Palestijnse president Mahmoud bij de 14e gedenkdag van de dood van wijlen de Palestijnse leider Yasser Arafat in Ramallah, 11 november 2018
Palestinian President Mahmoudmarking the 14th anniversary of the death of late Palestinian leader Yasser Arafat in Ramallah, November 11, 2018
(photo credit: MOHAMAD TOROKMAN/REUTERS)

Nederlands + English

Mahmoud Abbas beweerde dat Europese Joden geen historische banden hebben met het land Israël en geen Semieten zijn.

Bron: The Jerusalem Post

Asjkenazische Joden komen uit Europa, niet uit het Midden-Oosten, en werden tijdens de Holocaust vermoord vanwege haat tegen hen vanwege hun historische rol als geldschieters, zei de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, in een toespraak die internationaal furore maakte.

“Ze zeggen dat [nazi-leider Adolph] Hitler de Joden doodde omdat ze Joden waren. Niet waar,” zei Abbas.

Hitler zei echter “dat hij de Joden bestreed omdat ze zich bezighielden met handelaren en geld”, vertelde Abbas op 24 augustus aan een bijeenkomst van de Revolutionaire Raad van Fatah.

Stephan Seibert, ambassadeur van Duitsland in Israël, zei dat de toespraak van Abbas “een belediging was voor de nagedachtenis van miljoenen vermoorde mannen, vrouwen en kinderen. De Palestijnen verdienen de historische waarheid van hun leider te horen, niet zulke verdraaiingen.”

Nabil Abu Rudeineh, een woordvoerder van de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, verdedigde Abbas en legde uit dat zijn woorden uit hun context waren gehaald.

Abbas beschreef de standpunten van auteurs en historici van de Holocaust, met inbegrip van degenen die Joods en Amerikaans zijn, zei hij, volgens de WAFA, het Palestijnse persagentschap.

“Het standpunt van president Mahmoud Abbas in deze zaak is duidelijk en vastbesloten, namelijk een volledige veroordeling van de nazi-holocaust en een afwijzing van antisemitisme.”

“We uiten onze krachtige veroordeling en verontwaardiging over deze waanzinnige campagne [tegen president Mahmoud Abbas] voor het enkel citeren van academische en historische citaten,” zei Abu Rudeineh.

De toespraak van Abbas werd in het Engels vertaald en gepubliceerd door het in de VS gevestigde Middle East Media Research Institute.

Abbas beweerde in die toespraak van 24 augustus dat Europese Joden geen historische banden hadden met het land Israël, zoals gedocumenteerd in de Bijbel, omdat ze afstamden van een aan Turkije gelieerde stam die bekend staat als de Khazaren en waarvan veel leden zich bekeerd hadden tot het Jodendom.

Palestijnen, waaronder Abbas, hebben deze theorie naar voren gebracht als onderdeel van een argument dat zij de ware Semieten zijn, die afstammen van degenen die in dit gebied leefden ten tijde van de Bijbel. Ze beweren dat Europese Joden daarom niet de grootste slachtoffers van antisemitisme kunnen zijn. Er is weinig bewijs dat de Khazari theorie ondersteunt.

Toch blies Abbas de theorie nieuw leven in, door uit te leggen: “De waarheid die we aan de wereld moeten verduidelijken is dat Europese Joden geen Semieten zijn. Ze hebben niets te maken met antisemitisme.”

Hij beschuldigde Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van het uitlokken van het idee van een Joodse staat, en legde uit: “Ik zeg dit zodat we kunnen weten wie we moeten beschuldigen als onze vijand, die ons schade heeft berokkend en ons thuisland heeft afgenomen en het aan de Israëli’s of de Joden heeft gegeven.”

Abbas gaf ook de schuld aan de gedwongen verdrijving van Joden uit Arabische landen in de nasleep van de oprichting van de staat Israël, aan de eerste premier van Israël, David Ben-Gurion en zijn Britse tegenhanger Winston Churchill.

De Europese Unie veroordeelde de toespraak en noemde deze “vals en grovelijk misleidend”.

“Dergelijke historische verdraaiingen zijn opruiend, zeer beledigend, kunnen de spanningen in de regio alleen maar vergroten en dienen niemands belangen. Ze spelen in de kaart van degenen die geen tweestatenoplossing willen, waar president Abbas herhaaldelijk voor heeft gepleit.

“Bovendien bagatelliseren ze de Holocaust en wakkeren ze zo het antisemitisme aan en zijn ze een belediging voor de miljoenen slachtoffers van de Holocaust en hun families,” verklaarde de EU.

De EU blijft zich inzetten om antisemitisme en racisme in al hun vormen te bestrijden en zal zich krachtig blijven verzetten tegen elke poging om de Holocaust te vergoelijken, te rechtvaardigen of te bagatelliseren.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken herinnerde eraan dat Abbas een doctoraal scriptie had geschreven waarin hij de Holocaust ontkende.

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan merkte op dat Abbas over twee weken het podium zou betreden om het hoge kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe te spreken, ondanks zijn geschiedenis van ontkenning van de Holocaust.

“Wat een schande! Waar is de verontwaardiging? Waar zijn de veroordelingen van de VN? Waar is de media?”, vroeg Erdan.

