Een nucleair Iran staat bovenaan de lijst van zorgen – maar oorlog over de Israëlische zeegrens met Libanon zou wel eens dreigender kunnen zijn. Beide landen zijn op hun hoede nu Hezbollah-dreigingen escaleren in verband met betwiste gasvelden.

Door Allisrael News – 

Israëli’s en Libanese inwoners worden geconfronteerd met escalerende spanningen aan de grens nadat Hezbollah-leiders hebben gedreigd met vergeldingsmaatregelen als Libanon niet krijgt waar het volgens hen recht op heeft in de lopende onderhandelingen over de zeegrens van de landen.

“Als Libanon zijn rechten veilig stelt, zal de rust bewaard blijven; escalatie zal echter onvermijdelijk zijn als Libanon’s rechten worden ontkend,” zei sjeik Hassan Nasrallah op vrijdag, volgens de officiële nieuwsuitzending van de organisatie, Al-Manar.

Hoewel het onduidelijk is of de sjiitische terreurgroep zijn dreigementen zal uitvoeren als er een akkoord wordt bereikt, heeft het beide landen in ieder geval in hoge staat van paraatheid gebracht.

De situatie staat al een paar maanden op de voorgrond in de retoriek van Hezbollah en lang voor de opmerkingen van Nasrallah op vrijdag, uitten hij en andere Hezbollah-leiders dreigementen van geweld over het maritieme grensgeschil.

In mei zei Nasrallah dat “het verzet” in staat was om “de Libanese maritieme rijkdom” te verdedigen.

“Ik verzeker u dat er internationale bedrijven zijn die bereid zijn om in de Libanese offshore te boren. Ik wil niet meer horen dat Israël ons verhindert om dat te doen. Vandaag richt ik mij tot het Libanese volk: Jullie hebben een sterk Verzetsleger dat in staat is om de Israëlische boringen, die overdag en ’s nachts plaatsvinden, te verhinderen als het Zionistische regime Libanon bedreigt om voor zijn kust te boren”, aldus dit artikel.

Deze week versterkte Hezbollah Centrale Raad Sheikh Nabil Qawouq dit standpunt, door de Verenigde Staten – die bemiddelt in de onderhandelingen voor de twee landen die geen diplomatieke banden hebben – te beschuldigen van het ontkennen van Libanon’s rechten en het bevoordelen van Israël en het vermogen van de Joodse staat om naar aardgas te boren in de Middellandse Zee.

“De door het Libanese verzet opgelegde vergelijkingen maken een einde aan het beleid om de ambassades in Libanon te pleasen ten gunste van het nationale belang en de rijkdom,” zei hij. “Het verzet heeft de rode lijnen getrokken en is bereid te vechten tot het einde van de lijn.”

Volgens Al-Manar voegde Qawouq eraan toe dat, “als de Zionistische functionarissen eens wisten van de militaire voorbereidingen van Hezbollah om de Israëlische platforms te treffen, zij niet rustig zouden slapen.”

Hezbollah heeft al verschillende drones van Iraanse makelij gelanceerd in de richting van Israëls Karish-gasveld. Drie vlogen 2 juli over de Israëlische platforms en een andere werd later in de maand neergeschoten, zei Israël. Vervolgens gaf Hezbollah op 31 juli videobeelden vrij van de Israëlische platforms in de Middellandse Zee, waaruit blijkt dat het in staat is om toezicht te houden en zijn dreigementen om aan te vallen waar te maken.

Nasrallah zei toen: “We zullen Karish bereiken en alles voorbij Karish en alles voorbij dat. Oorlog is veel eervoller dan de situatie waar Libanon nu op afstevent – ineenstorting en uithongering.”

Terwijl Libanese politici Hezbollah hebben bekritiseerd voor zijn “riskante” en “onaanvaardbare” provocaties, handelt Hezbollah traditioneel op eigen houtje in zijn provocaties jegens Israël.

Dit alles vindt plaats terwijl de omstreden besprekingen over de zeegrens tussen Libanon en Israël hun voltooiing naderen. De speciale gezant van de V.S., Amos Hochstein, zou deze week in de regio zijn voor een nieuwe gespreksronde, die wellicht de aanzet geeft tot verhoogde dreigingen.

Terwijl Israël is begonnen met de bouw van het Karish-platform (“Haai” in het Hebreeuws), moet Libanon nog beginnen. Beide partijen claimen het gebied waar het Karish-veld zich bevindt, naast nog meer betwist gebied in de wateren.

