Het huis van Bernard Heilpern in Jeruzalem vandaag de dag (Foto: Kehila News Israel)

Nederlands + English

In het vorige artikel hebben we geprobeerd de tijd tussen 1845 en 1882 te bestrijken, toen de bronnen extreem stil waren over de kwestie van Joodse gelovigen die in Jezus geloofden. Er zijn in deze decennia veel belangrijke dingen gebeurd in Israël en Jeruzalem, zoals de stevige vestiging van de anglicaanse en protestantse kerk en hun betrokkenheid bij Bijbelse archeologie, evenals de uitbreiding van Jeruzalem buiten de oude stadsmuren. De Britse consul, Finn en bisschop Gobat werkten goed samen in de jaren 1850 en 60 en ze genoten van geweldige prestaties. Beiden zijn verankerd in de geschiedenis van Jeruzalem als motivators en stimuleerders die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van Jeruzalem in dit tijdperk. Hun opvolgers hadden een geweldige basis om op voort te bouwen in de jaren 1880 en 90.

Door: Kehila News –  Tuvia Pollack

Maar deze artikelen gaan niet over de algemene geschiedenis, en ze gaan ook niet over protestants zendingswerk in Israël. Daarover leest u elders. Deze artikelen gaan over Joodse gelovigen, met een focus op de Hebreeuwssprekenden die een Joodse identiteit behouden. En die zijn schaars in deze tijd. In het laatste artikel hebben we ons afgevraagd of dit zou kunnen zijn omdat alle bekeerde Joden in Israël assimileerden of Israël verlieten (hetzij met geweld, noodzaak of uit vrije wil). Het is zeker een deel van het antwoord, maar een andere reden kan ook censuur zijn. In een later artikel (nummer 13) zullen we het hebben over een Hebreeuws-christelijke organisatie, waarvan we nu weten dat deze bestond tussen 1899 en 1905. Het bestaan ​​van deze organisatie was onbekend totdat de historicus Gershon Nerel op een documentatie ervan stuitte toen hij zich in het LJS-archief verdiepte in 1999. Al bijna 100 jaar was er niets bekend over alleen al het bestaan ​​van deze organisatie. Dit roept de vraag op: was dit de enige poging? Zijn er meer van dit soort gevallen die uit de archieven zijn verwijderd? We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat de Hebreeuwssprekende diensten van Christ Church ononderbroken doorgingen van 1842 tot de Jordaanse bezetting van 1948. We kennen ook een Hebreeuwssprekende gemeente in Jaffa waarvan het lot onbekend is. Meer over hen in het volgende artikel.

Voordat ik verder ga, moet ik me ook verontschuldigen voor iets dat ik in de vorige artikelen heb gemist. Onze focus lag veel op de LJS, maar er was een andere organisatie die vanaf 1847 ook in Israël werkte, genaamd “The British Society for the Propagation of the Gospel among Jews.” Ze opereerden vanuit Jaffa in plaats vanuit Jeruzalem via een zendeling genaamd William Mannings, die in 1847 arriveerde. We weten heel weinig over wat deze organisatie in de beginjaren deed en bereikte, maar we zullen ze later zien opduiken wanneer een zekere meneer Joseph een outreach-centrum opricht in Haifa aan het eind van de 19e eeuw. Deze organisatie veranderde later de naam in ‘Christelijke Getuige van Israël’.

In het vorige artikel eindigde ik met een belofte. Ik schreef: “Er waren aan het eind van de 19e eeuw nog enkele Joden die tegen de norm waren en een uitzondering waren. Een klein aantal Joden dat tot geloof kwam, ging naar het buitenland voor onderwijs en keerde terug naar Israël. Mensen die hun Joodse identiteit bevestigden en toegewijd bleven aan Jezus. Ze waren zeldzaam, maar ze bestonden.” Ik beloofde meer details te geven over twee van deze mannen: Bernard Heilpern en Ben-Zion Friedman.

Dus laten we beginnen met Bernard Heilpern, een fascinerend personage. Hij was een in Servië geboren religieuze Jood die in 1864 op 18-jarige leeftijd Jeruzalem bezocht en daar voor het eerst het evangelie hoorde. Een jaar later werd hij gedoopt door EB Frankel, een joodse missionaris die voor de LJS werkte. Daarna werkte hij in het Jerusalem House of Industry voordat hij naar Malta ging voor verdere studies onder de LJS.

