Michael Solomon Alexander

De jaren van bisschop Michael Solomon Alexander 1843 – 1845.

Bron: Kehila News – Tuvia Pollack

In het laatste artikel vertrokken we eind 1842, terwijl iedereen vol vertrouwen en optimistisch over de toekomst was. De joodse bisschop in Jeruzalem, Michael Solomon Alexander, was gearriveerd en leidde samen met ds. Ewald en ds. Nicolayson, het zendingswerk onder de Joden. Ze waren bezig met de bouw van de eerste protestantse kerk in het Midden-Oosten, in het vertrouwen dat de bouwvergunning spoedig zou komen van het hof van de sultan. De allereerste Hebreeuwssprekende kerk in Jeruzalem in de moderne tijd kwam elke week bij hen thuis samen. De Restorationists Angicans, die geloofden in het herstel van Israël, spraken in harde anti-katholieke woorden en beweerden dat Alexander een meer legitieme heerser van de universele kerk was dan de paus, aangezien hij een Hebreeuwssprekende kerk leidde in de heilige stad van Jeruzalem.

Het feit van Joden die tot geloof kwamen, was echter een heel andere zaak in Jeruzalem dan in Europa. In Europa deed een jood die gelovig werd, dat vaak om deel uit te maken van de Europese christelijke samenleving en om aan antisemitisme te ontsnappen. In Jeruzalem was het een heel ander verhaal. Het volgen van Jezus kwam tegen een moeilijke prijs.

In 1843 namen drie rabbijnen die eerst aarzelden de laatste stap en sloten zich definitief aan bij de kerk. Ze werden onmiddellijk geëxcommuniceerd door de Joodse gemeenschap. Niemand mocht met hen praten, en in sommige gevallen lieten hun vrouwen zich van hen scheiden. Het trok de aandacht van de Ottomaanse autoriteiten wat er gaande was in Jeruzalem, en de kerkbouw die nooit enige officiële toestemming had gekregen, werd onmiddellijk stopgezet.

Uit correspondentie uit die tijd tussen de Britse consul in Beiroet en de Britse minister van Buitenlandse Zaken blijkt dat ze vermoedden dat de Russen betrokken waren bij het stopzetten van het project. Rusland was niet blij met drie Joodse Russische onderdanen die zich bekeerden tot de Anglicaanse in plaats van de Russisch-orthodoxe kerk. Deze spanning tussen wereldmachten over de bescherming van hun onderdanen en de heilige plaatsen in Jeruzalem brak uiteindelijk tien jaar later uit in de Krimoorlog.

In mei werden twee van deze drie rabbijnen gedoopt (één was gezwicht en was teruggegaan) samen met twee andere joden die tot geloof waren gekomen. Nicolayson schreef: „Twee rabbijnen uit Jeruzalem zijn opgenomen in de herstelde Hebreeuws-christelijke kerk op de berg Sion.”

In de zomer van 1843 opende de LJS enkele nieuwe posten, die onder Alexanders toezicht kwamen. Voor de eenjarige verjaardag van Alexander’s aankomst in Jeruzalem schreef de LJS het volgende:

De levende Kerk in de Heilige Stad lijkt klein, en de andere steden van Judea zijn nog steeds verlaten, maar Safet Tiberias en Hebron zullen spoedig de elementen van christelijke gemeenten bezitten. De middelen om ze talrijk te maken… zijn in overvloed aanwezig in Europa… er is een grote menigte Joodse gelovigen die, als ze in kerken zouden worden verzameld, vooral als ze herenigd zouden worden in hun eigen heilige land, de wereld zouden verbazen door hun aantal en de rabbijnen ervan zouden overtuigen dat ze niet de enige joden in de wereld zijn. … Gelovige Joden, verspreid over Engeland, Duitsland, enz., moeten hun natie, hun land, hun beloften en hun plicht jegens God en de wereld gedenken, en meer van daarvan houden dan van werelds gemak en comfort.”

Wat we hier hebben is niet minder dan een christelijke zionistische oproep aan Messiaanse Joden om Aliyah te maken – in 1843! Iedereen die dacht dat de christelijke zendingspogingen jegens joden in de jaren 1800 er allemaal op gericht waren hen in heidenen te veranderen en hen van hun joodse wortels te verwijderen, kan hier zien dat dit een valse beschuldiging is, althans op dit moment. Integendeel, deze tekst van de LJS richt zich tot joodse christenen die geassimileerd zijn in de Europese westerse cultuur. Het doet een appél op hen om op te staan, hun Joodse erfgoed te erkennen en naar Israël te verhuizen. Het lijkt erop dat niemand gehoorzaamde, voor zover we weten. De meeste joodse christenen in Europa werden christenen om te assimileren, niet om joods te blijven.

