Courtesy

Nederlands + English

Het Palestinian Center for Policy and Survey Research maakte op 14 maart 2023 de resultaten bekend van een enquête waaruit bleek dat een grote meerderheid van de Palestijnen (71%) het vermoorden van Joden goedkeurt.Slechts 21% had bezwaar tegen het vermoorden van Joden.

Door: The times of Israel – Barry Shaw

Deze peiling kwam na de slachting van twee Joodse broers, Hallel en Yagel Yaniv, die werden doodgeschoten toen zij met hun auto door de Arabische stad Huwara reden.

Deze moordaanslag werd gepleegd door een Hamas-aanhanger die in de buurt van Nablus (Sichem) woonde, en toch steunen de meeste deelnemers van deze peiling nog steeds het idee dat het doden van Joden legitiem is.

Dit roept de vraag op, waar staan de meeste Palestijnen politiek gezien? Waar liggen hun sympathieën en steun? Arabieren die onder de Palestijnse Autoriteit leven en hun brood verdienen in en door Israël zijn toch zeker gematigder in hun politieke opvattingen?

Bereid je voor op ontgoocheling.

Uit de PCPSR-peiling bleek dat 77% van de Palestijnen ontevreden is over het leiderschap van Mahmoud Abbas en zijn PLO-kader, en hetzelfde aantal wil dat hij aftreedt.

Nog verontrustender was de peiling die aangaf dat, als men de keuze had tussen Mahmoud Abbas en een Hamas-leider, een meerderheid van 54% voor Hamas zou stemmen en slechts 36% voor Abbas.

Dit geeft aan dat er in de Palestijnse samenleving in zeventien jaar niets is veranderd.

In 2006, de laatste keer dat de Palestijnen nationale parlementsverkiezingen hielden, behaalde Hamas een meerderheid van 74 van de 132 zetels en Fatah slechts 45 zetels.

Ondanks de roep van de westerse wereld om democratie heeft de Palestijnse Autoriteit geweigerd volledige parlementsverkiezingen te houden in de zekere wetenschap dat een dergelijk democratisch proces zou resulteren in een nieuwe Hamas-overwinning.

Dit bewijst dat democratische naties, zoals de Verenigde Staten en Europa, die zichtbare uitingen van democratie eisen van het democratische Israël, geen vergelijkbare eisen stellen aan de totaal ondemocratische en verdeelde Palestijnse samenleving.

Daarom heeft het Westen zo’n kortzichtig perspectief op Israël en elke Palestijnse entiteit.

Ze weten dat als ze Mahmoud Abbas zouden dwingen om democratische verkiezingen te houden, Hamas zou winnen, en hun waanvoorstelling van een halve eeuw, dat er geen oplossing zou zijn voor twee staten, in duigen zou vallen, en dat ze Israël op democratische wijze in een lastige positie met enorme topografische veiligheidsrisico’s brengen.

Links Israëlisch heeft altijd waanvoorstellingen gehad als het ging om de ruwe Palestijnse bedoelingen tegen Joden en Israël.

Zij waren misleidend tegenover Yasser Arafat, die de Oslo-akkoorden gebruikte als een stap in zijn geënsceneerde vernietiging van Israël.

Vervolgens hebben alle partijen van de gebroken Palestijnse politieke scheidslijn de ambitie van Haj Amin al-Husseini-Arafat om een einde te maken aan de Joodse Staat nagestreefd en dit doel onophoudelijk volgehouden, ongeacht de ontkenning door velen in het Westen en in Israëlische linkse kringen.

De vorige linkse coalitie Lapid-Ganz gaf illegaal land in zone C vrij aan de Palestijnen, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat het ooit door Hamas zou kunnen worden gecontroleerd, waardoor Jeruzalem geografisch in een wurggreep werd genomen en Hamas de hoge grond boven de smalle Israëlische kustvlakte controleerde.

Deze PCPSR-peiling zou hun oogkleppen moeten afnemen, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren.

Voor Israël en het Westen is Palestijnse democratie nu wel het laatste wat we willen.

Want de Palestijnen willen Hamas.

Barry Shaw,

  • Directeur Internationale Publieke Diplomatie,
  • Israëlisch Instituut voor Strategische Studies. 

 

********************************************

ENGLISH

The Palestinian Center for Policy and Survey Research released the results of a survey on March 14, 2023 that showed a vast majority of Palestinians (71%) approve of murdering Jews.Only 21% objected to murdering Jews.

By: The times of Israel – Barry Shaw

This poll came after the slaughter of two Jewish brothers, Hallel and Yagel Yaniv, who were gunned to death as they drove their car though the Arab town of Huwara.

This murderous attack was carried out by a Hamas supporter who lived near Nablus, yet most of the participants in this poll still support the notion that killing Jews is legitimate.

This begs the question, where do most Palestinian stand politically? Where do their sympathies and support lie? Surely Arabs living under the Palestinian Authority and gaining a living in and by Israelis are more moderate in their political views?

Get ready to be disillusioned.

The PCPSR poll showed that 77% of Palestinians are dissatisfied with the leadership of Mahmoud Abbas and his PLO cadre, and the same number want him to resign.

More troubling still was the poll that indicated, given the choice between Mahmoud Abbas and a Hamas leader, a majority of 54% would vote Hamas and only 36% would vote for Abbas.

This indicates that nothing has changed in Palestinian society in seventeen years.

Back in 2006, the last time the Palestinians held a national legislative election, Hamas won a majority of 74 of the 132 seats with Fatah only winning 45 seats.

Despite the Western world calling for democracy, the Palestinian Authority has refused to hold full legislative elections in the certain knowledge that such a democratic process would result in another Hamas victory.

This proves that democratic nations, like the United States and Europe, demanding visible displays of democracy by democratic Israel make no similar demands of the totally undemocratic and divided Palestinian society.

This is why the West has such a myopic perspective of Israel and any Palestinian entity.

They know that, if they forced Mahmoud Abbas into holding democratic elections, Hamas would win, their half-century delusional two-state non-solution would be dead in the water, and they would have democratically cornered Israel into an invidious position with huge topographic security risks.

The Israeli left has always been delusional when it came to raw Palestinian intentions against Jews and Israel.

They were delusional toward Yasser Arafat who used the Oslo Accords as a step in his staged destruction of Israel.

Subsequently, all sides of the fractured Palestinian political divide have pursued the Haj Amin al-Husseini-Arafat ambition to see end to the Jewish State and have maintained this goal relentlessly, no matter how many in the West and in Israeli leftist circles have been in denial.

The previous leftist Lapid-Ganz coalition, illegally released land in Area C to the Palestinians ignoring the possibility that it could ever be controlled by Hamas, effectively putting a geographic chokehold over Jerusalem, and having Hamas control the high ground over the slim exposed Israeli coastal plain.

This PCPSR poll should remove the blinkers from their eyes, but it probably won’t.

Clearly, for Israel and for the West, Palestinian democracy is the last thing we want right now.

Because the Palestinians want Hamas.

Barry Shaw,
– International Public Diplomacy Director,
– Israel Institute for Strategic Studies.