“De hypocrisie en het meten met twee maten kennen werkelijk geen grenzen. De gevaarlijke haat en leugens van Abbas moeten worden veroordeeld,” benadrukte hij. Historisch revisionisme door Abbas in het verleden

In augustus vorig jaar veroorzaakte Abbas opschudding toen hij Israël beschuldigde van het uitvoeren van 50 holocaustslachtoffers tegen de Palestijnen, terwijl hij gezamenlijke opmerkingen maakte met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

In mei van dit jaar vergeleek hij, tijdens een toespraak bij de VN, Israëls voorstelling van zijn historische verhaal met het soort desinformatie dat werd verspreid door nazi-propaganda-minister Goebbels tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“De Israëli’s en zionisten gaan door met hun valse beweringen dat Israël de woestijn tot bloei heeft gebracht,” zei hij. “Palestina was een woestijn en zij hebben het tot bloei gebracht, een paradijs. Ze kunnen niet anders dan liegen. Maar wat kunnen wij doen? Ze liegen en ‘liegen’ net als Goebbels. Ze liegen, liegen en liegen totdat mensen het geloven,” zei Abbas.

************************************

 

 

************************************

ENGLISH:

Mahmoud Abbas claimed that European Jews had no historic ties to the land of Israel and were not Semites.

Source: Jerusalem Post

Ashkenazi Jews stem from Europe, not the Middle East, and were murdered during the Holocaust due to hatred against them for their historic role as money lenders, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said in a speech that sparked an international furor.

“They say that [Nazi leader Adolph] Hitler killed the Jews for being Jews. Not true,” Abbas said.

Hitler, however, said “he fought the Jews because they were dealing with users and money,” Abbas told a meeting of Fatah’s Revolutionary Council on August 24th.

Germany’s Ambassador to Israel Stephan Seibert said Abbas’ speech was “an insult to the memory of millions of murdered men, women and children. The Palestinians deserve to hear the historical truth from their leader, not such distortions.”

Nabil Abu Rudeineh, a spokesman for Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, defended Abbas, explaining that his words had been taken out of context.

Abbas was describing the views of authors and historians of the Holocaust, including those who are Jewish and American, he said, according to the WAFA, the Palestine news agency.

“President Mahmoud Abbas’s position on this matter is clear and unwavering, which is a full condemnation of the Nazi Holocaust and a rejection of anti-Semitism.”

“We express our strong condemnation and outrage at this frenzied campaign [against President Mahmoud Abbas] for just quoting academic and historical quotations,” Abu Rudeineh said.

Abbas’s speech was translated into English and published by the US-based Middle East Media Research Institute.

Abbas in that August 24 speech claimed that European Jews had no historic ties to the land of Israel, as documented in the Bible, because they were descended from a Turkish-linked tribe known as the Khazars many of whose members had converted to Judaism.

Palestinians including Abbas have put forward this theory as part of an argument that they are the true Semites, who descended from those who lived in this area during the time of the Bible. They argue that European Jews can not, therefore, be the largest of antisemitism. There is little evidence to back up the Khazari theory.

Still, Abbas revived it, explaining that, “The truth that we should clarify to the world is that European Jews are not Semites. They have nothing to do with antisemitism.”

He accused Great Britain and the United States of inviting the idea of Jewish statehood, explaining that “I am saying this so we should know who we should accuse of being our enemy, who has harmed us and took our homeland away and gave it to the Israelis or the Jews.”

Abbas also blamed the forced expulsion of Jews from Arab countries in the aftermath of the creation of the state of Israel, on Israel’s first Prime Minister David Ben-Gurion and his British counterpart Winston Churchill.

The European Union condemned the speech, calling it “false and grossly misleading.”

“Such historical distortions are inflammatory, deeply offensive, can only serve to exacerbate tensions in the region and serve no one’s interests. They play into the hands of those who do not want a two-state solution, which President Abbas has repeatedly advocated for.

“Moreover, they trivialize the Holocaust and thereby fuel antisemitism and are an insult to the millions of victims of the Holocaust and their families,” the EU stated.

It noted that the “EU remains committed to combating antisemitism and racism in all its forms and will continue to strongly oppose any attempt to condone, justify or trivialize the Holocaust.”

The Foreign Ministry recalled that Abbas had written a doctoral thesis denying the Holocaust.

Israel’s Ambassador to the United Nations Gilad Erdan noted that Abbas was due to take the stage to address the high-level portion of the United Nations General Assembly in two weeks, despite his history of Holocaust denial.

“What a disgrace! Where is the outcry?! Where are the UN condemnations?! Where is the media?!,” Erdan asked.

“The hypocrisy and double standards truly know no bounds. Abbas’ dangerous hate and lies must be condemned!,” he stressed. Past historical revisionism by Abbas

In August of last year, Abbas created an uproar when he accused Israel of executing 50 Holocausts against the Palestinians while delivering joint remarks with German Chancellor Olaf Scholz.

In May of this year during a speech at the UN he compared Israel’s rendition of its historical narrative to the kind of misinformation disseminated by Nazi propaganda minister Goebbels during World War II.

“The Israelis and Zionists continue their false claims that Israel made the desert bloom,” he said. “Palestine was a desert, and they made it blossom, a paradise. They can’t but lie. But what can we do? They lie and “lie just like Goebbels. They lie, lie and lie until people believe,” Abbas said.