Er waren nog steeds geen ziekenhuizen in Jeruzalem, maar Dr. MacGowan, die met Alexander was aangekomen, behandelde Joden gratis. Sir Moses Montefiore in Engeland had al lange tijd joodse artsen willen sturen en een joods ziekenhuis in Jeruzalem willen stichten, maar de joodse religieuze organisatie van Amsterdam had zich daartegen verzet. Omdat zij de leiding hadden over de halukah, het verzamelen van donaties voor de Joden in Jeruzalem en het daarheen sturen, hadden zij het laatste vetorecht. Ze waren bang dat de “westerse geneeskunde” de Joden in Jeruzalem tot ketterij zou verleiden. De dreiging van de gevaarlijke ‘missionaris-dokters’ en het nieuws over enkele joden die zich tot het christendom hadden bekeerd, deden hen echter van gedachten veranderen en in 1843 kon Montefiore eindelijk een arts naar Jeruzalem sturen. Zijn naam was Dr. Simon Frankel, en hij arriveerde met medicijnen en uitrusting, en met het uitdrukkelijke doel om de inspanningen van de missionarissen te dwarsbomen en te hopen een Joods ziekenhuis in Jeruzalem op te richten (wat pas in 1854 gebeurde toen het Rothschild-ziekenhuis in de Joodse wijk van de Oude Stad werd geopend).

De zendelingen waren echter niet boos of verdrietig over deze ontwikkeling. Integendeel, MacGowan schreef: “Ik beschouw zijn komst hier als een echt voordeel ten opzichte van het directe doel dat we voor ogen hebben, namelijk medische hulp bieden aan de arme lijdende Joden in Jeruzalem.” De LJS drukte een soortgelijk gevoel uit in hun update: “We hopen dat dit velen ertoe zal brengen het goede voorbeeld na te volgen. Het is inderdaad een kwestie van dankbaarheid dat de christelijke kerk het voortouw mocht nemen bij het voorzien in de behoeften van de gekwelde en lijdende zonen en dochters van Abraham die nu in de Heilige Stad wonen … Het is verheugend om te ontdekken dat de Joden zelf bereid zijn om in dit opzicht iets te doen voor hun eigen land.”

Meer Joden kwamen in kleine aantallen tot geloof, maar werden onmiddellijk aangevallen door de rabbijnen. In één geval, toen een gezin uit vrije wil en zonder dwang lid werd van de kerk, probeerden de rabbijnen de vrouw nog steeds over te halen om van haar man te scheiden. Nadat ze de rabbijnen had verteld dat ze vrij in Jesjoea geloofde en daarom haar man volgde, vertelden ze haar dat ze verdwaald was, dat ze niet begraven zou worden op een Joodse begraafplaats en dat ze ervoor zouden zorgen dat haar overleden ouders uit het Paradijs zouden worden verdreven, maar ze luisterde niet. Tot op de dag van vandaag leren Israëlische historici nog steeds dat de Engelse missionarissen hartverscheurende gezinsbreuken hebben veroorzaakt, maar dat is slechts de helft van het verhaal.

Elke Jood die ervoor koos in Jezus te geloven, werd onder enorme economische en persoonlijke druk gezet. Desondanks was een van de belangrijkste beschuldigingen tegen hen dat ze opportunisten waren die op zoek waren naar een beter leven, in de hoop dat het aannemen van het protestantse geloof deuren voor hen zou openen in de westerse wereld. Het is waar dat ze voor hun levensonderhoud onmiddellijk afhankelijk werden van de kerk, maar dat was omdat ze eerder hadden geleefd van de halukah, die hun nu werd ontzegd. Om te bewijzen dat de beschuldigingen onjuist waren, en ook om onoprechte bekeerlingen uit te roeien, opende Alexander ‘het huis van de onderzoeker’, dat training en observatie bood. Degenen die als oprecht werden beschouwd, konden zich na hun afstuderen inschrijven voor het Hebreeuwse College of de School of Industry. Het Hebreeuwse college onderwees godsdienst, Engels, Duits, Hebreeuws, rekenen, muziek en vertaling van Engels naar Hebreeuws. De School of Industry gaf onderwijs in timmeren, schrijnwerk en reparaties. Die school zou uiteindelijk een paar jaar later meer bekendheid krijgen, toen de Duitse ambachtsman, archeoloog en architect Conrad Schick haar supervisor werd.

