leveren, vaak in ruil voor slechts een fractie van hun prijs . De wet was een van een reeks wetten die bedoeld waren om Joden hun politieke en burgerrechten te ontnemen voordat de nazi-campagne van massavernietiging begon.

Het meeste van het in beslag genomen zilver ging naar pandjeshuizen, en veel ervan werd uiteindelijk omgesmolten en gebruikt om de nazi-oorlogsinspanningen te ondersteunen. Sommige van de items die niet waren gesmolten, werden in de decennia na de oorlog teruggegeven aan overlevenden van de Holocaust, maar alleen als ze naar voren kwamen om hun gestolen bezittingen te claimen.

“Deze zilveren voorwerpen die bij de pandjeshuizen worden ingeleverd, zijn vaak de enige materiële dingen die overblijven van een bestaan ​​dat in de holocaust is weggevaagd”, zei Weniger dinsdag tegen Associated Press . “Daarom is het erg belangrijk om te proberen de families te vinden en de voorwerpen aan hen terug te geven.”

Tot nu toe is Weniger erin geslaagd om ongeveer 50 objecten terug te geven aan familieleden van hun oorspronkelijke eigenaren, en hij verwacht dat hij de rest tegen het einde van het jaar zal kunnen teruggeven. Zijn campagne komt te midden van pogingen om het restitutieproces in Europa en de Verenigde Staten te versnellen. Nederland heeft onlangs besloten om meerdere kunstwerken terug te geven aan joodse families, en een wet uit 2022 in de staat New York dwingt musea om kunst in hun bezit te identificeren die tijdens het nazi-tijdperk is geroofd.

Weniger spant zich in om de stukken persoonlijk af te leveren aan de nakomelingen van hun eigenaars. Vorige week gaf hij 19 zilverstukken terug aan gezinnen in Israël, waaronder een beker die waarschijnlijk als kiddush-beker werd gebruikt, aan Hila Gutmann, 53, en haar vader Benjamin Gutmann, 86, die in de buurt van Tel Aviv wonen.

De oorspronkelijke eigenaren van de beker waren de Beierse veehandelaar Salomon Gutmann en zijn vrouw Karolina, de grootouders van Benjamin Guttman. Ze werden vermoord door de nazi’s in het vernietigingskamp Treblinka. Hun zoon Max, de vader van Benjamin, overleefde het omdat hij vluchtte naar Brits Mandaat Palestina.

“Het was een gemengd gevoel voor ons om de beker terug te krijgen”, vertelde Hila Gutmann aan de AP. “Omdat je begrijpt dat dit het enige is dat van hen over is.”

Weniger kan de herkomst van de objecten identificeren aan de hand van gele stickers die de pandjeshuizen in 1939 op de onderkant van elk stuk hebben geplakt. Die stickers hebben nummers die overeenkomen met documenten met de naam van de oorspronkelijke eigenaren. Weniger onderzoekt ook de genealogieën van de nakomelingen van de eigenaren, met behulp van databases, overlijdensberichten, telefoonboeken, LinkedIn, Facebook, Instagram en e-mailadressen.

Afgelopen juli gaf Weniger een gedeeltelijk vergulde 300 jaar oude zilveren doopbeker terug die in 1939 was gestolen van een joodse vrouw genaamd Hermine Bernheimer. Bernheimer stierf in 1943 in het concentratiekamp Theresienstadt. Nadat haar beker was teruggegeven aan haar nakomelingen, schonken die het aan het Joods Museum in Göppingen, de stad in Duitsland waar Bernheimer werd geboren.

Weniger stelt families zijn genealogisch onderzoek en het gerestitueerde zilver ter beschikking. Samen met de beker wisten familieleden van Hermine Bernheimer van over de hele wereld voor het eerst van elkaars bestaan.

“Hermine was mijn oudtante”, vertelde Naomi Karp, een advocaat in Washington, DC, aan The New York Times. “Nadat ik te horen kreeg dat de beker was gevonden, hoorde ik dat ik ongeveer 30 familieleden had in de Verenigde Staten, Australië en Duitsland. Ik kwam ook te weten dat de beker een doopbeker was. Ik heb geen idee hoe een joods gezin aan een doopbeker kwam, maar misschien was het een geschenk aan hen.”

