President Joe Biden. (AP Photo/Andrew Harnik
)
President Joe Biden. (AP Photo/Andrew Harnik)

Nederlands + English

Nadat hij een Israëlische krant had verteld dat de VS niet van plan is het de-facto consulaat van de Palestijnen in Jeruzalem te heropenen, gaf de perschef van het Witte Huis een andere boodschap aan de Amerikanen.

Door United with Israel

Op zondag meldde de Times of Israel dat de regering Biden “een aantal stappen heeft genomen om de banden met de Palestijnen aan te halen in plaats van het heropenen van het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem.”

Op dinsdag leek de regering haar toon op het Amerikaanse toneel te veranderen, volgens schijnbaar tegenstrijdige verklaringen van de woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken Ned Price, die tijdens een persbriefing commentaar gaf op de op de Palestijnen gerichte faciliteit.

Bij wijze van achtergrond, de zeer controversiële faciliteit diende als de de feitelijke ambassade voor de Palestijnen, opererend in het hart van de hoofdstad van Israël, totdat de Trump-administratie het in 2019 sloot. De VS namen deze stap na het verplaatsen van hun ambassade van Tel Aviv naar de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, alwaar in Tel Aviv nu de Palestinian Affairs Unit (PAU) huisvest.

De stap volgde op het verbreken van de banden tussen de Palestijnse Autoriteit (PA) en de regering in 2017, waarna de PA een vijandige houding met de VS bleef aannam voor de duur van de ambtstermijn van Trump. De PA beschouwde de sluiting van haar feitelijke ambassade in Jeruzalem als een klap in het gezicht.

De regering Biden heeft herhaaldelijk verklaard dat zij van plan is de faciliteit te heropenen, wat deel lijkt uit te maken van een groter beleid dat erop gericht is de Palestijnen te sussen.

Sommigen waren dan ook verbaasd over het bericht in de Times van zondag dat de regering-Biden niet bereid lijkt de Palestijnse faciliteit in Jeruzalem te heropenen.

Hoewel Price het bericht niet expliciet ontkende, aldus de Times, hield hij vol dat de regering Biden in feite “vastbesloten is om [opnieuw] een consulaat in Jeruzalem te openen”.

De Joodse staat verzet zich tegen een faciliteit in zijn hoofdstad die gewijd is aan het behartigen van de agenda van de Palestijnse Autoriteit, een regime dat niet alleen Arabieren levenslange salarissen betaalt voor het vermoorden van onschuldige Israëli’s, maar ook weigert verkiezingen te houden en zijn eigen kiezers brutaliseert.

“We blijven geloven dat [het heropenen van de Palestijnse faciliteit in Jeruzalem] een belangrijke manier kan zijn voor ons land om zich te engageren met en steun te verlenen aan het Palestijnse volk,” zei Price op dinsdag, wat aanzienlijk contrasteerde met de verklaringen van de administratie aan de Times op zondag.

Price gaf echter geen tijdsbestek aan waarbinnen de stap zou worden gezet.

Of de verklaringen betekenen dat de regering Biden met twee monden spreekt, of dat zij haar belofte aan de Palestijnen gestand zal doen, valt nog te bezien.

De Amerikaanse president Joe Biden zal in de komende weken een bezoek brengen aan Israël. Het zou voor de 79-jarige Amerikaanse leider wel eens een uitdaging kunnen zijn om vragen over het Palestijnse consulaat te vermijden wanneer hij tijdens die reis Jeruzalem bezoekt.

 

ENGLIS

After telling an Israeli outlet the U.S. doesn’t plan on reopening the Palestinians’ de-facto consulate in Jerusalem, the White House press secretary delivered a different message to Americans.

By United with Israel Staff

On Sunday, the Times of Israel reported that the Biden administration “settled on a number of steps aimed at boosting ties with the Palestinians in lieu of reopening the U.S. Consulate in Jerusalem.”

By Tuesday, the administration seemed to change its tune on the American stage, according to seemingly contradictory statements from U.S. State Department spokesman Ned Price, commenting on the Palestinian-focused facility at a press briefing.

By way of background, the highly controversial facility served as the de facto embassy for the Palestinians, operating in the heart of Israel’s capital, until the Trump administration shut it down in 2019. The U.S. took this step after moving its embassy from Tel Aviv to Israel’s capital, Jerusalem, where it now houses the Palestinian Affairs Unit (PAU).

The move followed the Palestinian Authority (PA) cutting off ties with the administration in 2017, after which it maintained an antagonistic posture with the U.S. for the duration of Trump’s term in office. The PA viewed the closure of its de facto mission in Jerusalem as a slap in the face.

The Biden administration has stated repeatedly that it intends to reopen the facility, which appears to be part of a larger policy designed to appease the Palestinians.

As such, some were astonished by the Times report on Sunday stating that the Biden administration did not appear prepared to reopen the Palestinians’ facility in Jerusalem.

While Price did not explicitly deny the report, said the Times, he maintained the Biden administration is in fact “committed to [re]opening a consulate in Jerusalem.”

The Jewish state opposes a facility in its capital dedicated to serving the agenda of the Palestinian Authority, a regime that not only pays Arabs lifetime salaries for murdering innocent Israelis, but also refuses to hold elections and brutalizes its own constituents.

“We continue to believe [reopening the Palestinian facility in Jerusalem] can be an important way for our country to engage with and provide support to the Palestinian people,” said Price on Tuesday, which contrasted significantly with the administration’s statements to the Times on Sunday.

Price provided no time frame, however, within which the step would be taken.

Whether or not the statements represent the Biden administration talking out of both sides of its mouth, or whether it will make good on its pledge to the Palestinians, remains to be seen.

U.S. President Joe Biden is scheduled to visit Israel in the coming weeks. It may prove challenging for the 79-year-old American leader to avoid questions on the Palestinian consulate when he visits Jerusalem during that trip.