In 1844 schreef Alexander in zijn brief aan de LJS: “Het bijwonen van de dagelijkse Hebreeuwse ochtenddienst, van bekeerlingen en vragenstellers, is werkelijk bemoedigend. Bij de maandelijkse viering van het Heilig Avondmaal zijn er niet zelden meer dan twintig Hebreeuwse communicanten, die, samen met hun heidense broeders, deelnemen aan die gezegende verordening; aldus getuigend van Hem die op de heuvel van Sion, op die plaats de scheidingsmuur afbrak, de vijandschap in zijn vlees tenietgedaan hebbende, opdat Hij beide met God zou verzoenen.”

Omdat we ons hebben gefocust op Joodse gelovigen, zijn we misschien de Amerikaanse missionarissen van de ABCFM-organisatie in Jeruzalem vergeten. Ze waren er al die tijd nog en hadden een goede relatie met de Britten, tot 1842 tenminste. Vanaf de oprichting van het bisdom lijken de relaties bergafwaarts te zijn gegaan, en er zijn verschillende versies van het waarom. De Amerikanen verlieten Jeruzalem in 1844 en vestigden in plaats daarvan hun zendingswerk in Beiroet. Dat was het einde van de Amerikaanse evangelische organisaties in Jeruzalem totdat C&MA in de jaren 1890 arriveerde.

In de zomer van 1844 werd in Jeruzalem het eerste boekendepot geopend, met Bijbels en Nieuwe Testamenten in het Hebreeuws, Arabisch, Grieks, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. De rabbijnen zagen dit als een grote provocatie en waarschuwden mensen om de boekwinkel niet te betreden. De winkelmanager was een tot geloof gekomen rabbijn, Juda Levi genaamd. De LJS zette in Jaffa nog een soortgelijke boekwinkel op.

In december 1844 opende Dr. Macgowan het eerste ziekenhuis in Jeruzalem, en toen de dood van de eerste Joodse persoon in dat ziekenhuis plaatsvond, dreigden sommige rabbijnen die niet te begraven, om een ​​voorbeeld te stellen en mensen te waarschuwen dat ziekenhuis niet te gebruiken. De dreiging werd niet uitgevoerd.

We kunnen op dit punt in de geschiedenis zien dat als een jood in Jeruzalem belangstelling voor Jezus zou krijgen, hij naar de anglicanen zou gaan. Zij waren degenen die boeken in het Hebreeuws aanboden, hadden joodse geestelijken die goed op de hoogte waren van het leven in de synagoge en het evangelie beter konden uitleggen vanuit een joods perspectief. Inderdaad, de kleine gemeente die nog geen kerk had, werd geleid door joden, had diensten in het Hebreeuws en de helft van de leden waren joden. Sinds het bezoek van de eerste protestantse missionaris in Jeruzalem in 1818 was de aanwezigheid van Hebreeuwse christenen aanzienlijk toegenomen en was nu goed ingeburgerd. Veel daarvan was te danken aan bisschop Alexander, die louter door zijn bestaan ​​de hoop en aspiraties van deze Joodse kerk belichaamde.

En toen stierf hij.

Begin 1845 schreef hij: “Onze vijanden zijn talrijk en divers en ook machtig. Ik kan niet anders dan vermelden dat in een krant die de joden (ik zou zeggen de rabbijnen, want de mensen zijn anders van geest) onlangs hebben gedrukt voor algemene verspreiding onder hun broeders in heel Europa, ze feitelijk een beroep doen op hun Europese broeders die invloed hebben op de Regeringen, om er alles aan te doen om ons eruit te krijgen. “

In januari stierf een andere Jood in het ziekenhuis, en deze keer voerden de rabbijnen het dreigement uit en weigerden hem een ​​Joodse begrafenis. Ze werden gedwongen de jood te begraven op de Britse christelijke begraafplaats, maar deden dat volgens de joodse gebruiken. Kort daarna vaardigden de rabbijnen een cherem uit , een verbod, tegen iedereen die gebruikmaakte van het christelijke ziekenhuis, en stuurden brieven naar Europa die een zeer negatief licht wierpen op de activiteiten van de missie.

