Dit is het verhaal van de zwarte Zuid-Afrikaan Klaas Mokgomole.
This is the story of black South African Klaas Mokgomole.

Nederlands + English

Arabieren zouden geen bussen, stranden, ziekenhuizen of toiletten mogen delen met Joden.
Gebaseerd op een artikel van David Karsh. Vertaling en bewerking: Likoed Nederland

In zijn studententijd aan de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg sprak hij zich uit tegen elke vorm van onrecht en het marginaliseren van mensen. Als zodanig werd hij een opkomende leider binnen het Afrikaans Nationaal Congres, de regerende partij.

Als zodanig koos hij de Palestijnse kant in het Arabisch-Israëlische conflict. Hij werd ook een jeugdleider in de anti-Israëlische boycot-beweging (BDS), die toen veel aanhang had op de Zuid-Afrikaanse universiteitscampussen:

“Ik zag een presentatie van de BDS, waarin baby’s stierven. Zo legden ze uit dat Israël een apartheidsstaat was. En als zwarte Zuid-Afrikaan raakte mij dat diep.
Wij geloofden alles. Ze vertelden ons dat Arabieren geen toegang hebben tot Israëlische universiteiten, dat zij geen bussen, stranden of ziekenhuizen mogen delen met Joden. Zelfs toiletten waren gescheiden voor Joden en Arabieren of zwarten.
Joden zouden het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem, dat hier zoveel leed heeft veroorzaakt, volledig hebben gekopieerd.”

Verontwaardigd nam zijn studentenraad onmiddellijk een resolutie hebben aan die alles wat met Israël te maken had op hun campus verbood – inclusief de Joodse studentenvereniging, Israëlische academici, sportteams en artiesten.

Klaas Mokgomole was woedend. Hij haalde uit naar iedereen die iets met jodendom of Israël te maken had.
Dit omvatte onder meer het plaatsen van een afgehakte varkenskop in het koosjere gedeelte van een plaatselijke supermarkt en het verstoren van het concert van een Israëlische pianist op de campus.

Daarvoor werd hij bijna weggestuurd van de universiteit.

Hij besloot daarom naar Israël te gaan, om met eigen ogen het racisme in Israël te zien. Zo zou hij zijn strijd met verve verder kunnen rechtvaardigen.

Na de vlucht van negen uur moest hij bij aankomst in Israël nodig naar het toilet. Hij vroeg meteen aan een vliegveld-medewerker waar een toilet voor zwarten was. Die begreep er niets van en wees hem het dichtstbijzijnde toilet aan.
Toen was het de beurt aan Mokgomole om in de war te raken.

Hij was met stomheid geslagen hoe Joden en Arabieren het drukke toilet in en uit liepen.

Ze waren zich niet bewust van het keerpunt in zijn opvattingen, toen ze op die dag in juli 2015 om hem heen liepen.
Terug in Zuid-Afrika vertelde hij over zijn ervaringen – hoe hij nergens in Israël Apartheid had kunnen vinden. Klaas Mokgomole was niet bang om zich uit te spreken. Hij benaderde ook de mensen van BDS. Hij vertelde hen het onthutsende verhaal van zijn recente reis en hoe hem door de BDS-beweging in Zuid-Afrika alleen maar leugens verteld waren.

Dat viel niet goed. Hij werd een verrader en een spion genoemd. Hij werd geïntimideerd en bedreigd.

Maar hij hield niet op. Hij moedigde vrienden en kennissen aan om hem niet zomaar te geloven, maar om zelf ook Israël te bezoeken. Zo maakte ook iemand de reis die steeds had gezegd had dat hij van Hitler hield. Toen hij terugkwam, ging hij naar de Joodse organisatie op de universiteit en maakte zijn excuses.

Klaas Mokgomole leidt nu een nieuwe organisatie: ‘Africans for Peace’ (Afrikanen voor vrede). Het is een collectief van studenten, wetenschappers en activisten. Het heeft het ambitieuze doel om de effecten van wereldwijde conflicten te genezen door een eerlijke dialoog.