Toen hij klaar was met zijn studie, keerde hij terug naar Israël en verdiende hij de rest van zijn leven de kost als goudsmid. Hij diende ook als vertegenwoordiger van de Britse reisorganisatie “Thomas Cook & Son”, die hen vertegenwoordigde in “Palestina, Syrië en de woestijn”. Daarom had hij de leiding over de reisroute toen de Duitse keizer Wilhelm II, Jeruzalem bezocht tijdens zijn beroemde bezoek in 1898. Wie weet was Heilpern misschien de man die op het idee kwam om een ​​deel van de muur van de oude stad dicht bij de Jaffapoort te doorbreken, zodat de keizer de stad kon binnenkomen met zijn escorte van voertuigen? Het is nog steeds een van de weinige ingangen naar de oude stad voor de auto.

In 1903 bouwde Heilpern een luxe en ruime privéwoning, die nog steeds staat aan de Agronstraat in Jeruzalem, grenzend aan het Parijse plein. Het bevindt zich nu in een zeer centraal deel van Jeruzalem en dicht bij de residentie van de premier. Toen Heilpern in 1909 stierf, liet hij het huis na aan de Amerikaanse zendingsorganisatie C&MA (waarover later meer) die het huis in de jaren vijftig verhuurde aan de “Israeli Messianic Congregation”, de eerste onafhankelijke Israëlische Messiaanse gemeente in Jeruzalem, toen onder leiding van Zeev Kofsman. Het huis werd uiteindelijk echter in de jaren zestig verkocht en herbergt tegenwoordig de kantoren van de joodse conservatieve beweging en een jeugdherberg.

Heilpern was een van de weinigen die het initiatief nam om de Hebreeuwse Christelijke Vereniging in Jeruzalem op te richten in 1899 (waar we nader op in zullen gaan in artikel 13). In 1904 probeerde hij tevergeefs donaties te verzamelen om woningen te bouwen en een Hebreeuws-christelijke woonwijk te bouwen buiten de muren van Jeruzalem, wat erop wijst dat er een aanzienlijk aantal Joodse gelovigen in Israël was. In de brief waarin hij om deze bijdragen vraagt, merkte hij echter op: “Behalve ik, is er geen andere Hebreeuwse christen in Jeruzalem die zelfvoorzienend is.” Heilpern stierf in 1909.

Een plaquette op het huis van Bernard Heilpern in Jeruzalem (Foto: Kehila News Israel)

 

Ben-Zion Friedman is het tweede fascinerende personage dat we nader wilden onderzoeken. Hij werd in 1852 in Rusland geboren, maar verhuisde als kleine jongen met zijn ouders naar Safed. Hij was begaafd en ze wijdden hem al op jonge leeftijd tot rabbijn.

En toen ontmoette hij de LJS-zendelingen.

Na vele discussies en debatten met de missionarissen dook hij in het Nieuwe Testament en raakte overtuigd van de waarheid ervan. Toen hij in 1876 Jeruzalem bezocht, ontmoette hij LJS-zendelingen in Christ Church en kwam tot geloof. Hij wist dat zijn vrienden in Safed zouden proberen hem terug te halen, dus verliet hij Israël en ging naar Londen, waar hij andere in Jezus gelovende Joden ontmoette. Ze begeleidden hem en hij werd in 1878 door Dr. Aaron Stern gedoopt. Hij studeerde twee jaar op de LJS-school en verwierf het Britse staatsburgerschap. Uiteindelijk keerde hij in 1882 terug naar Israël, net toen de eerste alijah-golf begon.

De eerste zionistische joden arriveerden in 1882 in Israël, meestal na gruwelijke pogroms in Rusland. Dit werd later bekend als de eerste alijah of immigratiegolf. Dit motiveerde de LJS om hun werk te intensiveren en richtten nieuwe bureaus op in Safed en Jaffa. Bronnen die cruciaal zijn voor de missionarissen beweren dat de LJS probeerde te “infiltreren” in de nieuwe pioniersnederzettingen en hen economische hulp aanbood in ruil voor bekering. In werkelijkheid werden deze plaatsen gerund door joodse christenen, zoals Ben-Zion Friedman, en gaven ze praktische hulp, gezondheidszorg en onderwijs. De hulp was gratis en er stond niets tegenover, maar het valt niet te ontkennen dat ze van de gelegenheid gebruik maakten om het evangelie te prediken.