Een bezoeker in Jeruzalem schreef later over de beschuldigingen dat Alexander en LJS de ziekenhuizen en andere instellingen gebruikten om te bekeren: “Zowel in het ziekenhuis als in het Huis van Industrie liggen tal van Nieuwe Testamenten in de Hebreeuwse taal op de tafels. Maar … er is niets zoals dwang, of enige aanwijzing dat de bekering van de verpleegden/bewoners het enige maar verkapte doel van deze instellingen is. Integendeel, alles wordt gedaan, voor zover de fondsen het toelaten, ten behoeve van de Joden in Palestina.”

Ondanks de moeilijkheden begon het er rooskleurig uit te zien. Voor de bouw van de kerk werd een vergunning verleend. Young, de Britse consul in Jeruzalem, die zowel Nicolayson als Alexander in de problemen had gebracht, nam ontslag. In zijn plaats werd een man genaamd Finn aangesteld. Finn was lid van de LJS-commissie, een oude vriend van Alexander en auteur van verschillende boeken over joodse onderwerpen. Net als Alexander was hij een hersteller en toegewijd aan de Joodse zaak.

Jammer dat Alexander nog maar een paar maanden te leven had en nooit de kans kreeg om naast Finn te dienen.

In november 1845 verliet Alexander Jeruzalem samen met zijn vrouw om Egypte te bezoeken, waar hij de missiepost van de CMS (Church Missionary Society) in Caïro zou bezoeken, en vervolgens naar Groot-Brittannië zou zeilen voordat hij naar huis terugkeerde naar Jeruzalem.

Maar hij bereikte Caïro nooit.

Op weg naar Caïro, in het kleine dorpje Ras elWadi aan de oostelijke tak van de Nijl, viel Alexander in slaap, hij voelde zich goed, maar werd nooit meer wakker. Mevrouw Lieder in Caïro beschreef later in een brief wat de artsen na de autopsie zeiden: “De directe doodsoorzaak was de breuk van een van de grootste bloedvaten nabij het hart; maar het geheel van de longen, lever en hart bevond zich in een buitengewoon zieke toestand; en dat was al een hele tijd zo … de versnellende oorzaak was ongetwijfeld grote en aanhoudende bezorgdheid – zoals het bisdom Jeruzalem en zijn zorgen het beste konden worden verklaard. Ik hoorde bij deze gelegenheid zeggen dat als deze edelachtbare niet naar het Oosten was gekomen, hij mogelijk een goede oude dag had kunnen bereiken; maar de mijter van Jeruzalem, zoals de kroon van onze geliefde gezegende Heer, is voor hem een ​​doornenkroon geweest.

Alexander’s vrouw ging verder naar Engeland terwijl zijn lichaam terug naar Jeruzalem werd vervoerd om te worden begraven. Het graf van Alexander bevindt zich nog steeds op de protestantse begraafplaats op de berg Sion, die tegenwoordig toegankelijk is via het terrein van het Jerusalem University College. Zijn graf draagt ​​inscripties in zowel Hebreeuws als Engels.

“We voelen ons nu inderdaad allemaal wezen, maar toch blijven we ons werk voortzetten, voor zover mogelijk, in alle opzichten als voorheen”, schreef Nicolayson.

Gezien hoe impopulair het idee achter zijn missie was bij de rabbijnse joden, de moslims, de historische kerken, zelfs bij de anti-Joodse anglicanen, is het moeilijk uit te sluiten dat hij werd gedood door een soort van samenzwering of vergiftiging. Aan de andere kant leverden zijn taken inderdaad veel stress op. Het idee dat een dood in verhouding moet staan ​​tot het belang van een personage, is een idee dat beperkt is tot boeken en films, niet tot het echte leven. Als een mug Alexander de Grote kon doden, dan hadden stress en angst Alexander de bisschop kunnen doden.

De kleine gemeente van ongeveer dertig joodse gelovigen in Jeruzalem schreef een brief aan zijn weduwe, waarin stond: “Hij was een brandend en schijnend licht; en toen hij tot de hoogste waardigheid in de kerk werd verheven, verleende hij de meest opvallende eer aan ons hele volk, maar vooral aan de kleine groep Joodse gelovigen. Met hem is Juda’s helderste aardse ster ondergegaan, en de hoeksteen is weggenomen van de oprijzende Hebreeuwse Kerk.”