De meeste afstammelingen van de eigenaren, zei Weniger, wonen in de Verenigde Staten en Israël, maar het museum is ook bezig met het terugsturen van zilverstukken naar Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Mexico.

“Hij is er echt aan toegewijd,” zei Hila Gutmann over Wenigers werk om het zilver terug te geven. “Hij behandelt deze kleine voorwerpen met zoveel zorg – alsof ze heilig zijn.”

 

*******************************

ENGLISH

For descendants of Jews persecuted by the Nazis, reclaiming art that was allegedly looted from their families can involve years-long court battles or negotiations with European officials.

By: JTA – Jackie Hajdenberg

But one museum curator in Germany, Matthias Weniger, is devoting his energy to restituting stolen art at his institution. Weniger is making it his personal business to return 111 silver objects at the Bavarian National Museum in Munich to the descendants of the Jewish families who owned the pieces before the Holocaust.

The pieces include ritual objects such as kiddush cups and Shabbat candlesticks that wound up in Nazi hands as the result of a 1939 law ordering Jews to surrender their precious metals and stones, often in exchange for just a fraction of their price. The law was one of a series of acts designed to strip Jews of their political and civil rights before the Nazi campaign of mass extermination began.

Most of the confiscated silver went to pawn shops, and much of it was ultimately melted down and used to aid the Nazi war effort. Some of the items that were not melted were returned to Holocaust survivors in the decades after the war, but only if they came forward to retrieve their stolen possessions.

These silver objects handed in at the pawn shops are often the only material things that remain from an existence wiped out in the Holocaust,” Weniger told the Associated Press on Tuesday. “Therefore it’s really important to try to find the families and give back the objects to them.”

So far, Weniger has managed to return about 50 objects to relatives of their original owners, and he expects that he will be able to return the rest by the end of the year. His campaign comes amid attempts to speed up the process of restitution in Europe and the United States. The Netherlands recently decided to return multiple artworks to Jewish families, and a 2022 law in New York state compels museums to identify art in their possession that was looted during the Nazi era.

Weniger makes an effort to personally deliver the pieces to their owners’ descendants. Last week, he returned 19 silver pieces to families in Israel, including a goblet that was likely used as a kiddush cup, to Hila Gutmann, 53, and her father Benjamin Gutmann, 86, who reside near Tel Aviv.

The original owners of the cup were Bavarian cattle dealer Salomon Gutmann and his wife, Karolina, who were Benjamin Guttman’s grandparents. They were murdered by the Nazis in the Treblinka extermination camp. Their son Max, Benjamin’s father, survived because he fled to British Mandatory Palestine.

It was a mixed feeling for us to get back the cup,” Hila Gutmann told the AP. “Because you understand it’s the only thing that’s left of them.”

Weniger is able to identify the objects’ provenance due to yellow stickers that the pawn shops affixed to the bottom of each piece in 1939. Those stickers have numbers that correspond to documents naming the original owners. Weniger also looks into the genealogies of the owners’ descendants, using databases, obituaries, phone books, LinkedIn, Facebook, Instagram and email addresses.

Last July, Weniger returned a partially gilded 300-year-old silver baptismal cup that had been stolen from a Jewish woman named Hermine Bernheimer in 1939. Bernheimer died in the Theresienstadt concentration camp in 1943. After her cup was returned to her descendants, they donated it to the Jewish Museum in Göppingen, the city in Germany where Bernheimer was born.

Weniger provides families with his genealogical research as well as the restituted silver. Along with the cup, relatives of Hermine Bernheimer from around the world learned of each other’s existence for the first time.

Hermine was my great-aunt,” Naomi Karp, a lawyer in Washington, D.C., told The New York Times. “After I was told that the cup had been found, I learned I had about 30 relatives in the United States, Australia and Germany. I also learned that the cup was a baptismal cup. I have no idea how a Jewish family got a baptismal cup, but maybe it was a gift to them.”

Most of the descendants of the owners, Weniger said, live in the United States and Israel, but the museum is also in the process of returning silver pieces to France, the United Kingdom, Australia and Mexico.

He’s really dedicated to it,” Hila Gutmann said of Weniger’s work to return the silver. “He treats these little objects with so much care — like they are holy.”