Ze daalden levend af in Sheol, met alles wat hen toebehoorde; de aarde sloot zich over
hen heen en ze verdwenen uit het midden van de gemeente,”
They went down alive into Sheol, with all that belonged to them; the earth closed
over them and they vanished from the midst of the congregation
Numeri 16:33 (The Israel Bible)

Nederlands + English

Er verscheen een zinkgat in centraal Israël, dat een auto opslokte terwijl de inzittende op wonderbaarlijke wijze ontsnapte. Ondertussen verschijnen er zinkgaten in Californië terwijl de winterregens de staat overspoelen. Voor mensen die de Bijbel kennen zijn zinkgaten een herinnering aan goddelijke straf.

Door: Israel365 News –  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

In de Haganim-straat in Hod Hasharon opende zich plotseling een zinkgat , wat een voertuig verzwolg. Amir Kochavi, burgemeester van Hod Hasharon, vertelde de media dat het zinkgat het resultaat was van een gesprongen waterleiding.

De bestuurder van de auto, de 70-jarige Chaim Boaron, vertelde de nieuwssite Ynet dat zijn ontsnapping een “wonder” was.

“Ik reed in de auto toen ik een klein gat van ongeveer een halve meter [ongeveer 20 inch = 51 cm] zag, maar ik werd bang omdat er water stroomde. Binnen een seconde zonk de auto weg’, zei hij.

“Alles gebeurde in een oogwenk. De voorwielen vielen in het zinkgat en ik rende de auto uit. Als ik dat niet had gedaan, zou ik nu in [het zinkgat] zitten”, zei hij.

Boaran zei dat hij terugging naar de auto om zijn mobiele telefoon en sigaretten op te halen voordat de auto volledig onder water was verdwenen.

“Ik zette de auto [motor] uit en hij was al opgeslokt in het zinkgat”, zei hij. “Ik kan niet geloven wat een enorm wonder mij is overkomen, een echt wonder”, zei hij. “Mijn leven werd op wonderbaarlijke wijze gered, in een oogwenk. Ik heb echt geluk.”

In november 2021 verscheen er een zinkgat op een parkeerplaats tussen twee gebouwen in Hod Hasharon, waardoor aangrenzende gebouwen moesten worden geëvacueerd. In dezelfde maand openden twee zinkgaten op de Ayalon Highway in Tel Aviv zich.

Afgelopen zomer vormde zich een zinkgat onder een zwembad in Karmei Yosef in Midden-Israël, waardoor een man de diepte in werd gezogen en gedood.

TWITTER VIDEO

In 2021 opende zich een zinkgat op de parkeerplaats van het Shaare Zedek Medical Center in Jeruzalem, waarbij meerdere auto’s werden opgeslokt.

Zinkgaten zijn de laatste tijd in het nieuws in Californië vanwege hevige regenval.

Een zinkgat opende zich in een weg ten zuiden van de 118 Freeway ten noordoosten van Los Angeles, waarbij twee voertuigen werden opgeslokt.

Visioenen van de aarde die zich plotseling opent en boosdoeners opslokt, belichaamt het Bijbelse concept van goddelijke vergelding . Dit werd het duidelijkst gezien in het geval van Korach en zijn opstandige medestanders.

En de aarde opende haar mond en verzwolg hen, en hun huishoudens,
en al de mannen die tot Korach behoorden, en al hun goederen.
Numeri 16:33

Volgens de joodse traditie stierven Korach en zijn volgelingen niet nadat ze door de aarde waren verzwolgen maar bleven ze in leven, wachtend op het einde der dagen dat ze weer boven water zullen komen. Een midrasj (Rabijnse methode van Bijbeluitleg (ICNN)), overgeleverd door het Talmoedische commentaar genaamd Tosafot (Kiddoesjin 31B), beschrijft hoe dit verband houdt met het verschijnen van de Derde Tempel. De Tosafot vraagt ​​waarom Psalm 82 wordt beschreven als een ‘Mizmor’, een vreugdevol lied, terwijl het onderwerp de tragedie is die gepaard gaat met de verwoesting van de Tempel. De Tosafot legt uit dat Asaf, een afstammeling van Korach, de redding van zijn voorvader zag in de vernietiging van de Tempel en Israël.