Lord Shaftesbury in Engeland, het hoofd van de LJS, was ook in shock en schreef het volgende: “Hebben we tegen de wil van God gehandeld? Hebben we een louter menselijk project bedacht en ons vervolgens voorgesteld dat het een decreet van de Almachtige was, toen we een bisdom in Jeruzalem oprichtten en een Hebreeër aanstelden om de functies uit te oefenen? Hebben we tevergeefs en aanmatigend geprobeerd om ‘de tijden en seizoenen die de Vader in Zijn eigen macht heeft’ te definiëren? Alleen God, die ons hart kent, kan het zeggen. … En toch, … kan dit alles slechts een middel zijn tot een snellere en grotere glorie.”

Het duurde een aantal maanden voordat ze een vervanger vonden. Terwijl de positie vacant was, schreef een van de mensen daar dat Alexander “had gehandeld als een verbindende schakel tussen Jood en heiden. Sinds die gebeurtenis [dood van Alexander] spijt het me te moeten zeggen, dat alles hier een vorm van isolement en afscheiding heeft aangenomen, waarbij iedereen het zijne zoekt.”

De hoop van de herstelgerichte christenen was geweest dat de joden tot geloof in Jezus zouden komen en dat er een wereldwijde protestantse unie zou worden opgericht, met Jeruzalem als centrum. Deze dromen leken samen met Alexander te sterven.

Gebeurde dat ook?

Alexander had een echte gemeente gesticht met meer dan dertig Joden die voor het eerst in meer dan duizend jaar in Jezus geloofden. Misschien maar dertig, maar dat is meer dan het dubbele van wat er voor hem was. Hoewel zijn opvolger, bisschop Samuel Gobat, niet hetzelfde hart voor het Joodse volk had, was er nu een gevestigde basis om mee aan het werk te gaan.

Alexanders dood was echter een grote tegenslag voor de joodse gelovigen. Vanaf dit moment en gedurende iets meer dan honderd jaar, werd over het algemeen verwacht dat Joodse gelovigen in Jezus onderworpen zouden worden aan een heidense leider en zouden assimileren in de reguliere kerk. Het uiten van Joodse culturele identiteiten en kenmerken werd afgekeurd en gezien als ‘judaïserend’. Toch bleef er een overblijfsel van Hebreeuwssprekende joodse gelovigen in Jeruzalem.

In 1846 arriveerden consul Finn en de nieuwe bisschop, Gobat, in Jeruzalem, en zo begon een nieuw hoofdstuk van de Joodse gelovigen in Jeruzalem. Vanaf nu ligt de focus van deze artikelen niet langer op de Britse missie in Israël, omdat ze hun focus verlegden naar de Joden. In plaats daarvan zullen we ons concentreren op de specifieke Joodse facetten van hun werk en van andere zendingsorganisaties die in Israël aankomen.

Net zoals veel hoofdstukken van de Bijbel aan David en Salomo zijn gewijd, en dan nog maar een paar verzen voor elk van de volgende koningen, zo zullen deze artikelen nu chronologisch sneller gaan. We hebben veel artikelen gewijd aan Nicolayson en aan bisschop Alexander, omdat het onze David en Salomo zijn. De volgende keer zullen we sneller door de geschiedenis van Joodse gelovigen gaan en proberen het tijdperk tussen Alexanders dood in 1845 en de komst van de eerste zionisten in 1882 in slechts één artikel te beschrijven.

 

*********************************************

 

 


Michael Solomon Alexander

ENGLISH:

The years of Bishop Michael Solomon Alexander 1843 – 1845.

Source: Kehila News – Tuvia Pollack

In the last article, we left at the end of 1842 with everyone feeling confident and optimistic about the future. The Jewish bishop in Jerusalem, Michael Solomon Alexander, had arrived and led together with rev. Ewald and rev. Nicolayson, the mission work among the Jews. They were busy building the first protestant church in the Middle East, trusting the license to build would soon arrive from the Sultan’s court. The first ever Hebrew-speaking church in Jerusalem in modern time was meeting every week in their home. The Restorationist Anglicans, who believed in the restoration of Israel, dressed it in harsh anti-catholic words, claiming that Alexander was a more legitimate ruler of the universal church than the pope, as he led a Hebrew-speaking church in the holy city of Jerusalem.

Jews coming to faith was, however, very different in Jerusalem than it was in Europe. In Europe, a Jew who became a believer often did so in order to become a part of the European Christian society and to escape antisemitism. In Jerusalem, it was a very different story. Following Jesus came at a difficult price.