In zijn opmerkingen op vrijdag zei Nasrallah dat Libanon al het grondgebied moet krijgen waar het om heeft gevraagd.

“Of er nu een nucleair akkoord met Iran wordt ondertekend of niet, als de Amerikaanse bemiddelaar Libanon niet geeft waar het om heeft gevraagd in termen van zijn rechten, stevenen we af op een escalatie – we stevenen af op een probleem,” zei hij.

Terwijl sommigen in het Israëlische veiligheidsapparaat de dreigementen van Hezbollah bagatelliseren als provocaties en retoriek, zijn de Israëlische defensietroepen in het noorden in hogere staat van paraatheid gebracht. Hezbollah zou zich hebben herbewapend met 150.000 raketten sinds de oorlog met Israël in 2006.

 

 

ENGLISH

A nuclear Iran tops concerns – but war over Israel’s maritime border with Lebanon could be more imminent. Both countries on high alert as Hezbollah threats escalate regarding disputed gas fields.

By Allisrael News – 

Israelis and Lebanese residents are facing escalating tensions on the border after Hezbollah leaders threatened to retaliate if Lebanon doesn’t get what they believe it is due in ongoing negotiations over the countries’ maritime border.

“If Lebanon secures its rights, calm will be maintained; however, escalation will be inevitable if Lebanon’s rights are denied,” Sheikh Hassan Nasrallah said on Friday, according to the official the organization’s news outlet, Al-Manar.

Though it is unclear whether the Shiite terror group will follow through on its threats if a deal is reached, it definitely put both countries on high alert.

The situation has been in the forefront of Hezbollah rhetoric for a few months now and, long before Friday’s comments from Nasrallah, he and other Hezbollah leaders were issuing threats of violence over the maritime border dispute.

In May, Nasrallah said that “the resistance” was able to defend “the Lebanese maritime wealth.”

“I assure you that there are international companies that agree to drill in the Lebanese offshore. I don’t want to hear that Israel is preventing us to do so. Today, I’m addressing the Lebanese people: You have a strong Resistance that is capable to prevent the Israeli drilling, which is taking place in the day and the night, if the Zionist regime threatens Lebanon to drill off its shore,” according to this article.

This week, Hezbollah Central Council Sheikh Nabil Qawouq reinforced this position, accusing the United States – which is mediating the negations for the two countries who do not have diplomatic ties – of denying Lebanon’s rights and favoring Israel and the Jewish state’s ability to drill for natural gas in the Mediterranean Sea.

“Equations imposed by the Lebanese resistance put an end to policy of pleasing the embassies in Lebanon in favor of the national interest and wealth,” he said. “The Resistance has drawn the red lines and has prepared to fight till the end of the line.”

According to Al-Manar, Qawouq added that, “if the Zionist officials knew about Hezbollah military preparations to strike the Israeli platforms, they would not sleep.”

Hezbollah has already launched several Iranian-made drones toward Israel’s Karish gas field. Three flew over the Israeli platforms on July 2 and another was shot down later in the month, Israel said. Then on July 31, Hezbollah released video footage of the Israeli platforms in the Mediterranean, showing that it is capable of surveillance and making good on its threats to attack.

At the time, Nasrallah said, “We will reach Karish and everything beyond Karish and everything beyond that. War is much more honorable than the situation Lebanon is heading to now – collapse and starvation.”

While Lebanese politicians have chided Hezbollah for its “risky” and “unacceptable” provocation, Hezbollah traditionally acts on its own in its provocation toward Israel.

This is all occurring as contentious talks over rate maritime border between Lebanon and Israel are said to be nearing a conclusion. U.S. special envoy Amos Hochstein is supposed to be in the region this week for another round of talks, perhaps the impetus for heightened threats.

While Israel has begun building the Karish (“Shark” in Hebrew) platform, Lebanon has yet to begin. Both sides claim the region where the Karish field is situated, in addition to additional disputed territory in the waters.

In his remarks on Friday, Nasrallah said Lebanon must get all of the territory it has asked for.

“Whether a nuclear deal with Iran is signed or not, if the U.S. mediator does not give Lebanon what it asked for in terms of its rights, we are heading towards an escalation – we are heading towards a problem,” he said.

While some in Israel’s security establishment are downplaying the Hezbollah threats as provocations and rhetoric, the Israel Defense Forces has been on higher alert in the North. Hezbollah is believed to have rearmed itself to the tune of 150,000 rockets and missiles since its 2006 war with Israel.