De organisatie heeft Zuid-Afrikaanse studenten naar het Holocaustmuseum in Johannesburg gebracht. Zodat studenten die worden gebombardeerd met haatdragende BDS-berichten, konden leren hoe wreedheden tegen de Joden werden aangewakkerd door soortgelijke haatdragende taal.

Als activist in hart en nieren zegt Klaas Mokgomole dat hij energie kreeg van hoe ogenschijnlijk onoverkomelijke barrières tussen mensen kunnen worden overwonnen – door oprechte gesprekken en een open geest.

Klaas Mokgomole verschijnt nu regelmatig op de Zuid-Afrikaanse nationale televisie om zijn boodschap te verspreiden.

Laten wij hopen dat er meer mensen zich ook open willen stellen voor wat er werkelijk gaande is.

 

*********************************************

ENGLISH

Arabs should not share buses, beaches, hospitals or toilets with Jews.
Based on an article by David Karsh. Translation and adaptation: Likud Netherlands

In his student days at the University of Witwatersrand in Johannesburg, he spoke out against any form of injustice and the marginalization of people. As such, he became an emerging leader within the African National Congress, the ruling party.

As such, he took the Palestinian side in the Arab-Israeli conflict. He also became a youth leader in the anti-Israel boycott movement (BDS), which had a large following on South African university campuses at the time:

“I saw a BDS presentation in which babies were dying. That was how they explained that Israel was an apartheid state. And as a black South African, that touched me deeply.
We believed everything. They told us that Arabs had no access to Israeli universities, that they were not allowed to share buses, beaches or hospitals with Jews. Even toilets were separate for Jews and Arabs or blacks.
Jews would have completely copied the South African apartheid system that caused so much suffering here.”

Outraged, his student council immediately passed a resolution banning anything Israel-related on their campus – including the Jewish Student Association, Israeli academics, sports teams and artists.

Klaas Mokgomole was furious. He lashed out at anyone who had anything to do with Judaism or Israel.
This included placing a severed pig’s head in the kosher section of a local supermarket and disrupting an Israeli pianist’s concert on campus.

For this, he was almost expelled from the university.

So he decided to go to Israel, to see for himself the racism in Israel. That way he could further justify his struggle with fervor.

After the nine-hour flight, he needed to go to the restroom upon arrival in Israel. He immediately asked an airport employee where there was a restroom for blacks. The latter did not understand and pointed him to the nearest restroom.
Then it was Klaas Mokgomole’s turn to be confused.

He was dumbfounded as Jews and Arabs walked in and out of the crowded restroom.

They were unaware of the turning point in his views as they walked around him on that day in July 2015.
Back in South Africa, he recounted his experiences – how he had been unable to find Apartheid anywhere in Israel. Klaas Mokgomole was not afraid to speak out. He also approached the people of BDS. He told them the upsetting story of his recent trip and how he had been told nothing but lies by the BDS movement in South Africa.

That did not go down well. He was called a traitor and a spy. He was intimidated and threatened.

But he did not stop. He encouraged friends and acquaintances not to simply believe him, but to visit Israel themselves. Similarly, someone made the trip who had always said he loved Hitler. When he returned, he went to the Jewish organization at the university and made his excuses.

Klaas Mokgomole now leads a new organization, “Africans for Peace. It is a collective of students, scholars and activists. It has the ambitious goal of healing the effects of global conflict through honest dialogue.

The organization has brought South African students to the Holocaust Museum in Johannesburg. So that students bombarded with hateful BDS messages could learn how atrocities against Jews were fueled by similar hate speech.

An activist at heart, Klaas Mokgomole says he was energized by how seemingly insurmountable barriers between people can be overcome – through genuine conversations and an open mind.

Klaas Mokgomole now appears regularly on South African national television to spread his message.

Let us hope that more people will also want to open up to what is really going on.