Toen Friedman in zijn oude vaderland aankwam, kwam hij als officiële missionaris van de LJS, en in 1885 vestigde hij zich voorgoed in Safed, waar hij tot zijn dood, dertig jaar later, bleef. Hij richtte een ziekenhuis op, waarvan de bouw vele jaren duurde. In 1904 werd het geopend als het tweede ziekenhuis in Galilea en een van de meest geavanceerde in de omgeving. Hij opende ook een school voor meisjes waar zijn vrouw de directeur was. Zijn zus en zijn schoonzus werkten allebei als onderwijzeres op de school. Friedman stierf in 1916.

Tijdens de eerste alijah-golf arriveerden tussen 1882 en 1903 ongeveer 35.000 Joden, wat de Joodse bevolking van Palestina verdubbelde. Ze stichtten de eerste moderne landbouwnederzettingen (geen kibboetsen – die verschenen pas in 1909) en ontvingen donaties van rijke Joden zoals Baron Edmond James Rothschild en andere filantropen.

Een van deze filantropen was de zionistische christen Sir Laurence Oliphant. Volgens de historicus Nathan Michael Gelber: “Je kon in de huizen van arme Joden een foto van Oliphant vinden. Het zou vlak naast de foto van de grote filantropen Moses Montefiore en Baron Hirsch hangen.”

Oliphant, geboren in 1829, was een in Zuid-Afrika geboren Britse auteur die tussen 1865-1868 lid was van het Britse parlement. Als diplomaat en later journalist maakte hij zich zorgen over het Russische expansionisme en bedacht een plan waarbij Groot-Brittannië een Joodse landbouwkolonie zou stichten in het noorden van Israël. De toenmalige premier van Groot-Brittannië was Benjamin Disraeli, een Hebreeuwse christen en een groot voorstander van het zionisme. Hij gaf Oliphant toestemming om de voorwaarden hiervoor te onderzoeken. Oliphant had de connecties en het geld om grote stukken land te kopen en Joodse vluchtelingen daar te vestigen, en ontmoette de sultan in 1880. De sultan weigerde.

Na de pogroms van 1881 raakte Oliphant betrokken bij het verzamelen van donaties om hen te helpen. Hij overtuigde veel Joden om naar Israël te gaan in plaats van naar Amerika, en beloofde dat degenen die dat deden, hun religie veilig zouden stellen (met andere woorden, hij beloofde niet te proberen hen te bekeren). Veel Joden zagen hem als een andere Cyrus, en zijn plannen voor nederzettingen werden geprezen in een zionistische krant.

Oliphant arriveerde met zijn vrouw in Haifa, waar ze hun tijd verdeelden tussen de Duitse kolonie van Haifa, tussen de tempeliers, en het Druzendorp Daliat el-Carmel. Ze hadden goede contacten met de pioniers van de eerste alijah en doneerden grote bedragen aan de nederzettingen. Er wordt gezegd dat we hen kunnen bedanken voor het voortbestaan ​​van steden als Rosh Pina, Yesod HaMaala en Zikhron Yaakov. Hun secretaris was een Joodse Hebreeuwse dichter die bij hen inwoonde. Zijn naam was Naftali Herz Imber en hij schreef het gedicht HaTikvah, dat uiteindelijk het volkslied van Israël werd. Oliphant stierf in 1888.

Zoals we al zeiden, verhoogde de LJS haar inspanningen om joden tot het christendom te bekeren toen de eerste alijah-golf kwam, maar aangezien hun bekeerlingen bijna altijd assimileerden, belemmerde dit de zionistische doelen meer dan dat ze hielpen. Dit zorgde ervoor dat christelijke filantropen als Oliphant en Horatio Spafford afstand namen van de LJS. Oliphant en Spafford zijn voorbeelden van christenen die, net als sommige moderne organisaties, ervoor kozen om zich niet bezig te houden met evangelisatie onder Joden, maar liever alleen materiële hulp gaven, zonder verplichtingen. Horatio Spafford kwam uit Chicago en na slopende beproevingen in het leven, die hem ook ertoe brachten de hymne “It Is Well With My Soul” te schrijven, kwam hij in 1881 met zijn vrouw naar Jeruzalem. Ze stichtten een kleine gemeenschap van gelovigen die zich bezighielden met filantropische activiteiten. Na de dood van Spafford in 1888, groeide de gemeenschap uit tot 150 mensen met Zweedse kolonisten die in 1896 arriveerden. Ze verhuisden naar een groot huis buiten de muren. Ze deden aan filantropie en goede daden, gaven les in zowel joodse als moslimscholen en wonnen het vertrouwen van alle gemeenschappen, omdat ze weigerden deel te nemen aan missionaire activiteiten. Het gebied waar ze woonden staat tot op de dag van vandaag bekend als de Amerikaanse koloniewijk Jeruzalem.