In 1843, three rabbis who had been going back and forth took the final step and joined the church permanently. They were immediately excommunicated by the Jewish community. No one was permitted to speak to them, and in some cases, their wives divorced them. It brought the attention of the Ottoman authorities on what was going on in Jerusalem, and the church construction that had never received any official permission was put to an immediate halt.

Correspondence from this time between the British consul in Beirut and the British foreign minister shows that they suspected the Russians were involved in the project’s halting. Russia was not happy about three Jewish Russian subjects converting to the Anglican rather than the Russian Orthodox Church. This tension among world powers about protecting their subjects and the holy places in Jerusalem eventually erupted into the Crimean war ten years later.

In May, two of these three rabbis were baptized (one had caved and gone back) together with two other Jews who had come to faith. Nicolayson wrote: “Two Jerusalem rabbis have been incorporated into the restored Hebrew Christian Church on Mount Zion.”

In the summer of 1843, the LJS opened a few new stations, which came under Alexander’s supervision. For the one-year anniversary of Alexander’s arrival to Jerusalem, the LJS wrote the following:

The living Church in the Holy City appears small, and the other cities of Judea are still desolate, but Safet Tiberias and Hebron will soon possess the elements of Christian congregations. The means of making them numerous … exists abundantly in Europe … there is a great multitude of Jewish believers, who, if collected into churches, especially if reunited in their own holy land, would astonish the world by their numbers and convince the Rabbinists that they are not the only Jews in the world. … Believing Jews, scattered through England, Germany, etc, must remember their nation, their country, their promises, and their duty to God and the world, and love them better than worldly ease and comfort.”

What we have here is no less than a Christian Zionist call for Messianic Jews to make Aliyah – in 1843! Anyone who thought that the Christian missionary attempts towards Jews in the 1800s were all about turning them into gentiles and remove them from their Jewish roots can see here that this is a false accusation, at least at this point in time. On the contrary, this text from the LJS turns to Jewish Christians who have assimilated into European Western culture. It tells them to raise up, acknowledge their Jewish heritage, and move to Israel. It doesn’t seem like anyone complied, that we know of. Most Jewish Christians in Europe became Christians to assimilate, not to stay Jewish.

There were still no hospitals in Jerusalem, but Dr. MacGowan, who had arrived with Alexander, treated Jews for free. Sir Moses Montefiore in England had wanted to send Jewish doctors and establish a Jewish hospital in Jerusalem for a long time, but the Jewish religious organization of Amsterdam had opposed it. As they were in charge of the halukah, gathering donations for the Jews in Jerusalem and sending it there, they had the final veto power, and they were afraid that “Western medicine” would corrupt Jerusalem’s Jews into heresy. However, the threat of the dangerous “missionary doctors,” and the news about some Jews who had converted to Christianity, made them change their mind, and in 1843 Montefiore could finally send a doctor to Jerusalem. His name was Dr. Simon Frankel, and he arrived with drugs and equipment, and with the expressed goal to thwart the missionaries’ endeavors and hope to establish a Jewish hospital in Jerusalem (which didn’t occur until 1854 when the Rothschild hospital opened in the Jewish quarter of the Old City).

However, the missionaries were not angry or sad about this development. On the contrary, MacGowan wrote: “I consider his arrival here as a real advantage to the immediate object we have in view, which is to afford medical relief to the poor suffering Jews in Jerusalem.” The LJS expressed a similar sentiment in their update: “We hope that this will lead many to imitate the good example. It is indeed a matter of thankfulness that the Christian Church was permitted to lead the way in administering to the necessities of the afflicted and suffering sons and daughters of Abraham who now reside in the Holy City … it is gratifying to find that the Jews themselves are willing to do something in this respect for their own nation.”

More Jews were coming to faith in small numbers, but they were immediately under attack from the rabbis. In one case, when a family joined the church out of free will with no compulsion, the rabbis still tried to persuade the wife to separate from her husband. After she told the rabbis that she freely believed in Yeshua and therefore followed her husband, they told her she was lost, that she wouldn’t be buried in a Jewish burial ground, and that she would cause her late parents to be driven out from Paradise, but she didn’t listen. Until this day, Israeli historians still teach that the English missionaries caused heart-breaking family splits, but that’s only one half of the story.