Het wordt vergeleken met een dienstmaagd die water uit de put ging putten en wiens kruik in de put viel. Ze werd radeloos en begon te huilen – totdat de dienstmaagd van de koning water kwam halen met een gouden kruik, en ook die viel in de put. Op dat moment begon de eerste dienstmaagd te zingen. ‘Tot nu’, riep ze uit, ‘had ik niet gedacht dat iemand mijn goedkope aardewerken kruik uit de put zou halen. Maar wie nu de gouden kruik terughaalt, zal de mijne ook terughalen!’ Op dezelfde manier, toen de zonen van Korach, die in de aarde waren verzwolgen, zagen hoe de poorten van de tempel in de grond verzonken, riepen ze uit: ‘Wie de poorten redt, zal ook ons ​​redden!’ Dat verklaart waarom Asaf, die uit de familie van Korach kwam, ‘Mizmor’ zei.

**********************************

ENGLISH

A sinkhole appeared in central Israel, swallowing up a car as the occupant miraculously escaped. Meanwhile, sinkholes are appearing in California as winter rains flood the state. For the Biblically inclined, sinkholes are a reminder of Divine punishment.

By: Israel365 News –  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

sinkhole suddenly opened on Haganim Street in Hod Hasharon, swallowing a vehicle. Amir Kochavi, Mayor of Hod Hasharon, told the media the sinkhole was the result of a water pipe explosion.

The car’s driver, 70-year-old Chaim Boaron, told the Ynet news site that his escape was a “miracle.”

“I was driving the car when I saw a small hole around half a meter [approximately 20 inches] but I got scared because there was flooding. Within a second, the car sank,” he said.

“Everything happened in an instant. The front wheels fell into the sinkhole and I ran out of the car. If I hadn’t, I would be inside [the sinkhole] now,” he said.

Boaran said he returned to the car to retrieve his cell phone and cigarettes before the car was fully submerged.

“I turned off the car [engine], and it was already swallowed up in the sinkhole,” he said. “I can’t believe what a huge miracle happened to me, a real miracle,” he said. “My life was miraculously saved, in an instant. I am really lucky.”

In November 2021, a sinkhole appeared in a parking spot between two buildings in Hod Hasharon, forcing the evacuation of neighboring buildings. In the same month, two sinkholes opened on the Ayalon Highway in Tel Aviv.

Last summer, a sinkhole formed underneath a swimming pool in Karmei Yosef in central Israel, sucking a man into its depths and killing him.

TWITTER VIDEO

In 2021, a sinkhole opened up in the parking lot of the Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem, swallowing several cars.

Sinkholes have been in the news lately in California due to heavy rains.

One sinkhole opened on a road south of the 118 Freeway northeast of Los Angeles, swallowing two vehicles.

Visions of the earth suddenly opening up and swallowing evil-doers epitomizes the Biblical concept of divine retribution. This was seen most clearly in the case of Korach and his rebellious crowd.

And the earth opened her mouth and swallowed them up,
and their households, and all the men that pertained unto Korach,
and all their goods.
 Numbers 16:32

According to Jewish tradition, Korach and his followers did not die after being swallowed up by the earth and remain alive, awaiting the end of days when they will resurface. A Midrash related by the Talmudic commentary called Tosafot (Kiddushin 31B) describes how this is connected to the appearance of the Third Temple. The Tosafot asks why Psalm 82 is described as a  ‘Mizmor’, a joyous song,  when the subject matter is the tragedies accompanying the destruction of the Temple.  The Tosafot explains that Asaf, a descendant of Korach, saw the salvation of his ancestor in the destruction of the Temple and Israel.

It is compared to a maidservant who went to draw water from the well and whose pitcher fell into the well. She became distraught and began to cry – until the king’s maidservant came to draw water carrying a golden pitcher, and it too, fell into the well. At which point the first maidservant began to sing. ‘Till now’, she exclaimed, ‘ I didn’t think that anybody would retrieve my cheap earthenware pitcher from the well. But now, whoever retrieves the golden pitcher, will retrieve mine as well!’ In the same way, when the sons of Korach, who were swallowed up inside the earth, saw how the gates of the Temple sunk into the ground, proclaimed ‘Whoever rescues the gates will also rescue us!’ That explains why Asaf, who was from the family of Korach, said ‘Mizmor.’