Ondertussen was er in de LJS een klein sprankje hoop dat de vroegere glorie van het bisdom van Alexander zou worden hersteld toen Joseph Barclay in 1879 na Gobat werd aangesteld om de derde bisschop te worden. Hij werkte in het verleden voor de LJS en was zelfs eerder het hoofd van de LJS in Jeruzalem van 1861 tot 1870 (toen hij ontslag nam uit protest wegens een salarisgeschil). Hij was er een groot voorstander van om zich te concentreren op de Joodse missie en had een boek over de Talmoed geschreven. Maar slechts na een paar jaar stierf hij, in 1881. Tot 1886 was er geen bisschop en viel de Pruisisch-Anglicaanse samenwerking uiteen. In 1886 arriveerde de eerste Anglicaanse bisschop. Zijn naam was Blyth, en hij was een Anglo-katholiek. Hij verlangde ernaar dat de anglicaanse kerk een legitiem onderdeel van de katholieke kerk zou worden onder de paus en was veel meer ‘hogere kerk’ georiënteerd. Hij was niet geïnteresseerd in de LJS-visie voor Israël. Omdat hij niet in staat was om de Christ Church van LJS en de St. Paul’s kerk van CMS om te zetten in zijn eigen bisschoppelijke visie, vestigde hij de St. George’s Cathedral in Oost-Jeruzalem, gebouwd in 1899, die tot op de dag van vandaag de kathedraal van de Anglicaanse Kerk in Jeruzalem is. Christ Church bleef als een kerk direct onder de LJS, wat ze tot op de dag van vandaag zijn.

De LJS voerden tegelijkertijd agressieve zendingsactiviteiten uit, die door mensen als Spafford en Oliphant veroordeeld werden.

In het volgende artikel zullen we nader ingaan op het soort werk dat de LJS deed met de Joden die via de eerste Aliyah arriveerden. We zien ook hoe de eerste Joodse landbouwnederzettingen zoals Petach Tikvah en Rishon LeZion hen inspireerden om te proberen de allereerste Joodse Christelijke landbouwnederzetting, Har-Tov, op te richten – en waarom het zo spectaculair mislukte.

 

 

 

Bernard Heilpern’s home in Jerusalem today (Photo: Kehila News Israel)

ENGLISH

In the previous article, we tried to cover the time between 1845 to 1882, when the sources are extremely silent on the issue of Jewish believers in Jesus. Many important things happened in Israel and Jerusalem during these decades, such as the firm establishment of the Anglican and Protestant church and their involvement with biblical archaeology, as well as the expansion of Jerusalem outside of the Old City walls. The British consul, Finn, and Bishop Gobat worked well together in the 1850s and 60s and they enjoyed amazing accomplishments. Both are enshrined in the history of Jerusalem as movers and shakers who were instrumental in Jerusalem’s development in this era, and their successors had a great foundation to build upon in the 1880s and 90s.

By: Kehila News –  Tuvia Pollack

But these articles are not about general history, and they are not about protestant missionary work in Israel. You can read about that elsewhere. These articles are about Jewish believers, with a focus on the Hebrew-speaking ones who maintain a Jewish identity. And these are scarce during this era. In the last article, we pondered whether this could be because all the converted Jews assimilated or left Israel (whether by force, necessity or free will). It is for sure part of the answer, but another reason could also be censorship. In a later article (number 13), we will talk about a Hebrew Christian association, which we now know existed between 1899 to 1905. The existence of this association was unknown until the historian Gershon Nerel stumbled upon a documentation of it when he went through the LJS archives in 1999. For almost 100 years, the mere existence of this association was unknown, and this begs the question – was this the only attempt? Were there more instances like this which were removed from the archives? We will never know. What we do know is that the Hebrew-speaking services of Christ Church continued in an unbroken chain from 1842 until the Jordanian occupation of 1948. We also know of a Hebrew-speaking congregation in Jaffa whose fate is unknown. More about them in the next article.