Any Jew who chose to believe in Jesus was put under enormous economic and personal pressure. Despite this, one of the main accusations against them was that they were opportunists seeking a better life, hoping that adopting the Protestant faith would open doors for them in the Western world. It is true that they became immediately depending on the church for their livelihood, but that was because they had previously lived from the halukah, which was now denied them. In order to prove the accusations wrong, and also to weed out insincere converts, Alexander opened “the inquirers’ home,” which provided training and observation. Those who were deemed sincere could, after graduation, either enroll in the Hebrew College or the School of Industry. The Hebrew college taught divinity, English, German, Hebrew, arithmetic, music and translation from English to Hebrew. The School of Industry taught carpentry, joinery, and repairs. That school would eventually be more famous a few years later, when the German craftsman, archaeologist and architect Conrad Schick became its supervisor.

In 1844, Alexander wrote in his letter to the LJS: “The attendance at the daily morning Hebrew service, of converts and inquirers, is truly encouraging. At the monthly celebration of the Lord’s Supper, there are not infrequently upwards of twenty Hebrew communicants, who, together with their Gentile brethren, partake of that blessed ordinance; thus testifying on the hill of Zion, that through him, who, in this very place, broke down the partition wall, having abolished in his flesh the enmity, that he might reconcile both unto God.”

As we have focused on Jewish believers, we might have forgotten the American missionaries in Jerusalem from the ABCFM organization. They were still there during this whole time, and had a good relation with the British – until 1842, that is. From the establishment of the bishopric, the relations seem to have gone downhill, and there are different versions as to why. The Americans left Jerusalem in 1844, and established their missionary work in Beirut instead. That was the end of American evangelical organizations in Jerusalem until C&MA arrived in the 1890s.

In summer 1844, the first book depot opened in Jerusalem, with Bibles and New Testaments in Hebrew, Arabic, Greek, French, German, Italian and Spanish. The rabbis saw this as a great provocation and warned people not to enter the bookshop. The shop manager was a rabbi who had come to faith, named Judah Levi. The LJS set up another similar book shop in Jaffa.

In December 1844, Dr. Macgowan opened the first hospital in Jerusalem, and when the first death of a Jewish person occurred in that hospital, some rabbis threatened not to bury her, to set an example and warn people not to use that hospital. The threat was not put into effect.

We can see at this point in history that if a Jew in Jerusalem became interested in Jesus, he would go to the Anglicans. They were the ones who offered books in Hebrew, had Jewish clergy well acquainted with synagogue life, and could better explain the gospel from a Jewish perspective. Indeed, the little congregation that didn’t yet have a church was led by Jews, had services in Hebrew, and half of the members were Jews. Since the visit of the first Protestant missionary in Jerusalem in 1818, the presence of Hebrew Christians had increased significantly and was now well established. A lot of it was thanks to Bishop Alexander, who, by his mere existence, embodied the hopes and aspirations of this Jewish church.

And then he died.

In early 1845 he wrote: “Our enemies are numerous and various and also Powerful. I cannot but mention that in a paper which the Jews (I ought to say the Rabbis, for the people are differently minded) have lately printed for general circulation among their Brethren throughout Europe they actually call upon their European Brothers’ who have influence with the Governments to use every effort to get us removed.”

In January another Jew died at the hospital, and this time the Rabbis enacted the threat and refused him a Jewish burial. They were forced to bury the Jew in the British Christian cemetery, but they did so according to the Jewish customs. Shortly after, the rabbis issued a cherem, a ban, against anyone using the Christian hospital, and sent letters to Europe casting a very negative light on the activities of the mission.

A visitor in Jerusalem wrote later about the accusations that Alexander and LJS used the hospitals and other institutions to proselytize: “Both in the Hospital and in the House of Industry plenty of New Testaments in the Hebrew tongue are laid on the tables. But … there is nothing like compulsion, or any indication that the conversion of the inmates is the sole but disguised object of these institutions. On the contrary, everything is done, so far as the funds will admit it, for the benefit of the Jews in Palestine.”

Despite the difficulties, things started to look bright. A permit was given for the construction of the church. Young, the British consul in Jerusalem, who had been making trouble for both Nicolayson and Alexander, resigned. In his place, a man named Finn, was appointed. Finn was an LJS committee member, an old friend of Alexander, and an author of several books on Jewish subjects. Just like Alexander, he was a restorationist and committed to the Jewish cause.

Too bad that Alexander only had a few months left to live and never got a chance to serve alongside Finn.

In November 1845, Alexander left Jerusalem together with his wife to visit Egypt, where he was to visit the missionary station of the CMS (Church Missionary Society) in Cairo, and then sail for Britain before going back home to Jerusalem.

But he never reached Cairo.

En route to Cairo, in the tiny village Ras elWadi on the eastern branch of the Nile, Alexander went to sleep, feeling well, but never woke up. Mrs. Lieder in Cairo later described in a letter what the doctors said after the autopsy: “The immediate cause of death was the rupture of one of the largest blood-vessels near the heart; but the whole of the lungs, liver, and heart, were found in an exceedingly diseased state; and had been so for a length of time … the accelerating cause, doubtless, was great and continued anxiety – such as the Bishopric of Jerusalem and its cares can best account for. I heard it said on this occasion that had his Lordship not come into the East, he might possibly have lived to a good old age; but the mitre of Jerusalem, like the wreath of our beloved blessed Lord, has been to him a crown of thorns.”

Alexander’s wife continued to England while his body was transported back to Jerusalem for burial. Alexander’s grave is still at the Protestant Cemetery on Mount Zion, today accessible through the premises of the Jerusalem University College. His grave bears inscriptions in both Hebrew and English.

We now indeed all feel like orphans, yet we continue to pursue our work, as far as possible, in all respects as before,” Nicolayson wrote.

Given how unpopular the idea behind his mission was with the Rabbinic Jews, the Muslims, the Historic churches, even with the anti-Jewish Anglicans, it is hard not to suspect that he was killed by some sort of conspiracy or poisoning. On the other hand, his duties did indeed deliver a lot of stress. The idea that a death must be in proportion to a character’s importance is an idea confined to books and movies, not real life. If a mosquito could kill Alexander the Great, then stress and anxiety could have killed Alexander the bishop.

The small congregation of around thirty Jewish believers in Jerusalem wrote a letter to his widow, stating: “He was a burning and shining light; and when he was raised to the highest dignity in the Church, he conferred the most conspicuous honor on our whole nation, but especially on the little band of Jewish believers. With him captive Judah’s brightest earthly star has set, and the top-stone has been taken away from the raising Hebrew Church.”

Lord Shaftesbury in England, the head of the LJS, was in shock as well and wrote the following: “Have we run counter to the will of God? Have we conceived a merely human project, and then imagined it to be a decree of the Almighty, when we erected a bishopric in Jerusalem, and appointed a Hebrew to exercise the functions? Have we vainly and presumptuously attempted to define ‘the times and seasons which the Father hath put in His own power?’ God, who knows our hearts, alone can tell. … And yet, … all this may be merely a means to a speedier and ampler glory.”

It took a number of months before they found a replacement. While the position was vacant, one of the people there wrote that Alexander had “acted as a connected link between Jew and Gentile. Since that event [death of Alexander], I am sorry to say, everything here has assumed a form of isolation and separation, every one seeking his own.”

The hopes of the restorationist Christians had been for the Jews to come to faith in Jesus and for the establishment of a worldwide Protestant Union, with Jerusalem as its center. These dreams seemed to die with Alexander.

Or did they?

Alexander had established an actual congregation with over thirty Jews who believed in Jesus for the first time in over a thousand years. Maybe just thirty, but that’s more than double what was there before him. Even though his successor, Bishop Samuel Gobat, didn’t share the same heart for the Jewish people, there was now an established base to work on.

Alexander’s death was, however, a major setback for the Jewish believers. From this moment and for a little over a hundred years, Jewish believers in Jesus were generally expected to be subjected to a Gentile leader and to assimilate into the mainstream church. Expressing Jewish cultural identities and characteristics were frowned upon and seen as “Judaizing.” Yet, a remnant of Hebrew-speaking Jewish believers remained in Jerusalem.

In 1846, Consul Finn and the new Bishop, Gobat, arrived in Jerusalem, and thus a new chapter of the Jewish believers in Jerusalem started. From now on, the focus of these articles will no longer be on the British mission in Israel, as they shifted their focus away from the Jews. Instead, we will focus on the specific Jewish facets of their work, and of other missionary organizations arriving in Israel.

Just as many chapters of the Bible are devoted to David and Solomon, and then just a few verses for each of the following kings, so these articles will now pick up chronological speed. We have devoted many articles to Nicolayson and to bishop Alexander, because they are our David and Solomon. Next time, we will move more quickly through the history of Jewish believers, trying to cover the era between Alexander’s death in 1845 to the arrival of the first Zionists in 1882 in just one article.