Before I continue, I must also apologize for something I’ve missed in the previous articles. Our focus has been on the LJS a lot, but there was one other organization that also worked in Israel from 1847, called “The British Society for the Propagation of the Gospel among the Jews.” They operated from Jaffa rather than Jerusalem through a missionary named William Mannings, who arrived in 1847. We know very little about what this organization did and accomplished in its early years, but we will see them come up later when a certain Mr. Joseph establishes an outreach center in Haifa in the late 1800s. This organization later changed name to “Christian Witness to Israel.”

In the previous article, I ended with a promise. I wrote, “There were still some Jews in the late 1800s that stood against the norm and were an exception. A small number of Jews who came to faith, went abroad for education, and returned to Israel. People who affirmed their Jewish identity and remained devoted to Jesus. They were rare, but they existed.” I promised to give more details about two of these men: Bernard Heilpern and Ben-Zion Friedman.

So let’s start with Bernard Heilpern, a fascinating character. He was a Serbian-born religious Jew who visited Jerusalem at the age of 18 in 1864 and there heard the gospel for the first time. He was baptized a year later by E.B. Frankel, a Jewish missionary who worked for the LJS. He then worked in the Jerusalem House of Industry before he went to Malta for further studies under the LJS.

Once he had finished his studies, he came back to Israel and earned his living as a goldsmith for the rest of his life. He also served as the representative of the British travel company “Thomas Cook & Son,” representing them in “Palestine, Syria and the Desert.” Because of this, he was in charge of the itinerary when the German Emperor, Kaiser Wilhelm II, visited Jerusalem on his famous visit in 1898. Who knows? Heilpern might be the man who raised the idea to breach a part of the wall of the Old City close to the Jaffa Gate to allow for the emperor to get into the city with his vehicle escort. It’s still one of the few car entrances into the old city.

In 1903, Heilpern built a luxurious and spacious private home, which is still standing on Agron Street in Jerusalem, adjacent to Paris Square. It is now in a very central part of Jerusalem and close to the Prime Minister’s residence. When Heilpern died in 1909, he left the house to the American missionary organization C&MA (more about them later) who during the 1950s leased the house to the use of the “Israeli Messianic Congregation,” the first independent Israeli Messianic congregation in Jerusalem, then led by Zeev Kofsman. However, the house was eventually sold in the 1960s, and today houses the Jewish conservative movement’s offices, as well as a youth hostel.

Heilpern was one of the few who took the initiative for the Hebrew Christian Association in Jerusalem in 1899, (which we will look closer at in article 13). In 1904, he tried, in vain, to assemble donations to build housing and build a Hebrew Christian residential area outside of the walls of Jerusalem, which indicates that there were a significant number of Jewish believers in Israel. However, in the letter where he asks for these contributions, he noted that, “Besides me, there is no other Hebrew Christian in Jerusalem who is self-sufficient.” Heilpern died in 1909.

A plaque on Bernard Heilpern’s home in Jerusalem (Photo: Kehila News Israel)

Ben-Zion Friedman is the second fascinating character we wanted to examine more closely. He was born in Russia in 1852, but moved to Safed with his parents as a little boy. He was gifted, and they consecrated him as a rabbi at an early age.

And then he met the LJS missionaries.

After many discussions and debates with the missionaries, he delved into the New Testament and became convinced of its truth. When he visited Jerusalem in 1876, he met with LJS missionaries at Christ Church and came to faith. He knew that his friends in Safed would try to bring him back, so he left Israel and went to London, where he met other Jesus-believing Jews. They mentored him, and he was baptized by Dr. Aaron Stern in 1878. He studied for two years in the LJS school and acquired British citizenship. He eventually returned to Israel in 1882, just as the first aliyah wave began.

The first Zionist Jews arrived in Israel in 1882, mostly following horrific pogroms in Russia. This later became known as the first aliyah or immigration wave. This motivated the LJS to intensify their work, and they set up new bureaus in Safed and Jaffa. Sources critical to the missionaries claim the LJS tried to “infiltrate” the new pioneer settlements, offering them economic help in exchange for conversion. In reality, these places were run by Jewish Christians, such as Ben-Zion Friedman, and they gave practical help, health care and education. The help was for free and with no strings attached, but there is no denying that they would use the opportunity to preach the gospel.

When Friedman arrived to his old homeland he came as an official missionary of the LJS, and in 1885 he settled in Safed for good, where he stayed until his death, thirty years later. He established a hospital which took many years to build. In 1904 it opened as the second hospital in the Galilee, and one of the most sophisticated in the area. He also opened a school for girls where his wife served as the principal. His sister and his sister-in-law both worked as teachers in the school. Friedman died in 1916.

During he first aliyah wave about 35,000 Jews arrived between 1882 and 1903, which doubled the Jewish population of Palestine. They established the first modern agricultural settlements (not kibbutzes – they didn’t appear until 1909) and received donations from wealthy Jews like Baron Edmond James de Rothschild and other philanthropists.

One of these philanthropists was the Zionist Christian, Sir Laurence Oliphant. According to the historian Nathan Michael Gelber, “You could find in the houses of poor Jews a picture of Oliphant. It would be hung right next to the picture of the great philanthropists Moses Montefiore and Baron Hirsch.”

Oliphant, born 1829, was a South African-born British author who had been a member of the British parliament between 1865-1868. As a diplomat and later a journalist, he became concerned about Russian expansionism, and devised a plan where Britain would plant a Jewish agricultural colony in northern Israel. Great Britain’s prime minister at the time was Benjamin Disraeli, who was a Hebrew Christian and a strong supporter of Zionism. He granted Oliphant permission to investigate the conditions for doing this. Oliphant had the connections and the funds to purchase large areas of land and settle Jewish refugees there, and met with the sultan in 1880. The sultan refused.

After the pogroms of 1881, Oliphant became involved in gathering donations to help them. He convinced many Jews to go to Israel rather than America, promising that those who did so would have their religion safeguarded (in other words, he promised not to try to evangelize them). Many Jews saw him as another Cyrus, and his settlement plans were praised in a Zionist paper.

Oliphant arrived with his wife to Haifa, where they divided their time between Haifa’s German colony, among the templars, and the Druze village Daliat el-Carmel. They had good contacts with the pioneers of the first aliyah and donated sizeable sums to the settlements. It is said that we can thank them for the survival of cities like Rosh Pina, Yesod HaMaala and Zikhron Yaakov. Their secretary was a Jewish Hebrew poet who lived with them. His name was Naftali Herz Imber and he wrote the poem HaTikvah, which eventually became the national anthem of Israel. Oliphant died in 1888.

As we said, the LJS increased its efforts to convert Jews to Christianity when the first aliyah wave came, but as their converts almost always assimilated, this hindered more than helped the Zionist goals. This caused Christian philanthropists like Oliphant and Horatio Spafford to distance themselves from the LJS. Oliphant and Spafford are examples of Christians who, similar to some modern organizations, chose not to engage in evangelism among Jews, but rather only give material help, no strings attached. Horatio Spafford was from Chicago, and after grueling ordeals in life, which also led him to write the hymn “It Is Well With My Soul,” he came with his wife to Jerusalem in 1881. They established a small community of believers that engaged in philanthropic activities. After Spafford’s death in 1888, the community grew to 150 people with Swedish colonists who arrived in 1896, and they moved into a large house outside the walls. They would engage in philanthropy and good deeds, teach in both Jewish and Muslims schools, and gained all communities’ trust, as they refused to engage in missionary activity. The area where they lived is known to this day as the American Colony neighborhood of Jerusalem.

Meanwhile, in the LJS, there was a short glimmer of hope that the former glory of Alexander’s bishopric would be restored when Joseph Barclay was appointed to become the third bishop in 1879 after Gobat. He had been working for the LJS in the past and had even previously served as the head of the LJS in Jerusalem from 1861 to 1870 (when he resigned in protest over a salary dispute). He was strongly in favor of focusing on Jewish mission and had written a book on the Talmud. But then he died in 1881 after just a few years. Until 1886 there was no bishop, and the Prussian-Anglican cooperation fell apart. In 1886, the first Anglican-only bishop arrived. His name was Blyth, and he was an Anglo-Catholic. He yearned for the Anglican church to become a legitimate part of the Catholic church under the pope and was much more “high-church” oriented. He was not interested in the LJS vision for Israel. Not being able to convert LJS’s Christ Church nor CMS’s St. Paul’s church to his own Episcopal view, he established St. George’s Cathedral in East Jerusalem, built in 1899, which is the cathedral of the Anglican Church in Jerusalem to this day. Christ Church stayed as a church directly under the LJS, which they are to this day.

The LJS engaged at the same time in aggressive missionary activity, condemned by the likes of Spafford and Oliphant.

In the next article we will look more closely at the type of work the LJS did with the Jews arriving through the first Aliyah, and see how the first Jewish agricultural settlements like Petach Tikvah and Rishon leZion inspired them to try to establish the first ever Jewish Christian agricultural settlement, Har-Tov – and why it failed so spectacularly.